+420 567 304 244 Copycentrum: +420 731 512 925 mitech@mitech.cz

Popis aktualizací programu „Docházka M.S.O.“

13.10.2022 (verze 6.63133)

 • Do konfigurace automaticky vkládaných záznamů (Konfigurace systému, záložka „Automatické záznamy“) doplněn nový parametr „Do dnů s naplánovanou směnou (plán směn) vkládat záznam s kontem“. Je-li zde určeno konto, bude se do dnů s naplánovanou směnou v modulu „Plán směn“ vkládat celodenní záznam s určeným kontem.

 • Do parametrů modulu „Plán směn více osob“ doplněna předvolba „Nezobrazovat plánovaná konta, která znamenají přítomnost“ a „Nezobrazovat sloupec ‚Podpis‘“.

 • Při spouštění programu Dklient v režimu „kiosek“ pro zobrazování informací o docházce (parametr BILANCE) lze nyní jako další parametr předávat vnitřní ID konta, jehož údaje se mají zobrazovat. Není-li ID konta předáno, zobrazuje se informace o stavu bilance.

 • Při importu žádostí bez určení typu doby (celý den, ½ dne, hodiny) dochází k automatickému určení z délky směny a doby žádosti.

 • Opravena chyba v importu osob v programu DServer – u existujících osob se neimportovalo telefonní číslo.

26.09.2022 (verze 6.62133)

 • Do parametrů exportu průchodů do systému Edookit doplněna předvolba „Jako identifikátor osoby exportovat interní kód systému Bakaláři“.

 • Při chybě exportu průchodů do systému Edookit se nyní zobrazí i popis chyby, je-li z webové služby Edookitu vrácen.

 • Doplněna možnost označovat položky číselníku rozpisu práce příznakem „režie“ – pro označení režijních zakázek, projektů apod.

 • Při zpracování záznamů rozpisu práce zadaných na terminálu lze nyní automaticky měnit předchozí režijní systémový záznam právě zpracovávanými údaji. Změnu lze omezit na režijní záznamy s určitou dobou trvání (počtem minut od – do).

11.09.2022 (verze 6.61133)

 • Při importu osob ze systému EduPage se zpracovává adresa bydliště a telefonní číslo osoby a zákonného zástupce.

 • V údajích přístupové skupiny lze nyní definovat časové režimy a další pravidla pro namátkové kontroly. Lze definovat pravidla pro až 9 různých typů kontrol.

05.09.2022 (verze 6.60131)

 • V datech tiskové sestavy „Výsledky docházky“ se nyní exportuje i sloupec se mzdovým kódem.

 • Tiskovou sestavu osob „K) Seznam uživatelů programu, varianta B) Seznam uživatelů s vazbou na osoby“ lze nyní spouštět i pro předdefinovaný seznam osob.

22.08.2022 (verze 6.59131)

 • Doplněna možnost zobrazit/odeslat aktivační údaje virtuálního čipu.

15.08.2022 (verze 6.58131)

 • Při ukončování chybějícího odchodu právě uplynulého dne se nečeká na případný průchod osoby u modelů pracovní doby, které nemají povolené párování přes půlnoc.

 • Doplněna možnost označit osobu příznakem „uživatel registrovaný pro rezervaci objektů“. Takto označená osoba se může přihlašovat jménem a heslem pro „Tisk, kopírování a ostatní služby“ do webového rozhraní s oprávněním zaznamenávat rezervace objektů.

 • Doplněn modul „Ostatní → Rezervace objektů → Seznam registrovaných uživatelů“ pro prohlížení a údržbu „uživatelů registrovaných pro rezervaci objektů“.

 • Do konfigurace systému na záložku „Modul Rezervace“ doplněny parametry pro registraci uživatelů s oprávněním rezervovat objekty. Parametry (výchozí útvar, kategorie, číselná řada OSČ) se použijí při registraci nových uživatelů (osob) ve webovém rozhraní.

 • Při exportu dat tiskové sestavy „Přehledy z docházky → F) Přehled bilance za období“ se exportuje i údaj „OSČ pro mzdy“.

10.07.2022 (verze 6.57131)

 • Do parametrů terminálu/snímače (záložka „Ostatní“) doplněna předvolba „Polykač čipů“. Při průchodu (čipování) přes takto označené zařízení dochází automaticky k ukončení návštěvy, které byl přidělený právě použitý čip.

 • Do parametrů organizačního útvaru doplněna možnost nastavení nulování bilance na konci kalendářního pololetí a čtvrtletí. Původně bylo možné pouze nulování na konci kalendářního roku.

29.06.2022 (verze 6.56131)

 • Doplněna podpora kioskového režimu programu Dklient pro zobrazování bilance.

 • V definici výpočtu konta s typem doby „uživatelská definice“ je možné pracovat s dobou přestávek.

26.06.2022 (verze 6.55131)

 • Doplněna možnosti nastavit vzhled/obsah zprávy informující o žádosti. Nově může tělo zprávy obsahovat údaje žádosti v textové nebo html formě. K dispozici je předdefinovaný vzhled zprávy.

 • Doplněna nová možnost schvalování žádostí „jeden ze dvou nadřízených pracovníků“, kdy je žádost považovaná za schválenou v okamžiku, kdy je schválena alespoň jedním ze schvalovatelů.

 • Upraven zápis návštěvy – nově lze vybrat navštívenou osobu a zároveň zapsat cíl návštěvy. V souvislosti s tím upraven modul „Přehled návštěv“ a „Tisk přítomných zaměstnanců a návštěv“.

 • Opravena chyba v importu žádostí – do importovaných žádostí se nezapisovaly příznaky typu žádosti a údaje žádostí se následně nepropsaly do záznamů docházky při nepřítomnosti žadatele.

12.06.2022 (verze 6.54131)

 • Opravena chyba v modulu pro určování směny – za určitých okolností po změně rozvrhu a přepočtu záznamů docházky nedošlo ke změně směny ve dnech s více záznamy docházky.

 • Opravena chyba – při zápisu žádosti se nezobrazovalo pole pro zadání hodin, pokud byla hodinová žádost jedinou možností pro zvolený typ žádosti.

02.06.2022 (verze 6.53131)

 • Upravena definice výpočtu nároku na stravné – u každého konta pro vznik nebo omezení nároku lze nyní zadat minimální dobu (v minutách). K zápočtu konta dojde pouze v případě, že je splněna minimální doba.

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době – varianta 4“ – v sestavě se tiskly jen symboly kont, chyběly časy.

 • Do automatické operace „Export průchodů“ doplněna možnost vybrat snímače, exportují se potom jen průchody zaznamenané na těchto snímačích.

 • Do exportu žádostí (automatická operace „Export ostatních údajů“) doplněna možnost zahrnout do exportu i osoby bez žádostí.

25.05.2022 (verze 6.52131)

 • Upravena tisková sestava modulu Jídelna – B) 02) Přehled objednávek s popisem z jídelníčku – v záhlaví se tiskne počet objednaných porcí jednotlivých chodů a v řádku nadpisem je uveden celkový počet objednaných porcí všech chodů.

 • Pod volbu „Tiskové sestavy a statistika → Tisk přítomných zaměstnanců a návštěv“ doplněna tisková sestava kombinující právě přítomné zaměstnance a právě přítomné návštěvy.

12.05.2022 (verze 6.51131)

 • Rozšíření formátu počtu dnů ve výsledcích docházky – údaj je nyní vypočítáván/zadáván s přesností až na 4 desetinná místa.

 • Parametr zaokrouhlování počtu dnů konta byl upraven na možnost zaokrouhlení s přesností na 4 desetinná místa.

09.05.2022 (verze 6.50130)

 • Opravena chyba v nově zavedené možnosti vypnout sledování bilance v určitých dnech.

 • U doplňkových kont (typ výpočtu „normální“) s respektováním kalendářních dnů nebo se zápočtem v určité době od – do se nyní vypočítává i počet dnů při splnění těchto podmínek: zapnutý výpočet dnů, zapnuté sledování období od – do, zapnuto neseskupování dnů, nastaveno zaokrouhlování počtu dnů. Počet dnů je potom určen jako podíl doby konta a denního úvazku.

04.05.2022 (verze 6.50130)

 • Do údajů osob doplněna možnost zadání PINu pro aktivaci/deaktivaci zabezpečovacího zařízení.

 • Upraven modul pro určování limitů směny při zpracování neúplného záznamu docházky bez příchodu s odchodem po konci směny.

 • Upraveno odesílání parametrů přístupových skupin do jednotky ACSLine AL40.

 • Do parametrů modelu pracovní doby doplněna možnost vypnout sledování bilance v zadaných dnech v týdnu.

10.04.2022 (verze 6.48129)

 • Přepracován import schválených žádostí ze sytému PINYA HR (změna API PINYA)

30.03.2022 (verze 6.47129)

 • Upravena varianta 2 exportu mzdových podkladů do souboru pro systém QI.: období zpracování je nyní určeno názvem měsíce (např. Březen) a rokem, doplněn export sloupce „Poznámka“.

 • Doplněna nová varianta (d2702) exportu mzdových podkladů do systému WinFAS.

 • Doplněn nový typ výpočtu doplňkového konta „uznáno mimo std. dobu směny“. Konto započítá uznanou dobu odpracovanou před standardním začátkem a po standardním konci směny.

 • Do údajů osob doplněna předvolba pro označení VPP (vedlejšího pracovního poměru).

 • V parametrech rozvrhu dne lze nyní nastavit vkládání záznamu docházky s podmínkou „vložit, jen když je v docházce dne zaznamenaná přítomnost“.

13.03.2022 (verze 6.46129)

 • Opravena chyba ve výpočtu dynamické přestávky – při výskytu konta nahrazujícího přestávku s nulovou dobou (stejný čas začátku a konce), mohlo dojít k přerušení výpočtu dynamické přestávky.

10.02.2022

 • Doplněna nová varianta exportu mzdových podkladů do souboru pro systém QI.

06.02.2022

 • Opravena chyba ve výpočtu dynamické přestávky – při zaokrouhlování časů příchodů a odchodů a automatickém vkládání záznamů (služební cesta, služební pochůzka) mohlo dojít k zaokrouhlení časů tak, že uznaná doba záznamu byla nulová. V takovém případě mohlo za určitých okolností dojít k přerušení výpočtu dynamické přestávky.

03.02.2022

 • Do parametrů typu žádosti doplněna předvolba „Informovat i o neschvalované žádosti e-mailem přímého nadřízeného žadatele

 • Při importu osob ze systému EduPage se importuje i datum narození, je-li obsaženo ve zpracovávaných datech.

 • Do parametrů uživatele na záložku „Omezení“ doplněna předvolba „zakázat změnu započítaných časů“. Uživatel se zapnutou předvolbou nemá ve formuláři pro zápis/opravu záznamu docházky přístupnou předvolbu „zadat vlastní započítané časy“.

 • V modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ lze zapnout zobrazování sloupce s označením a popisem místnosti osoby.

17.01.2022

 • Do prohlížení průchodů doplněny sloupce: Datum, Čas, yyyy-MM-dd, Povol.

 • Do parametrů automatické úlohy „Export průchodů“ doplněna možnost exportovat průchody do csv souboru (textový soubor s oddělovači).

 • Do údajů osob doplněno 6 polí pro datum týkající se testů nebo očkování COVID-19. Ve formuláři pro zápis/opravu údajů osoby se pole zobrazují na samostatné záložce COVID-19. Názvy polí lze uživatelsky měnit.

08.01.2022

 • Přehled aktuální přítomnosti lze nyní filtrovat pro více přístupových skupin. Výběr skupin se automaticky použije při příštím spuštění modulu.

 • Upraven modul „Archivace dat“ – doplněna možnost ukládat archivované údaje do vybraného SQL zdroje dat, lze pouze vytvořit kopii dat, upravena archivace údajů bilance tak, aby nedošlo ke změně bilance v nearchivovaných datech, lze vynechat archivaci průchodů, ….

19.12.2021

 • Doplněn nový typ automatické úlohy Dseveru – Odeslání e-mailů s hodnotami kont. Na e-mailovou adresu osoby odešle zprávu s hodnotou vybraného konta.

 • Upravena inicializace Chilkat ActiveX – knihovna by nyní měla zůstávat stále načtená v paměti, což by mělo řešit problém, kdy v Dserveru spuštěném několik měsíců selhávalo odeslání e-mailů kvůli deaktivaci knihovny.

29.11.2021

 • Do údajů směny doplněna předvolba „nepoužívat tuto směnu“ pro označení nepoužívaných směn. Nepoužívané směny se potom v programu nenabízejí.

 • Do formuláře pro zápis/opravu záznamu docházky doplněna předvolba „zadat vlastní započítané časy“. Je-li zapnutá, program povolí zapsat vlastní započítaný/uznaný čas od – do.

20.11.2021

 • Doplněn nový typ automatické úlohy Dseveru – Export ostatních údajů. Prozatím modul nabízí export seznamu schválených žádostí.

 • Opravena chyba ve výpočtu převodu bilance – při výskytu neplatných dat docházelo k pádu programu.

11.11.2021

 • Do exportu údajů docházky v Dserveru doplněny prázdné sloupce „ID (JOBka)“ a „Vytvoreno (JOBka)“.

08.11.2021

 • Do parametrů uživatele doplněna předvolba „zakázat opravu vlastní docházky“.

 • V údajích čipů zpřístupněna pole „Platnost od – do“, do kterých lze zapsat období platnosti čipu. Průchod s čipem mimo období platnosti nebude povolen.

 • Doplněn import ISIC karet z webové služby systému GTS Alive (nahrazen původní import ISIC karet). Upravený modul umožňuje import více karet vč. období platnosti k jedné osobě.

28.10.2021

 • Opravena chyba v modulu pro export uživatelsky definované sestavy spouštěného z automatické úlohy Dserveru – program při pokusu o export do .csv souboru hlásil neexistující definiční soubor sestavy.

 • Opravena chyba v modulu pro zpracování nových průchodů – objevovalo se chybové hlášení, že se program snaží vytvořit duplicitní záznam v tabulce „denik“.

07.10.2021

 • Do modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ doplněna možnost zobrazit sloupec s popisem přístupové skupiny a pohlavím osoby. Uživatelům bez dostatečného oprávnění se údaje nezobrazí.

 • Uživatelsky definovanou sestavu lze nyní spustit pro předdefinovaný seznam osob. V předchozí verzi nebylo možné seznam pro výběr zpracovávaných osob použít.

27.09.2021

 • Do automatické úlohy „Export tiskové sestavy“ doplněna možnost exportovat uživatelsky definovanou sestavu nebo její data.

 • Do automatických úloh „Export údajů docházky“ a „Export tiskové sestavy“ doplněna možnost odesílat výsledné soubory e-mailem nebo je ukládat na ftp/sftp server.

 • Doplněna podpora importu žádostí ze systému PINYA HR.

 • Při importu žádostí se nyní zpracovávají i případné zrušené žádosti.

 • Pole „Kód výpočtu“ v údajích konta lze nyní pojmenovat vlastním názvem (v modulu „Správa programu → Speciální volby → Pojmenování polí“)

09.09.2021

 • Do modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ doplněna možnost zobrazit sloupec s titulem osoby.

 • Do definice typu žádostí doplněna možnost povolit vystavení žádosti: celodenní, ½ dne a hodinové. Pro každý typ doby žádosti je možné určit, zda se bude automaticky zapisovat do docházky osoby.

 • Při vystavení žádosti lze volit typ doby – celodenní, ½ dne, hodinová. Typ doby doplněn do prohlížení žádostí.

 • Upraveno automatické vkládání záznamů docházky na základě schválených žádostí. Hodinová žádost se vloží do docházky osoby pouze v případě, že se v docházce dne nevyskytuje záznam se stejným kontem jako je konto žádosti.

 • Doplněna podpora odesílání e-mailů pomocí knihovny Chilkat ActiveX. Pomocí nové knihovny funguje i odesílání e-mailů přes účet v Office365 na zabezpečených portech.

10.08.2021

 • Přepracován modul rozhodující o směně (u rozvrhů pracovní doby s alternativními směnami) – modul nyní pracuje se všemi záznamy zpracovávaného dne. V předchozí verzi byl každý záznam docházky posuzován samostatně.

 • Dojde-li při zpracování druhého a dalšího záznamu docházky stejného dne ke změně směny, jsou s parametry nově určené směny přepočítány všechny záznamy docházky stejného dne.

 • Je-li z terminálu načten průchod s datem již uzavřeného období, nebude takový průchod zaznamenán do docházky osoby.

28.07.2021

 • Doplněna nová varianta (25) sestavy zpráva o pracovní době. Sestava obsahuje barevně odlišené dny v týdnu, vypisují se detailní časy přestávek, přesčasů a noční práce.

16.07.2021

 • Při zpracování průchodů z terminálů ACS Line se nyní provádí primární kontrola duplicitních průchodů – pokud již existuje průchod stejné osoby se stejným datem, časem (v sekundách) a terminálem, není průchod zpracován.

08.07.2021

 • Opravena chyba ve výpočtu doplňkového konta s typem doby „uživatelská definice z výsledků“. Pokud byla definovaná omezující konta, program při pokusu o výpočet zhavaroval.

 • Doplněno protokolování změn v definici sazeb doplňkových kont.

 • Definici seznamu zobrazovaných sloupců v datových mřížkách lze nyní uložit pro další použití. Do modulu byla doplněna tlačítka pro uložení/načtení definice vzhledu.

24.06.2021

 • Opravena chyba – v denním součtu dne bez směny byl za určitých okolností vložen úvazek -1 minuta. Chyba byla zanesena do programu při úpravách 09.06.2021.

 • Do automatických operací Dserveru doplněna možnost importovat žádosti z webové služby systému T-IS.

 • Při exportu sestavy „Zpráva o pracovní době“ s uživatelsky definovatelnými sloupci výsledků se nyní exportuje až 20 sloupců s výsledky (původně se exportovalo nejvýše 15 sloupců).

09.06.2021

 • Opravena chyba – při vkládání docházky podle definice rozvrhu nebyl použit pevně definovaný úvazek dne.

 • Doplněna nová varianta výpočtu doplňkových kont – uživatelská definice z výsledků. Zdrojem dat výpočtu jsou vypočítané výsledky docházky za období nebo ručně zadané doplňky.

23.05.2021

 • Ve variantě 01 zprávy o pracovní době se nyní výsledky tisknou barevně (podobně jako v přehledu docházky a ve webovém rozhraní)

 • Do Dserveru doplněna možnost exportovat některé tiskové sestavy pomocí automaticky spouštěné operace. Sestavu „Zpráva o pracovní době“ je možné i automaticky odesílat e-mailem na adresu osoby nebo vedoucího útvaru.

19.05.2021

 • Doplněna možnost automatického plnění šablony MS Word doplňkovými údaji (např. COVID test).

 • Do formuláře pro zápis doplňkového údaje doplněna předvolba „po uložení vytisknout dokument“.

 • Při exportu sestavy „Zpráva o pracovní době“ lze nyní v pojmenování souborů použít zkratku útvaru a název osoby nebo popis útvaru.

05.05.2021

 • Změněna velikost pole „OSČ pro mzdy“ v údajích osob, 10 → 15 znaků.

 • Do parametrů vynechávání duplicitních průchodů v konfiguraci Dserveru doplněna předvolba „a různý směr na stejném terminálu“. Je-li zapnuto nezapisování duplicitních průchodu, je předvolba ve výchozím stavu zapnutá a v takovém případě budou průchody různým směrem zaznamenané na stejném terminálu považovány za duplicitní.

04.05.2021

 • Doplněna nová varianta exportu do OK Mzdy – „vše do souboru nepřítomností“, ve které se všechna konta zapisují do souboru nepřítomností. Je-li neprázdné datum od – do, zpracuje se konto jako nepřítomnost stejně jako v původní variantě. Je-li datum od – do prázdné, zapíše se počet hodin nebo dnů do pole pro „neodpracované minuty posledního dne“.

03.05.2021

 • Opravena chyba – parametr směny „přestávku započítat do odpracované doby“ se neuplatnil při práci mimo rozvrh.

02.05.2021

 • Opravena chyba ve standardním přehledu docházky – výsledky mimo stanovený kontrolní limit se nezobrazovaly odlišnou barvou.

 • V definici sledování osob lze stanovit směr průchodu (příchod/odchod), na který bude sledování reagovat.

22.04.2021

 • Opravena chyba ve výpočtu doby omezující vznik nároku na stravné.

18.04.2021

 • Do tiskové sestavy modulu Jídelna „Přehled objednávek s popisem z jídelníčku“ doplněny součtové řádky s denních počtem objednaných porcí. V sestavě vypnuto dynamické nastavování výšky řádků podle délky textu. Výška řádků je nyní pevně daná a příliš dlouhý text (jméno osoby) je oříznutý. Původní varianta sestavy se zalamováním dlouhých textů a dynamickou výškou řádků byla ponechána jako další varianta přehledu.

 • V modulu „Jídelna → Hromadné změny objednávek“ nastavuje jako výchozí akce „kontrola/přepočet cen“. Výchozí akce je nastavena pouze v případě, že není k dispozici informace o naposledy vybrané a použité akci.

 • V tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“ se tisknou i chybějící dny na začátku období.

07.04.2021

 • V doplňkovém kontu s typem výpočtu „uživatelská definice“ lze použít proměnné obsahující kód kategorie osoby a směnnost.

02.04.2021

 • V sestavě „Zpráva o pracovní době“ se nyní tisknou všechny dny období i v případě, že pro dny na konci období chybí záznamy o docházce.

23.03.2021

 • V definici sledování osob lze vybrat jako způsob oznámení sledované události „spustit skript“ a určit spouštěný program/skript a parametry, se kterými bude spuštěn.

 • Do parametrů přístupové skupiny doplněna možnost definovat záložní snímače pro chybějící příchod a odchod. Pokud osoba zařazená do přístupové skupiny nebude mít zaznamenaný příchod nebo odchod přes normální snímače, systém pro zpracování docházky použije průchody ze snímačů nadefinovaných jako záložní. Záznamy docházky ze „záložních“ průchodů vyžadují vždy schválení oprávněným uživatelem.

17.03.2021

 • Upraveno skrývání osob s ukončeným pracovním poměrem v přehledu docházky. V předchozí verzi program skrýval pouze osoby zařazené do útvaru s příznakem „ukončené pracovní poměry“. Nyní se berou v úvahu i data trvání pracovního poměru.

02.03.2021

 • Do parametrů položek číselníku doplňkových údajů doplněna předvolba „hodnota je logická (ne/ano)“. Je-li zapnutá, zobrazí se při ručním zadávání/opravě doplňkového údaje zaškrtávací pole místo pole pro zápis čísla. Dále doplněna možnost pojmenovat zadávanou hodnotu (původně vždy název „Hodnota“).

 • Do prohlížení doplňkových údajů doplněno zobrazování sloupce s rodným číslem a zdravotní pojišťovnou osoby. Údaje se zobrazí pouze uživatelům s oprávněním administrátor nebo personální správa.

28.02.2021

 • Do parametrů základního konta doplněna předvolba „neukončovat generovaný záznam následujícím příchodem“.

17.02.2021

 • V exportu do systému Pamica je podporován XML element <stravenkovy_pausal>.

 • Opravena chyba v exportu do systému VEMA (varianta 2020) – za posledním exportovaným údajem se doplňoval oddělovač. V údaji dzdrdat se nyní vždy odesílá hodnota 1.

03.02.2021

 • Do parametrů automatického importu osob doplněna předvolba „Při změně útvaru nastavit přístupovou skupinu podle útvaru“.

31.01.2021

 • Do parametrů automatické úlohy „Export průchodů“, exportu do .xls souboru se zadaným rozsahem exportovaných dat lze nyní vyloučit opakované průchody stejné osoby. Lze zvolit export jen prvního nebo posledního průchodu osoby v jednotlivých dnech.

 • Doplněn modul „Rezervace objektů → Kontrola rezervací“ pro kontrolu a případnou změnu cen a počtu účtovaných jednotek v záznamech rezervací objektů.

17.01.2021

 • Do modulu pro definici přístupu přes terminál iRex/iTouch nebo jejich čtečky doplněna možnost zkopírovat nastavení z jiného zařízení nebo jiné přístupové skupiny.

 • Do modulu pro definici parametrů terminálu iRex/iTouch doplněna možnost zkopírovat nastavení z jiného terminálu.

06.12.2020

 • V přehledu přítomnosti lze osoby filtrovat podle přístupové skupiny.

28.11.2020

 • Do modulu „Přehledy z docházky“ doplněna sestava „O) Přehled denní bilance a přesčasů“.

 • Opravena chyba – po výmazu organizačního útvaru byla nepřístupná tlačítka v nástrojových lištách.

 • Opravena chyba – podpora posunu pomocí kolečka myši v modulu „Rozvrh rezervací objektů“.

15.11.2020

 • Do parametrů automatické úlohy „Export průchodů“ doplněn nový typ „export do .xls souboru“. U tohoto typu exportu lze:

  • vybrat seznam a pořadí exportovaných sloupců

  • zadat e-mailovou adresu, na kterou bude výsledný soubor odeslán

  • vybrat rozsah exportovaných dat – nové dosud neexportované průchody/průchody splňující zadané podmínky. Pro volbu „průchody splňující zadané podmínky“ je dále možné zadat období pro export, vybrat snímače nebo směr průchodů

 • V konfiguraci systému (v sekci „Sledování tělesné teploty“ na záložce „Parametry systému“) jsou nové parametry pro generování výstrahy s upozorněním na průchod osoby s nadlimitní tělesnou teplotou – výstraha při x pokusech o průchod během y minut

 • Do definice sledování osob doplněn nový typ sledování „oznámit opakovaný průchod s teplotou nad limit“. Ke zpracování výstrahy (sledování) dojde až v případě, že se osoba pokusí x-krát projít během y minut (viz předchozí úprava).

 • Do definice převodu komentářů průchodů doplněn parametr „průchod nezaznamenávat“. Průchod s takto nastaveným komentářem se nezapíše do seznamu průchodů, ale např. ke změně stavu přítomnosti dojde.

 • Při zápisu fondu doplňkového konta lze nyní zadat nulový počet dnů a hodin v případě, že je zapnutá předvolba „zakázat převod z předchozích období“.

14.10.2020

 • Doplněna automatická úloha „Import odebrané stravy“.

 • V definici výpočtu nároku na stravné lze použít nové proměnné: ?den_v_tydnu, ?svatek a ?vydana_strava. Do modulu doplněn rozbalovací seznam podporovaných proměnných a tlačítko pro vložení vybrané proměnné do podmínky.

 • Doplněny nové způsoby výpočtu doplňkových kont – vydaná strava a objednaná strava.

 • Do modulu Docházka – alternativní modul doplněna možnost zobrazit sloupce „Objednaná strava“ a „Vydaná strava“.

 • V dolní části formuláře „Oprava denního záznamu docházky“ se zobrazuje nárok na stravné a počet objednaných a vydaných porcí.

11.10.2020

 • Do formuláře s definicí parametrů terminálů iRex/iTouch a do formuláře s definicí přístupu přes tyto terminály doplněno tlačítko pro export údajů definice.

03.10.2020

 • V definici výpočtu nároku na stravné lze použít nové proměnné: ?smena_typ, ?osoba_uvazek, ?mzdove_zpracovani, ?objednana_strava

 • Opravena chyba ve výpočtu výsledků docházky během kontrolního chodu 1. den v měsíci.

22.09.2020

 • V modulu „Evidence osob“ lze nově zobrazit sloupec „Stav čipu“. Do nástrojové lišty „Údržba dat“ doplněno tlačítko pro blokování/odblokování čipu a volba pro odebrání čipu.

06.09.2020

 • Doplněna podpora zpracování tělesné teploty osoby zaznamenané při průchodu.

03.09.2020

 • Při importu osob z Edookit a iŠkola se útvar osoby určuje podle zkratky a v případě neúspěchu podle popisu útvaru.

 • Do prohlížení průchodů doplněno zobrazování údaje „Teplota“ zaznamenaného při průchodu.

 • Doplněna podpora zpracování požadavku na vložení celodenních záznamů pro období (více dní) zadaného ve webovém rozhraní.

12.08.2020

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněn parametr „tisknout i osoby bez záznamů docházky“

06.08.2020

 • Opravena chyba – v sestavách „Zpráva o pracovní době“ se nevypisovalo jméno osoby, která podepsala docházku.

05.08.2020

 • Doplněna nová varianta exportu mzdových podkladů do software PAM VEMA (dávkové měsíční změny).

31.07.2020

 • Je-li při zápisu osoby zadán čip, který je přidělený jiné osobě, nabídne nyní program odebrání čipu původní osobě.

 • Doplněn modul „Informace a sledování → Stav terminálů“ pro zobrazení stavu terminálů iRex/iTouch.

29.07.2020

 • Při importu žádostí z externího systému dochází volitelně ke stornu žádostí, které už z cizím systému neexistují.

 • V modulu „Snímače a terminály“ lze nyní přepínat mezi zobrazením snímačů a terminálů ve stromu nebo v datové mřížce.

 • U terminálů iRex/iTouch se nyní sleduje datum a čas poslední komunikace s terminálem. Údaj se zobrazuje v modulu „Snímače a terminály“.

 • Při exportu údajů tiskové sestavy „Tiskové sestavy a statistika -> Přehled z docházky“, varianta „E) Součty s vybraným kontem – osoby“ se nyní v samostatném sloupci exportuje titul osoby.

14.07.2020

 • Opravena chyba v modulu pro zápis žádosti – za určitých okolností se při otevření formuláře pro zápis nové žádosti objevovalo informativní hlášení o chybě při určování nadřízené osoby.

 • Při importu osob ze systému Edookit lze nyní jako klíčový údaj zvolit „příjmení + jméno“.

 • Do importu osob v programu Dklient doplněna podpora importu/zpracování pole ALT_UID.

 • Do formuláře pro zápis/opravu osoby na záložku „Ostatní“ doplněno pole ALT_UID. Změnu hodnoty pole mohou provádět pouze pracovníci technické podpory.

 • Do konfigurace modulu „Rezervace“ doplněny předvolby „Účtovat poplatky za rezervace“ a „Používat úhradu rezervací z kreditu“. Dále doplněna možnost definovat import plateb modulu.

 • Volby modulu „Rezervace“ přesunuty v hlavní nabídce do samostatné větve „Ostatní → Rezervace objektů“.

 • Doplněny volby modulu „Rezervace“: Pohyby na účtech rezervací, Import úhrad rezervací, Ceník rezervací.

17.06.2020

 • Upraveno prohlížení průchodů v režimu bez Dserveru.

 • Při prohlížení průchodů lze zvolit zdroj dat – standardní a primární data (primární data = data z terminálů iRex a iTouch).

14.06.2020

 • Do konfigurace modu „Rezervace“ doplněn parametr „Nezobrazovat informace u cizích rezervací“. Pokud je parametr zapnutý, u cizích rezervací nebude zobrazeno pro koho je rezervováno, ani kdo rezervaci zaznamenal.

11.06.2020

 • Z formuláře pro zápis/opravu osoby lze nyní volat formulář pro zápis nového uživatele programu s předvyplněnými údaji.

 • Do formuláře pro zápis nového uživatele programu doplněna předvolba pro nastavení parametrů uživatele podle zvolené šablony, dále doplněno tlačítko pro výběr osoby přiřazené k uživatelskému účtu.

 • V parametrech rezervací objektů lze nyní jako krok rezervace nastavit 60 a 120 minut.

 • Do DServeru doplněna nová automatická úloha – Zpracování ukončených pracovních poměrů. Úloha osoby s ukončeným pracovním poměrem přeřadí do určeného organizačního útvaru určeného pro ukončené pracovní poměry.

 • Opravena chyba v modulu pro záměnu příchodu a odchodu v záznamu docházky. Při pokusu o provedení akce docházelo k pádu programu.

08.06.2020

 • Upraven import žádostí (schválených absencí). Počet hodin absence se z externího systému převezme pouze v případě jednodenní absence. U vícedenních absencí bude počet hodin určen automaticky.

07.06.2020

 • Je-li plánem směn určena směna, která je definovaná v rozvrhu dne, provede program stejné zpracování, jako při určení směny rozvrhem (automatické generování dalších záznamů dle rozvrhu dne).

 • Opravena chyba v odstraňování duplicitních záznamů denních součtů.

 • Při zápisu návštěvy lze nyní vybrat až tři navštívené osoby.

 • Doplněn modul „Správa programu → Seznam období“.

 • Doplněna podpora provozu ve Thinfinity VirtualUI (Dloader.exe spouštět s parametrem VIRTUALUI)

23.05.2020

 • V modulu „Převod dat na jiný typ“ lze nyní omezit převod jen na vybrané tabulky.

 • V parametrech modulu „Plán směn více osob“ lze nyní vypnout zobrazování skutečnosti z docházky a plánu ze schválených žádostí.

04.04.2020

 • Do parametrů terminálů Z-Ware (iRex/iTouch) doplněna předvolba „Potvrdit zpracování off-line průchodu“.

02.04.2020

 • Opravena chyba způsobující pád programu Dklient při pokusu o tisk měsíčních výsledků.

 • Opravena chyba v sestavě Zpráva o pracovní době – varianta 19 – úpravách ze dne 15.03.2020 se za určitých okolností netiskla doba záznamů.

 • Při sestavování legendy tiskových sestav „Zpráva o pracovní době“ budou použita jen konta obsažená v definici tiskové sestavy, není-li legenda definovaná jiným způsobem.

 • Opravena chyba – po exportu do mezd docházelo automaticky k uzavření období.

29.03.2020

 • Do parametrů přehledu docházky (standardní varianta) doplněna předvolba „barevné rozlišování změn provedených obsluhou“. Je-li předvolba vypnutá, změny provedené obsluhou nejsou barevně odlišeny.

 • Do parametrů rozpisu práce pro typ rozpisu 1 doplněna předvolba „povolit nulovou dobu“ Při tomto nastavení lze z terminálu posílat více údajů (např. více čísel projektů, zakázek) v jednom záznamu. Doplněna podpora zpracování záznamů práce pořízených na docházkovém terminálu pro typ rozpisu práce 1.

 • Do modulu „Přehledy z docházky“ doplněna nová sestava „N) Přehled všech záznamů docházky“.

15.03.2020

 • Do záznamů doplňkových údajů pořízených na terminálu se nyní ukládá i čas pořízení a terminál/snímač, na kterém byl záznam pořízen.

 • V definici doplňkových kont s typem výpočtu „součet doplňkových údajů“ a „doplňkové údaje x sazba“ lze nyní zapnout novou předvolbu „jen záznamy mimo přestávku“.

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – variant 19 a 20 doplněna možnost zadat více variant nastavení. Před tiskem sestavy je potom možné vybrat variantu nastavení.

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – variant 19 a 20 doplněna předvolba „ typ legendy“ s možnostmi „symboly kont/zkratky kont/bez legendy“. Dále doplněno tlačítko „Exportované sloupce“ pro určení volitelných sloupců, které mají být obsaženy v exportu dat tiskové sestavy. Nově lze exportovat zkratku a popis nadřízeného útvaru osoby.

25.02.2020

 • V číselníku doplňkových údajů typu „bez autorizace“ je nyní možné zadat hodnotu záznamu, která se do záznamu s doplňkovým údajem zapíše. V předchozí verzi programu byla hodnota vždy 1.

 • V definici doplňkových kont s typem výpočtu „součet doplňkových údajů“ a „doplňkové údaje x sazba“ lze nyní zapnout novou předvolbu „vypočítaný výsledek odečíst od bilance“.

 • Sazbu pro doplňkové konto s typem výpočtu „doplňkové údaje x sazba“ lze nyní definovat i v případě, že se u konta nevypočítává částka, nyní stačí výpočet hodin. Do počtu hodin se potom ukládá vypočítaná hodnota násobená sazbou.

 • Pro výsledky doplňkových kont s typem doby „součet doplňkových údajů“ a „doplňkové údaje x sazba“ lze nyní výběrem z místní nabídky (pravé tlačítko myši) použít volbu „zobrazit postup při výpočtu“ – zobrazí se záznamy doplňků, ze kterých bylo konto vypočítáno.

 • Do modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ doplněna možnost filtrovat „jen pokusy o průchod“ a „jen průchody, při kterých došlo k otevření (dveří)“.

 • Do modulu „Přehledy z docházky“, sestavu „K) Doplňky a výsledky s vybraným kontem“ doplněna možnost filtrovat zpracovávané osoby podle nadřízeného.

 • Opravena chyba v zápisu poznámek k záznamu docházky. Byla-li poznámka zapsaná z formuláře pro zápis/opravu záznamu docházky a potom ke stejnému záznamu z jiného modulu programu, vznikly tak dvě samostatné poznámky. Při tisku zprávy o pracovní době nebo při zobrazení přehledu docházky ve webovém rozhraní potom došlo ke zdvojení vypisovaných záznamů.

 • Do modulu „Výmaz duplicitních záznamů“ doplněna podpora výmazu duplicitních poznámek připojených k záznamům docházky.

 • Do tiskové sestavy „Cestovní příkaz“ – varianta 04 doplněn vlevo dole text „Vyúčtování upravil“ s místem pro podpis.

 • Při prohlížení snímačů se v detailu v pravé části obrazovky zobrazuje údaj „Minimální doba mezi průchody“.

23.02.2020

 • Opravena chyba ve výpočtu období trvání základních kont. Při výpočtu nebyly správně započítány všechny směny dne.

05.02.2020

 • Opravena chyba – při vkládání celodenních záznamů docházky se po zadání/změně vkládaného konta automaticky přednastaví volba pro „Doplňovaný počet hodin“ podle parametru nastaveného v konfiguraci systému (neplatí pro vkládání kont s definovanou pevnou dobou pro celodenní záznamy viz úprava ze dne 27.12.2019)

 • Do parametrů terminálů iRex/iTouch a čteček k nim připojeným doplněna předvolba „Povolit průchod všem bez řízení oprávnění“. Pro takto nastavená zařízení nelze definovat přístupové oprávnění, přístup je povolen všem.

25.01.2020

 • Do modulu „Osoby“ doplněna možnost zobrazovat sloupec „Konto při nepřítomnosti“.

 • V tiskové sestavě modulu Jídelna „Přehled objednávek s popisem z jídelníčku“ zvětšen font z 8 bodů na 10 bodů.

13.01.2020

 • Opravena chyba v modulu pro určování směny z rozvrhu pracovní doby zanesená do programu při úpravě 09.01.2020.

12.01.2020

 • Automatická úloha Dserveru „Čištění protokolu událostí“ přejmenována na „Čištění dat“ a kromě výmazu dat z protokolu událostí nyní volitelně odstraňuje i data načtení z terminálů iRex/iTouch a záznamy o průchodech přes terminály.

09.01.2020

 • Do definice denního rozvrhu pracovní doby doplněna možnost zadat měsíce, ve kterých definice platí. V jednom rozvrhu pracovní doby tak lze mít nadefinované různé směny v různých měsících.

 • Přepracován modul „Rozvrhy pracovní doby“ – doplněny nástrojové lišty, doplněna volba pro kopírování dne rozvrhu, při hromadném vyplňování dnů rozvrhu kopírováním parametrů vybraného dne lze vybrat měsíce, pro které akce platí, doplněna volba pro formální kontrolu parametrů rozvrhu.

27.12.2019

 • Doplněna možnost definovat vlastní popis pole „Dopravní vzdálenost“ v údajích osob.

 • V definici výpočtu uživatelsky definovatelného konta lze nyní použít proměnnou ?vzdalenost, do které se doplní hodnota pole „Dopravní vzdálenost“ z údajů právě zpracovávané osoby.

 • V parametrech automatického doplňování chybějících záznamů v definici modelu pracovní doby lze nyní zvolit variantu „dle definice“ – k automatickému ukončení dojde pouze při splnění pravidel rozšířených parametrů.

 • V rozšířených pravidlech automatického doplňování chybějících záznamů (definice modelu pracovní doby) lze nyní zadat i čas začátku 0:00 a čas konce 24:00.

 • Do parametrů základních kont doplněna možnost zadat pevnou dobu (počet hodin) pro celodenní záznamy.

10.12.2019

 • Doplněn export mzdových podkladů do SQL tabulky systému KS Mzdy

 • Do parametrů chodu stravování doplněna předvolba „nepřipravuje se, není-li jídelníček“.

 • Doplněna možnost importu jídelníčku z URL.

 • Do tiskových přehledů modulu Jídelna doplněna nová varianta přehledu B) podrobný přehled objednávek – 02) Přehled objednávek s popisem z jídelníčku. U této varianty sestavy lze vybrat chody stravování, které se budou v sestavě tisknout.

 • Doplněn modul „Přehled změn objednávek“ modulu „Jídelna“.

 • Do záznamu úhrady stravného doplněna předvolba „nulování kreditu“ – při zapnutí předvolby systém automaticky doplní aktuální částku kreditu osoby s obráceným znaménkem. Zápisem tak dojde k vynulování kreditu osoby. Nulování kreditu lze např. použít při změně způsobu úhrady strávníka „srážky ze mzdy“ → „kredit“.

 • Do parametrů automatických úloh DServeru doplněna možnost určit dny v týdnu, ve kterých se bude úloha spouštět. Lze také nastavit, zda se úloha spustí ve dnech označených jako svátek.

 • V automatické úloze DServer typu „Export údajů modulu Jídelna“ lze pro období „zítřek“ a „pozítří“ zadat dny v týdnu, které se mají přeskočit. Dále doplněn typ zpracování – původní typ „export dat“ byl rozšířen o „tiskový přehled“, který slouží k automatickému zpracování libovolného přehledu modulu Jídelna, uložení do .pdf a volitelně odeslání e-mailem.

 • Doplněn nový typ automatické úlohy DServeru „Import údajů modulu Jídelna“. Importovat lze soubor plateb nebo jídelníček. Import musí být předem nadefinován v programu Dklient.

 • Upraven import osoby typ N) SQL dotaz přes ODBC, nyní lze zapsat vlastní SQL dotaz pro výběr osob i pro výběr zůstatků fondu konta.

 • Doplněna podpora zobrazování fotografií pořízených při průchodu přes terminál.

 • V modulu „Objednávka stravy osoby“ doplněna možnost vybrat osobu pomocí čísla čipu.

19.11.2019

 • Doplněna podpora dočasných změn přístupových skupin definovaných pro organizační útvar. V předchozí verzi bylo možné definovat dočasnou změnu přístupové skupiny pouze pro jednotlivé osoby.

13.11.2019

 • Doplněna nová varianta exportu do PAM Gordic – dávka změn XML.

05.11.2019

 • Do modulu „Import průchodů“ doplněna podpora průchodů ze souboru s daty z terminálů a jednotek ACSLine.

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněn parametr „rozsah pružné směny určit podle začátku práce“ – ve variantách sestavy s tiskem začátku a konce směny je rozsah doby směny určen dynamicky v rozmezí „příchod“ až „příchod + délka směny“.

 • Do objektu pro výběr osoby v nástrojové liště (např. přehled docházky, objednávky stravy,…) doplněno tlačítko pro vyhledání osoby podle čipu.

 • Ve zobrazení seznamu osob oprávněných procházet přes vybraný snímač se nyní zobrazuje i sloupec s informací, zda je průchod přes zařízení zapsán do záznamů docházky.

24.10.2019

 • Pole pro křestní jméno osoby rozšířeno z 15 na 30 znaků.

 • Při vytváření kopie přístupové skupiny se nekopírují definice přístupu pro nepoužívaná zařízení (off-line + bez přenosu).

 • Používají-li se rozšířená uživatelská oprávnění pro přístupové skupiny, nově zapsaná přístupová skupina se automaticky doplní do seznamu skupin přístupných aktuálnímu uživateli.

17.10.2019

 • Rozšířeny možnosti definice a zpracování uživatelsky definovaných sestav – možnost zpracování sestavy za více období, zobrazení sestavy jako volby v hlavní nabídce, vzorce pro výpočet sloupců sestavy, zpracování jen pro vybranou osobu …

 • Do seznamu osob zpracovávaných v uživatelsky definované sestavě je automaticky doplněna aktuálně přihlášená osoba, uživatel tak v sestavě uvidí své vlastní výsledky bez ohledu na přístupová oprávnění ke svým údajům.

15.10.2019

 • Opravena chyba ve výpočtu doby konta s určeným časem od – do nebo s respektováním kalendářních dnů. U záznamů netrvajících přes půlnoc započítaných do jiného dne (předchozího/následujících) docházelo k nesprávnému zápočtu.

10.10.2019

 • Doplněna podpora zpracování komentáře s typem zpracování „přerušení (odchod + příchod)“, na základě jednoho čipování s tímto komentářem se do docházky osoby vloží přerušení práce – odchod a příchod s předem určenou dobou trvání.

 • Upraven import osob z webové služby Bakaláři – zpracování null hodnoty vracené v evidenčním čísle studentů.

26.09.2019

 • Doplněna podpora zpracování „dalšího identifikátoru“ čipu.

 • V parametrech doplňkového konta se způsobem výpočtu „stravné z modulu Jídelna“ lze nyní určit započítávané chody a nastavit, zda se bude do hodnoty konta započítávat stravné k úhradě strávníkem nebo dotace stravného. Výpočet lze vypnout pro strávníky, kterým se sleduje kredit.

 • Optimalizováno zpracování tiskové sestavy modulu Jídelna – B) Podrobný přehled objednávek – varianta 01. Dále opravena chyba řazení záznamů v této sestavě a odstraněny záznamy s nulovým počtem objednaných porcí.

 • Žádosti může schvalovat i nadřízený pracovník schvalovatele

 • Do parametrů rozpisu práce doplněna možnost nastavit nadřízené položky.

 • Při zápisu do číselníku rozpisu práce se zadává i nadřízená položka, je-li její použití pro daný typ číselníku povoleno v konfiguraci.

 • Upraven import číselníku rozpisu práce – doplněna podpora importu nadřízených položek.

 • Upraveno generování položek číselníku rozpisu práce – doplněna podpora definice nadřízené položky.

02.09.2019

 • Do parametrů terminálů iTouch doplněna předvolba „Zobrazovat fotografii procházející osoby“.

28.08.2019

 • Při odchodu pomocí čipu je automaticky ukončena případná návštěva typu „zapomenutý čip“ odcházející osoby.

 • Doplněna podpora importu čísel čipů ze systému Edupage.

27.08.2019

 • Do konfigurace systému doplněna předvolba „Novým osobám automaticky přidělit osobní číslo“. Je-li předvolba zapnutá, systém při zápisu nové osoby nevyžaduje zadání osobního čísla a osobní číslo automaticky osobě přidělí.

 • V konfiguraci programu byly parametry týkající se osobních čísel přesunuty na záložku „Ostatní“ do sekce „Osobní čísla“. Tlačítko „Stravné…“ bylo přesunuto na záložku „Parametry systému“ a přejmenováno na „Nárok na stravné…“

 • Po stisku tlačítka „Další“ ve formuláři pro zápis záznamu docházky se nyní do nového záznamu přebírá i zadané konto.

20.08.2019

 • Opravena chyba, která způsobovala pád programu při pokusu o tisk zprávy o pracovní době – varianta 20.

 • Při potlačení záznamů dne bez směny nyní nedochází k výmazu denního součtu – den se stále zobrazuje v přehledu docházky.

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“ – varianta 21, práce o svátcích se nezobrazovala jako práce přesčas.

19.08.2019

 • Do parametru exportu záznamů docházky (automatická úloha DServeru) doplněna možnost přidávat a odstraňovat exportované sloupce, nastavovat oddělovače desetinné části čísel a oddělovače textů. Lze volit, zda se bude exportovat čistá doba (po odečtení přestávek) nebo celková doba vč. přestávek.

 • Upravena tisková sestava „Cestovní příkaz“ – varianta 04: doplněna podpisová doložka s předvyplněným jménem pracovníka a jeho nadřízeného.

 • Opravena chyba v modulu pro automatické generování docházky v čase před příchodem (např. příchod od lékaře).

 • Ve webovém rozhraní lze nyní opravovat a zapisovat záznamy práce typu 1 (rozepisování do speciální tabulky).

 • V údajích snímače/terminálu se zobrazuje vnitřní ID zařízení.

14.07.2019

 • Možnost ořezu osobních/evidenčních čísel doplněna i do importu osob ze systému Bakaláři (souborová i SQL verze).

11.07.2019

 • Do parametrů importu osob z webové služby systému Bakaláři doplněna možnost nastavit pozici ořezu importovaných osobních/evidenčních čísel.

09.07.2019

 • Při kontrole podpisu docházky se nezpracovávají informativní záznamy výsledků.

 • Do konfigurace modulu Jídelna doplněna možnost zadat minimální oprávnění nutné pro zobrazení cizích objednávek stravy.

29.06.2019

 • Doplněna podpora výpočtu období od – do u doplňkových kont s normálním typem doby.

 • Do parametrů doplňkových kont s normálním typem doby doplněna předvolba „neseskupovat dny“ pro konta s výpočtem období od – do.

 • Stav nástrojových lišt (skrytá/zobrazená) se nyní automaticky ukládá a nastavuje při příštím spuštění.

 • Do parametrů přehledů z docházky (záznamy nebo součty s vybraným kontem) doplněna předvolba „jen dny se směnou“.

 • Do modulu „Kontrola podpisů“ doplněno tlačítko „Podepsat vše“ pro hromadný podpis docházky všech vybraných osob.

26.06.2019

 • Opravena chyba ve výpočtu práce mimo směnu.

 • Doplněna nová varianta tiskové sestavy „Cestovní příkaz“.

 • Doplněna možnost skrývat nástrojové lišty.

24.06.2019

 • Při importu osob se nyní zpracovává datum narození i z neúplného rodného čísla.

 • Při zpracování průchodů z terminálů se nyní zaznamenává čas včetně sekund. Sekundy v časech průchodů se potom používají při dalším zpracování pro správné určení pořadí průchodů zaznamenaných v jedné minutě.

 • V prohlížení průchodů se nyní zobrazuje čas průchodu včetně sekund.

 • Položka nabídky „Změny v záznamech docházky“ se nyní zobrazuje všem uživatelům bez ohledu na úroveň oprávnění. V modulu se ovšem zobrazují jen záznamy osob, ke kterým má přihlášený uživatel dostatečné přístupové oprávnění.

18.06.2019

 • Upraven test duplicitních průchodů při exportu do systému Edookit.

10.06.2019

 • Přepracován vzhled modulu „Prohlížení žádostí“, doplněna možnost filtrování žádostí podle útvaru.

 • Do parametrů typů žádostí doplněna možnost zadat zkratku typu. Zkratka typu žádosti se potom zobrazuje např. v modulu „Plán směn více osob“.

 • V údajích zobrazovaných modulem „Plán směn více osob“ se zobrazují i údaje schválených žádostí s budoucím obdobím platnosti.

 • Do parametrů modulu „Plán směn více osob“ doplněna předvolba „nezobrazovat směny“. V přehledu se potom zobrazuje skutečnost z docházky osob + schválené žádosti s budoucí platností + plánované celodenní záznamy z plánu směn.

 • Do konfigurace systému na záložku „E-mail a web“ doplněno tlačítko „Místní sítě“ pro zadání rozsahu sítí, které budou ve webovém rozhraní považovány za místní (lokální) sítě.

 • Do parametrů komentářů průchodů doplněna sekce „Webový terminál“ s předvolbami „nepoužívat ve vnitřní síti“ a „nepoužívat ve veřejné síti“. Předvolbami lze omezit použití komentáře na webovém terminálu na přístup z místní/veřejné sítě.

 • Doplněna nová varianta exportu do systému Helios Orange – v nové variantě se identifikace osoby odesílá v XML elementu <Alias>.

 • V modulu „Změny v záznamech docházky“ a „Schvalované záznamy docházky“ lze nyní vybrat útvar, jehož záznamy se budou zobrazovat.

10.05.2019

 • Upravena kontrola podpisů docházky – v modulu „Přehled docházky“ byly nastaveny mírně odlišné podmínky kontroly než v modulu „Kontrola podpisů“.

 • Po kliknutí na indikátor podepsané docházky se nyní zobrazí informace o osobě, která docházku podepsala.

 • Opravena chyba v tiskové sestavě Zpráva o pracovní době – varianta 4. V případě výskytu záznamu docházky s nulovým časem a kontem bez symbolu se nevypisovaly ostatní záznamy stejného dne.

30.04.2019

 • Upraven modul pro určování směny a s tím související zaokrouhlování časů příchodů dosud neukončených záznamů docházky.

 • Do parametrů uživatele programu na záložku „Omezení“ doplněna předvolba „Zakázat zobrazování osobních údajů podléhajících GDPR“. Uživateli s tímto nastavením se nebudou zobrazovat GDPR údaje, i kdyby k nim měl z důvodu úrovně oprávnění (administrátor, personální správa) přístup standardně povolený.

17.04.2019

 • Je-li v parametrech základního konta nastaveno zaokrouhlování denních součtů, provádí se toto zaokrouhlení i při výpočtu doplňkového konta s určeným rozsahem započítávaného času od – do nebo s parametrem „respektovat kalendářní dny“.

 • Upravena kontrola rozšířených uživatelských oprávnění pro konta.

10.04.2019

 • Změněna úroveň uživatelských oprávnění pro modul „Vozidla“ – nyní jsou k dispozici úrovně: zápis požadavků, zápis rezervací, neomezené

 • Při změně stavu požadavku na přepravu (vyřízeno/nevyřízeno/vymazáno) je žadateli odeslána informace e-mailem

 • Při tisku sestavy „Zpráva o pracovní době“ (varianty se dny ve sloupcích – aktuálně varianty 4, 19 a 20) je možné nastavit parametr „Nová stránka při změně údaje“. Zvolený údaj, který znamená odstránkování, se tiskne v záhlaví sestavy.

 • V oprávnění uživatele pro přístup do webového rozhraní lze povolit/zakázat přístup na stránky „Vozidla“.

 • Do parametrů doplňkového konta s typem doby „součet doplňků a výsledků“ doplněna možnost omezit zápočet jen na kladné hodnoty započítávaných/odečítaných kont.

 • Rozšířeno pole pro uložení tzv. extradat zasílaných terminálem z původních 40 znaků na 50 znaků.

23.03.2019

 • Doplněna automatická evidence použitých osobních čísel, údaje lze spravovat pomocí volby „Správa programu → Použitá osobní čísla“

 • Do konfigurace systému doplněna předvolba „Nepřidělovat použitá osobní čísla“. Je-li předvolba zapnutá, program nepovolí přidělení osobního čísla, které bylo v minulosti použito.

 • Upraveny úrovně přístupových oprávnění uživatelů pro modul Vozidla. Nyní lze nastavit úrovně: zápis požadavků, zápis rezervací, neomezeně.

 • Upraven modul pro zápis požadavků na přepravu.

13.03.2019

 • Opravena chyba v automatickém vkládání záznamů podle definice denního rozvrhu – omezení maximálního počtu vkládaných hodin nefungovalo v případě, že v docházce zpracovávaného dne nebyl žádný záznam.

 • Opravena chyba v importu osob ze systému Edookit – nedocházelo ke zpracování příznaku označujícího neaktivní osoby.

 • Do automatických úloh programu DServer doplněn typ úlohy „Čištění protokolu událostí“.

24.02.2019

 • Do nástrojové lišty v modulu „Organizační členění“ doplněno tlačítko pro zobrazení přístupových oprávnění k osobám vybraného útvaru. Tlačítka na pravé straně formuláře odstraněna a nahrazena tlačítky v horní nástrojové liště.

 • Do automatických úloh programu DServer doplněn typ úlohy „Uzavření uplynulého období“ – v určený den v měsíci provede uzavření uplynulého období.

19.02.2019

 • Opravena chyba v automatickém doplňování přestávek – bylo-li zaznamenáno konto nahrazující přestávku s dobou kratší než minimální doba přestávky, program doplnil nesprávně delší přestávku.

 • Při importu z webové služby Bakaláři se kontroluje pouze „major“ verze webové služby.

 • Opravena chyba – při importu osob z webové služby Bakaláři nefungoval parametr importu „ignorovat verzi konektoru“.

 • V parametrech vybraných variant sestavy „Zpráva o pracovní době“ lze nyní definovat vlastní legendu vypisovanou na konci sestavy.

 • V modulu „Tiskové sestavy evidence osob“ lze nyní pro sestavu „Zpráva o pracovní době“ zvolit uložení do tabulky XLSX, volitelně s rozdělením do více souborů podle zvoleného údaje.

12.02.2019

 • Upraven import z webové služby systému Edookit – zpracování dat ve formátu JSON bylo změněn o na XML.

 • V parametrech automaticky vkládaného záznamu v definic dne rozvrhu lze nyní omezit maximální dobu vkládaného záznamu.

 • Doplněn modul „Kontrola/Uzávěrka → Pozdní příchody do vyučovacích hodin“ – modul zobrazí přehled pozdních příchodů a předčasných odchodů do/z vyučovacích hodin. Pro zpracování je nutný import rozvrhu hodin ze školního informačního systému.

 • Do nastavení tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – varianta 15 doplněn parametr „pedagogickou činnost vypočítat pouze z rozvrhu hodin“

 • Do nastavení tiskových sestav „Zpráva o pracovní době“ (variant s vlastní definicí tisknutých kont) doplněna možnost definovat vlastní legendu tisknutou na konci sestavy. Není-li legenda zadaná, vytvoří se automaticky z číselníku kont (stejně jako v předchozí verzi programu).

10.02.2019

 • Opravena chyba v importu čísel čipů z Active Directory – program ignoroval parametry importu týkající se úpravy čísel čipů a používal výchozí nastavení z konfigurace systém.

07.02.2019

 • Opravena chyba v modulu pro import osob – při odebrání čipu původně přiděleného jiné osobě docházelo za určitých okolností k chybě programu .

 • Opravena chyba v importu fotografií osob ze systému aSc EduPage. Pokud se v datech fotografií kódovaných v Base64 vyskytoval znakový řetězec „error“, vyhodnotil to program jako chybu, i když o chybu nešlo.

06.02.2019

 • Při importu osob z Active Directory lze nyní importovat i uživatelsky definované vlastnosti (atributy AD struktury).

03.02.2019

 • Při exportu průchodů do sytému Škola OnLine se exportuje i údaj snímače „Lokalita“ jako identifikace snímače v elementu <SNIMAC>

29.01.2019

 • Do parametrů snímačů iTouch doplněny parametry „hlásit počet přítomných při každém průchodu“ a „hlásit počet přítomných při zjišťování stavu terminálu“.

28.01.2019

 • Do parametrů snímačů iTouch a čteček k nim připojených doplněny parametry provádění namátkových kontrol (vypnuto/zapnuto/zapnuto + nepovolit průchod).

 • Do parametrů přístupových skupin doplněny parametry provádění namátkových kontrol – zapnutí/vypnutí provádění kontrol + pravděpodobnost kontroly ve tvaru 1:n (např. 1:20)

 • Do parametrů uživatel, sekce „Vrátnice“ na záložce „Moduly“ doplněna předvolba „zapnout/vypnout namátkové kontroly osob“. Osoba s tímto oprávněním může globálním přepínačem ovlivňovat provádění namátkových kontrol procházejících osob.

 • V horní části obrazovky hlavního okna programu Dklient se uživatelům s oprávněním „zapnout/vypnout namátkové kontroly osob“ zobrazí přepínač pro zapnutí/vypnutí kontrol.

 • Do hlavní nabídky doplněna volba „Správa programu → Zapnutí/vypnutí kontroly osob“ se záznamy o tom, kdo kdy zapnul/vypnul provádění kontrol.

 • Do prohlížení průchodů doplněn sloupec „Kontrola“ s hodnotou „ano“ u průchodů, u kterých byla provedena kontrola osoby. Zobrazení sloupce je nutné povolit pomocí tlačítka „Vzhled“.

 • Do parametrů čipu doplněna předvolba „nezobrazovat číslo čipu v záznamech průchodů“. Místo skutečného čísla takto označeného čipu se v budou v záznamech průchodů zobrazovat znaky * (hvězdičky).

 • Doplněna 24. varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“.

16.01.2019

 • Při importu osob ze systému Bakaláři (souborová nebo SQL verze) se zpracovává obsah pole „e_mail“ s e-mailovou adresou osoby.

10.01.2019

 • Doplněn import fotografií osob ze systému aSc Edupage.

 • Upraveno plánování směn (modul „Plán směn“ a „Plán směn více osob“) – plán dne může nyní obsahovat i konto, které se vloží do docházky osoby jako celodenní záznam v případě, že osoba v tomto dni nemá žádný jiný záznam.

 • Do modulu „Plán směn více osob“ doplněna možnost rychlého vkládání (plánování) konta.

 • Do nastavení „Pořadí zpracování požadavků na automatické vložení záznamu“ v „Konfiguraci systému“ na záložce „Automatické záznamy“ zařazena i položka „plán směn“.

16.12.2018

 • Do nástroje „Výmaz duplicitních záznamů“ doplněna možnost náhledu zjištěných dat.

14.12.2018

 • Upraven standardní přehled docházky (varianta 1) – změněn výběr útvaru a osoby, doplněna nástrojová lišta, některé volby z původní nástrojové lišty v pravé střední části obrazovky přesunuty do nástrojové lišty v horní části obrazovky. V parametrech přehledu je nově předvolba „zapamatovat si vybraný útvar“ a „zobrazovat i potlačené řádky“.

 • Chyba při ověřování uživatele přes LDAP se nyní zapisuje do protokolu událostí.

07.12.2018

 • Do automaticky prováděných úloh DServeru doplněno tlačítko pro vytvoření kopie vybrané úlohy.

 • Doplněn export průchodů do webové služby Edookit.

29.11.2018

 • Doplněna nová varianta 03 tiskové sestavy „Cestovní náhrady“.

25.11.2018

 • Přepracován modul pro automatické párování příchodů a odchodů.

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – varianty 23 doplněna předvolba „časy přestávek doplnit o časy kont nahrazujících přestávky“.

22.11.2018

 • Parametry „Povolit uživatelům opravu jejich vlastní docházky“ a „Povolit uživatelům opravu jejich vlastního rozpisu práce“ lze nyní nastavovat nezávisle na sobě.

19.11.2018

 • Do uživatelských oprávnění pro modul „Vrátnice“ doplněna předvolba „administrátor“ pro označení administrátora modulu.

 • Doplněn modul „Vrátnice a návštěvy → Hromadná změna textů návštěv“. Modul je přístupný pouze administrátorovi modulu „Vrátnice“.

 • Do příznaků stravovací skupiny doplněna předvolba „Neomezovat počet porcí (hromadní strávníci)“. Na strávníky zařazené do takto označené skupiny se nevztahuje omezení počtu objednaných porcí zadané v parametrech porce.

 • V definici chodů stravovací skupiny lze nyní jednotlivým chodům nastavit příznaky: „bez objednávek“, „objednává admin“ a „nezobrazovat na objednávkovém terminálu“.

 • V modulu „Objednávky stravy“ se zobrazuje informace „bez nároku na dotaci“ už před zaznamenáním objednávky.

 • Doplněna 23. varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“.

14.11.2018

 • Opravena chyba v modulu pro import osob z obecného .dbf souboru – program ignoroval změny některých údajů.

 • Upraven posun obsahu formulářů větších než obrazovka, upravené formuláře: Jídelníček, Objednávky stravy, Popis pracovní činnosti, Hodnocení zaměstnance

 • Upravena automatická úloha „Export objednávek stravy“ – do parametrů doplněna možnost exportovat objednávky na „pozítří“, ve výsledném souboru je nyní datum v normálním čitelném formátu

12.11.2018

 • Opravena chyba v modulu „Tiskové sestavy k evidenci osob“ – byl-li modul volán ze seznamu osob bez nastaveného řazení, docházelo k pádu programu.

 • Doplněna podpora importu osob ze systému iŠkola (www.iskola.cz)

06.11.2018

 • Pole „příjmení osoby“ rozšířeno na 30 znaků (původně 20 znaků).

 • Do parametrů chodu stravování modulu Jídelna doplněno pole „Kód pro výdej“. Je-li údaj zadaný, je odesílán do výdejního terminálu místo zkratky chodu.

31.10.2018

 • V parametrech terminálů ACSLine nyní lze zakázat test dostupnosti zařízení příkazem PING.

24.10.2018

 • V objednávkách stravy se zobrazuje informace o datu a času objednání a výdeje a informace o objednávce, u které nebyl splněn nárok na dotovanou cenu.

 • Upraven výběr období v modulu „Jídelníček“.

 • Doplněno přihlašování do programu Dklient s ověřením v LDAP.

 • Opravena chyba v modulu pro tisk zprávy o pracovní době. Konto označené jako netisknutelné se tisklo v posledním dni sestavy.

 • Do údajů osoby doplněna předvolba „neměnit čip“ – u takto označených osob nedochází při automatickém importu ke změně čísla výchozího čipu.

 • Do prohlížení osob doplněna možnost zobrazit sloupec „Neměnit čip“.

 • Do automatických operací programu Dserver doplněn nový typ úlohy „Export objednávek stravy“.

09.10.2018

 • V konfiguraci systému na záložce „E-mail a web“ lze nastavit údaj „Přípona přihlašovacích jmen pro ověřování v LDAP. Je-li údaj zadán, může uživatel při přihlášení pomocí LDAP zadat jen kmenovou část přihlašovacího jména (zpravidla část před znakem @)

 • Při zpracování průchodů z mobilního terminálu se zpracovává i GPS informace o poloze mobilního zařízení v okamžiku záznamu.

 • V konfiguraci systému na záložce „E-mail a web“ lze nastavit údaj „Adresa mapového serveru pro zobrazení místa podle souřadnic“.

 • Při prohlížení průchodů z mobilního terminálu lze místo průchodu zobrazit na mapě.

 • Do údajů organizačního útvaru na záložku „Ostatní“ doplněna předvolba „V útvaru jsou jen osoby v mimoevidenčním stavu“. U osob, které patří přímo pod takto označený útvar, není prováděn kontrolní chod.

 • Při objednávce a výdeji stravy se zaznamenává datum a čas výdeje/objednávky.

 • Doplněn modul pro import jídelníčku z externího souboru.

20.09.2018

 • V konfiguraci systému na záložce „Ostatní“ je nyní možné nastavit tzv. řady pro přidělování osobních čísel. Z předdefinovaných řad potom lze vybírat při zápisu nové osoby a požadavku na přidělení osobního čísla.

 • V parametrech „Přístupu k ostatním službám“ lze nyní zapnout nastavení výchozího hesla novým osobám.

 • Je-li při importu nebo editaci údajů existující osoby zjištěno chybějící přihlašovací jméno a/nebo heslo pro „Přístup k ostatním službám“, je jméno a heslo automaticky doplněno podle nastavených pravidel.

18.09.2018

 • Při importu ze systému aSc Edupage je možné zvolit jako klíčový údaj pro identifikaci osoby kombinaci příjmení+jméno+útvar.

14.09.2018

 • V nastavení importu osob změněn parametr „Změnu útvaru provést až po 7. dni v měsíci“ – nyní je možné den v měsíci zadat v rozmezí 1. až 31.

 • Do nastavení importu osob doplněny parametry „Přesun do útvaru vyřazených provést po xx. dni v měsíci konce PP/v následujícím měsíci po konci PP“.

 • Přesun do útvaru vyřazených osob je prováděn i u osob, které nejsou v cizím systému označeny jako neaktivní, a je u nich předáno datum konce pracovního poměru, které je starší než aktuální datum.

 • Do údajů osob doplněna možnost zadat dva nadřízené pracovníky

 • Do údajů organizačních útvaru doplněna možnost zadat dva vedoucí pracovníky

 • Doplněna nová možnost schvalování žádostí „současně dva nadřízení pracovníci“

 • Do nastavení typu žádostí doplněny parametry „2. schvalovatelem je 2. nadřízený pracovník žadatele“ a „2. nadřízený je nepovinný“.

 • Při zápisu rozpisu práce se zobrazuje nabídka všech organizačních útvarů, výběr není omezen na oprávnění aktuálního uživatele.

13.09.2018

 • Při importu osob je zpracován parametr „Vyřazeným osobám odebrat čip“ i v případě, že v cizím systému nejsou evidovány čipy.

 • Není povolen zápis návštěvy osoby s ukončeným pracovním poměrem

 • Není povolen záznam návštěvy typu „zapomenutý čip“ osobám, které žádný čip nemají přidělený

03.09.2018

 • Do modulu „Evidence osob“ doplněna možnost uložit právě vybrané osoby do seznamu osob (nového nebo existujícího)

 • Modul „Výmaz všech osob vybraného útvaru“ byl přejmenován na „Výmaz více osob“ a lze v něm nově osoby pro výmaz vybrat pomocí standardního dialogu pro výběr osob – např. podle útvaru, kategorie, seznamu.

27.08.2018

 • V parametrech přehledu docházky lze nyní určit, kolik sloupců s přestávkami (0 až 6) se bude v přehledu zobrazovat.

17.08.2018

 • Opravena chyba v modulu pro import žáků z webové služby systému Bakaláři. Pokud byl v cizím systému prázdný seznam zákonných zástupců, import skončil chybou.

 • Odesílání data a času do terminálu ACSLine nyní funguje i při zadání povelu z programu Dklient přes modul „Vzdálené ovládání serveru“.

15.08.2018

 • Opravena chyba v modulu pro export do mezd – za určitých okolností byla exportována i konta bez mzdového kódu.

10.08.2018

 • Doplněn import osob z webové služby Edookit

 • Doplněn import čipů ISIC/ITIC z webové služby firmy GTS Alive

 • Doplněna možnost odstranění osobních údajů, které již nelze dále evidovat z důvodů GDPR. Skutečné osobní údaje jsou nahrazeny textovým řetězcem #GDPR#. Odstranění je nevratné.

26.06.2018

 • V modulu „Telefonní seznam“ lze nyní filtrovat podle více organizačních útvarů.

 • Doplněna podpora zpracování záznamu práce pořízeného na webovém terminálu obsahujícího všechny položky rozpisu práce včetně doplňkového popisu.

17.06.2018

 • Opravena chyba – v evidovaných údajích osob se nevypisoval e-mail.

13.06.2018

 • Doplněna tisková sestava pro tisk evidovaných údajů vybrané osoby.

 • Do parametrů terminálu iRex/iTouch doplněn parametr „k zařízení připojena SMS brána“.

 • V definici sledování osob lze jako způsob odeslání informace o události zvolit SMS zprávu na určené telefonní číslo.

10.06.2018

 • Doplněna sada funkcí a modulů pro řešení problematiky GDPR.

31.05.2018

 • Při zobrazení stromové struktury organizačních útvarů jsou nyní respektována přístupová oprávnění uživatelů – nejsou zobrazovány útvary, ke kterým nemá osoba přístupová oprávnění.

 • Opravena chyba v automatickém ukončování neúplných záznamů na základě následujících průchodů – za určitých okolností docházelo k nesprávnému určení uznaného času.

 • Údaj „pohlaví“ je při zápisu nové osoby přednastaven na prázdnou hodnotu (= nezadáno).

 • Do konfigurace systému doplněna záložka GDPR, na které lze určit údaje podléhající GDPR u osob a rodičů/zákonných zástupců.

 • Do formuláře pro zápis údajů osoby a do formuláře pro zápis údajů rodičů/zákonných zástupců doplněna možnost zaznamenat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 • Opravena chyba – filtr výpočtu výsledků kont nyní funguje i pro výpočet výsledků základních kont.

13.05.2018

 • Při zápisu měsíčního výsledku nebo doplňku je možné zapisovat poznámku.

 • Do parametrů importu ze systému Bakaláři doplněna možnost vypnout kontrolu verze datového konektoru.

 • Doplněna podpora datového konektoru webové služby Bakaláři verze 2.8.

03.05.2018

 • Do modulu pro import osob ze schránky nebo textového souboru doplněna možnost importovat výchozí přístupovou skupinu osoby. Je-li importovaný údaj číselný, je považován za ID skupiny, jinak se zpracuje jako popis skupiny.

 • Do formulářů uživatelsky definovaných sestav doplněny chybějící součty.

25.04.2018

 • Do standardní varianty sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněn sloupec s hodnotou denních proplacených přesčasů.

24.04.2018

 • Upraven export tiskové sestavy „Přehled neupravené bilance“.

22.04.2018

 • Doplněn modul pro import organizační struktury (útvarů).

27.03.2018

 • Do parametrů terminálů i-Rex/iTouch doplněna možnost zadat výjimky režimu zámků – trvalé otevření zámků v zadaném období.

22.03.2018

 • Upraven MS SQL nekompatibilní SQL příkaz používaný při kontrole počtu objednaných porcí s nárokem na dotaci.

18.03.2018

 • Do údajů položky ceníku stravného doplněna předvolba „dotace jen při splnění podmínek nároku na stravné“.

 • Doplněna 22. varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“.

08.03.2018

 • Doplněn export neodpracovaných hodin prvního dne do systému OK Mzdy.

07.03.2018

 • Opravena chyba v automatickém generování čísla nových cestovních příkazů.

 • Opravena chyba v modul pro výmaz cestovního příkazu.

 • V modulu „Cestovní příkazy vybrané osoby“ se nyní respektuje parametr „minimální oprávnění pro zobrazení cizích cestovních příkazů“ z konfigurace.

06.03.2018

 • Podle zadání zákazníka upraven vzhled tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době – varianta 21“.

 • Do modulu „Prohlížení průchodů“ doplněna možnost povolit zpracování průchodu, jehož zpracování nebylo původně povoleno.

 • Do automatických operací DServeru doplněna úloha „klonování dat“.

18.02.2018

 • V definici převodu komentářů lze nyní nadefinovat komentář, kterým terminál/snímač požádá o seznam posledních 5 průchodů právě čipující osoby.

 • Doplněna podpora hlídání minimální doby mezi průchody (doba se definuje v parametrech snímače/terminálu). Při pokusu o opakovaný průchod před uplynutím zadané doby se na terminálu zobrazí hlášení „Opakujte později“ a průchod není povolen.

15.02.2018

 • Opravena chyba v rozhodování o směně při práci mimo rozvrh. V předchozí verzi programu byla vždy použita první směna zadaná v parametrech modelu pracovní doby.

14.02.2018

 • Doplněna možnost automatického přidělování virtuálních čipů pro biometrickou identifikaci nově zapisovaným osobám.

 • Doplněn modul „Přidělení čipů ze souboru“ pro přidělení čipů osobám importem ze souboru nebo schránky.

06.02.2018

 • Při zápisu cestovního příkazu nyní program povolí nulový čas odjezdu, příjezdu na místo výkonu a začátku pracovního výkonu – nulový čas je chápán jako půlnoc (00:00).

 • Do konfigurace systému na záložku „Cestovní příkazy“ doplněna možnost určit minimální oprávnění pro zobrazení cizích cestovních příkazů. Ve výchozím stavu je vyžadováno oprávnění alespoň „zápis“.

 • Prohlížení všech žádostí je nyní přístupné i uživatelům „neadministrátorům“ – zobrazují se žádosti všech osob a schvalovatelů, ke kterým má uživatel oprávnění „zápis“ nebo vyšší.

15.01.2018

 • Do parametrů importu osob doplněna předvolba „Má-li již osoba přidělený čip, neměnit ho“.

 • Do tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – varianty 21 doplněn sloupec s čistým (po odečtení přestávek) počtem hodin odpracovaných v noci.

14.01.2018

 • Doplněna podpora exportu mzdových podkladů do systému Helios Orange (xml soubor).

 • Upraven modul „Rezervace objektů“:

  • V parametrech objektu rezervace lze zvolit, zda se rezervuje zadáním rozsahu času od – do nebo rozsahem provozních hodin od – do. V předchozí verzi se typ určování doby nastavoval v konfiguraci systému a byl závazný pro všechny objekty.

  • Doplněna možnost zapnout „rozšířená uživatelská oprávnění pro rezervované objekty“ – potom lze k jednotlivým objektům rezervace určit uživatele, kteří budou mít právo číst nebo zapisovat rezervace.

  • U objektů rezervace lze zapnout používání předdefinovaného seznamu osob, přístupových útvarů a skupin. Rezervaci objektu lze potom zaznamenat pouze položkám tohoto seznamu.

  • Doplněna podpora opakovaných rezervací – lze určit dny v týdnu a období, kdy dochází k opakování.

 • Opravena chyba v určování práce mimo směnu ve směnách trvajících přes půlnoc při zápočtu do dne konce.

25.12.2017

 • Opravena chyba v přesunu organizačních útvarů – při přesunu stromu útvarů do jiné větvě se zachováním zdrojové a cílové úrovně útvarů docházelo k chybnému vygenerování identifikátorů nových útvarů.

17.12.2017

 • Doplněn nový typ výpočtu doplňkového konta „součet doplňků a výsledků“ – výsledkem konta je součet výsledků jiných kont a ručně zadaných doplňků.

13.12.2017

 • Do parametrů modelu pracovní doby doplněna předvolba „Pevný fond stanovený včetně svátků“. Předvolba je použitelná pouze u modelů s pevným fondem pracovní doby. Při krácení měsíčního fondu o dny, ve kterých netrval pracovní poměr, je fond u modelů se zapnutou předvolbou krácen i o svátky.

11.12.2017

 • Není-li v cestovním příkazu zadaná částka přijaté zálohy, tiskne se v sestavě „Cestovní příkaz – výdajový a příjmový doklad“ text „Zaměstnanec s pracovní cestou souhlasí a zálohu nepožaduje“.

10.12.2017

 • Opravena chyba v automatickém generování a ukončování záznamů docházky na základě průchodů. U průchodů uskutečněných v jedné minutě nebylo správně vyhodnoceno pořadí záznamů.

 • Opravena chyba v modulu „Práce mimo směnu“ – v přehledu se nezobrazovaly záznamy práce ve dnech bez stanovené směny.

 • Do modulu „Práce mimo směnu“ doplněna možnost tisku zobrazených údajů.

04.12.2017

 • Do konfigurace systému na záložku „Ostatní“ byly doplněny parametry pro sledování práce mimo směnu a práce v noci pro účely vytvoření kontrolního přehledu vyžadovaného inspektorátem práce.

 • Doplněn modul „Kontrola/Uzávěrka -> Práce mimo směnu“, který u vybraných osob zobrazí záznamy práce mimo směnu (práce přesčas).

 • Doplněna varianta 21 tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – v sestavě se vypisují časy práce mimo směnu (práce přesčas) a práce v noci.

 • Doplněna tisková sestava „M) Přehled nároku na stravu“ v modulu „Tiskové sestavy a statistika -> Sestavy evidence osob“.

18.11.2017

 • Upraveno generování alternativní docházky 2, varianty B – doplněna podpora pevného fondu pracovní doby.

12.11.2017

 • Do parametrů importu osob v programu DServer doplněny předvolby „Vyřazeným osobám zrušit přístupovou skupinu“ a „Vyřazeným osobám odebrat čip“.

05.11.2017

 • Podle požadavků zákazníka upravena „Zpráva o pracovní době“ – varianta 14. V definici výsledků pro tuto sestavu lze nyní zadat vlastní popis jednotlivých sloupců tabulky výsledků. V předchozí verzi programu byly popisy sloupců pevně definované.

 • Položka hlavní nabídky „Zpracování docházky a doplňků“ se nyní zobrazí i uživateli s omezením „uživatel nemá přístup do záznamů docházky“, pokud má uživatel přístup alespoň do své vlastní docházky.

01.11.2017

 • Opravena chyba ve zpracování sestavy „Zpráva o pracovní době“ s údaji rozvrhu hodin.

 • Při obsluhou spuštěném nastavení času v terminálech ACSLine lze vybrat terminály, do kterých bude nastavení odesláno.

23.10.2017

 • Opravena chyba v přehledu průchodů s limitovaným počtem průchodů (použitý SQL dotaz nebyl kompatibilní s MS SQL)

 • Opravena chyba v exportu do mezd s výstupem do cizí databáze. Pokud se nezdařilo připojení k cizí databázi, došlo k havárii programu.

 • Do parametrů terminálů Z-Ware (i-Rex/i-Touch) doplněna možnost změny stavu přítomnosti podle směru vráceného z terminálu.

 • Opravena chyba v zápisu zprávy administrátora uživatelům zapisované po exportu do mezd. Byl-li export proveden pouze pro vybrané útvary (dva a více), uložení zprávy se nezdařilo.

16.10.2017

 • Doplněna možnost definovat vlastní nadpis pro tiskové sestavy modul Školka.

11.10.2017

 • Do modulu „Evidence osob“ doplněno zobrazování sloupce s e-mailovou adresou.

02.10.2017

 • Celé jméno uživatele programu bylo rozšířeno z 30 na 60 znaků.

 • Do definice přístupové skupiny doplněna záložka s definicí ovládaných zabezpečovacích zón.

 • Doplněna volba „Správa programu -> Trvalé otevření zámků“ pro správu požadavků na trvalé otevření zámků zadaných pomocí tzv. master čipu.

 • Při zápisu nového uživatele se nastaví pole „encrypted“ na hodnotu 1 (kvůli zpětné kompatibilitě)

 • Při importu ze systému Škola OnLine s identifikací osob podle e-mailové adresy nyní program testuje duplicity v adresách a z exportu vyřadí duplicitní osoby označené jako vyřazené.

21.09.2017

 • Nastavení tzv. master čipů je nyní podmíněno autorizací pracovníka technické podpory.

 • Do DServeru doplněna kontrola neúspěšných přenosů údajů osob do terminálů ACSLine.

20.09.2017

 • Opravena chyba ve zpracování automatické operace „změna stavu přítomnosti osob“ – omezení na osoby přítomné v určité budově nefungovalo. Do parametrů úlohy doplněn parametr „jen osoby v zóně“ pro omezení změny stavu přítomnosti na osoby právě přítomné v určené zabezpečovací zóně.

 • Místnost (pokoj) ubytovaných studentů je nyní při importu osob určována jen podle čísla místnosti. Byla vypnuta kontrola budovy a podlaží.

17.09.2017

 • Do přehledu aktuální přítomnosti doplněna možnost přepínat zdroj přítomnosti (docházka nebo průchody přes snímače). V předchozí verzi byl zdroj pevně určen v konfiguraci systému a nebylo možné ho přepínat.

 • V přehledu aktuální přítomnosti podle průchodů přes snímače lze vybírat přítomnost podle zabezpečovací zóny.

 • Upraveno prohlížení číselníku budov – opravena chyba ve zobrazovaném počtu místností a osob zařazených do budovy, doplněna možnost zobrazování počtu zabezpečovacích zón v budově.

14.09.2017

 • Do údajů budov doplněna možnost zapsat seznam zabezpečovacích zón. Zavedena možnost sledování přítomnosti osob v zabezpečovacích zónách.

 • Do parametrů snímačů doplněna možnost definice změny stavu přítomnosti ve vybrané zabezpečovací zóně.

 • V parametrech zprávy zobrazované na terminálu při určitém stavu přítomnosti lze nyní jako podmínku zadat přítomnost ve vybrané zabezpečovací zóně.

14.09.2017

 • Uživatelům s oprávněním „režim vrátného“ lze nyní zapnout novu předvolbu „nepovolit změnu času návštěv“.

13.09.2017

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněna možnost nastavit typ zobrazování počtu hodin.

10.09.2017

 • Do automatické operace DServeru „změna stavu přítomnosti osob“ doplněn parametr „Jen osoby v budově“, pomocí kterého lze omezit nastavení nepřítomnosti jen na osoby přítomné v určené budově.

07.09.2017

 • Upraven způsob identifikace existujících osob při importu ze systému SAS. Úprava by měla řešit nahodile se vyskytující vznik duplicit osob importovaných ze SASu.

 • Při importu z webové služby systému Bakaláři je prováděna kontrola verze datového konektoru. Je-li zjištěna nepodporovaná verze, import je přerušen.

30.08.2017

 • Do parametrů tiskové sestavy „K) Doplňky a výsledky s vybraným kontem“ v modulu „Přehledy z docházky“ doplněna předvolba „tisk poznámek a mezisoučtů“. Je-li předvolba zapnutá, tisknou se v sestavě poznámky u jednotlivých záznamů výsledků a mezisoučty pro jednotlivé osoby. Na konci sestavy je celkový součet.

27.08.2017

 • Upraveno načítání adres osob při importu ze sytému Bakaláři (souborový nebo přes ODBC).

20.08.2017

 • Opravena chyba ve výpočtu počtu dnů základního konta s nastavením „1/2 dne do 50% směny, 1 den nad 50%“. Za určitých okolností docházelo k aritmetickému zaokrouhlení výsledku na celé číslo.

15.08.2017

 • Při importu osob je zpracováno i prázdné (nevyplněné) datum konce pracovního poměru, je-li neprázdné datum začátku pracovního poměru.

13.08.2017

 • Do importu osob v programu DServer doplněna předvolba „Neexistující útvary přidat do číselníku pod výchozí útvar“. Je-li v importovaných údajích zjištěn neexistující útvar, je automaticky přidán do číselníku organizační struktury.

 • Do importu osob v programu DServer doplněna předvolba „Odstraňovat osoby z místností“. Chybí-li v importovaných datech informace o místnosti (pokoji) osoby, je provedeno odstranění osoby z místnosti, do které je aktuálně zařazená.

 • Při importu nových osob nyní nedochází ke generování přihlašovacího jména pro web, kopírování a ostatní služby v případě, že je v konfiguraci systému vypnuta automatická změna přihlašovacího jména a formát přihlašovacího jména je prázdný.

12.08.2017

 • Do modulu „Doplňky a výsledky“ doplněna možnost zobrazovat sloupec s textem připojených poznámek.

10.08.2017

 • Opravena chyba ve zobrazování/zápisu poznámek k výsledkům docházky.

06.08.2017

 • Opravena chyba v tisku uživatelsky definované sestavy se zapnutým vypisováním poznámky zapsané k přehledu docházky jednotlivých osob.

 • Opravena chyba – v informacích o osobě se nevypisovaly poznámky.

25.07.2017

 • Opravena chyba v přepočtů dnů bez záznamu po hromadném výmazu vygenerovaných záznamů docházky.

10.07.2017

 • Opravena chyba v kontrole odpočinku. Druhý a další záznam docházky v jednom dni byl za určitých okolností započítán jako doba práce i v případě, že obsahoval konto, které neznamená odpracovanou nebo uznanou dobu.

09.07.2017

 • Opravena chyba v exportu průchodů do webové služby systému Bakaláři.

 • Do formuláře s definicí exportu průchodů do cizích systémů doplněno tlačítko pro zobrazení seznamu exportovaných průchodů.

 • Při importu/exportu z/do webové služby systému Bakaláři lze nyní zapnout ukládání ladících informací (odeslaná a přijatá data) do určené složky.

20.06.2017

 • Při importu osob ze systému Škola OnLine se nyní volá API metoda, která vrací i studenty, kteří v posledním měsíci ukončili/přerušili studium.

17.06.2017

 • Doplněna varianta 20 sestavy „Zpráva o pracovní době“.

 • V sestavě „Zpráva o pracovní době“ – variantách 19 a 20 se nyní vypisují všechny osoby, které mají ve zpracovávaném období záznam docházky nebo výsledků. V předchozí verzi programu se vypisovaly pouze osoby, jejichž docházka obsahovala konta z definice sestavy.

 • Upraveno automatické ukončování záznamů – v případě více záznamů se stejným časem průchodu se pořadí určuje podle časového razítka záznamu docházky.

 • Doplněna nová varianta exportu do mzdového systému Pamica – vnitřní kód konta se ukládá do elementu <dochazka_kod> výstupního souboru. Ve standardní variantě exportu je tento element vždy prázdný.

 • Do konfigurace systému doplněna předvolba pro rozšířené zamykání záznamů docházky – „Zámek ruší pouze vlastník nebo administrátor“.

 • Při importu osob ze systému Škola OnLine se nyní importuje i e-mailová adresa. E-mailovou adresu lze použít i jako klíčový údaj identifikace osoby.

 • Doplněn importu a export dat z/do webové služby systému Bakaláři, v rámci importu osob lze z webové služby importovat i číselník budov a místností.

29.05.2017

 • V přehledu přítomnosti lze zobrazovat sloupec „Doba přítomnosti“

 • Do parametrů uživatele doplněna předvolba „zapisovat poznámky k vlastní docházce“ a „nastavovat parametry zpracování docházky“

23.05.2017

 • V definici terminálů Z-Ware lze určit typ terminálu (i-Rex/i-Touch)

 • Pro terminály Z-Ware i-Touch lze zadat zprávu zobrazovanou na terminálu dlouhou až 255 znaků

 • Doplněna podpora pro zobrazování kont označených jako „výkaz terminálu“ na terminálech i-Touch po stisku tlačítka „Výkaz“.

 • Upraven import fondu kont – doplněna podpora importu platnosti nároku a příznaku absolutní hodnoty.

08.05.2017

 • Při selhání komunikace s terminály a jednotkami ACSLine se do zařízení preventivně odesílá příkaz pro ukončení komunikace.

 • V tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době – varianta 8“ se nyní vypisují skutečné časy přestávek (původně jen celková doba přestávek)

03.05.2017

 • V definici uživatelské sestavy lze nyní i pro sloupce typu „datum“ nastavit šířku vypisované hodnoty. V předchozí verzi programu byla šířka údaje nastavena pevně na 6 znaků – tj. den a měsíc bez roku.

 • Při exportu údajů sestavy „Zpráva o pracovní době“ s uživatelskou definicí (varianta 19) je exportováno 15 sloupců s výsledky (původně max. 5 sloupců)

30.04.2017

 • Do údajů uživatele programu doplněna na záložku „Oprávnění“ předvolba „zapisovat a měnit přístupové skupiny a jejich nastavení“. Zapnutím předvolby je umožněno i uživateli, který nemá úroveň oprávnění „administrátor“ nebo „personální správa“, pracovat s definicí přístupových skupin.

 • Při zápisu „nároku“ do fondu doplňkového konta lze nyní zadat dobu konce platnosti nároku (měsíc a rok). Po zadané době platnosti nevyčerpaná doba nároku propadne (systém ji nebude započítávat)

 • Do informativního přehledu „Čerpání fondu konta“ (pravé tlačítko nad záznamem výsledku konta v přehledu docházky osoby, volba „Zobrazit čerpání fondu konta“) se zobrazuje informace o „propadlé“ době nároku. Do modulu byla doplněna možnost exportu zobrazených dat.

 • Opravena chyba v importu osob ze systému OKBase – pokud bylo datum začátku nebo konce pracovního poměru předáno z cizího systému jako znaková hodnota, nedošlo ke zpracování těchto údajů.

19.04.2017

 • Do údajů osob na záložku „Osobní“doplněno pole pro zápis dojezdové vzdálenosti z místa bydliště do zaměstnání.

 • Do údajů číselníku sazeb doplňkových kont doplněna předvolba „sazbu násobit vzdáleností km“. Je-li předvolba zapnutá, zadaná sazba bude při výpočtech vynásobena dojezdovou vzdáleností z údajů osoby, jejíž údaje jsou vypočítávány.

 • Při automatickém importu osob a exportu průchodů v programu DServer se nyní běžné provozní záznamy nezapisují do protokolu událostí, je-li úroveň protokolování nastavena na hodnotu „standardní“.

 • Pro doplňkové konto s uživatelskou definicí výpočtu lze nyní definovat i sazby.

 • Doplněn modul „Kontrola / uzávěrka -> Osoby bez průchodu“

11.04.2017

 • V konfiguraci systému lze nyní nastavit dobu obnovení stavu při výdeji stravy (volitelný modul Jídelna).

 • Opravena chyba v obnovování stavu výdeje stravy – po výdeji nedocházelo k automatické změně na zobrazení informace o počtu vydaných a objednaných porcí.

10.04.2017

 • Upraven způsob výpočtu alternativní docházky 1, varianty B.

06.04.2017

 • Sledování nepřítomnosti v modulu Sledování osob nyní respektuje zdroj stavu přítomnosti (docházka nebo průchody) nastavený v konfiguraci systému.

04.04.2017

 • Doplněn export do mzdového systému OK Mzdy.

 • Při výdeji stravy (volitelný modul Jídelna) pomocí režimu „kiosek“ programu DKlient lze nyní volitelně zobrazovat počet už vydaných a objednaných porcí. Zobrazování lze zapnout v konfiguraci systému.

28.03.2017

 • Doplněn import osob, organizační struktury a zůstatků dovolené ze systému OKBase.

23.03.2017

 • Při importu osob ze systému aSc Edupage se importuje i e-mailová adresa studentů a učitelů a e‑mailová adresa zákonného zástupce studenta.

 • V tiskové sestavě s popisem pracovní činnosti (personální modul) se nyní tiskne i jméno osoby, která má přiřazenou pracovní pozici, jejíž popis je tisknut.

16.03.2017

 • Upraven výstup do mzdového systému VEMA, varianta 2017.

12.03.2017

 • Doplněna nová tisková definice „vysl_003“ pro uživatelsky definovatelné sestavy. Sestava obsahuje 15 sloupců pro definované údaje, sudé řádky jsou stínované.

28.02.2017

 • Opravena chyba ve zpracování průchodů pořízených na externích čtečkách připojených k terminálům ACS Line – příznak, zda průchod zpracovat v docházce, se nesprávně určoval podle přístupové definice terminálu nebo jednotky, ke které je čtečka připojená.

27.02.2017

 • Opět upraven způsob výpočtu alternativní docházky 1, varianty B.

26.02.2017

 • Upraven způsob výpočtu alternativní docházky 1, varianty B.

22.02.2017

 • Opravena chyba v modulu pro hromadné odebrání čipu – při pokusu o načtení minule použitých hodnot z registru systému Windows docházelo k pádu programu.

 • Opravena chyba v nové variantě exportu do systému PAM VEMA. Doba se nesprávně exportovala v minutách místo v hodinách.

14.02.2017

 • Opravena chyba ve filtrování osob patřících do vybrané přístupové skupiny. Nefungovalo filtrování podle názvu skupiny a popisu nebo zkratky organizačních útvarů pro data v MS SQL serveru.

 • Doplněna definice výpočtu konta s uživatelskou definicí výpočtu – konta, která v předchozích verzích sloužila pouze pro nulování vypočítávaných hodnot, lze nyní nastavit tak, že k výpočtu hodnot dojde pouze při výskytu „omezujících“ kont ve zpracovávaném dni. Také je možné počet a dobu omezujících kont použít ve výrazech pro výpočet výsledků.

13.02.2017

 • Do údajů kontaktů doplněna možnost zapsat registrační číslo projektu a název projektu (modul Školka)

 • Při tisku zprávy o pracovní době 16 (Prohlášení rodiče o docházce dítěte – modul Školka) se nyní tiskne číslo projektu, název projektu a název kontaktu z číselníku kontaktů. Je hledán kontakt definovaný pro útvar osoby, není-li nalezen, je použit výchozí kontakt – uživatel programu.

 • Do automatické operace DServeru „změna stavu přítomnosti osob“ doplněn parametr „měnit záznamy starší x dnů“.

 • Do programu DKlient doplněna volba „Správa programu -> Speciální volby -> Změna stavu přítomnosti“.

12.02.2017

 • Opravena chyba ve filtrování evidence osob podle pořadového čísla (IDNUM) čipu. Pro data v MS SQL Serveru nebylo možné filtr podle IDNUM nastavit.

31.01.2017

 • Do modulu „Přístupové skupiny“ doplněno tlačítko pro hromadnou změnu přístupové skupiny více osob.

 • Doplněn nový typ exportu do systému PAM VEMA podle požadavků zákazníka. Podpora nového typu exportu byla doplněna i do pomůcky pro definování kódu výpočtu v parametrech kont. Údaj „kod výpočtu“ určuje typ výstupního souboru (tzv. formuláře PAM VEMA).

 • Při importu osob ze systému Target 2100 se nyní zpracovává personální evidenční stav osoby (dříve mzdový evidenční stav osoby).

22.01.2017

 • Doplněna podpora výpočtu nároku na stravné v jednotlivých dnech.

 • Doplněn nový typ výpočtu doplňkových kont – nárok na stravné.

 • Do mzdového exportu typu 21 doplněna nová varianta – exportují se i údaje rozpisu práce.

17.01.2017

 • Doplněna možnost definovat grafický soubor s logem pro tiskové sestavy modul Školka.

04.01.2017

 • Opravena chyba v modul pro import osob ze systému aSc Edupage. U osob s ukončeným studiem/pracovním poměrem nedocházelo k přesunu do organizačního útvaru určeného vyřazeným osobám.

02.01.2017

 • Do modulu „Doplňky a výsledky“ doplněn rychlý filtr „jen varování“ pro zobrazení záznamů, které nesplňují podmínky kontroly hodnot kont.

01.01.2017

 • Doplněna možnost upozorňování na výslednou hodnotu kont (hodiny, dny, částka) mimo stanovené normální hodnoty. Hodnota mimo stanovené rozmezí se zobrazuje červenou barvou v přehledu docházky a v prohlížení doplňků a výsledků.

28.12.2016

 • Doplněn nový typ výpočtu doplňkových kont – stravné z modulu Jídelna. Hodnotou konta je částka stravného za objednávky v modulu Jídelna.

14.12.2016

 • Upraven import osob ze systému aSc Edupage – importují se informace o začátku a konci studia/pracovního poměru a dochází ke zpracování osob, které v průběhu školního roku ukončily studium/pracovní poměr.

21.11.2016

 • Opravena chyba v normalizaci adresy KeyShiel SSO serveru.

 • Do parametrů výpočtu konta s typem výpočtu „uživatelská definice“ doplněn přepínač „proměnné plnit denními součty/do proměnných doplnit součty za období“.

17.11.2016

 • Při přihlašování do aplikace DKlient pomocí KeyShield SSO se ověřuje i přihlašovací jméno pro „ostatní služby“.

 • V oprávněních uživatele pro modul „Vrátnice“ lze nyní povolit „režim vrátnice“ a „hotelový režim“.

 • Doplněna podpora pro povolení přístupu v režimu „vrátnice“ a „hotelovém režimu“.

 • Zápis a změny parametrů individuálních přístupových oprávnění a povolení přístupu „vrátnice“ a „hotelový režim“ se nyní zaznamenávají do protokolu změn.

 • Individuální přístupová oprávnění nyní nelze vymazat, lze je pouze zneplatnit.

10.11.2016

 • Opravena chyba – po zápisu nebo opravě celodenního záznamu ve webovém rozhraní nedocházelo k přepočtu výsledků docházky.

 • V plánu směn více osob je nyní barevně zvýrazněno záhlaví dnů nastavených jako státní svátek.

05.11.2016

 • Doplněna podpora přihlašování pomocí KeyShield SSO.

14.10.2016

 • Pomocné číslo čipu „IDNUM“ rozšířeno na 9 míst.

 • Opravena chyba v identifikaci čísla čipu pomocí IDNUM. Po úpravě ze dne 6.10.2016 se zadané IDNUM nesprávně doplňovalo nulami zleva na celkovou nastavenou délku čísla čipu.

11.10.2016

 • Opravena chyba ve výpočtu doplňkových kont v době od – do nebo s respektováním kalendářních dnů. Pokud se u konta sledovalo období (datum) od – do a u osoby se vyskytly dva započítávané záznamy v jednom dni, započítal se pouze druhý záznam.

09.10.2016

 • V údajích uživatelů je nyní možné určit zakázané a povolené stránky webového rozhraní.

 • Doplněna možnost tisku jídelníčku členěného podle kalendářních týdnů.

 • Při zápisu nové osoby a při importu osob se automaticky zapíná předvolba „Doba přípravy/úklidu/cesty na pracoviště – podle nastavení útvaru“.

06.10.2016

 • Upravena automatická úprava čísla čipu načteného ze čtečky nebo získaného při importu ze systémů třetích stran. Je-li číslo čipu kratší, než definovaná délka, je doplněno nulami zleva.

01.10.2016

 • Opravena chyba v modulu pro automatické vkládání záznamu docházky – doplňování doby do výše úvazku. Při změně parametrů vkládání a následném přepočtu existujících záznamů docházelo k nesprávnému určení délky vkládaného záznamu.

28.09.2016

 • Pro modul „Školka“ doplněny dvě nové varianty tiskové sestavy „L) Souhrnný záznam o docházce“ (Tiskové sestavy a statistika → Sestavy evidence osob)

 • Do modulu „Sestavy evidence osob“ doplněno tlačítko „Prohlížet“ pro zobrazení datových podkladů některých tiskových sestav v datové mřížce.

14.09.2016

 • Opravena chyba v zápisu individuálního přístupového oprávnění osoby – při zápisu se kvůli chybě zapisoval další záznam s neomezenou platností.

 • Opravena chyba ve výpočtu počtu dnů základních kont s určováním počtu dnů „1/2 dne do zadané doby, 1 den nad zadanou dobu“

30.08.2016

 • Při zápisu individuálního přístupového oprávnění osoby se nyní vždy přednastaví povolený přístup pondělí až neděle od 00:00 do 24:00.

 • Pokud individuální přístupové oprávnění zapisuje uživatel, který nemá oprávnění „administrátor“ nebo „personální správa“, přednastaví se jako období platnosti (datum od – do) aktuální den. Uživatel nemá možnost změnit definici dnů v týdnu nebo denní doby a při ukládání je vyžadováno vyplnění období platnosti a poznámka (v poznámce by uživatel měl zapsat důvod udělení přístupu).

17.08.2016

 • Do parametrů uživatele na záložku „Oprávnění“ doplněna předvolba „zapisovat individuální přístupová oprávnění“. Uživatel s tímto oprávněním může upravovat záznamy individuálních přístupových oprávnění, což standardně může provádět jen uživatel s úrovní „administrátor“ nebo „personální správa“.

16.08.2016

 • Přítomnost určovanou z průchodů přes terminály (použití se nastavuje v konfiguraci systému) lze nyní rozlišovat podle budovy, ve které je osoba přítomná:

  • v definici snímačů/terminálů lze vybrat z číselníku budovu, ve které je osoba přítomná po průchodu

  • v definici zpráv zobrazovaných na terminálu pro první/poslední přítomnou osobu lze vybrat z číselníku budovu – stav přítomných osob bude potom omezen jen na přítomné v zadané budově

  • v modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ lze určit budovu, potom se zobrazují jen osoby přítomné v této budově

 • Do modulu „Snímače a terminály“ a „Místnosti“ doplněno tlačítko „Přístup“, které zobrazí seznam osob, které mají povolený přístup přes vybrané zařízení nebo do vybrané místnosti. V seznamu se rovněž zobrazí informace o zdroji povoleného přístupu.

 • Upravena definice individuálních přístupových oprávnění osob, definici lze nyní nastavit pro určité časové období a je možné zapsat více definic s různou časovou platností.

 • Doplněn modul „Osoby a jejich členění → Individuální přístupová oprávnění“. Stejný modul je nyní volán i po stisku tlačítka „Individuální přístupová oprávnění“ v modulu „Osoby“.

 • V definici výpočtu doplňkového konta s typem výpočtu „uživatelská definice“ lze nyní nově nastavit, že výpočty budou provedeny se součty hodnot za celé zpracovávané období. V předchozí verzi programu se výpočet prováděl se součty hodnot jednotlivých dnů.

 • Jsou-li v číselníku snímačů definovány zámky Assa Abloy Aperio s vazbou na místnosti, při prohlížení evidence snímačů a terminálů ve stromové struktuře se tyto zámky zobrazují rozčleněné podle budov a podlaží.

25.07.2016

 • Změněn systém přístupových oprávnění pro modul Jídelna – v údajích uživatele na záložce „Moduly“ lze nastavit úroveň přístupu k modulu. V původní verzi programu měli možnost správy Jídelny uživatelé s úrovní „administrátor“ a „personální správa“.

 • V modulu Jídelna doplněna možnost zaznamenávání úhrad za stravné.

 • Doplněna možnost importu souboru úhrad za stravné.

 • Doplněna tisková sestava „Stav kreditu“.

 • Z modulu „Objednávky stravy“ lze nyní zobrazit záznamy úhrad stravného a záznamy o nákladech na stravné právě vybrané osoby.

 • Opravena chyba v modulu pro automatický přepočet výsledků docházky požadovaný z webového rozhraní.

29.06.2016

 • Do modulu „Import osob“ v programu DKlient doplněna možnost nastavit konverzi čísel čipů.

28.06.2016

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněna možnost tisknout místo podpisové doložky jméno osoby, která softwarově „podepsala“ docházku.

19.06.2016

 • Opravena chyba v modulu pro výpočet bezpečnostních přestávek.

 • Do parametrů stravovací skupiny doplněna možnost zapnout hlídání kreditu, lze také zadat minimální přípustný zůstatek kreditu.

 • Při zápisu objednávky stravy je kontrolován stav kreditu, při výdeji objednávek je vypisován aktuální stav kreditu strávníka.

12.06.2016

 • Do modulu „Tiskové sestavy a statistika → Přehledy z docházky“ doplněny nové tiskové sestavy:

  • nová varianta „B) Dny ve sloupcích“ sestavy „E) Součty s vybraným kontem – osoby“

  • nová sestava „E) Přehled příchodů“

  • u sestav C, D, E je nově k dispozici předvolba „čistá doba bez přestávek“

 • Doplněna 19. varianta sestavy „Zpráva o pracovní době“ s možností určit vypisovaná konta.

05.06.2016

 • Opravena chyba ve zpracování požadavku z webového rozhraní (opakovaný požadavek na opravu/potlačení záznamu docházky)

25.05.2016

 • Do údajů návštěvy doplněno pole „Spolucestující (další osoby)“ pro vepsání jmen dalších osob při skupinové návštěvě.

17.05.2016

 • Opravena chyba v datovém exportu údajů uživatelsky definované sestavy – selhával export do souboru .xls spouštěný z formuláře pro tisk/náhled sestavy.

 • Opravena chyba v modulu „Údaje rozpisu práce“ – pokud bylo vybráno delší časové období (několik měsíců), docházelo při zpracování fondu pracovní doby (doplněno 30.04.2016) k numerickému přetečení.

 • Opravena chyba v ručně spuštěném odesílání osob do terminálů ACSLine.

 • Opravena kontrola změn údajů osob v přírůstkovém odesílání do jednotky ACSLine AL20 se dvěma připojenými čtečkami.

14.05.2016

 • Do parametrů organizačního útvaru doplněna možnost nastavit výchozí kategorii osob. Zadaná kategorie se automaticky přednastaví při zápisu nové osoby do evidence.

 • Při zápisu osoby do evidence jsou zvýrazněna nevyplněná povinná pole (osobní číslo, útvar, příjmení)

 • V parametrech směny lze nastavit automatické doplňování bezpečnostních přestávek.

 • Doplněna podpora automatického doplňování bezpečnostních přestávek. Do modulu pro opravu denního součtu docházky doplněna záložka zobrazující časy bezpečnostních přestávek.

 • Doplněna podpora exportu mzdových podkladů do systému Premier System.

01.05.2016

 • Do přehledu A) modulu Jídelna doplněna nová varianta 02) Souhrnný přehled odebrané stravy.

30.04.2016

 • V definici chodu stravování lze nyní zakázat nebo povolit přípravu chodu ve dnech definovaných jako svátek.

 • Do definice chodu stravování doplněn parametr „do doby nepočítat dny, kdy se chod nepřipravuje“ – pro určení doby, kdy lze měnit objednávku. Je-li parametr zapnutý, do doby před výdejem se nepočítají dny, kdy chod není připravován (zpravidla víkendy a svátky).

28.04.2016

 • Doplněna podpora zpracování webového požadavku na přepočet výsledků docházky určené osoby.

10.04.2016

 • V exportu denních hodnot kont přejmenován datový sloupec „u_zkratka“ na „utvar“

 • Opravena chyba v zadávání výběrových podmínek v modulu „Údaje rozpisu práce“. Pokud byly výběrové podmínky zadány ze spuštěného formuláře tlačítkem „Výběr“, program ignoroval období zadané ve filtru a provedl zpracování s původním obdobím zadaným před spuštěním formuláře.

06.04.2016

 • Upraven export průchodů do systému Škola OnLine – v parametrech lze určit počet pokusů o odeslání jednoho průchodu a dobu čekání mezi pokusy. Jsou-li nové parametry zadané, program při neúspěšném odeslání průchodu počká zadaný počet milisekund a potom odeslání opakuje.

03.04.2016

 • Do nástrojové lišty v modulu „Plán směn více osob“ doplněna možnost zapnout režim rychlých úprav. V tomto režimu se provede požadovaná operace (vložení směny nebo výmaz směny) automaticky po klepnutí myši na požadovanou buňku datové mřížky.

 • Po stisku pravého tlačítka myši v datové mřížce modulu „Plán směn více osob“ se nyní zobrazí nabídka s možností rychlého vložení vybrané směny, výmazu směny a zákazu směny.

 • V modulu „Export denních hodnot kont“ se nyní do výstupního souboru zapisuje i doba v hodinách (numericky) a zkratka organizačního útvaru osoby

 • V modulu „Údaje rozpisu práce“ se nyní vypočítává a zobrazuje fond pracovní doby za zvolené období a vypočítává se poměr doby práce a fondu pracovní doby.

30.03.2016

 • Do parametrů snímače doplněna předvolba „Průchody neexportovat do cizích systémů“. Průchody zaznamenané na takto nastaveném snímači se nebudou exportovat do systémů třetích stran (Bakaláři, SAS, Škola Online,…)

 • V prohlížení osob, exportu do mezd, přehledech a některých tiskových sestavách povolena možnost vícenásobného výběru útvarů (lze vybrat víc než jeden organizační útvar).

 • Po zpracování změn záznamů docházky zadaných z webového rozhraní dochází automaticky k přepočtu výsledků docházky osoby, u které byla provedena změna.

01.03.2016

 • Při ručním odesílání přístupových skupin do terminálů ACSLine v programu DServer se nyní zobrazí výběr zařízení a odeslání je možné omezit jen na vybrané terminály/řídící jednotky.

25.02.2016

 • Při automatickém ukončování záznamů s chybějícím koncem systém nyní zpracuje i záznamy zahájené v době po čase nadefinovaném pro automatické doplnění konce. Systém v takovém případě doplní čas konce stejný jako čas začátku, doba záznamu je tedy 0 minut. V předchozí verzi zůstal v podobné situaci záznam neukončený.

 • Do prohlížení snímačů a terminálů doplněna tlačítka pro sbalení/rozbalení stromu zařízení a tlačítko pro hledání.

 • Do údajů snímačů doplněna možnost přiřadit (výběrem z číselníku místností) místnost.

 • U instalací bez aktivovaného modulu „Internát“ lze nyní v údajích uživatelů programu nastavit přístupová oprávnění pro práci s číselníky budov a místností.

13.02.2016

 • Doplněn modul „Kontrola / uzávěrka → Zámek záznamů docházky“, který slouží k nastavování zámků záznamů docházky více osobám současně.

11.02.2016

 • Doplněn modul „Kontrola / uzávěrka → Neuznaná doba nad stanovený limit“, který vypíše seznam dnů a osob, kde došlo ke krácení skutečného času příchodu o dobu nad limit zadaný v konfiguraci systému. Není-li v konfiguraci systému limit definovaný, volba pro spuštění modulu se v nabídce programu nezobrazuje.

 • Do parametrů typu žádostí doplněna předvolba „Schvalovatelem je nadřízená osoba žadatele“. Je-li předvolba zapnutá, při vystavení nové žádosti se jako schvalovatel automaticky doplní přímý nadřízený pracovník žadatele. Je-li vyžadováno schválení dvěma osobami, jako druhý schvalovatel se doplní přímý nadřízený prvního schvalovatele.

07.02.2016

 • Do definice údajů uživatele doplněna možnost nastavit přístupové oprávnění pro modul „Rezervace objektů“.

 • Do nastavení modulu Rezervace objektů v Konfiguraci systému doplněna možnost určit způsob používání barev pro rozlišování rezervací, dále doplněna možnost určit rozsah zobrazovaných období ve webovém přehledu rezervací.

02.02.2016

 • Opravena chyba ve zobrazování jména strávníka v přehledu objednané stravy.

 • Při výdeji stravy se zobrazuje i velikost objednané porce.

27.01.2016

 • Evidence čipů rozšířena o možnost zadat organizační útvar, kterému čip patří. Pokud není útvar čipu zadán, doplní se při přidělení čipu automaticky útvar držitele.

 • Import čipů doplněn o možnost vybrat útvar, který se zapíše ke všem nově naimportovaným čipům.

 • Při práci s čipy se ověřuje přístupové oprávnění, uživatel musí mít pro útvar čipu úroveň oprávnění „zápis“ nebo vyšší, jinak není práce s čipem povolena.

 • Do konfigurace systému na záložku „Ostatní“ doplněna předvolba „Barevně odlišit mladistvé osoby“. Je-li předvolba zapnutá, zobrazí se při práci s osobou mladší 18 let pozadí formuláře červenou barvou. Změna barvy se týká modulu pro zápis/opravu osobních údajů a modulu „Přehled docházky“ (standardní i alternativní).

 • Do parametrů terminálů ACSLine doplněna možnost nastavit typ konverze čísel čipů.

 • Program DKlient spuštěný v režimu „výdej stravy“ (volitelný modul Jídelna) se nyní automaticky nastavuje do popředí, pokud zjistí, že je aktivní jiný program.

20.01.2016

 • Do parametrů uživatelsky definované sestavy doplněny nové parametry:

  • Zpracovat i osoby, kterým se neprovádí export do mezd

  • Zobrazovat jen administrátorům

  • Nepoužívat tuto sestavu

  • tlačítko „Exportované sloupce..“, kterým lze vybrat sloupce sestavy a jejich pořadí při exportu do souboru.

 • Modul „Uživatelsky definované sestavy“ byl v hlavní nabídce přesunut do menu „Správa programu“. Původní volba v menu „Tiskové sestavy a statistika“ byla změněna na „Tisk uživatelsky definované sestavy“

 • Do modulu „Uživatelsky definované sestavy“ doplněno tlačítko „Export“ pro export údajů sestavy do souboru.

 • Doplněn nový modul „Kontrola / Uzávěrka → Export uživatelsky definované sestavy“

 • Do modulu „Export do mezd“ doplněna možnost exportovat jen vybraná konta. V definici převodu mzdových znaků prováděných během exportu do mezd je nyní možné platnost převodu omezit na export v režimu vybraných kont. Pro standardní export všech kont tedy mohou platit jiná pravidla převodu než pro export vybraných kont.

12.01.2016

 • Do modulu pro export průchodů do systému Škola OnLine doplněna čekací smyčka mezi jednotlivými odesílanými průchody.

05.01.2016

 • Do parametrů modelu pracovní doby doplněna možnost zadat mimořádnou dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu.

 • Upraven modul „Kontrola nepřetržitého nepřetržitého odpočinku“ – modul nyní zohledňuje mimořádnou dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu, kterou lze definovat v parametrech modelu pracovní doby.

 • Do modulu „Kontrola nepřetržitého odpočinku“ doplněno tlačítko „Odpočinek“, které vypíše informativní přehled doby jednotlivých odpočinků právě vybrané osoby.

03.01.2016

 • Z automaticky prováděných úloh DServeru odstraněna úloha „zpracování požadavků z webu“ – zpracování se teď spouští automaticky během kontroly nových průchodů, naplánovaná úloha tohoto typu je tedy nyní zbytečná.

02.01.2016

 • Doplněn modul „Kontrola/uzávěrka → Kontrola potvrzení docházky“ přístupný pouze v případě, že je v konfiguraci systému povoleno „potvrzování vlastní docházky“. Modul překontroluje potvrzení docházky všech osob a vypíše zjištěné informace, případně zobrazí seznam osob. Kontroluje se vždy aktuálně vybrané období a údaje osob, ke kterým má přihlášený uživatel oprávnění „schválení“ nebo vyšší.

25.12.2015

 • V konfiguraci systému je nyní možné povolit „potvrzování vlastní docházky“. Přihlášený uživatel potom má možnost potvrdit úplnost a správnost svých záznamů docházky vybrané období. Potvrzené záznamy může dále upravovat pouze uživatel s vyššími oprávněními pro práci s docházkou (vyžadováno alespoň oprávnění pro „schválení“). Potvrzená docházka je signalizována obrázkem malého zeleného praporku v přehledu docházky.

23.12.2015

 • Do parametrů rozpisu práce osoby a útvaru doplněna možnost použít jako výchozí pro nové záznamy práce údaje z posledního známého záznamu práce. Pro údaj platí dědičnost – není-li nastaven v údajích osoby, hledá systém nastavení v nadřízených útvarech.

13.12.2015

 • Do definice převodu komentářů vracených z docházkových snímačů doplněna možnost zadání časové platnosti definice. Stejný komentář tedy může být v různých dnech a/nebo denní době převáděn různými způsoby.

08.12.2015

 • Do konfigurace modulu Rezervace objektů doplněna možnost nastavit zadávání a sledování rezervací v provozních hodinách (standardně čas od – do). Do všech modulů týkajících se rezervací objektů a do webového rozhraní doplněna podpora zpracování rezervací v provozních hodinách.

 • Doplněn modul pro import místností včetně kontroly budovy a typu.

 • Doplněn číselník „Typy místností“

 • Do údajů místnosti doplněna pole pro zadání rozměrů (délka, šířka, výška) a připojen číselník typů místností.

 • Doplněna možnost vytvářet kopie pracovních činností (personální modul).

 • V modulu „Plán směn více osob“ lze nyní zpracovávat libovolné období (datum od – do) . Dříve modul zobrazoval vždy jen celé období (kalendářní měsíc).

12.11.2015

 • Změněn způsob zpracování alternativních dat – varianta 1, typ 2.

11.11.2015

 • Opravena chyba v generování alternativních dat pro tisk zprávy o pracovní době za jiné než aktuální období. Při výpočtu fondu pracovní doby program načítal fond vždy pro aktuální systémové období.

09.11.2015

 • Opravena chyba v importu údajů telefonního seznamu (mobil, e-mail) ze systémů třetích stran. Údaje se neimportovaly, i když byly ve zdrojových datech dostupné.

 • Opraveno rozlišování průchodů uskutečněných ve stejné minutě při exportu do systémů třetích stran. Při zpracování většího množství průchodů se do času průchodu ukládal nesmyslný počet sekund.

30.10.2015

 • Při exportu do mezd lze nyní určit typ mzdových dat i pro instalace využívající generování alternativních dat typu 1.

25.10.2015

 • V modulu „Správa programu → Speciální volby → Pojmenování polí“ lze nyní definovat libovolné vlastní pojmenování polí mobilní telefon, email a další e-mail z údajů telefonního seznamu a pole OSČ pro mzdy v údajích osoby.

22.10.2015

 • Do modulu pro ukládání a načítání šablon uživatelských oprávnění doplněno chybějící zpracování pole s uživatelskými příznaky

19.10.2015

 • Do formuláře pro zápis údajů uživatele programu doplněny na záložku „Omezení“ předvolby:

  • uživatel nemůže měnit záznamy docházky

  • uživatel může měnit v záznamech docházky pouze konto

 • Do parametrů docházkových kont doplněna možnost zadat barvu, kterou se bude konto zobrazovat v některých připravovaných přehledech.

 • Při zpracování požadavků na zápis/opravu záznamů docházky zadaných ve webovém rozhraní se nyní zpracovává i konto zadané v normálních záznamech docházky.

16.10.2015

 • Při zápis nového záznamu docházky lze nyní použít tlačítko „Další“ pro uložení a pokračování zápisem dalšího záznamu. V dalším záznamu zůstanou předvyplněné údaje z předchozího záznamu, datum se posune o 1 den.

 • Do formuláře pro zápis záznamu docházky doplněna tlačítka „Den +“ a „Den -“ pro zvětšení/zmenšení data začátku a konce o 1 den.

12.10.2015

 • Při importu osob ze systému SAS se nyní importují i e-mailové adresy zákonných zástupců žáka.

08.10.2015

 • Do importu osob v programu DServer doplněna nová varianta konverze čísel čipů „dec → hex“, která číslo čipu v dekadickém tvaru převede do hexadecimálního tvaru.

 • Opravena nekompatibilita modulu „Rozvrhy pracovní doby“ s daty v PostgreSQL serveru.

28.09.2015

 • Do parametrů importu a exportu z/do webových služeb doplněna možnosti aktivovat režim ladění. V režimu ladění se všechna odesílaná a přijímaná data zapisují do souborů ve zvoleném umístění.

 • Při exportu průchodů do webové služby ASC EduPage se nyní používá metoda POST. Původně používaná metoda mohla v případě více průchodů selhávat kvůli překročení maximální velikosti předávaných dat (limit cílového webového serveru)

 • Při prohlížení číselníku místností se nyní zobrazuje počet osob, které jsou do místnosti přiřazeny.

 • Do údajů místností doplněna možnost zadat odpovědný organizační útvar, plochu v m2 a objem v m3

 • Zařazení osoby do místnosti se nyní zadává ve formuláři pro zápis osobních údajů na záložce „Ostatní“ a údaj je přístupný pro uživatele s oprávněním administrátor nebo personální správa. V předchozí verzi programu bylo možné místnost zadávat pouze ve volitelném modulu „Internát“.

 • V informacích o osobě se nyní zobrazuje místnost, do které je osoba zařazena.

 • Opravena chyba v modulu pro převod standardních doplňků do přehledu docházky. Měla-li osoba nadefinováno více standardních doplňků, do přehledu docházky se převedl pouze první z nich.

 • Do číselníku personálního modulu doplněna možnost definovat období pro hodnocení zaměstnanců

 • Výchozí označení pole „Pokoj“ změněno na „Místnost“. V modulu „Správa programu → Speciální volby → Pojmenování polí“ lze nyní definovat libovolné vlastní pojmenování tohoto pole.

18.08.2015

 • Opravena chyba – poznámky k záznamům docházky zadané přes webové rozhraní se nezobrazovaly v některých modulech programu DKlient.

15.08.2015

 • Do konfigurace systému doplněna možnost zadat maximální limit denního počtu uznaných hodin pro povolení podpisu. Pokud je limit v některém dni překročený, podpis docházky není povolen.

 • Doplněna podpora exportu mzdových údajů do systému KOSYS firmy KSoft s. r. o.

02.07.2015

 • Při importu osob z obecného textového souboru v programu DServer je nyní možné zadat masku názvu souboru. Systém naimportuje první nalezený soubor odpovídající zadané masce.

 • V modulu „Docházková konta“ se nyní konta zobrazují v datové mřížce místo původního „stromu“.

 • Do parametrů základních a doplňkových kont doplněna předvolba „Nepoužívat“. Takto označená konta potom nejsou programem nabízena pří zápisu docházky, doplňků a výsledků.

 • Opravena chyba ve výběru softwarově otevíraných zámků v definici uživatele.

 • Doplněn modul pro zápis a tisk hodnocení zaměstnanců (součást volitelného modulu PIS). Hodnocené oblasti lze uživatelsky definovat v číselníku personálního modulu (PIS)..

16.06.2015

 • Do importu osob v programu DServer doplněna možnost zapnout speciální konverzi čísel čipů podle parametrů dodaných zákazníkem.

 • Doplněna možnost importu parametrů pro převod čipů z externího souboru.

 • Při importu osob z obecného textového souboru je nyní možné vynechávat první řádek, pokud obsahuje záhlaví.

 • Do modulu pro zobrazení personálních údajů vybrané osoby doplněna tlačítka pro rychlé rozbalení a sbalení stromu s informacemi.

 • Do konfigurace systému na záložku „Ostatní“ doplněna předvolba „Přehled aktuální přítomnosti zpracovat z průchodů přes terminály“. Při zapnutí je v modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ určen stav (přítomnost/nepřítomnost) z průchodů přes terminály, které mění stav přítomnosti. Při vypnuté předvolbě je přehled zpracován standardním způsobem ze záznamů docházky.

11.06.2015

 • Opravena chyba v modulu úplný výmaz osoby včetně vázaných údajů (výmaz osoby prováděný administrátorem). Při výmazu docházelo nesprávně i k vymazání záznamů z evidence čipů místo změny stavu čipů.

 • Zpracování uživatelsky definovatelných výrazů při importu osob v programu DServer je nyní podporováno i při importu z obecného textového souboru.

10.06.2015

 • Opravena chyba v modulu pro import fondu pracovní doby. Importovaný počet hodin se zaokrouhloval na celá čísla.

 • Opravena chyba v modulu pro automatické generování přihlašovacího jména pro tisk, kopírování a web.

06.06.2015

 • V definici nulování konta s uživatelsky definovatelným výpočtem je nyní možné zadat dobu trvání konta (od – do), při které dojde k nulování hodnoty výpočtu.

 • Doplněn modul pro zápis a tisk popisu pracovní činností (součást volitelného modulu PIS)

25.05.2015

 • V definici importu osob (program DServer) je nyní možné zapnout „Zpracování odebrání čipu“ pro všechny typy importů.

 • Doplněn modul pro zápis a tisk popisu pracovní činnosti – popis se zadává ke větě číselníku pracovních pozic.

 • V konfiguraci systému lze nyní povolit „přiřazení stejné pracovní pozice více osobám“.

 • Při importu osob je nyní možné zpracovávat i informace o pracovních pozicích, pokud je zdrojový systém poskytuje. V současné verzi je možný import pracovních pozic ze systému Target 2100.

10.05.2015

 • Opravena chyba ve výpočtu práce ve svátek u směny přecházející přes půlnoc a měsíc, kdy následující den byl definován jako svátek.

06.05.2015

 • Opraven SQL dotaz nekompatibilní s MS SQL v modulu „Doplňky a výsledky“.

 • Upravena tisková sestava „Zpráva o pracovní době – varianta 4“. Buňky tabulky s kontem znamenajícím přítomnost jsou nyní podbarveny šedou barvou.

03.05.2015

 • Do parametrů importu osob v programu DServer doplněna možnost nastavit odesílání seznamu nových, upravených a vynechaných osob na zadanou e-mailovou adresu.

 • Doplněna možnost automatického vložení položek se zadaným rozsahem čísel do číselníku rozpisu práce.

29.04.2015

 • Při zpracování záznamu rozpisu práce předaného z terminálu se nyní ostatní (nepředané) údaje rozpisu práce vyplní podle údajů osoby nebo útvaru, do kterého osoba patří. V předchozí verzi programu se zaznamenal pouze údajů předaný z terminálu, ostatní údaje zůstaly prázdné.

22.04.2015

 • Při přidělování čipu osobě se nyní zadaná hodnota (číslo čipu) testuje jako IDNUM v případě, že zadaná hodnota začíná číslicí a je kratší než 6 znaků (původně kratší než 5 znaků)

 • Při importu osob v programu DKlient s identifikací pomocí příjmení a jména se nyní ignoruje titul osoby.

 • Při hromadném odesílání údajů (osoby, definice přístupů) do terminálů ACSLine se nyní dostupnost zařízení pomocí „ping“ provádí pouze na začátku přenosu. V předchozí verzi programu docházelo k testu před každým odesílaným záznamem.

02.04.2015

 • Doplněna možnost zapsat poznámku k záznamu o průchodu přes docházkový snímač (terminál). V prohlížení průchodů lze potom zapnout zobrazování sloupce s poznámkou. Zápis poznámky lze provést dvojitým klepnutím myši na místo pro poznámku nebo tlačítkem „Pozn.“ v nástrojové liště.

 • Do parametrů snímačů a terminálů doplněna možnost nastavit barvu textu a pozadí. Zvolenou barvou se potom bude zobrazovat popis snímače (terminálu) v prohlížení průchodů.

 • V konfiguraci systému vytvořena nová záložka „Čipy“, na kterou byly přesunuty všechny objekty týkající se nastavení čipů.

 • Na záložku „Čipy“ v konfiguraci systému doplněna nová předvolba „Zapisovat OSČ jako IDNUM čipu“. Je-li předvolba zapnutá, zapíše se při přidělení čipu osobě osobní číslo jako hodnota IDNUM do údajů čipu.

31.03.2015

 • Doplněn import osob z IS Moggis.

 • Doplněna kontrola duplicitních identifikátorů osob typu „O“ (ostatní) při importu ze systému Škola OnLine.

26.03.2015

 • Doplněn modul „Správa programu → Speciální volby → Pojmenování polí“. V něm bude výhledově možné přejmenovat některé údaje. Nyní lze v modulu přejmenovat pouze údaj „Identifikace ve mzdách“ (v údajích organizačního útvaru).

 • Doplněn import údajů osob ze systému aSc EduPage.

 • Doplněn export průchodů do systému aSc EduPage.

11.03.2015

 • Doplněna podpora importu rozvrhu hodin učitelů ze systému SAS.

02.03.2015

 • Upraven export do mzdového systému Avensio – do výstupního souboru přidán sloupec „množství“. V definici kont lze nyní zadáním kódu výpočtu 1 zajistit uložení počtu dnů konta do sloupce „množství“.

 • Doplněna 4. varianta tisku ID karet

 • Do parametrů tisku ID karet doplněna možnost nastavit tisk popisu kontaktu/firmy místo popisu útvaru, a možnost určení barvy podle kategorie osoby.

27.02.2015

 • V definici doplňkových kont s typem výpočtu „časová mzda“ a „časová mzda + přesčas“ lze nyní určit dny v týdnu a směny, které budou započítány. V předchozí verzi programu se dny v týdnu, typ dne a směny při výpočtu neověřovaly a započítán tak byl (při splnění dalších podmínek výpočtu) každý den a směna.

 • Do sestavy „Zpráva o pracovní době – varianta 4“ doplněn tisk legendy. Legenda obsahuje konta, která mají definovaný symbol.

 • Při automatickém importu osob (v programu DServer) se osobám, které jsou během importu přeřazeny do útvaru označeného příznakem „ukončené pracovní poměry“, změní přístupová skupina na výchozí skupinu definovanou v parametrech útvaru. V předchozí verzi programu se přístupová skupina existujících osob při importu neměnila, nebyla-li získána ze zdroje importu (cizího systému).

 • V konfiguraci DServeru na záložce „Kontrolní chod“ lze nyní nastavit, zda se při kontrolním chodu budou do terminálu posílat všechny osoby a skupiny nebo jen změny (pro terminály Rex, ACSLine a ACTATek). V předchozí verzi programu bylo možné pouze zapnout/vypnout odesílání všech osob a skupin.

18.02.2015

 • Do prohlížení „Dočasných změn přístupových skupin“ doplněna možnost filtrovat údaje podle data platnosti, dále doplněna možnost hromadného výmazu všech zobrazených záznamů

 • Upraven modul pro hromadný zápis dočasných změn přístupových skupin – přepracován vzhled, doplněna možnost zadávat období platnosti změny (datum od – do).

16.02.2015

 • Opravena chyba v importu fondu doplňkových kont z .csv souboru – program ze souboru nenačítal počet minut.

11.02.2015

 • Opravena chyba automatické operace DServeru – změna stavu přítomnosti, použitý SQL příkaz nebyl kompatibilní s MS SQL.

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“ – ve variantě obsahující rozvrh hodin učitelů.

10.02.2015

 • V konfiguraci systému na záložce „Automatické záznamy“ lze nyní nastavit prioritu automaticky vkládaných záznamů. Ve výchozím nastavení (a v předchozích verzích programu) se nejprve zpracovávaly svátky/výjimečné dny, potom požadavky na vkládání záznamů z předchozí docházky a schválených žádostí a nakonec požadavky definované v rozvrhu pracovní doby. Pořadí zpracování lze nyní v konfiguraci změnit.

 • Při hledání registrační značky (RZ) vozidla v modulu „Vrátnice a návštěvy → Informace o osobě“ program nyní ignoruje pomlčky a mezery zapsané v RZ.

31.01.2015

 • Doplněna možnost importovat fond doplňkových kont z textového souboru s oddělovači (.CSV).

 • Doplněna možnost importovat pevný fond pracovní doby z .XML nebo textového souboru s oddělovači (.CSV)

26.01.2015

 • Do modulu „Výmaz duplicitních záznamů“ doplněna kontrola a zpracování duplicit v číselníku organizačních útvarů.

 • Upraven export do mzdového systému PAMICA – do všech exportovaných mzdových složek doplněn XML tag se mzdovým kódem exportovaného konta.

 • Při automatickém kontrolním chodu 2. kalendářní den v měsíci je automaticky proveden i přepočet výsledků docházky předchozího měsíce.

20.01.2015

 • Doplněna podpora přírůstkového zápisu osob a aktualizace údajů osob v řídících jednotkách ACSLine.

 • Doplněn nový typ automatické operace DServeru – změna stavu přítomnosti

 • V automatických operacích DServeru spouštěných v určeném čase doplněna možnost maximálního přípustného zpoždění startu.

13.01.2015

 • V údajích osoby na záložce „Čipy +“ doplněno tlačítko pro opravu údajů právě vybraného čipu (lze tak zapsat např. poznámku k čipu)

 • Opravena chyba zpracování komentářů průchodů s tříznakovým kódem při záznamu trvalého otevření zámku pomocí „master“ čipu.

 • Opravena chyba zpracování dočasných změn přístupových skupin na terminálech i-Rex.

 • Do modulu „Sestavy evidence osob“ doplněna možnost tisknout identifikační karty osob.

 • Do hlavní nabídky doplněna volba „Tisk ID karet více osobám“.

04.01.2015

 • Doplněna možnost členství osoby ve více přístupových skupinách (funkční pouze s terminály i-Rex)

 • Doplněna možnost sledování stavu přítomnosti na základě průchodů přes snímače. Stav přítomnosti může ručně změnit obsluha programu.

 • Do parametrů snímačů/terminálů doplněny volby pro určení vlivu průchodu na stav přítomnosti

 • Do parametrů definice přístupů přes terminály i-Rex doplněna možnost povolit průchod pouze přítomným/nepřítomným osobám – využívá se aktuální stav přítomnosti získaný z předchozích průchodů .

14.12.2014

 • Import osob v programu DKlient z „obecného souboru“ nyní podporuje import z tabulek FoxPro (.dbf).

 • Do importu osob v programu DServer doplněna možnost importovat osoby z obecné tabulky FoxPro. V parametrech importu je nutné nastavit vazby mezi poli zdrojové tabulky a cílovou evidencí osob.

 • Přepracovány parametry importu osob v programu DServer – údaje týkající se importu čipů přesunuty na záložku „Další“.

 • Pro import ze systému Bakaláři a SAS je k dispozici nová předvolba „zpracovat odebrání čipu“. Je-li předvolba zapnutá a v údajích Bakaláře/SASu není u osoby uveden čip, dojde k odebrání čipu i v docházkovém systému.

 • Do údajů telefonního seznamu doplněno pole pro zápis registračních značek vozidel využívaných osobou. Údaj se potom zobrazuje v informacích o osobě a volitelně v telefonním seznamu. V modulu „Vrátnice a návštěvy → Informace o osobě“ lze do vyhledávacího pole zadat i RZ vozidla nebo její část.

06.12.2014

 • Doplněna 17. varianta sestavy „Zpráva o pracovní době“. Sestava vyžaduje konfiguraci, ve které je nutné určit konta, jejichž denní součty budou vypisovány a komentáře průchodů. Konta a komentáře neuvedené v konfiguraci sestavy se v sestavě netisknou.

 • Do parametrů importu osob (program DServer) doplněna předvolba „importovat osobní čísla“. Je-li předvolba zapnutá (výchozí stav) použijí se při importu osobní čísla ze zdrojového systému. Je-li předvolba vypnutá, osobní čísla zdrojového systému jsou ignorována a osobám jsou přidělena nová automaticky vygenerovaná osobní čísla.

 • Doplněna 18. varianta sestavy „Zpráva o pracovní době“ – výpis je zjednodušený a mj. obsahuje text poznámek zadaných k detailním záznamům docházky.

 • Doplněna podpora přístupových jednotek ACSLine AL40 a CL700

 • Upraven modul „Hromadná změna zařazení do útvaru“ – nově lze změnu provést u osob z předdefinovaného uživatelského seznamu.

17.11.2014

 • Doplněna podpora importu fotografií žáků a zaměstnanců ze systému SAS (vyžaduje aktualizovanou verzi SASu)

11.11.2014

 • Opravena chyba ve zobrazování jména a příjmení osoby v číselníku pracovních pozic.

 • Do parametrů ID karet doplněna možnost tisku uživatelsky zadaného textu místo názvu/popisu organizačního útvaru.

10.11.2014

 • Doplněn export do mzdového systému Duna firmy TILL CONSULT a. s.

08.11.2014

 • Modul „Rezervace objektů“ přejmenován na „Rozvrh rezervací objektů“.

 • Doplněn nový modul „Rezervace objektů“ s možností filtrovat a exportovat rezervace za libovolné období. V modul lze rovněž provádět údržbu dat rezervací (zápis, oprava, výmaz).

 • Do uživatelského seznamu osob lze nyní osoby přidávat hromadně – označením více osob.

 • Do uživatelského seznamu osob lze nyní přidávat osoby načtením seznamu osobních čísel ze schránky systému Windows.

01.11.2014

 • Doplněna podpora trvalého otevření zámků ovládaných terminály i-Rex přiložením speciálně označeného čipu. Úprava vyžaduje aktualizaci řídících skriptů pro terminály i-Rex.

 • Doplněna podpora zpracování rozpisu práce varianty 3 na základě průchodů přes snímače. V parametrech terminálů a snímačů lze nyní povolit nebo zakázat zpracování průchodů do záznamů rozpisu práce.

 • Rozšířena možnost definování „Rozšířených parametrů rozpisu práce“. Platnost parametrů lze nyní nastavit i pro organizační útvar nebo přístupovou skupinu (dříve pouze vybraná osoba nebo všechny osoby). Nově lze také v parametru zakázat zpracování, tj. průchod splňující podmínky parametru nebude v rozpisu práce zpracován.

 • Upraven modul „Rozpis práce vybrané osoby“ a „Údaje rozpisu práce“ – doplněna tlačítka pro zobrazení přehledu docházky a přehledu průchodů vybrané osoby.

 • Opravena chyba v modulu „Zpráva o pracovní době“ spouštěné v režimu exportu do .pdf pro více vybraných osob.

20.10.2014

 • Doplněn modul pro sledování otevřených dveří „Informace a sledování → Stav dveří“. Stav dveří je k dispozici pouze pro zámky řízené přes terminály i-Rex, zároveň musí být nainstalovaná aktualizace řídících skriptů pro terminály i-Rex.

 • Opravena chyba v modulu „Vloz_Denik“ – oprava se týká DKlienta i DServeru.

09.10.2014

 • Doplněn modul „Správa programu → Speciální volby → Výmaz duplicitních záznamů“. Modul vyhledá a odstraní případné duplicity v denních součtech a detailních záznamech docházky. Modul je určen pro pracovníky technické podpory.

 • Při definici přístupu přes terminály a snímače i-Rex nyní program umožní definovat otevírání pouze těch zámků, které jsou označené jako otevírané v parametrech snímače/čtečky.

08.10.2014

 • Program DServer spuštěný jako aplikace nyní při startu kontroluje stav služby „DSERVER“. Je-li zjištěna běžící služba, nabídne program její ukončení. Po ukončení aplikace pak dojde k automatickému spuštění služby.

24.09.2014

 • V konfiguraci systému lze nyní zadat „krok rezervace“, jde o minimální časový interval zobrazovaný v evidenci rezervací objektů.

 • Přepracován modul pro zápis/opravu uživatele systému, speciální oprávnění a speciální omezení byla rozdělena do dvou samostatných záložek.

 • Do parametrů uživatele doplněna předvolba „uživatel může softwarově otevírat zámky“. Je-li předvolba zapnutá, na záložce „Základní údaje“ se zpřístupní tlačítko „Otevírané zámky“. Stiskem tlačítka lze vybrat zámky, které je uživatel oprávněn softwarově otevírat (pouze zámky u terminálů iRex). Při příštím přihlášení uživatele se potom na hlavní obrazovce programu DKlient objeví tlačítka pro otevření zvolených zámků.

09.09.2014

 • Přepracován vzhled modulu „Snímače a terminály“, doplněna možnost zadání povelu k otevření zámku ovládaného terminálem iRex.

 • Do konfigurace systému doplněna možnost vybrat komentář průchodu, který se zapíše k záznamu softwarového otevření zámku.

 • Parametry automatického generování nových uživatelů přesunuty v konfiguraci systému na záložku „Automatické záznamy“.

 • Doplněn export do mzdového systému Perm 3 firmy Kvasar s. r. o.

 • Do pomůcky pro zadávání mzdových znaků kont doplněna nápověda pro export do systému Perm 3.

 • Do modulu „Sestavy evidence osob“ doplněna pro sestavy „Zpráva o pracovní době, Přehled docházky a Výsledky docházky“ možnost automatického uložení sestavy do souborů .pdf (samostatný soubor pro každou osobu) a možnost automatického odeslání .pdf souboru na e-mailovou adresu osoby.

28.08.2014

 • Do parametrů automatického importu osob doplněna možnost zadat rozsah pro generování osobních čísel.

 • Import osob ze systému Bakaláři nyní zpracovává i archív s údaji absolventů, je-li v parametrech importu definovaná cesta k archívu.

24.08.2014

 • Do definice doplňkových kont přidána nová varianta typu doby – „normální upravený na úvazek“. Vypočtená hodnota základních kont je upravena (zvýšena nebo snížena) na hodnotu úvazku.

21.08.2014

 • Doplněna nová varianta mzdového exportu do SAPu s výstupem do jediného souboru.

17.08.2014

 • Přepracován vzhled modulu „Fond doplňkových kont“.

12.08.2014

 • Ve zprávách zobrazovaných na terminálu první/poslední přítomné osobě lze nově použít formátovací značky pro výpis zkratky útvaru a zkratky pokoje osoby.

 • Do parametrů základních i doplňkových kont doplněna možnost ovlivňovat hodnotu fondu jiných kont vložením ručně zadaného doplňku

 • Při výpočtu doplňkových kont s typem doby „snižovaný fond“ je nyní podporováno snížení a zvýšení fondu vložením ručně zadaného doplňku.

11.08.2014

 • V parametrech externí čtečky terminálu I-Rex lze nyní povolit výpis informací na displeji terminálu při průchodu přes čtečku.

31.07.2014

 • Doplněn modul „Hromadný zápis doplňků“ pro podmíněný zápis doplňků nebo standardních doplňků více osobám současně.

 • V konfiguračním souboru importu osob v programu DServer lze nyní použít vyhodnocování výrazů pro získání hodnot pro import.

 • Při importu osob v programu DServer je nyní podporován import informace o pokoji, na kterém je importovaná osoba ubytovaná

24.07.2014

 • Do konfigurace systému doplněna možnost zadat parametry LDAP serveru. Údaje následně mohou být využity ve webovém rozhraní pro autorizaci osob, které nejsou definovány jako uživatelé docházkového systému.

23.07.2014

 • Rozšířen systém zpráv zobrazovaných na terminálech iRex. Nově lze definovat zprávu zobrazující počet právě přítomných osob. Při definici zpráv pracujících se stavem přítomnosti (první přítomný, poslední přítomný, stav přítomnosti) lze nyní nastavit rozsah kontroly (různé úrovně organizačních útvarů nebo pokoj ubytovaných osob).

20.07.2014

 • Doplněna podpora docházkového terminálu ACSLine FT500.

 • Opraven význam předvoleb „Zvuk kláves“ a „Zvuk čtení“ v parametrech terminálů ACSLine. V předchozí verzi předvolby omylem fungovaly obráceně tj. jejich zapnutí vedlo k vypnutí požadované funkce.

 • V parametrech terminálů ACSLine RT300 a FT500 se nyní zadává i doba sepnutí jednotlivých relé. Nastavená hodnota se předává do terminálů a přepisuje tak nastavení zadané přímo v terminálu.

14.07.2014

 • Přepracován systém uživatelských oprávnění, nově lze definovat přístup uživatele k jednotlivým osobám, přístupovým skupinám, kategoriím osob nebo pokojům. Zadaná oprávnění se sčítají – např. pokud má uživatel oprávnění pro práci s údaji osob útvaru A a oprávnění pro práci s kategorií osob X, bude mít přístupné všechny osoby útvaru A bez ohledu na kategorii a všechny osoby kategorie X bez ohledu na útvar.

 • Přepracován modul pro zápis a správu uživatelů a doplněny nové funkce – např. informace o prvním a posledním záznamu vybraného uživatele v protokolu události (logu).

 • Doplněn číselník pokojů.

 • Do parametrů uživatele doplněna možnost zákazu přihlášení.

 • Pří zápisu žádosti vyžadující schválení nadřízeným pracovníkem je automaticky předvyplněn nadřízený žadatele.

26.06.2014

 • Do zprávy o pracovní době – varianty 16 (Prohlášení rodiče o docházce dítěte – modul „Školka“) doplněn výpočet počtu přítomností dopoledne a odpoledne.

 • Do tiskové sestavy „Souhrnný záznam o docházce“ doplněny celkové součty přítomnosti dopoledne a odpoledne.

22.06.2014

 • Upraven modul „Hromadné odebrání čipů“ – modul nyní odebírá i dodatečné čipy osob vybraného útvaru. V předchozí verzi programu docházelo k odebrání pouze výchozího čipu.

 • Upravena definice objektů rezervace – nově lze určit dobu, kdy lze rezervaci zrušit. Pro otevírání zámků v době rezervace lze nyní zadat čas před a po rezervaci, kdy bude ještě průchod povolen.

 • Do zápisu rezervace objektu doplněna možnost zadat barvu, kterou se rezervace zobrazí v přehledu.

 • Doplněn nový modul „Rezervace objektů“, ve které se rezervace zobrazují formou rozvrhu hodin. V modulu lze provádět všechny běžné operace s rezervacemi (zápis, úpravy, rušení).

 • Do webového rozhraní doplněna stránka „Rezervace“, ve které se zobrazují rezervace formou rozvrhu hodin (podobně jako v modulu „Rezervace objektů“ v programu DKlient)

 • Přepracován modul „Přehled aktuální přítomnosti“. Mj. doplněna možnost automatického obnovování zobrazených údajů a možnost filtrování zobrazených osob podle vybraného konta. Možnost filtrovat přehled podle konta doplněn i do webového rozhraní.

22.05.2014

 • V definici přístupu skupiny nebo osoby přes terminál iRex lze nyní určit otevírané zámky (relé). Nastavení má přednost před nastavením zámků v parametrech snímače/terminálu.

 • Do konfigurace systému doplněna možnost zadat platnost zpráv modulu sledování osob. Zprávy, které se nepodaří ve stanovené době platnosti odeslat, nebude systém opakovaně odesílat.

21.05.2014

 • Opravena chyba v importu osob – zkratka útvaru načítaná z cizího systému byla oříznuta na 11 znaků. Pole bylo rozšířeno na 20 znaků.

14.05.2014

 • Do parametrů importu osob doplněna předvolba „Měnit kategorii“ (existujících osob).

03.05.2014

 • Doplněna podpora automatického restartu programu DServer po chybě způsobující havárii programu.

02.05.2014

 • Doplněna podpora aktualizace programu z ftp serveru. Typ aktualizace se definuje v konfiguraci DServeru nebo v konfiguračním souboru SETUP.CFG. Pro zajištění funkčnosti je nutné aktualizovat i zavaděč DLOADER.EXE.

 • Při zápisu požadavku na sledování osoby lze nyní volit rozsah – vybraná osoba/více osob. Lze tak zapsat např. stejný požadavek všem osobám vybraného útvaru, kategorie, …

 • Do modulu pro prohlížení požadavků na sledování osob doplněno tlačítko „Vymazat…“ pro hromadný výmaz všech zobrazených záznamů.

23.04.2014

 • Doplněn volitelný modul „Rezervace objektů“ včetně podpory přístupu přes terminály I-Rex v době rezervace.

17.04.2014

 • Doplněn import osob z obecného ODBC zdroje dat (varianta N).

 • Při načítání průchodů z terminálu ACSLine se nyní zpracovává prvních 8 znaků z čísla čipu zaznamenaného při průchodu. V předchozí verzi programu se zpracování čísla čipu provádělo podle parametrů zadaných v konfiguraci systému.

26.03.2014

 • Doplněna podpora tzv. standardních doplňků. Pomocí volby „Zpracování docházky a doplňků → Doplňky a výsledky“ lze po přepnutí zobrazení na „Standardní hodnoty“ zadávat osobám záznamy, které se automaticky každý měsíc doplní do výsledků jako uživatelem zadaný doplněk (doplňková složka mzdy). Údaje automaticky vloženého záznamu lze potom obvyklým způsobem opravit nebo doplnit.

 • Do modulu „Docházka – Alternativní modul“ doplněna možnost vymazat/potlačit vypočítaný výsledek nebo ručně zadaný doplněk.

16.03.2014

 • Doplněn volitelný modul „Jídelna“ pro objednávky a výdej stravy. Je-li modul aktivován, zobrazí se v modulech „Evidence osob“ a „Docházka – alternativní modul“ tlačítka pro vstup do objednávky stravy. Příslušné volby pro definici číselníků modulu, zápis jídelníčku, objednávek a dalších se zobrazí jako samostatná položka hlavní nabídky „Osoby a jejich členění → Jídelna“. Pro práci s modulem je vyžadováno oprávnění „administrátor“ nebo „personální správa“ + přístup k útvarům osob.

 • Do webového rozhraní doplněny stránky „Jídelníček“ a „Objednávky stravy“ – stránky se zobrazí pouze v případě, že je aktivní volitelný modul „Jídelna“.

 • Program DKlient lze spustit v režimu objednávek stravy. Spouštění se provádí voláním programu DLOADER.EXE s parametrem JIDELNA. Je podporováno automatické přihlášení – podobně jako pro režim „kiosek“. Program potom čeká identifikaci osoby (strávníka) přiložením čipu ke čtečce, potom zobrazí formulář umožňující zadávat a měnit objednávky stravy. Uvedená funkčnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní volitelný modul „Jídelna“.

 • Do číselníku typů doplňkových údajů zadávaných na terminálu doplněna možnost zadat položku, která nevyžaduje autorizaci oprávněným pracovníkem.

 • Do definice převodu komentářů doplněna možnost definovat převod na neautorizovaný doplňkový údaj. Předáním průchodu s takto nastaveným komentářem dojde k záznamu definovaného doplňkového údaje s hodnotou +1 nebo -1 (dle parametrů doplňkového údaje).

 • Doplněna nová varianta výpočtu doplňkového konta – „doplňkové údaje x sazba“. Zdrojem výpočtu jsou doplňkové údaje zadané na terminálu (autorizované i nevyžadující autorizaci), součet hodnot záznamů je potom násoben předem definovanou sazbou. Nový typ konta lze tedy v kombinaci s neautorizovaným doplňkovým kontem použít např. pro počet stisknutí určitého tlačítka terminálu x sazba.

 • Do modulu „Docházka – alternativní modul“ doplněno tlačítko pro zobrazení doplňkových údajů pořízených na terminálu.

 • Do prohlížení pracovních pozic doplněno zobrazování informací o osobě, která má pozici aktuálně přiřazenou. Informace o osobě se zobrazuje i při výběru pozice při přiřazování pozice osobě.

19.02.2014

 • Opravena chyba – při prohlížení přístupových skupin se zobrazovaly i neaktivní terminály a snímače.

 • Upravena tisková sestava „Zpráva o pracovní době – varianta 15“ – doplněn sloupec „Ostatní“, jde o uznanou dobu, kterou nelze započítat do „PPČ“ ani do „práce související s PPČ“.

18.02.2014

 • Do parametrů doplňkových kont vypočítávaných jako rozsah časů od – do nebo s respektováním kalendářních dnů (např. práce v noci) doplněna předvolba „Zaokr.“, která umožní zaokrouhlování dílčích záznamů, ze kterých je počítána hodnota konta. Pro zaokrouhlení dílčích záznamů se použije stejné pravidlo (směr a počet minut) jako výslednou hodnotu konta.

17.02.2014

 • Do parametrů terminálů ACTATek doplněna možnost volby typu master/slave. Do terminálů označených jako „slave“ nejsou posílány údaje osob.

10.02.2014

 • U průchodů přes terminály iRex se nyní zaznamenává informace o tom, zda došlo k otevření zámku. Při prohlížení průchodů lze informaci zobrazit přidáním sloupce „Otevření zámku“ do seznamu zobrazovaných sloupců.

 • Při určování režimu „otevřeno po průchodu“ u přístupových zámků nyní systém zpracovává pouze průchody, u kterých došlo k otevření zámku. V předchozí verzi program zpracovával jakýkoliv úspěšný průchod zaznamenaný v době platnosti režimu.

24.01.2014

 • Do záznamů o průchodech se nyní zapisují i pokusy o neautorizovaný přístup přes terminály iRex.

 • Přepracován modul pro prohlížení a sledování průchodů přes snímače:

  • V hodní části formuláře jsou umístěny nástrojové lišty s tlačítky pro nejběžnější operace a s informacemi o právě zobrazených údajích.

  • Záznamy pokusů o neautorizovaný přístup se zobrazují červenou barvou.

  • Do výběrových podmínek modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ doplněna možnost filtrování podle komentáře průchodů.

  • Při prohlížení průchodů vybrané osoby nebo útvaru lze zadávat období (datum od – do) jehož průchody se mají zobrazovat. V předchozí verzi programu se zobrazovaly pouze průchody v aktuálním období.

 • V modulu „Vrátnice a návštěvy → Detailní sledování průchodů“ se nyní zobrazují i pokusy o neautorizovaný přístup přes terminály iRex. Hlášení s informací o neautorizovaném přístupu se zobrazuje červenou barvou a nedochází k jeho automatickému zavření.

 • Rozšířeno pole pro popis přístupové skupiny na 50 znaků.

 • V modulu „Osoby a jejich členění → Přístupové skupiny“ se nyní pod seznamem skupin zobrazuje rámeček s poznámkami k právě vybrané skupině.

 • Při výběru přístupové skupiny (např. v údajích osoby) se nyní pod seznam skupin zobrazuje rámeček s poznámkami k právě vybrané skupině.

 • Do nástrojové lišty modulu „Osoby a jejich členění → Přístupové skupiny“ doplněno tlačítko pro zobrazení průchodů všech osob patřících do právě vybrané skupiny.

 • Do nástrojové lišty modulu „Osoby a jejich členění → Organizační členění“ doplněno tlačítko pro zobrazení průchodů všech osob právě vybraného útvaru.

12.01.2014

 • Přepracována struktura definice přístupu přes terminály iRex a parametrů terminálu iRex. Nový formát není kompatibilní s předchozími verzemi webových skriptů obsluhujících terminály iRex. Při aktualizaci software Docházka na novou verzi je bezpodmínečně nutné provést i aktualizaci webových skriptů, jinak nebudou terminály iRex funkční. Nový formát mj. umožňuje definovat prakticky neomezený počet časových zón (v předchozí verzi bylo možné definovat maximálně 7 zón)

 • Upraven výběr snímačů v modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ – výběr se nyní provádí ve „stromové“ struktuře docházkových zařízení.

 • Doplněna možnost definovat osobám individuální parametry přístupu přes terminály iRex. Individuální parametry mají přednost před parametry přístupové skupiny, do které osoba patří. Osoba tedy může mít nastaveny přístupové parametry přes vybrané terminály/snímače odlišně od vlastní přístupové skupiny.

 • Do formuláře s údaji terminálů ACTATek doplněno tlačítko pro načtení seznamu osob/uživatelů z terminálu.

15.12.2013

 • Do modulu „Přepočet docházky“ doplněna možnost omezit provádění zvolených operací na určitý organizační útvar.

07.12.2013

 • Pro volitelný modul „Školka“ doplněna speciální varianta sestavy „Zpráva o pracovní době“ (Prohlášení rodiče o docházce dítěte)

 • Pro všechny typy docházkových snímačů a terminálů zpřístupněn parametr „Zařízení není trvale připojeno (je off-line)“. Je-li zároveň nastaven parametr „způsob off-line komunikace“ na hodnotu „< nepřenášet >“, je takové zařízení považováno za vyřazené z provozu a program je nezobrazuje v definici přístupových skupin ani při výběru ze seznamu terminálů/snímačů. Tímto způsobem lze nastavit již nepoužívané terminály, které není možné kvůli existujícím historickým průchodům vymazat.

05.12.2013

 • Do modulu „Export denních hodnot kont“ doplněna možnost exportovat detailní záznamy docházky včetně časů od – do. V předchozí verzi programu byl možný pouze import denních součtů.

 • Do parametrů importu osob ze systému Bakaláři doplněna možnost zadat název datového pole obsahujícího číslo čipu a možnost nastavit způsob konverze čísla čipu. Při importu je potom čip načten ze zadaného pole a překonvertován určeným způsobem.

 • Do textových parametrů importu osob ze systému Bakaláři doplněna možnost zadat názvy datových polí, která se nemají importovat (např. citlivé osobní údaje).

01.12.2013

 • Do formuláře pro zápis návštěvy (modul „Vrátnice“) doplněn přepínač umožňující zápis přítomnosti osoby, která zapomněla/ztratila čip. Volitelně lze s časy začátku a konce „návštěvy“ zaznamenat průchody (příchod a odchod) tak, jako by byly zaznamenány na docházkovém terminálu.

 • Do konfigurace systému na záložku „Vrátnice“ doplněna možnost definovat údaje (terminál, komentáře), které budou použity pro záznam průchodů osoby, jejíž přítomnost byla zaznamenána jako speciální typ návštěvy.

18.11.2013

 • Do nástrojové lišty modulu „Rozpis práce“ a „Rozpis práce vybrané osoby“ doplněn přepínač pro zobrazování/skrývání neplatných (potlačených) záznamů rozpisu práce.

 • Do nástrojové lišty modulu „Rozpis práce vybrané osoby“ doplněna možnost filtrovat výběr osoby podle útvaru a tlačítka pro přesun na předchozí/následující osobu. Dále doplněna nástrojová lišta s informací o součtu doby všech právě zobrazených záznamů.

 • Doplněn modul „Automatický rozpis práce“, který slouží k rozepsání zadané celkové doby práce do jednotlivých záznamů docházky. Operací dochází k přepsání existujících záznamů rozpisu práce. Modul lze volat přímo z hlavní nabídky pomocí volby „Zpracování docházky a doplňků → Automatický rozpis práce“, z modulu „Rozpis práce vybrané osoby“ tlačítkem „Rozepsat“, ze standardního modulu „Přehled docházky“ výběrem z nabídky vyvolané stiskem pravého tlačítka nad denními součty a z alternativního modulu „Přehled docházky“ tlačítkem z nástrojové lišty.

 • Do modulu „Evidence osob“ doplněna možnost zobrazovat sloupce „Pracovní pozice“ a „Popis pracovní pozice“. Údaje se zobrazí pouze uživatelům s dostatečným oprávněním (administrátor, personální správa).

11.11.2013

 • Doplněn modul pro vytváření seznamů osob (volba „Osoby a jejich členění → Seznamy osob“). Jako položku seznamu lze zadat organizační útvar, pracovní skupinu nebo přímo konkrétní osobu.

 • V modulech „Přehled práce“ a „Údaje rozpisu práce“ lze pro výběr osob použít výše zmiňovaný předdefinovaný seznam osob.

10.11.2013

 • Rozšířena podpora docházkového terminálu ACTATek – doplněna definice parametrů terminálu a parametrů přístupu. Při komunikaci s terminálem ACTATek nyní systém nejprve ověřuje příkazem „ping“ dostupnost zařízení.

 • Přepracován vzhled modulu „Přehled docházky“ (varianta se dvěma datovými mřížkami) – všechny objekty v horní části formuláře jsou nyní zakomponovány do nástrojových lišt. V přehledu lze nyní vybrat a zobrazit údaje jiné osoby i v případě, že byl přehled spuštěn voláním pro konkrétní osobu.

 • Přepracován vzhled modulu „Osoby“ – do horní části doplněny nástrojové lišty s tlačítky pro většinu dostupných operací. Doplněna možnost rychlého filtrování pomocí útvaru.

 • Přepracován vzhled a obsah nástrojových lišt v modulu „Plán směn“

03.11.2013

 • Pro import rozvrhu hodin učitelů ze systému Bakaláři doplněna možnost nastavení vlastních časů začátku a konce vyučovacích hodin. Nastavení je vázáno na kategorie osob. Není-li nastavení časů vyučovacích hodin pro určitou kategorii definováno, platí časy získané ze systému Bakaláři. Cílem je umožnit zpracování rozvrhu hodin pedagogických pracovníků praktické výuky s vyučovací hodinu o délce 60 minut.

26.10.2013

 • Opravena chyba v modulu „Přepočet docházky“ – při výpočtu doplňkového konta s typem doby „uživatelská definice“ mohlo docházet k havárii programu v případě, že nebyla definovaná hodnota pro zápočet některého z údajů (dny, hodiny, Kč).

24.10.2013

 • Doplněna možnost definovat webový terminál pro „záznam práce“. Terminál vyžaduje novou verzi webového rozhraní (alespoň verzi 1.4.8)

20.10.2013

 • Do modulu „Rozpis práce“ a „Rozpis práce vybrané osoby“ doplněna nástrojová lišta s tlačítkem pro zapnutí/vypnutí barevného rozlišování jednotlivých dnů ve zobrazovaných údajích a textové pole pro zadání minimálního počtu minut – záznamy s kratší dobou nebudou zobrazovány.

14.10.2013

 • Do modulu „Přehled docházky“ – varianty se dvěma datovými mřížkami doplněna možnost zobrazovat sloupec s tlačítkem „práce“ pro rychlou úpravu rozpisu práce vybraného dne.

13.10.2013

 • Doplněn nový modul pro evidenci pracovních pozic osob. Evidence pracovních pozic je součástí volitelného modulu „PIS“ (Personální Informační Systém), ale byl zpřístupněn i pro instalace bez modulu „PIS“. Přiřazené pracovní pozice (aktivní, neaktivní, historie pozic) se zobrazuje ve formuláři pro zápis/opravu osobních údajů na záložce „PIS“.

 • Do modulů zobrazujících údaje rozpisu práce doplněno zobrazování pracovní pozice osob.

 • Přehled z údajů rozpisu práce lze nyní volitelně seskupovat podle pracovní pozice osob.

12.10.2013

 • Upraven modul pro export do mzdového systému VEMA – rozšířeny kontroly vstupních dat, doplněna podpora exportu hodinových a celodenních náhrad jednoho konta.

10.10.2013

 • Opravena chyba – při zápisu návštěvnické karty nebo výběru schvalovatelů žádostí docházelo po uložení tlačítkem „Další“ k zablokování programu.

 • Přepracován dialog pro výběr tiskových sestav volaný z přehledu docházky. Nyní je možné před tiskem změnit variantu/vzhled tiskových sestav. Zvolená varianta se uloží a automaticky se přednastaví při příštím tisku. Ve výchozím stavu jsou přednastavené sestavy definované v konfiguraci systému.

09.10.2013

 • Opravena chyba v provozu služby „DServer“ – spouštění služby ve správci služeb bylo nechtěně přepínáno na „ruční“.

08.10.2013

 • Opravena chyba v modul pro zpracování průchodů z terminálu (připojeného přes DRouter) s pořadovými číslem 16.

 • Upraven modul zápis a opravu pracovních skupin. Přímo v modulu lze vybírat organizační útvary, které patří do zapisované skupiny.

 • Do modulu pro výběr organizačního útvaru ze stromové struktury doplněno tlačítko pro hledání zkratky nebo popisu útvaru. Je-li útvar nalezen, nastaví se ve stromové struktuře jako vybraný.

07.10.2013

 • Po dokončení zálohování nyní dochází v programech DKlient i DServer k uvolnění obsazené paměti. Po provedení kontrolního chodu v programu DServer nyní dochází k uvolnění obsazené paměti.

 • Do modulu „Tiskové sestavy a statistika → Sestavy evidence osob“ doplněna sestava „L) Souhrnný záznam o docházce“. Sestava je přístupná pouze v případě, že je aktivován volitelný modul Školka. Tiskne se sestava připravená dle specifického požadavku zákazníka – přehled docházky dětí do školky.

 • Ve formuláři „Kalendář jízd“ volitelného modulu „Vozidla“ se nyní zobrazuje dnešní den odlišnou barvou.

29.09.2013

 • Doplněna nová varianta exportu mzdových podkladů do systému Milsoft. Při zvolení nové varianty „měsíční součty“ dochází k exportu základních i doplňkových kont a do výstupního souboru „odpracovaných hodin a dnů“ se ukládá počet dnů a/nebo hodin podle nastavení konta. Export do souboru „prémií a odměn“ se nezměnil, je stejný jako v původní variantě exportu (nyní označené jako „jednotlivé dny“).

24.09.2013

 • Do parametrů základních kont doplněna předvolba „seskupovat jen celé dny“. Předvolba je přístupná u kont s povoleným zadáváním/výpočtem období od – do. Je-li předvolba zapnutá, dochází k seskupování dnů (více po sobě jdoucích dnů se stejným kontem je do výsledků uloženo jako jeden řádek) pouze u dnů, kde se záznam konta rovná dennímu úvazku (konto trvá celý úvazek). Den s dobou konta kratší než úvazek je ve výsledcích docházky uveden na samostatném řádku.

 • Doplněn export mzdových podkladů do systému Lorga.

15.09.2013

 • V modulu „Alternativní přehled docházky“ odstraněn z nástrojové lišty přepínač pro zobrazování všech kalendářních dnů a pro zobrazování potlačených záznamů. Místo toho bylo doplněno tlačítko pro nastavení parametrů přehledu , kde lze uvedené zobrazování nastavit. Nově doplněna možnost barevně rozlišovat dny v týdnu. Je-li barevné rozlišování dnů v týnu zapnutu, nezobrazují se barvy směn, ale je barevně odlišeno pozadí řádků se sobotou a nedělí. Nastavení parametrů přehledu docházky se ukládá do registrů systému a je automaticky nastaveno při příštím spuštění.

14.09.2013

 • Do nastavení automaticky vkládaných (generovaných) záznamů v definici rozvrhu dne doplněny nové možnosti vkládání:

  • vložit hodinový záznam s dobou chybějící do zadaného počtu

  • vložit hodinový záznam s dobou chybějící do úvazku

  • vložit normální záznam s komentáři začátku a konce s dobou chybějící do úvazku (volitelně s posunem času začátku o zadanou dobu)

10.09.2013

 • Opravena chyba – v modulu „Hlídání průchodů“ byl použitý SQL příkaz, který nebyl kompatibilní s MS SQL serverem.

 • Opravena chyba v modulu pro zpracování zprávy o pracovní době, při zpracování varianty zpracovávající rozvrh hodin učitelů program nesprávně vyhodnocoval příznak „odpracovaná/uznaná doba“ u kont.

08.09.2013

 • Odstraněno omezení počtu přístupových skupin pro terminály i-Rex, snímač v programu DKlient a webový terminál.

02.09.2013

 • Při krácení pevného fondu o pracovní dny, ve kterých netrval pracovní poměr (ukončení nebo zahájení pracovního poměru v průběhu měsíce) nyní fond není krácen o dny definované jako svátek.

 • Opravena chyba ve filtrování údajů přehledu rozpisu práce.

31.08.2013

 • Upravena kompatibilita s MS SQL při filtrování osob podle zkratky nebo názvu útvaru, popisu modelu pracovní doby a popisu přístupové skupiny. V předchozích verzích docházelo při pokusu o filtrování podle uvedených údajů k chybě.

21.08.2013

 • Upraven import osob z cizích systémů – test duplicitní zkratky útvaru (úprava ze dne 31.07.2013) je nyní prováděn i v případě, že byl útvar prvotně určen podle popisu (úprava ze dne 06.08.2013).

15.08.2013

 • Upraven export mzdových údajů do systému VEMA. Příznak čerpání celodenní dovolené nyní není předáván, předává se pouze příznak půldne.

14.08.2013

 • V parametrech importu osob ze systému Bakaláři nebo SAS je nyní možné definovat útvar vyřazených osob. Je-li útvar definován, existující osoby, u kterých je při importu zjištěno vyřazení (např. ukončení studia), budou přesunuty do určeného útvaru. Není-li útvar pro vyřazené osoby definován, budou takové osoby při importu vynechány (výchozí chování v předchozích verzích)

 • Modul „Kontrola / uzávěrka → Export denních hodnot“ je nyní dostupný i pro uživatele – neadministrátory. Při exportu dat je respektováno přístupové oprávnění k osobám a exportují se pouze údaje těch osob, ke kterým má uživatel právo alespoň pro čtení. Do modulu doplněno tlačítko „Náhled“ pro zobrazení zpracováných údajů v datové mřížce bez provedení exportu.

06.08.2013

 • Při importu osob ze systému SAS je nyní při určování organizačního útvaru prohledávána zkratka útvarů a pokud není nalezena, prohledává se popis útvarů. V předchozí verzi programu byla prohledávána pouze zkratka organizačních útvarů.

 • Do parametetrů importu osob ze systému Bakaláři doplněna možnost zapnout import detailního rozvrhu hodin učitelů. Importuje se aktuální rozvrh včetně případného suplování, získané údaje rozvrhu jsou potom k dispozici k dalšímu zpracování.

31.07.2013

 • Upraven import osob z cizích systémů – je-li příslušnost do organizačního útvaru určována pomocí zkratky útvaru (např. označení třídy při importu ze systému Bakaláři nebo SAS) a v organizační struktuře existuje více útvarů se stejnou zkratkou, systém vybere organizační útvar, který je ve struktuře nejblíže výchozímu útvaru definovanému v parametrech importu.

25.07.2013

 • Doplněna podpora současného importu a exportu údajů z/do více různých databází systému SAS.

23.07.2013

 • Při importu osob ze systému SAS přes ODBC se nyní automaticky generují nová osobní čísla osobám, u kterých není osobní číslo získáno z databáze SASu.

19.07.2013

 • Opravena chyba v modulu pro generování alternativních dat – ošetřena situace, kdy kvůli krácení doby dojde k odstarnění všech záznamů určitého dne.

 • Do konfigurace systému doplněny parametry pro chování programu při automatickém zakládání uživatelů systému.

 • Do modulu „Sestavy evidence osob“ doplněny sestavy „Seznam uživatelů programu“. Tisk sestavy může provést pouze uživatel s oprávněním „administrátor“ a jedna z variant sestavy umožňuje i tisk přihlašovacího hesla.

16.07.2013

 • Opravena chyba – při pokus o výběr snímačů v modulu „Průchody“ nebo při pokusu o výběr osob v různých modulech (např. Kontrola odpočinku, Export mezd..) docházelo na některých verzích MySQL k pádu programu.

 • Upraven export mzdových podkladů do systému VEMA. Při exportu počtu dnů dovolené je nyní do výstupního souboru ukládán příznak čerpání půldne dovolené.

 • Upraven výpočet doplňkového konta s typem doby „časová mzda + přesčas“. Nyní je započítáván nařízený přesčas i ve dnech bez směny.

 • Upraveno generování alternativních dat – před výpočty nyní není nařízený přesčas nulován (převeden zpět do bilance), nejsou vynechávány dny bez směny (práce mimo směnu).

23.06.2013

 • Doplněn typ alternativních dat 2.

21.06.2013

 • Doplněn modulu „Vrátnice a návštěvy -> Seznam návštěvnických čipů“

 • Při zápisu nové návštěvy s přiděleným čipem se nyní kontorluje, zda není čip přidělen jiné dosud neukončené návštěvě

 • Při ukončování návštěvy se nyní zobrazuje upozornění na přidělený čip, který je nutné si od návštěvy vyžádat.

 • Do modulu „Automatické přidělení čipů“ doplněna možnost několika variant řazení zpracovávaných osob.

 • Doplněna možnost exportu mzdových údajů do systému Orsoft.

 • Do definice kont doplněna možnost zadávat údaj „Kód výpočtu“ pomocí formuláře s předdefinovanými hodnotami. Údaj „Kód výpočtu“ se používá pouze u několika typů exportů do mezd (např. Vema, Orsoft).

19.06.2013

 • Doplněn volitelný modul „Školka“ pro evidenci dětí v zařízení péče o děti (firemní mateřská škola). Po aktivaci modulu se v údajích osob zpřístupní nová záložka umožňující zadávat údaje související s prozem „školky“. V údajích uživatelů a jejich přístupových oprávnění se zpřístupní záložka pro definici úrovně přístupu do údajů modulu „Školka“.

 • Do údajů osob doplněno pole „zdravotní pojišťovna“ – s možností výběru z aktuálně existujících zdravotních pojišťoven v ČR.

17.06.2013

 • Opravena chyba ve filtrování evidence čipů podle názvu a zkraty útvaru u instalací s daty na MS SQL serveru.

 • Do modulu „Export mezd“ doplněno:

  • možnost tisku exportovaných údajů před vlastním provedením exportu

  • volba typu mzdových dat (pro instalace využívající generování alternativních dat 2)

  • volitelné parametry (filtr osob apod.) se nyní ukládají a program je automaticky přednastaví při příštím spuštění modulu

 • Do konfigurace systému na záložku „Tiskové sestavy → Výsledky docházky“ doplněna možnost zapnout tisk podpisové doložky, k dispozici jsou dvě varianty – tisk místa pro podpis pracovníka a jeho nadřízeného a tisk jména osoby (uživatele), která softwarově „podepsala“ docházku osoby, jejíž výsledky jsou tisknuty.

 • Do parametrů docházkových terminálů/snímačů doplněna předvolba „Průchody exportovat do cizích systémů jako změnu stavu přítomnosti“. Předvolba ovlivňuje export průchodů do systému Bakaláři, SAS, …

 • V modulu „Plán směn“ se nyní do seznamu tlačítek pro rychlý výběr směny doplňují i tlačítka směn použitých v plánu předchozího období.

12.06.2013

 • Upraveno generování alternativních dat ve variantě B a C podle nových upřesněných požadavků zákazníka.

 • Výběr osob pro export do mezd lze nyní provést i zadáním začátku osobního čísla, zpracovány potom budou jen údaje osob, jejich osobní číslo začíná na zadanou hodnotu.

04.06.2013

 • Opraveny další chyby vznikající při pokusu o zápis/opravu docházky z modul „Docházka – alternativní modul“.

03.06.2013

 • V definici výpočtu doplňkového konta s typem doby „uživatelská definice“ lze nyní pro výpočty použít hodnotu denního nařízeného přesčasu.

 • Opravena chyba – při exportu mzdových podkladů do systému Milsoft byly vynechávány ručně zadané doplňky, u kterých byla částka vypočítaná násobením sazby a počtu hodin nebo dnů. U některých dalších typů exportů do mzdových systémů nebyla vypočítaná částka také exportovaná, záznam byl zpracován s nulovou hodnotou.

 • Opravena chyba v modulu „Přehledy z docházky“ – v modulu se po úpravě ze dne 26.05.2013 nenabízela doplňková konta a v některých případech nebyla přístupná nově doplněná volba vzhledu sestavy.

30.05.2013

 • Upraveno generování alternativních dat docházky ve variantě C.

26.05.2013

 • Podle požadavků zákazníka upraveno generování alternativních dat docházky ve variantě B.

 • Do modulu „Přehledy z docházky“ doplněna možnost volby vzhledu sestavy.

 • Pro tiskovou sestavu „C) Záznamy docházky s vybraným kontem“ modulu „Přehledy z docházky“ doplněna nová varianta vzhledu podle konkrétních požadavků zákazníka.

15.05.2013

 • Opravena další chyba v modulu „Docházka – alternativní modul“ – při pokusu o zobrazení údajů (hodinové sazby) docházelo k pádu programu, chyba byla do modulu zanesena při úpravách ze dne 7.5.2013.

14.05.2013

 • Opravena chyba v modulu „Docházka – alternativní modul“ – při pokusu o zobrazení údajů docházelo k pádu programu, chyba byla do modulu zanesena při úpravách ze dne 7.5.2013.

 • Opravena chyba v modulu „Přehled práce“ – při zpracování přehledu z výsledků a doplňků docházelo při určitém nastavení přehledu k pádu programu.

08.05.2013

 • Do modulu „Přehled práce“ doplněna možnost zpracovávat přehled z výsledků a doplňků obsahujících konto, u kterého je povolen výpočet nebo zadávání údajů rozpisu práce. Původní funkčnost modulu – zpracování detailních záznamů rozpisu práce zůstala zachována.

07.05.2013

 • Do údajů uživatelů na záložku „Speciální“ doplněna předvolba „Zakázat zobrazování finančních částek“. Uživatelům s tímto nastavením se nebudou zobrazovat žádné částky (hodinové sazby, částky celkem, částky v ručně zadaných doplňcích). Místo částek se budou zobrazovat prázdná pole nebo hodnota 0 (nula). Pro uživatele bez tohoto nastavení bude zobrazování celkových částek fungovat stejným způsobem jako v předchozích verzích programu – podle přístupových oprávnění k osobám.

 • K většině typů doplňkových kont lze nyní zadávat hodinové sazby – v parametrech konta musí být povoleno zadávání/výpočet částky, potom se zpřístupní tlačítko „Sazby konta“. Při výpočtu celkové částky je příslušnou sazbu násobený počet hodin.

 • Sazbu lze nyní definovat i pro základní konta.

 • Upravena definice sazby konta a všech číselníků rozpisu práce – platnost položky lze nově omezit na vybrané osoby (v předchozích verzích programu bylo možné zadat pouze omezení na organizační útvary, nyní lze útvary a osoby kombinovat). Omezení položky na osoby/útvary lze nově také úplně vypnout (položka potom platí pro všechny).

 • Do definice položky číselníku rozpisu práce doplněna možnost zadat tzv. vázanou položku, např. v definici pracoviště lze zadat vázanou sazbu za práci. Při zadání stroje do údajů rozpisu práce dojde k automatickému doplnění vázané sazby.

 • Do přehledu rozpisu práce doplněna možnost seskupování podle docházkového konta.

 • Opravena chyba – při exportu do mezd s výběrem osob docházelo k havárii programu. Chyba byla do programu zanesena v některé z posledních úprav, ve starších verzích programu se nevyskytovala.

 • Tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ a „Výsledky docházky“ lze nyní zpracovat pro libovolné zadané období – datum od – do. V předchozí verzi bylo možné tyto sestavy zpracovávat pouze za celé období zpracování (zpravidla kalendářní měsíc).

25.04.2013

 • Opravena chyba – při ukončování neúplných záznamů úvazkem mohla chybět doba přestávky generované ukončením záznamu.

23.04.2013

 • Při zpracování údajů rozpisu práce varianty 2 (údaje práce zapisované přímo do záznamů docházky) program nyní vybírá všechny platné záznamy docházky obsahující konto, u kterého se sledují údaje rozpisu práce. V předchozí verzi program vybíral jen takové záznamy, kde byl některý z údajů rozpisu práce vyplněn.

22.04.2013

 • Doplněn modul „Správa programu -> Import dat -> Import průchodů“ pro načtení údajů o průchodech z .csv souboru.

 • Upraveny skripty pro terminál i-rex, v konfiguraci lze zapnout vytváření záložního souboru s údaji o zpracovaných průchodech. V případě potřeby lze tento záložní soubor použít pro import průchodů.

 • V konfiguraci systému (program DKlient) na záložku „Tiskové sestavy“ doplněna sekce „ID karty“ pro nastavení globálních parametrů tisku identifikačních karet/zaměstnaneckých průkazů.

 • Do údajů tzv. kontaktů (firem) a vlastní firmy (uživatele systému) lze nyní vložit soubor s grafickým logem. Logo firmy se potom může volitelně tisknout na ID kartách.

 • Do nástrojové lišty zobrazované při práci s organizačními útvary doplněno tlačítko pro tisk ID karet všech osob vybraného útvaru a tlačítko pro nastavení některých parametrů tisku ID karet (např. lze povolit/zakázat tisk osobního čísla a čárového kódu). Pro paramety tisku ID karet platí pravidlo dědičnoti.

 • Doplněna volba „Osoby a jejich členění -> Evidence čipů -> Tisk identfikační karty“ pro rychlý tisk ID karty/průkazu vybrané osoby.

 • Do šablon personálních údajů (volitelný modul PIS) doplněna možnost zadat období platnosti požadavku (datum od – do).

 • Pevný fond pracovní doby je nyní pří výpočtech krácen o dobu před začátkem a po konci pracovního poměru, došlo-li u osoby k zahájení/ukončení pracovního poměru během zpracovávaného období. Pevný fond pracovní doby je krácen o dobu úvazku osoby nebo modelu pracovní doby za každý pracovní den, ve kterém netrval pracovní poměr.

 • Trvání pracovního poměru zohledněno při generování alternativní docházky.

14.04.2013

 • Doplněna podpora exportu údajů alternativní docházky do mezd.

11.04.2013

 • Do konfigurace systému (program DKlient) doplněna záložka „Modul Vrátnice“. Na záložce lze nastavit typ poučení pro návštěvy. Prozatím lze vybrat jediný typ – tisk dokumentu MS Word. Potom je nutné vybrat nebo zadat název a cestu k souboru (dokumentu MS Word) s textem poučení. Soubor musí být umístěn tak, aby byl dostupný alespoň z PC, na kterém jsou zapisovány návštěvy.

 • Je-li v konfiguraci systému definován tisk poučení návštěv, zpřistupní se při zápisu nové návštěvy předvolba (zaškrtávací pole) „tisknout poučení“. Po uložení záznamu o návštěvě dochází k tisku poučení dle nastavených parametrů. Je-li zvolen tisk dokumentu MS Word, program před tiskem provede v textu dokumentu hledání a náhradu speciálních značek za skutečné údaje o návštěvě. Vytisknutý dokument tedy může obsahovat jméno návštěvy, datum a čas příchodu, cíl návštěvy apod.

06.04.2013

 • Do modulu „Přepočet docházky“ doplněny předvolby „Záznamy přes půlnoc započítat do dne začátku“ a „Záznamy přes půlnoc započítat do dne konce“.

 • Je-li modul „Přepočet docházky“ spouštěn pro jednu vybranou osobu, parametry přepočtu (stav předvoleb) se uloží a bude automaticky nastaven při příštím spuštění modulu.

 • Doplněn modul pro výpočet několika variant alternativní docházky.

 • Opravena chyba v tiskové sestavě uživatelů programu – v sestavě se nevypisovali uživatelé bez oprávnění k organizačním útvarům (uživatelé oprávnění prohlížet jen svoji vlastní docházku).

04.04.2013

 • Do parametrů určování počtu dnů základních kont doplněny dvě nové možnosti výpočtu:

  • ½ dne do 50% směny, 1 den nad 50% – pokud je součet dob konta menší nebo roven 50%, započítá se ½ dne, jinak 1 den

  • podíl doby a délky směny, max 1 den – počet bude určen podílem součtu doby konta a délky směny, výsledná hodnota bude dále zaokrouhlena podle definovanýc pravidel, výsledná doba bude však vždy nejvýše 1 den

  • ½ dne do zadané doby, 1 den nad zadanou dobu – v parametrech konta lze zadat dobu, která bude určovat limit pro zápočet ½ dne. Přesáhne-li doba konta zadanou dobu, bude započítán 1 den.

29.03.2013

 • Při zadání doplňku, který se má odečítat od hodnoty jiných kont, se nyní porovnávají i údaje rozpisu práce – pokud údaje rozpisu práce u doplňku nesouhlasí s údaji rozpisu práce jiného konta, odečtení nebude provedeno. Odečtení hodnoty doplňku tedy bude provedeno jen od kont se shodnými údaji rozpisu práce.

 • Opravena chyby – při zápisu osoby program havaroval při přístupu na záložku „Standardní údaje“ v případě, že údaje záložky byly automaticky předvyplněny standardními údaji z definice útvaru. Chyba byla zanesena do programu při úpravě 21.03.2013.

25.03.2013

 • Opravena chyba – při zpracování přehledu práce ve variantě rozepisování práce 2 (přímo v záznamech docházky) docházelo k chybě při seskupování dat.

24.03.2013

 • Do údajů organizačních útvarů na záložku „Základní parametry“ doplněny parametry zaokrouhlování příchodů a odchodů. Pro tyto údaje platí pravidlo dědičnosti – nejsou-li hodnoty zadány v útvaru, platí hodnoty zadané v nejbližším nadřízeném útvaru.

 • Do údajů organizačních útvarů doplněna nová záložka „Ostatní“, na kterou byly přesunuty některé údaje původně umístěné na záložce „Základní parametry“

 • Do parametrů komentářů průchodů doplněna předvolba „zaokrouhlení určeno útvarem“. U takto označených komentářů potom nelze nastavit parametry zaokrouhlení příchodů a odchodů – parametry jsou získány z údajů organizačního útvaru, do kterého patří osoba, jejíž průchody jsou zaokrouhlovány. Je-li předvolba „zaokrouhlení určeno útvarem“ vypnutá (výchozí stav), probíhá zaokrouhlení časů stejným způsobem jako v předchozích verzích programu.

 • Zaveden číselník „Pracovních skupin“ (Dklient → Osoby a jejich členění → Pracovní skupiny).

 • V údajích organizačních útvaru lze nyní na záložce „Ostatní“ zadat výběrem z číselníku pracovní skupinu. Pro údaj neplatí pravidlo dědičnosti, pracovní skupina platí právě jen pro útvar, v jehož parametrech je zadaná. Stejnou pracovní skupinu lze přiřadit více organizačním útvarům

 • Upraven modul „Přehled práce“ – nyní lze zapnout seskupování údajů podle pracovní skupiny. Při seskupování je uplatněno pravidlo – útvary bez zařazení do pracovní skupiny jsou v přehledu uvedeny na samostatném řádku se zkratkou na názvem útvaru, útvary zařazené do pracovní skupiny jsou v přehledu uvedeny na jednom souhrnném řádku (útvary se stejnou pracovní skupinou na jednom řádku) pod zkratkou a názvem pracovní skupiny.

21.03.2013

 • Do konfigurace systému v programu DKlient doplněn nový parametr „Upozorňovat na neuznaný čas příchodu/odchodu překračující nnn minut“. Je-li počet minut nenulový, upozorňuje systém obsluhu na situaci, kdy je skutečný čas příchodu nebo odchodu krácen systémem o dobu překračující zadaný počet minut. K úpravě zápočtu časů dochází např. kvůli zaokrouhlování, limitům směny apod. V přehledu docházky jsou uznané časy krácené nad stanovený limit zobrazeny červenou barvou. Ve standardním modulu „Přehled docházky“ se v levé mřížce s denními součty zobrazuje informativní sloupec, který zobrazuje červenou barvou znak „N“ v případě, že se v docházce dne vyskytuje alespoň jeden záznam, u kterého došlo k úpravě času nad stanovený limit.

17.03.2013

 • Evidence kategorií osob přesunuta do samostatné volby „Osoby a jejich členění → Kategorie osob“ (původní volání z modulu „Konfigurace systému“ zůstalo zachováno).

 • Kategoriím osob a organizačním útvarům lze nyní přiřadit barvu – barevné rozlišení může být následně použito např. při tisku identifikačních karet/osobních průkazů. Pro barvu orgranizačních útvarů platí dědičnost – není-li barva útvaru zadaná, platí pro útvar barva nadřízeného útvaru.

 • V modulu „Evidence osob“ lze nyní zvolit zobrazování sloupce „Barva kategorie“

 • Do parametrů přístupových skupin doplněna předvolba „nezobrazovat bilanci na terminálu“. U osob zařazených do takto nastavené skupiny se potom při průchodu na docházkovém terminálu nezobrazuje hodnota bilance.

06.03.2013

 • Při prohlížení záznamů rozpisu práce ve variantách 1 a 3 se nyní zobrazuje (nebo lze zapnout zobrazování) informace o datu a času vytvoření záznamu a o uživateli, který záznam vytvořil (nebo který byl přihlášen do programu DKlient v okamžiku, kdy došlo k automatickému vytvoření záznamu).

 • Opravena chyba – při pokusu o zobrazení informací o čerpání fondu konta vybrané osoby s daty na MS SQL serveru docházelo k havárii programu.

 • Doplněna možnost oboustranného tisku (duplexu) na tiskárnách, jejichž ovladač oboustranný tisk podporuje.

05.03.2013

 • Do parametrů terminálu ACSLine doplněna možnost zadat soubor, do kterého bude DServer ukládat záznamy veškeré komunikaci s terminálem.

 • Upraven modul pro zobrazení záznamů práce (DKlient → Zpracování docházky a doplňků → Údaje rozpisu práce). Nově lze údaje vybírat podle kategorií osob a modelů pracovní dob, případně omezit výběr na určitou sazbu/zakázku nebo pracoviště. Při prohlížení údajů rozpisu práce lze nyní zobrazovat kategorii osob.

 • Doplněn modul pro zpracování přehledů a souhrnů z údajů rozpisu práce (DKlient → Tiskové sestavy a statistika → Přehled práce). Kromě výběrových podmínek lze určit údaje, podle kterých budou výsledné údaje seskupeny.

 • Grafické tlačítko „Poznámka k docházce vybrané osoby“ v modulu „Přehled docházky“ nyní signalizuje přítomnost poznámky (zobrazí se jinou barvou).

26.02.2013

 • Do definice převodu komentářů doplněna předvolba „průchod nezpracovávat v docházce“. Průchody splňující podmínky převodu budou zaznamenány, ale nebudou zpracovány pro účely sledování docházky. Nastavení provádí pracovníci technické podpory v definici převodu komentářů (volba „Komentáře průchodů“, tlačítko „Převody“).

24.02.2013

 • Počet podporovaných kategorií osob rozšířen na 20.

20.02.2013

 • Pro export do mezd typ „U) hodiny+dny+Kč+období+nákladové středisko“ doplněna nová varianta „KS Mzdy“ – export do nových verzí systému firmy KS Program (www.ksprogram.cz).

 • Doplněna nová varianta rozpisu práce se způsobem zaznamenávání údajů „rozepisovat do speciální tabulky s časy od – do“. Zároveň doplněna podpora zpracování údajů práce zaznamenaných na docházkových terminálech. Pro novou variantu doplněny příslušné tiskové sestavy.

19.02.2013

 • V řádcích s detaily docházky v modulu „Docházka“ se nyní zobrazuje tlačítko pro rychlé zobrazení rozpisu práce vybraného záznamu. Původní možnost – výběr z nabídky vyvolávané stiskem pravého tlačtka myši nad záznamem – zůstala zachována.

18.02.2013

 • Údaje rozpisu práce (dle konfigurace – sazba, zakázka, stroj, útvar práce) se nyní zobrazují v datové mřížce s výsledky docházky i v modulu „Docházka“ (v předchozí verzi programu byly tyto údaje dostupné pouze v modulu „Docházka – alternativní modul“.

10.02.2013

 • Doplněna podpora obecného vyhledávání v datových mříkách (jsou prohledávány všechny sloupce). Obecné vyhledávání se vyvolává stiskem klávesové kombinace CTRL+F, hledání dalšího výskytu hledaného údaje nebo hledání od aktuální pozice v datové mřížce se vyvolává kombinací CTRL+G. Vyhledávání jen v právě vybraném sloupci datové mřížky se vyvolává stiskem SHIFT+CTRL+F nebo klepnutím pravého tlačítka myši na záhlaví požadovaného sloupce. Je-li vyhledávání pomocí CTRL+F nebo CTRL+G úspěšné, v mřížce se aktivuje buňka s nalezeným údajem.

29.01.2013

 • Upraveno generování dynamických přestávek u směn s jedinou přestávkou a záznamem docházky nahrazujícím přestávku, který byl kratší nebo roven polovině přestávky.

27.01.2013

 • Do parametrů základních kont doplněna možnost omezit maximální dobu denního zápočtu konta do odpracované/uznané doby. Omezení funguje podobně jako zaokrouhlení denního součtu, projeví se pouze ve výsledku (uznané době) celého dne.

26.01.2013

 • V definici svátku/výjimečné dne lze nyní povolit vkládání „chybějící doby“. Pokud den, pro který je definován svátek/výjimečný den s vkládáním „chybějící doby“, obsahuje jiný docházkový záznam, dojde k vložení pouze rozdílu požadované doby a doby již existujících záznamů. Pokud den neobsahuje jiný docházkový záznam, dochází k vložení celé požadované doby. V předchozí verzi programu bylo možné pouze zakázat/povolit vkládání v případě, že docházka dne obsahuje jiný záznam.

25.01.2013

 • Opravena chyba v modul pro zápis uskutečnění plánované kontroly vozidla. Byl-li zápis volán přímo z hlavní nabídky programu, došlo k uložení bez vazby na plán kontroly.

 • Rozšířen modul „Přehled průchodů“ – doplněna vloba zpracování „mezisoučty pro docházkové snímače“. Přehled potom obsahuje i mezisoučty pro snímače/terminály, na kterých došlo k zaznamenání průchodů. Dále doplněna možnost nastavit zaokrouhlování doby mezi prvním a posledním zaznamenaným průchodem – zaokrouhlení je možné nahoru/dolů s přesností na 5, 10, 15, 30 a 60 minut.

 • Pro druh sestavy „J) Přehled průchodů“ v modulu „Sestavy evidence osob“ doplněna varianta „Přehled průchodů podle snímačů a organizačních útvarů“. Tisková sestava obsahuje souhrny pro snímače a organizační útvary, doba mezi prvním a posledním průchodem je zobrazena ve sloupcích – sestava tak obsahuje až 31. sloupců se dny.

 • Přímo z modulu „Sestavy evidence osob“ lze nastavit způsob zaokrouhlení doby v sestavách „J) Přehled průchodů“.

21.01.2013

 • Opravena chyba – při zmenšení obrazovky se sofwarovým snímačem průchodů mimo přípustnou velikost docházelo k havárii programu.

18.01.2013

 • V modulu „Přístupové skupiny“ se nyní zobrazuje počet osob zařazených do jednotlivých skupin.

17.01.2013

 • Dále rozšířen modul „Přehled průchodů“ – doplněna volba zpracování „mezisoučty pro jednotlivé organizační útvary“. V přehledu potom nejsou zobrazeny jednotlivé osoby, ale pouze souhrny pro organizační útvary, do kterých zpracovávané osoby patří. Je-li přehled zpracován zároveň s „mezisoučty pro jednotlivé kalendářní dny“, v přehledu se zobrazí i sloupec s počtem hodin mezi prvním a posledním průchodem.

 • Pro druh sestavy „J) Přehled průchodů“ v modulu „Sestavy evidence osob“ doplněna varianta „Přehled průchodů podle organizačních útvarů osob“

15.01.2013

 • Do parametrů terminálů ACSLine doplněna možnost zadat počet tzv. čekacích cyklů. Počet cyklů určuje maximální přípustnou dobu čekání na odpověď terminálu na zaslaná data. Zvýšení výchozího počtu cyklů by mohlo řešit problémy s terminály na nestabilní nebo pomalé síti.

08.01.2013

 • Upraven modul „Přehled průchodů“, je-li provedeno zpracování s předvolbou „mezisoučty pro jednotlivé kalendářní dny“, zobrazuje se v přehledu sloupec s počtem hodin mezi prvním a posledním průchodem. Před tiskem program nabídne běžný tisk zobrazených údajů nebo tisk se seskupením podle osob.

 • Do modulu „Sestavy evidence osob“ doplněn druh „J) Přehled průchodů“. Tiskne se přehled průchodů podle zadaných podmínek, přehled je seskupen podle jednotlivých osob s vyčíslením počtu hodin mezi prvním a posledním průchodem v jednotlivých dnech.

04.01.2013

 • Při zaokrouhlování denní bilance nyní program zaokrouhluje dobou bilance včetně doby nařízeného přesčasu. Zaokrouhlení tedy funguje bez ohledu na to, zda je doba odpracovaná nad úvazek dále zpracovávána jako bilance nebo jako nařízený přesčas. V předchozí verzi programu mohlo při přesunu části hodin do nařízeného přesčasu dojít k nežádoucímu zaokrouhlení zbytku denní bilance.

18.12.2012

 • Do parametrů organizačních útvarů doplněna předvolba „Nezobrazovat fotografie osob“. U osob zařazených do takto označených útvarů se fotografie zobrazí pouze uživatelům s oprávněním „administrátor“ nebo „personální správa“.

 • Při exportu mzdových podkladů do systému Pamica se nyní jako číslo pracovního poměru exportuje osobní číslo (nebo osobní číslo pro mzdy). V předchozí verzi se za osobní číslo (osobní číslo pro mzdy) doplňovalo třímístné číslo pracovního poměru osoby.

16.12.2012

 • Opravena chyba v modulu „Kontroly vozidel“ – při pokusu o zobrazení seznamu kontrol definovaných pro určité vozidlo docházelo k pádu programu.

 • Doplněna možnost definovat obsah tabulky výsledků pro vybrané typy tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“. U všech typů sestavy lze nyní také definovat nadpis (titulek) sestavy.

 • Upravena 14. varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – sestava podporuje uživatelskou definici obsahu tabulky výsledků.

08.12.2012

 • Opravena chyba v modulu „Nulování bilance“ – použítý SQL příkaz nebyl kompatibilnís MS SQL Serverem a při pokusu o nulování bilance vybraných osob docházelo k pádu programu.

 • Tiskovou sestavu „Přehledy z docházky → K) Doplňky a výsledky s vybraným kontem“ lze nyní řadit i podle příjmení a jména osoby.

29.11.2012

 • Podle požadavků zákazníka upravena tisková sestava „Zpráva o pracovní době“ – varianta 14. V sestavě se mj. vyčísluje a tiskne doba celodenních náhrad. Při určování celodenní náhrady se pracuje s hodnotou přepínače „odpracováno/uznáno“ z parametrů základních kont (viz úprava ze dne 28.11.2012)

28.11.2012

 • Do parametrů základních kont doplněn přepínač „odpracováno/uznáno“ pro bližší rozšlišení kont, která jsou považována za odpracovanou/uznanou dobu. Nastavení přepínače nemá vliv na výpočet docházky, přepínač byl doplněn pro potřebu některých tiskových sestav.

11.11.2012

 • Upravena definice parametrů terminálů I-Rex – v parametrech lze zadat popisy až 16 externích zámků a dobu sepnutí každého z nich. V předchozí verzi se doba sepnutí relé zámku definovala v konfiguračním souboru webových skriptů a nastavení bylo společné pro všechny I-Rex terminály. Nyní lze doby sepnutí definovat pro každý I-Rex samostatně.

 • Upravena definice parametrů externí čtečky připojené k terminálu I-Rex – doplněna podpora spínání až 16 zámků.

 • Opravena chyba v exportu některých variant tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – při pokusu o export dat docházelo k hlášení chyby výběru dat.

05.11.2012

 • Upraveno omezení maximálních/minimálních hodnot počtu dnů vypočítaných výsledků docházky. V předczhozí verzi byl počet dnů omezen na hodnoty -9 až +99, nyní lze pracovat s hodnotami -999 až 9999.

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době – varianta 9“ – v sestavě se nyní podpisová doložka (místo pro podpis zaměstnance) tiskne pouze v případě, že je to v konfiguraci programu povoleno.

 • Přepracován způsob určování směru průchodů zaznamenaných na terminálech ACSLine – systém nyní při určování směru kontroluje i předchozí dosud nezpracované průchody. V předchozí verzi programu mohlo dojít k chybnému určení směru v případě, že osoba na terminálu označila více průchodů během krátké doby (1-2 minut).

01.11.2012

 • Do parametrů organizačního útvaru doplněna možnost nastavit zaokrouhlení záporné denní bilance. Nyní lze tedy zápornou bilanci zaokrouhlovat jiným způsobem než kladnou denní bilanci. Touto opravou byla zrušena a nahrazena předvolba „zaokrouhlovat i záporné hodnoty“ (úprava ze dne 12.10.2012)

 • Opravena chyba, ke které docházelo při pokusu o opravu definice přístupové skupiny – u některých typů dat se objevovalo hlášení chyby „Připojení ‚Docházka‘ je obsazeno“ a údaje nebylo možné uložit. Dalším projevem chyby mohlo být hlášení „Požadovaný záznam nebyl v datové tabulce nalezen“ zobrazované při pokusu o zobrazení formuláře s parametry přístupu.

 • Doplněna 14. varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“. Sestava mj. obsahuje součty hodnot úvazku, bilance a uznané doby pod výpisem detailních záznamů docházky.

28.10.2012

 • Doplněn modul „Sledování osob“ umožňující odesílání informací (e-mailem) o průchodech nebo nepřítomnosti osob.

 • Do programu DServer doplněna nová automatická operace – sledování osob. Při provádění operace jsou kontrolovány požadavky na sledování osob a rozesílání hlášení o zjištěných nepřítomnostech sledovaných osob.

 • Do údajů telefonního seznamu doplněno pole pro zápis „Další e-mailové adresa“.

 • Upraven import ze systému Bakaláři – při importu dochází i ke zpracování e-mailové adresy osob, v případě žáků i ke zpracování e-mailové adresy rodičů (ukládá se do pole „Další e-mailová adresa“ v údajích telefonního seznamu.)

15.10.2012

 • Do parametrů směn doplněna předvolba „přestávky započítat do odpracované doby“. U směn s tímto nastavením se doba přestávek započítá do odpracované/uznané doby (resp. neodečte se od odpracované doby) . Rovněž úvazek takto označené směny je stanoven jako doba od normálního začátku do normálního konce včetně přestávek.

12.10.2012

 • Do parametrů zaokrouhlování denní bilance v údajích organizačního útvaru doplněna předvolba „zaokrouhlovat i záporné hodnoty“. Je-li předvolba zapnutá, bude docházkový systém zaokrouhlovat podle zadaných pravidel i zápornou denní bilanci. V předchozí nebylo zaokrouhlení záporných denních hodnot možné.

07.10.2012

 • Přepracována definice přístupových oprávnění pro terminály I-Rex a k nim připojené čtečky. Nyní má každý terminál a čtečka vlastní definici přístupu s možností povolit/zakázat záznam průchodu a sepnutí relé (otevření zámku). V předchozí verzi programu se oprávnění pro externí čtečky zadávalo v definici přístupu nadřízeného I-Rex terminálu.

 • Do modulu „Kontrola nepřetržitého odpočinku“ doplněna možnost zobrazit nejdelší zjištěnou přestávku v týdnu.

12.09.2012

 • U konta s typem doby „uživatelská definice“ lze nyní definovat i výpočet částky. Při definici podmínky výpočtu lze u částky použít nový parametr „fixní“. Je-li parametr zapnutý, dojde při splnění podmínek k zápočtu částky pouze 1x za období (fixní částka). Je-li parametr „fixní“ vypnutý, bude částka započtena za každý den, ve kterém byla splněna podmínka zápočtu.

 • Doplněna možnost definovat snímač typu „externí čtečka u terminálu ACS Line“.

 • Při zápisu definice přístupového oprávnění přes vybraný snímač se nyní program snaží údaje definice předvyplnit podle údajů jiného již definovaného oprávnění přes snímač stejného nebo podobného typu. Není-li vhodná existující definice nalezena, formulář s definicí nebude předvyplněn (standadní chování v předchozích verzích programu)

26.08.2012

 • Upravena logika zpracování kont nahrazujících přestávky, v předchozí verzi mohlo docházet k situaci, kdy program doplnil i dynamické přestávky, které byly vlastně vložením kont nahrazeny.

03.08.2012

 • Opravena chyba ve vyhodnocování duplicitních průchodů. Program při kontrole duplicit nesprávně reagoval i na průchody (zpravidla otevření dveří), které se podle nastavení neměly zpracovávat v docházce osob.

24.07.2012

 • Do horní části prohlížení pohybů čipů doplněna možnost filtrovat zobrazené údaje podle typu pohybu a podle data uskutečnění pohybu.

 • Optimalizován výběr dat v modulu „Evidence čipů“ a „Přehled pohybů čipů“.

23.07.2012

 • V modulu „Plán směn více osob“ se nyní zobrazuje sloupec se součtem úvazků naplánovaných smě a s počtem naplánovaných směn. Zobrazení/skrytí součtových sloupů a jejich pozici v přehledu lze nastavit standardním způsobem pomocí tlačítka „Vzhled“. Informace o počtu naplánovaných hodin a dnů právě vybrané osoby se také zobrazuje v nástrojové liště v horní části formuláře.

 • Do modulu „Vozidla -> Kontroly vozidel“ doplněna možnost rychlého filtrování přehledu podle typu kontroly.

 • Doplněna možnost spouštět DKlient bez hlavní nabídky (zobrazuje se pouze oblast s oblíbenými/často používanými ikonami). Bližší popis je uveden v souboru nápovědy.

16.07.2012

 • Opravena chyba v modulu určujícím pořadové číslo období zpracování z aktuálního data – chyba se projevila pádem programu u instalací, které nepracují s kalendářními měsíci (mají zvolenou jinou délku období – např. 4 týdny).

 • Vylepšeny možnosti filtrování ve formuláři „Požadavky na kontrolu vozidel“ ve volitelném modulu „Vozidla“.

12.07.2012

 • Doplněna nová varianta tiskové sestavy „Cestovní příkaz“. V konfiguraci programu na záložce „Cestovní příkazy“ zvolit požadovanou variantu tiskové sestavy.

03.07.2012

 • Změněn způsob definice parametrů i-Rex terminálů a externích čteček k nim připojeným. V parametrech terminálu je možné zapsat orientační popis až 8 relé/zámků. Zároveň lze určit, která relé budou sepnuta při průchodu přes interní čtečku i-Rexu.

 • Pro každou externí čtečku připojenou k terminálu i-Rex lze určit, která relé budou při průchodu přes čtečku sepnuta.

 • Externí čtečky připojené k terminálu i-Rex nově nemají samostatnou definici přístupových oprávnění, přístup se definuje přes rodičovský i-Rex terminál.

 • Do údajů externí čtečky připojené k terminálu i-Rex doplněno pole „Poř. čtečky“ – jde o číslo udávající pořadí čtečky v definici přístupu. Je-li pole prázdné, doplní program automaticky nejnižší dosud nepoužité pořadové číslo. Maximální počet externích čteček u jednoho i-Rex terminálu může být v současné verzi programu 7, pořadová čísla tedy musí být z rozsahu 1 až 7.

28.06.2012

 • Při importu osob nyní dochází ke standardnímu „ořezu“ importovaného čísla čipu podle pravidel zadaných v konfiguraci programu.

25.06.2012

 • Do modulu pro výběr organizačního útvaru doplněno tlačítko „Žádný“. Tam, kde je to přípustné lze stiskem tlačítka zrušit výběr útvaru – žádný útvar nebude vybrán.

 • Pro výběr osob v modulu „Kontrola podpisů“ je nyní použit stejný filtrovací dialog jako v jiných částech programu.

 • Klepnutím myši na zobrazenou fotografii osoby nyní dojde ke zobrazení fotografie v samostatném okně, jehož velikost lze tažením myší měnit. Nastavená velikost a pozice okna se automaticky nastaví při příštím zobrazení.

 • Doplněn nový modul „Osoby a jejich členění → Evidence čipů → Rychlé přidělení čipu osobě“. Modul umožňuje přidělení primárních i alternativních čipů zadáním/výběrem osoby a zadáním/sejmutím čísla čipu včetně všech potřebných kontrol.

 • Doplněn nový modul „Osoby a jejich členění → Evidence čipů → Rychlé odebrání čipu“ – po zadání nebo sejmutí čísla čipu dojde k odebrání čipu.

 • Přepracován modul „Osoby a jejich členění → Přistupové skupiny“. U zvolené skupiny se zobrazuje seznam všech definovaných docházkových snímačů a terminálů ve stromové struktuře. Zapnutím nebo vypnutím „zatržítka“ vedle požadovaného terminálu/snímače lze zadat nebo vymazat definici přístupového oprávnění.

 • Do definici přístupového oprávění pro jednotlivá docházková zařízení doplněn přepínač „celý den/časy od“. V poloze „celý den“ platí pro celý den stejná přístupová pravidla, pro polohu „časy od“ lze zadávat různá přístupová pravidla pro 7 časových intervalů.

 • Doplněna podpora pro terminály i-Rex s více zámky. Změna se týká programu DKlient a webového docházkového rozhraní.

31.05.2012

 • Upraven výběr osob při „Kontrole podpisů“. Formulář pro zadání výběrových podmínek je nyní stejný jako v jiných částech programu.

 • Do údajů směny doplněno pole „Označení směny ve mzdovém systému“. Pole lze použít pro zadání identifikátoru (mzdového kódu směny) pro některé typy exportů do mezd.

 • Upraven export do mzdového systému Avensio. Při exportu je využíváno nově zavedené „Označení směny ve mzdovém systému“. Pokud není údaj v parametrech směny vyplněn, použije se při exportu standardní zkratka směny jako v předchozích verzích programu.

14.05.2012

 • Při importu plánu směn z rozvrhu hodin učitelů systému Bakaláři lze nyní zvolit, zda bude import prováděn z rozvrhu obsahujícího změny z modulu suplování nebo zda bude zpracován standardní rozvrh bez všech změn.

 • Do parametrů terminálu ACS Line byla doplněna možnost nastavení trvalého spínání relé v určité době.

05.05.2012

 • Do modulu pro import učitelů ze systému Bakaláři (program DServer) doplněna možnost importovat plán směn z jejich rozvrhu hodin. V definici importu ze systému Bakaláři lze nastavit doplňková pravidla pro import plánu směn.

28.04.2012

 • Doplněn modul pro plánování směn více osob – vybraného organizačního útvaru. Plán směn jednotlivých osob je zobrazován v řádcích.

 • Doplněn modul pro import plánu směn z xml souboru.

 • Opraven import osob ze systému SAS – u osob zadaných ručně v Docházkovém systému i SASu nedošlo k aktualizaci propojovacího identifkátoru.

 • Opraveny drobné chyby v softwarovém terminálu v programu DKlient.

 • Přepracován modul „Kniha návštěv“, doba trvání návštěvy se nyní zadává ve formátu datum a čas, lze zaznamenet i vícedenní trvání. Při zápisu nové návštěvy lze v poli „Jiný cíl návštěvy“ stiskem klávesy F4 nebo tlačítkem vybrat ze seznamu několika nejčastěji používaných dříve zadaných cílů návštěv.

 • Doplněn modul „Vrátnice a návštěvy → Informace o osobě“. Po zadání osobního čísla, jména nebo části jména či přiložením čipu lze zobrazit údaje o příslušné osobě. V informacích se kromě osobních údajů zobrazuje i fotografie osoby a aktuální stav její přítomnosti.

04.04.2012

 • Upraven export do mzdového systému PAMICA – podle aktuální dokumentace dostupné na webových stránkách výrobce – firmy Stormware s. r. o.

 • Přepracován způsob ukládání fotografií osob – fotografie byly původně ukládány objektově, což v některých případech znamenalo, že fotografie vložené na jenom PC nebylo možné zobrazit na jiném PC (chyběl nebo byl nekompatibilní modul operačního systému volaný pro zobrazení objektu). Fotografie jsou nyní ukládány v binární podobě, přepracován modul pro zobrazování a vkládání fotografií a modul pro hromadný import fotografií.

 • Do modulu „Zjištění přítomnosti“ doplněno zobrazování fotografie osoby.

 • Doplněna podpora docházkového terminálu ACSLine RT300.

 • Upraveny standardní varianty tiskových sestav „Zpráva o pracovní době“. Je-li ve výsledcích docházky vypočítáno nebo zadáno konto s údaji rozpisu práce (sazba, zakázka, pracoviště), v příslušném řádku tiskové sestavy se nyní zobrazí i odpovídající popisy z číselníku rozpisu práce.

26.03.2012

 • Do seznamu údajů exportovaných z tiskové sestavy „C) Záznamy docházky s vybraným kontem“, „D) Součty s vybraným kontem – střediska“ a „E) Součty s vybraným kontem – osoby“ (modul „Tiskové sestavy a statistika → Přehledy z docházky“ doplněn sloupec s názvem „hhmm“ obsahující počet hodin ve formátu hhh:mm.

20.03.2012

 • Opravena chyba – byl-li zakázán výpočet systémového konta „bilance celkem“, nefungoval automatický převod bilance do nařízeného přesčasu a také nedocházelo ke zobrazování hodnoty bilance na terminálu.

 • Doplněny dvě nové varianty tiskové sestavy „K) Doplňky a výsledky s vybraným kontem“ v modulu „Přehledy z docházky“. Nově lze sestavu zpracovat se součty za organizační útvary a součty za organizační útvary + období.

 • Volbu (tlačítko) „Zapsat osobu do seznamu uživatelů“ (doplněno 29.11.2009) v modulu pro zápis/opravu osob lze nyní použít i při zápisu nové osoby do evidence. Systém nejprve novou osobu uloží do evidence osob a potom ji přidá do seznamu uživatelů Docházkového systému. V předchozí verzi bylo založení uživatele dostupné pouze při opravě již existující osoby.

19.03.2012

 • Upraven modul pro automatické doplňování neúplných záznamů. Modul nejprve zpracuje záznamy s chybějícím začátkem/příchodem a teprve potom záznamy s chybějícím koncem/odchodem. V předchozí verzi programu nebylo pořadí zpracování určeno, což mohlo za určitých okolností způsobovat nesprávné ukončení záznamu v době „odpracování úvazku“.

15.03.2012

 • Doplněna podpora automatického určování směru průchodu (příchod/odchod) zaznamenaného na docházkovém terminálu. Automatické určování směru lze nastavit u komentářů, které lze použít pro příchod i odchod (lékař, služební cesta, ..). Nastavení provádí pracovníci technické podpory v definici převodu komentářů (volba „Komentáře průchodů“, tlačítko „Převody“).

15.02.2012

 • Upraveno zadávání tzv. rozšířených parametrů rozpisu práce. Nyní je možné zadat pravidlo rozpisu práce platné pro všechny osoby. V předchozí verzi bylo možné zadat pravidlo pouze pro určitou osobu. Pravidlo zadané pro konkrétní osobu má přednost před obecným pravidlem bez určité osoby.

 • Z modulu „Parametry rozpisu práce → Rozšířené parametry rozpisu práce“ odstraněno tlačítko „Nastavit filtr“. K filtrování údajů nyní dochází automaticky po změně podmínek v horní části formuláře.

 • V modulu „Kontrola a uzávěrka → Kontrola nepřetržítého odpočinku“ lze nyní zapnout zobrazování informací (osobní číslo, jméno a příjmení, útvar) nadřízeného pracovníka kontrolované osoby.

 • Při tisku údajů z modulu „Kontrola a uzávěrka → Kontrola nepřetržítého odpočinuku“ program nyní nabízí dvě varianty tiskové sestavy: celkový přehled (nečleněný výpis údajů) a výpis členěný podle nadřízených pracovníků (pro každého nadřízeného pracovníka je vytvořena samostatná podsestava se seznamem podřízených, u nichž nebyl dodržen povinný odpočinek)

02.02.2012

 • K tzv. doplňkovým údajům lze nyní připojit poznámku – libovolný text (i víceřádkový). Při prohlížení doplňových údajů v mřížce (gridu) se zobrazuje první řádek poznámky, celý zadaný text je viditelný po otevření formuláře s vybraným záznamem.

 • Do údajů osoby lze nyní zadat/vybrat určit nejbližšího nadřízeného pracovníka. Informace o nadřízeném pracovníkovi je potom dále využívána např. ve volitelném modulu PIS (Personální Informační Systém)

26.01.2012

 • Do parametrů rozvrhu pracovní doby do předvoleb „Omezení – rozvrh neplatí ve dnech“ doplněna předvolba „Svátek“. Je-li předvolba zapnutá, neplatí parametry rozvrhu ve dnech definovaných jako svátek.

 • Opravena chyba – výpočtu zůstatku konta s typem výpočtu „snižovaný fond“ (např. zůstatek dovolené) docházelo k chybnému určení začátku pracovního poměru a tím k nesprávnému výpočtu hodnoty konta v případě, že pracovní poměr nezačínal prvním dnem měsíce.

17.01.2012

 • Do parametrů exportu průchodů v programu DServer doplněna předvolba „Exportovat jen průchody zpracovávané v docházce“. Je-li předvolba zapnutá, neexportují se průchody, které nejsou systémem dále zaznamenávány do docházky osob. Může jít o průchody záměrně (nastavením) vyřazené ze zpracování nebo o průchody, které systém vyhodnotí jako duplicitní.

15.01.2012

 • Opravena chyba – parametr „Jméno uživatele při přihlášení do programu“ v „Konfiguraci systému“ se při nastavení na hodnotu „sdružené přihlašování Windows“ sice správně uložil, ale při opětovném spuštění a uložení konfigurace se automaticky změnil na hodnotu „nabídnout systémové jméno“.

09.01.2012

 • Na hlavní obrazovce programu DKlient lze nyní nastavovat procentuální velikost objektů zobrazovaných programem.

 • Při zápisu nebo opravě doplňkového konta nebo výsledku docházky odstraněn limit počtu dnů. Původně bylo možné zadat maximálně 31 dnů, nyní je možné zadat 99 dnů. Je-li zadaná hodnota větší než 31 dnů, program nyní pouze zobrazí upozornění.

03.01.2012

 • Uživatelé s oprávněním opravovat docházku mohou nyní zadávat a opravovat tzv. doplňkové údaje pořizované na docházkových terminálech.

08.12.2011

 • Doplněn import osob (žáků a učitelů) ze systému SAS s přímým přístupem do databáze SASu přes ODBC.

04.12.2011

 • Doplněna podpora zpracování tzv. doplňkových údajů zadávaných na docházkovém terminálu.

 • Doplněn nový modul „Osoby a jejich členění → Autorizace pro doplňkové údaje“. V modulu lze vybrat osoby, které jsou oprávněny zadávat doplňkové údaje na docházkovém terminálu.

 • Doplněn nový modul „Zpracování docházky a doplňků → Doplňkové údaje vybrané osoby“. Modul slouží k prohlížení doplňkových údajů pořízených prostřednictvím docházkového terminálu.

 • Doplněn nový modul „Správa programu → Číselník doplňkových údajů“ pro definici doplňkových údajů zadávaných na terminálu.

 • Doplněna nová varianta výpočtu doplňkových kont – „součet doplňkových údajů“. Při definici konta lze z číselníku doplňkových údajů vybrat položky, které se budou započítávat do hodnoty konta.

 • Do nabídky vyvolávané pravým tlačítkem myši v modulu „Osoby a jejich členění → Evidence osob“ doplněna volba „Doplňkové údaje“ – pro rychlé zavolání modulu „Doplňkové údaje vybrané osoby“ s filtrem na právě vybranou osobu.

 • Do modulu pro zápis/opravu údajů osoby doplněna záložka „Ostatní“. Na záložce lze nastavit speciální označení osoby:

  • označení řidiče pro volitelný modulu „Vozidla“ (označení lze provést i přes volbu „Vozidla → Seznam řidičů“ v hlavní nabídce)

  • označení schvalovatele žádostí pro modul „Žádosti“ (označení lze provést i přes volbu „Osoby a jejich členění → Žádosti → Seznam schvalovatelů žádostí“)

  • označení osoby, která je oprávněna autorizovat zadávání doplňkových údajů (označení lze provést i přes volbu „Osoby a jejich členění → Autorizace pro doplňkové údaje“)

03.12.2011

 • Upraven import osob ze systému Bakaláři v programu DServer. V parametrech importu lze zvolit, zda se budou importovat údaje žáků a/nebo učitelů. Jsou-li parametry importu žáků jiné než parametry importu učitelů, lze to nyní rešit definicí dvou samostatných importů.

 • Doplněna podpora tzv. „sdruženého přihlašování Windows“. Pro přihlášení do programu DKlient mohou být použity informace uživatele aktuálně přihlášeného do systému Windows. Program DKlient se potom spustí bez nutnosti zadávat jméno a heslo.

14.11.2011

 • Do parametrů základních kont doplněna možnost definovat rozšířené pravidlo pro zápočet do odpracované doby. Pravidlo může tvořit kombinace podmínek obsahujících modely pracovní doby, organizační útvary a kategorie osob. Je-li rozšířená podmínka definovaná, započítá se hodnota konta do odpracované/uznané doby pouze osobám, které nejsou vyloučeny žádnou definovanou podmínkou.

 • Upraven modul „Import osob“ v programu DKlient. Při importu ze schránky/obecného souboru lze jako klíčový údaj zvolit příjmení a jméno osoby. Doplněna předvolba „Neimportovat nové osoby“ a možnost určit, které údaje budou importem změněny u existujících osob. Doplněna možnost importovat e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu.

10.11.2011

 • Opravena chyba ve výpočtu konta s typem doby „normální limitovaný úvazkem“ – hodnota konta byla za určitých okolností na hodnotu úvazku nesprávně zvyšována.

 • Opravena chyba ve výpočtu konta s typem doby „počítadlo dnů“. Nebyl-li nastaven minimální limit doby pro zápočet, mohlo dojít v určitých případech i k započítání dnů, které nesplňovaly omezení konta (např. neodpovídal typ směny)

09.11.2011

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“. Při zpracování údaje „čistá uznaná doba“ (uznaná doba po odečtu časů přestávek) jednotlivých záznamů docházky docházelo k nesprávnému odečtení času přestávek s dobou trvání po půlnoci (u směn trvajících přes půlnoc). Chyba se týkala pouze některých variant tiskové sestavy.

05.10.2011

 • Doplněna podpora tzv. bezstavového provozu terminálů i-Rex. V parametrech terminálu lze určit denní dobu, kdy není terminál přednastaven na příchod nebo odchod.

 • Do skriptů webového rozhraní (verze 1.2.8) doplněna podpora bezstavového provozu terminálů i-Rex.

30.09.2011

 • V definici převodu mzdových znaků (Export do mezd, tlačítko „Převod mzd. znaků“) lze nyní zakázat export určitého mzdového znaku do mezd. Konta se zakázaným mzdovým znakem budou potom při exportu do mezd vynechána. Zákaz exportu lze omezit na osoby určitého organizačního útvaru.

13.09.2011

 • Do parametrů importu osob prováděného programem DServer doplněna předvolba „Zpracovat změnu držitele čipu“. Je-li předvolba zapnutá a program u právě importované osoby zjistí číslo čipu, které je přiděleno jiné osobě, vyhodnotí to jako změnu držitele čipu – čip původní osobě odebere a přidělí jej importované osobě. Pokud je předvolba vypnutá (původní chování programu před úpravou), není import osoby s čipem již evidovaným u jiné osoby proveden.

 • Opravena chyba v importu osob ze systému SAS firmy MP Soft, a. s. Po provedení importu nedocházelo k výmazu zpracovaného souboru.

 • Doplněna podpora exportu průchodů osob do systému SAS firmy MP Soft, a. s. V systému SAS lze potom zobrazovat přehledy docházky studentů. Export průchodů se definuje jako automatická operace prováděná DServerem.

06.09.2011

 • Upraven modul pro import osob ze systému Bakaláři. Není-li jako klíčový údaj použito pole „Evidenční číslo“, není hodnota tohoto pole při importu zpracovávána. V předchozí verzi programu docházelo ke zpracování pole „Evidenční číslo“ vždy, což způsobovalo chyby v importu v případě, že pole nebylo v systému Bakaláři využíváno a obsahovalo duplicitní údaje.

03.08.2011

 • Do údajů osob doplněno nové pole – číslo pracovního poměru. Může obsahovat číselnou hodnotu v rozsahu 0 až 9. Údaj bude použit pro export do některých mzdových systémů.

 • Upraven export do mzdového systému NuggetSW – nově se exportuje číslo pracovního poměru osob.

01.08.2011

 • Upraven modul pro automatické přidělování rozsahu čipů osobám. Zpracovávané osoby lze po přidělení čipu automaticky zařadit do zadané přístupové skupiny.

01.07.2011

 • Opravena chyba – při výpočtu doplňkového konta typu „rozpis práce“ nefungoval filtr na kategorii osob a výpočet proběhl i u osob s kategorií, která nebyla v definici konta uvedena.

 • Opraven export dat pro systém NuggetSW – období se nyní správně předává ve tvaru MMRRRR.

29.06.2011

 • Upraven export dat pro systém WinFas. Element <c0080cisza> se do výstupního souboru nezapisuje v případě, že exportovaný záznam neobsahuje údaje rozpisu práce. V předchozí verzi programu se v takovém případě do výstupního souboru zapsal uvedený element s hodnotou 0 (nula).

25.06.2011

 • Upraven export dat pro systém WinFas. Do výstupního XML souboru doplněn element <c0080cisza> s kódem činnosti (údaj z rozpisu práce).

22.06.2011

 • Opravena chyba způsobující havárii programu při pokusu o odeslání zprávy jinému uživateli programu.

09.06.2011

 • Import a export údajů z/do systému Bakaláři doplněn o možnost pracovat s více databázemi systému Bakaláři (více škol v jedné databázi docházkového systému).

 • Hlavní obrazovka programu DKlient si nyní uchovává nastavenou velikost a polohu pro příští spuštění. V předchozí verzi programu se program spouštěl vždy v maximalizovaném okně.

 • Rozšířen modul „Přehled průchodů“ – nově lze určit směr zpracovávaných průchodů, vyloučit ze zpracování průchody, které se nezpracovávají v docházce, a vytvářet mezisoučty podle kalendářních dnů. Lze tak např. zobrazit jen osoby a dny, ve kterých byl zaznamenán více než jeden příchod atd.

02.06.2011

 • Opravena chyba v modulu pro automatický import osob z programu BonAp. Po úpravě ze dne 14.05.2011 mohl import za určitých okolností způsobit havárii programu při testu rodného čísla.

 • Opravena chyba v modulu, který zobrazuje informace o čerpání konta (doplňková konta s typem výpočtu „snižovaný fond“). Modul nebral v úvahu začátek pracovního poměru a zobrazované hodnoty tak nemusely za určitých okolností odpovídat celkové vypočtené hodnotě konta. Chyba měla vliv pouze na informativní údaje, samotný výpočet konta byl v pořádku.

26.05.2011

 • Opravena chyba v modulu automatického exportu skutečnosti/předpokladu odpracované doby. Modul nesprávně testoval trvání pracovního poměru osob a osobám bez uvedení začátku trvání pracovního poměru nezapočítával žádnou dobu.

19.05.2011

 • Upraven modul provádějící rozhodování o směně, na kterou osoba nastoupila (výběr z alternativních směn). Je-li rozhodování o směně voláno pro neúplný záznam docházky s chybějícím odchodem, dává nyní program vyšší prioritu směně, která je uvedena v tzv. denním součtu příslušného dne.

14.05.2011

 • Do programu DServer doplněna možnost importovat údaje osob ze systému SAS firmy MP Soft, a. s.

 • Do volitelného modulu „Vozidla“ doplněna možnost zadávat prohlídky vozidel. Prohlídky mohou být jednorázové nebo pravidelně opakované (STK, servisní).

22.04.2011

 • Doplněna možnost přidělit osobám více čipů – při zápisu/opravě údajů osoby lze další čipy přidělit na záložce „Čipy +“.

 • DServer nyní odesílá změny osob a jejich bilance do terminálů nejdříve 1x za minutu. V předchozí verzi programu docházelo k odesílání změn při každém cyklu kontroly nových průchodů.

06.04.2011

 • Upraven výpočet doplňkového konta s typem doby „uživatelská definice“. Při výpočtu se nyní kontrolují dny v týdnu a typ směny i ve dnech, ve kterých není zaznamenán žádný záznam docházky.

 • Má-li uživatel nastavený parametr „skrýt uživateli osoby s ukončeným pracovním poměrem“, nejsou v přehledu docházky zobrazovány osoby, které mají zadané datum ukončení pracovního poměru před právě zpracovávaným obdobím. V předchozí verzi programu byly skryty pouze osoby, které byly zařazeny do speciálně označeného útvaru pro osoby s ukončeným pracovním poměrem.

 • Při exportu „předpokladu odpracované doby“ se nyní bere v úvahu doba trvání pracovního poměru. V době „mimo pracovní poměr“ je předpoklad odpracované doby nulový.

02.04.2011

 • Doplněna podpora exportu mzdových podkladů do mzdového systému Nugget SW.

 • Do automatických operací programu DServer doplněna možnost exportovat skutečnost/předpoklad odpracované doby, zejména pro potřeby stravovacích systémů. Výsledek exportu může sloužit jako podklad pro určení dnů, kdy má osoba nárok na zvýhodněné stravné.

29.03.2011

 • Do modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ doplněna rozšiřující možnost pro předvolbu „Automaticky obnovovat“ – nová předvolba „úplná obnova bez testu změn“. Při standardním automatickém obnovování zobrazených průchodů program nejprve testuje stavovou tabulku a výběr (obnovení) průchodů provede pouze v případě, že zjistí změnu (DServerem byl zaznamenán nový průchod, který byl označen ve stavové tabulce). Je-li nová předvolba „úplná obnova bez testu změn“ zapnutá, nedochází při automatické obnově k testování obsahu stavové tabulky, ale program ihned načte seznam průchodů bez ohledu na to, zda od předchozí obnovy došlo k záznamu nového průchodu.

 • Modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ nyní zadané parametry (Omezit počet zobrazovaných průchodů, Automaticky obnovovat, úplná obnova bez testu změn) ukládá a automaticky je nastaví při příštím spuštění modulu.

22.03.2011

 • Optimalizován SQL dotaz používaný modulem „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“. Dotaz je nyní cca 10x rychlejší.

11.03.2011

 • Doplněna volba „Osoby a jejich členění -> Žádosti -> Seznam schvalovatelů žádostí“. Zde je možné vybrat osoby, které budou uváděny jako schvalovatelé v žádostech.

 • Do parametrů typů žádostí doplněna předvolba „Schvalovatele vybírat ze seznamu předem definovaných osob“. Je-li předvolba zapnutá, lze jako schvalovatele žádosti vybrat pouze osobu předem označenou jako schvalovatel. Je-li předvolba vypnutá, lze jako schvalovatele vybrat kteroukoliv osobu (standardní chování v předchozích verzích programu).

02.03.2011

 • Opravena chyba v modulu pro definici snímače Rex. Neukládal se typ snímače „8 zámků“.

28.02.2011

 • Opravena chyba v modulu pro export do mezd ve formátu pro Milsoft. Při pokusu o uložení výstupního .dbf souboru došlo k havárii programu.

 • Při exportu do mezd ve formátu pro Milsoft nyní dochází ke správnému rozlišení druhu zaznamenaných činností i v případě, že mají stejnou hodinovou sazbu.

27.02.2011

 • Přepracována podpora externí čtečky připojené k terminálu I-Rex, doplněna podpora identifikace zadáním PINu na terminu I-Rex. Přístupová oprávnění se nyní nedefinují samostatně pro externí čtečku, ale definují se pro celý terminál I-Rex.

 • Definice přístupových skupin pro terminály Rex předávaná komunikačnímu softwaru DRouter byla upravena tak, aby řetězec s nastavením neobsahoval binární nulovou hodnotu.

17.02.2011

 • Obecný modul pro export dat z prohlížení (mřížek s daty) doplněn o možnost objektového exportu do aplikace MS Excel (aplikace musí být na počítači nainstalovaná).

 • Upraven modul pro test a úpravu datových tabulek spouštěný při aktualizaci programu na novou verzi. Na datech v MS SQL serveru docházelo k hlášení chyby při pokusu o změnu datového pole s existujícím indexem.

15.02.2011

 • Upraven formát souboru pro systém Helios Green. Jako oddělovač desetinné části čísel je nyní použita čárka, v souboru jsou vynechány nevýznamné mezery, číslo měsíce je nyní dvojciferné – v případě potřeby je doplněno nulou zleva.

10.02.2011

 • Při výpočtu doplňkových kont s typem doby „snižovaný fond“ nyní program testuje začátek pracovního poměru a do hodnoty konta nezapočítává údaje fondu konta z doby před začátkem pracovního poměru.

 • Doplněna možnosti vytisknout seznam uživatelů a jejich přístupových oprávnění.

01.02.2011

 • Opravena chyba ve výpočtu „nevyčerpané bilance“ – chyba se mohla projevit v případě, že docházelo k převodu záporné bilance z období do období.

23.01.2011

 • Doplněna nová varianta exportu mzdových podkladů do systému Helios Green. V konfiguraci exportu po výběru typu exportu „Helios“ lze v seznamu variant zvolit původně používaný formát pro LCS Helios nebo nový formát pro Helios Green.

20.01.2011

 • Do parametrů doplňkových kont doplněn parametr „Uložení výsledku“, kterým lze omezit uložení vypočítaného výsledku např. jen na kladné nebo jen záporné hodnoty.

15.01.2011

 • Doplněna další varianta exportu průchodů (lze spouštět jako automatickou operaci v programu DServer) – export je proveden do souboru .dbf (tabulka Visual Foxpro). Popis struktury .dbf souboru je popsán v nápovědě k Docházkovému systému.

14.01.2011

 • Doplněna možnost exportu mzdových podkladů do systému BYZNYS Win firmy J.K.R. s. r. o.

 • Doplněna podpora „externí čtečky připojené k terminálu I-Rex“. Nový typ zařízení se definuje v číselníku docházkových snímačů podobně jako „zámek u docházkového terminálu Rex“.

05.01.2011

 • Přepracován formulář pro zápis základních a systémových kont. Údaje, které jsou pro všechny typy kont společné mají nyní stejný vzhled (podle formuláře pro zápis doplňkových kont).

 • Do parametrů všech typů kont doplněna předvolba „I-Rex výkaz“. Takto označená konta budou zobrazována po stisku tlačítka „Výkaz“ na terminálech I-Rex a při zaznamenávání průchodů klávesnicovou čtečkou modulem „snímač v programu DKlient“.

04.01.2011

 • Podle specifikace dodané zákazníkem upravena nová varianta exportu do PAM VEMA

14.12.2010

 • Doplněna nová varianta exportu mzdových podkladů do PAM VEMA. V konfiguraci exportu lze vybrat původní nebo nový formát výstupního souboru.

12.12.2010

 • Do tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – varianta 3 doplněn sloupec s hodnotou schváleného přesčasu v jednotlivých dnech.

 • Upraven modul, který nastavuje požadavky na automaticky generované záznamy. Požadavek na generování záznamu při nepřítomnosti v následujících dnech se nyní zapíše i v případě, že osoba přišla a následně odešla během jedné (stejné) minuty.

08.12.2010

 • Opravena chyba – doba přestávky mohla být za určitých okolností nesprávně stanovena v generovaných záznamech s nulovou uznanou/započítanou dobou.

25.11.2010

 • Opravena chyba – při zápisu definice přístupové skupiny se nekontroloval parametr „maximální přípustný počet skupin“ z údajů terminálu.

18.11.2010

 • Opravena chyba v tisku zprávy o pracovní době – varianta 4. Pokud měla osoba v jednom dni dva nebo více záznamů a druhý nebo další záznam obsahoval 0 uznaných hodin, mohl tento „nulový“ údaj na tiskové sestavě přepsat údaje prvního záznamu.

11.11.2010

 • Opravena chyba syntaxe SQL dotazu používaného pro test připojení k databázi systému Bakaláři. Chyba neměla vliv na vlastní chod programu, pouze mohla „zmást“ obsluhu při definici spojení.

 • Upraven test obsahu pole „deleted_rc“ při importu osob ze systému Bakaláři, v předchozí verzi nebyl test pole proveden, pokud bylo pole definováno jako logické.

 • Výsledek importu osob prováděného DServerem je nyní zapisován do protokolu událostí, je-li zapnuto protokolování alespoň na úrovni„zvýšené“.

09.11.2010

 • Rozhodování o směně nyní systém neprovádí pro „normální“ (ne celodenní) záznamy vygenerované systémem.

08.11.2010

 • Opravena chyba – program od úpravy ze dne 05.11.2010 havaroval při pokusu o zobrazení „Průchodů vybrané osoby“.

05.11.2010

 • Do modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ doplněna možnost filtrovat (zobrazovat) jen příchody nebo odchody. Zobrazené průchody lze nyní exportovat objektově do aplikace MS Excel a souborově standardním způsobem – tj. výběr polí + výběr cílového souboru.

03.11.2010

 • Doplněn export dat do sytému Mzdy QI.

28.10.2010

 • Opravena chyba v modul pro automatické ukončování neúplných záznamů – chyba byla zanesena do programu při úpravách 03.10.2010. Za určitých okolností systém nesprávně vyhodnotil konto jako nezapočítávané do odpracované doby a neprovedl ukončení „po odpracování úvazku“.

12.10.2010

 • Při výpočtu převodu bilance z předchozího období nyní systém testuje datum začátku aktuálního pracovního poměru osoby. Údaje z doby před začátkem pracovního poměru nejdou do převodu bilance započítávány. Úprava řeší stav, kdy pracovník ukončil pracovní poměr a za několik měsíců opět nastoupil do nového pracovního poměru pod stejným osobním číslem. Systém původně stav bilance z prvního pracovního poměru započítával – samozřejmě v případě, že to nastavení parametrů sledování bilance připouštělo.

03.10.2010

 • Opravena chyba – systém nesprávně ukončoval neúplné záznamy s kontem, které se nezapočítávalo do odpracované/uznané doby u modelů pracovní doby s nastavením „doplnit chybějící odchod = odpracování úvazku“.

29.09.2010

 • Opravena chyba – systém do docházky osob nevkládal státní svátky. Chyba byla do programu zanesena při úpravách 4.9.2010 – ve starších verzích bylo vkládání svátků v pořádku.

 • Opravena chyba – systém prováděl kontrolní chod u osob s nastavením „nezpracovávat docházku“.

22.09.2010

 • Do modulu „Uživatelsky definovatelné sestavy“ doplněno tlačítko „Změna pořadí“, které spouští formulář, ve kterém lze „táhnutím“ myši změnit pořadí sloupců tiskové sestavy.

16.09.2010

 • Doplněna možnost definovat tzv. rozšířená pravidla pro automaticky doplňované chybějící příchody/odchody. Rozšířená pravidla se vztahují k modelu pracovní doby, vstup do definice pravidel je tedy prováděn z formuláře pro zápis/opravu údajů modelu pracovní doby

 • Přepracován vzhled objektů pro výběr směny, modelu, komentáře a konta. Výběr lze nyní provést i zadáním zkratky nebo názvu (nebo jejich části) hledaného údaje. Pro zobrazení všech položek je možné do zkratky nebo názvu napsat znak ? (otazník) nebo kliknout myší na příslušné tlačítko umístěné v objektu.

07.09.2010

 • Při prohlížení plánu směn jsou nyní barevně odlišeny svátky.

04.09.2010

 • Při práci s plánem směn se nyní pod „kalendářem“ zobrazují tlačítka použitých směn. Stiskem tlačítka dojde bez dotazu k doplnění směny do plánu právě vybraného dne. Tlačítka slouží k rychlému doplnění směny.

 • Upraven modul provádějící kontrolní chod a přepočet údajů docházky tak, aby přednostně používal údaje z plánu směn.

 • Při práci s plánem směn se mezi informacemi v dolní části obrazovky zobrazuje celkový počet hodin a dnů (směn) fondu pracovní doby vypočítaný ze zpracovávaného plánu směn.

30.08.2010

 • Povolena definice zámku připojeného k terminálu I-Rex. V předchozí verzi program pracoval pouze zámky připojené ke standardním terminálům Rex.

 • Opravena chyba – při pokusu o vymazání organizačního útvaru docházelo k havárii programu.

 • Změněna technologie zápisu dat do tabulky BILANCE (remote view → SQL passt through)

25.08.2010

 • Do speciálních uživatelských oprávnění doplněna předvolba „Uživatel může upravovat plán směn osobám s právem zápisu“. Standardně mohou plán směn upravovat pouze uživatelé s úrovní „administrátor“ nebo „personální správa“. Zapnutím nové předvolby lze povolit údržbu plánu směn i uživatelům s nižším oprávněním.

 • Do přehledu přístupových skupin a jejich oprávnění doplněno tlačítko „Kopírovat“, které slouží k překopírování vybrané přístupové definice do dalších skupin.

24.08.2010

 • Do údajů telefonního seznamu doplněno pole pro zápis čísla mobilního telefonu.

 • Do „Konfigurace systému“ na záložku „Automatické záznamy“ doplněna předvolba „Požadavky na vložení záznamu ze schválených žádostí mají přednost“. Je-li předvolba zapnutá a dojde k souběhu požadavků na automatické vložení záznamu docházky, bude přednostně zpracován požadavek ze schválené žádosti.

 • Rozšířen volitelný modul Vozidla:

  • do údajů vozidel doplněna pole „Tonáž vozidla“ a „Rozměry ložného prostoru“, údaje se zobrazují při výběru vozidla a ve formuláři pro zápis jízdy/rezervace.

  • v záznamu jízdy/rezervace lze nyní zadat i použité přípojné vozidlo/přívěs

  • v údajích vozidla lze definovat standardně používané přípojné vozidlo/přívěs. Zadaný údaj se potom automaticky předvyplňuje při záznamu jízdy/rezervace.

  • k záznamu jízdy/rezervace vozidla lze nyní zadat dva členy osádky

  • v parametrech kategorie vozidel lze definovat, zda se kategorie používá pro záznamy jízd/rezervace a pro záznamy požadavků na přepravu.

  • při záznamu jízdy/rezervace se nyní zobrazuje mobilní telefonní číslo členů osádky

20.08.2010

 • Při importu osob se systému Bakaláři je nyní testována existence a obsah pole „ODESEL“. Je-li pole neprázdné, bude osoba při importu vynechána.

19.07.2010

 • Do převážné většiny datových mřížek (gridů) doplněna podpora tzv. inkrementálního vyhledávání. Kliknutím do požadovaného sloupce mřížky a postupným psaním znaků na klávesnici se ukazatel nastaví na první řádek, který odpovídá zadaným znakům. Původní možnost vyhledávání -tj. kombinace kláves CTRL+F nebo kliknutí pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce zůstává nadále k dispozici v nezměněné podobě.

29.06.2010

 • U doplňkových kont se způsobem výpočtu „uživatelská definice“ je nyní podporován i parametr „vypočítávat období od – do“.

16.06.2010

 • Import osob v programu DServer byl upraven tak, aby bylo možné importovat osoby ze starší verze programu JIW, která je datově mírně odlišná od novějších verzí JIWu.

07.06.2010

 • Doplněna možnost definovat nový typ docházkového terminálu „snímač v programu DKlient“. Nový typ terminálu lze využít pro snímání průchodů pomocí klávesnicové čtečky čipů přímo v programu DKlient. Nový typ terminálu se chová jako plnohodnotný terminál – parametry, definice přístupu, zprávy zobrazované na terminálu. Zaznamenané průchody se ukládají do speciální tabulky a jsou zpracovány obvyklým způsobem v programu DServer. Není-li program DServer spuštěný, průchody přes nový typ terminálu se v údajích docházky neobjeví.

 • Program DKlient lze spustit ve speciálním režimu „snímání dat“ pomocí terminálu typu „snímač v programu DKlient“. Program potom přímo na hlavní obrazovce zobrazí tlačítka terminálu a očekává číslo čipu zadané pomocí klávesnice nebo čtečky. Spouštění v tomto režimu se provádí voláním programu DLOADER.EXE s parametrem SNIMAC, případně SNIMAC=nn (kde nn je identifikátor požadovaného snímače). Je podporováno automatické přihlášení – podobně jako pro režim „kiosek“

04.06.2010

 • Zprávu zobrazovanou při průchodu na některých typech terminálů lze nyní zadat bez uvedení konkrétního terminálu. Taková zpráva je potom platná pro všechny terminály, které zobrazování zpráv podporují.

 • Definici zprávy zobrazované na terminálech je nyní možné zkopírovat – program nabídne zápis nové zprávy, do které zkopíruje údaje z vybrané zprávy.

01.06.2010

 • Do parametrů vyhledávání osob (parametry vyhledávání lze nastavit kliknutím myši na text „Osobní číslo“ nebo „Příjmení a jméno“ nad vstupními poli pro zadávání osobního čísla nebo jména) doplněna možnost změnit řazení osob v seznamu. Standardní abecední řazení podle příjmení a jména lze přepnout na řazení podle osobního čísla. Nastavení parametrů se ukládá do registru systému a platí jen na počítači, na kterém byly parametry nastaveny.

31.05.2010

 • Zásadně přepracován modul „Plán směn“. V původní verzi modul pouze zobrazoval rozložení směn v aktuálním období podle modelu pracovní doby a sloužil pouze pro prohlížení nebo tisk.

  • Ve vybraném dni lze nyní zadat plánovanou směnu, která bude platit jen pro vybranou osobu. Takto ručně zadaný údaj má přednost před nastavením modelu pracovní doby. Vybrané dny je tedy možné ručně nastavit odlišně od modelu pracovní doby. K zadanému údaji je možné připojit textovou poznámku. Poznámka se zobrazuje po výběru dne v informační oblasti dole pod přehledem směn.

  • V horní části formuláře jsou nyní tlačítka umožňující přechod do předchozích/následujících období

  • Plán směn osoby je možné úplně vymazat, samozřejmě je možné mazat i postupně nastavení jednotlivých dnů

  • Plán směn lze překopírovat (převzít) od jiné osoby

  • Přímo z vybraného dne lze přejít do opravy denního rozvrhu, případná změna denního rozvruj se po uložení ihned promítne do zobrazeného přehledu

  • Pod přehledem se automaticky zobrazují podrobné informace o právě vybraném dni. Mj. je zobrazen původ záznamu tj. model pracovní doby/plán směn, případné alternativní směny, poznámky k plánované směně apod.

 • Při zpracování údajů docházky a určování směny nyní program nejprve hledá ručně zadaný plán směn pro zpracovávanou osobu a den zadaný v modulu „Plán směn“. Není-li plán na den definován, použije se standardní nastavení z modelu pracovní doby.

18.05.2010

 • Opravena chyba v modulu pro automatické generování záznamů – za určitých okolností mohlo dojít ke generování celodenních záznamů ve dnech bez změny (např. víkendy) i v situaci, kdy mělo být automatické generování zrušeno docházkovým záznamem, který bezprostředně předcházel dnům bez směny.

 • Opravena chyba v exportu dat z modulů „Údaje rozpisu práce“ a „Rozpis práce vybrané osoby“ – počet hodin mohl být v určitých případech v exportním souboru „oříznutý“ zleva na 4 znaky. Zároveň byla do zmiňovaných modulů doplněna možnost zobrazovat a exportovat dobu v minutách.

12.05.2010

 • Opravena chyba – pokud byl v rozvrhu pracovní doby kromě směny zadán i pevný úvazek, který se lišil od úvazku směny, byly celodenní záznamy vkládány s délkou úvazku směny. Nyní jsou celodenní záznamy vkládány s délkou pevného úvazku (je-li definován). Výše uvedené samozřejmě platí pouze pro vkládání celodenních záznamů docházky s délkou určovanou podle denního úvazku.

04.05.2010

 • Při přepočtu docházky nyní dochází k testu existující směny i ve dnech s celodenními záznamy docházky. V předchozí verzi programu zůstávala směna u takových dnů beze změny – což způsobovalo problémy např. při přepočtu po změně modelu pracovní doby se zpětnou platností.

03.05.2010

 • Opraveny chyby v prohlížení údajů rozpisu práce ve variantě 2 (rozpis práce přímo v záznamech docházky) – jako název útvaru práce se omylem zobrazoval název útvaru osoby; – záznamy rozpisu práce se zobrazovaly vícenásobně, měl-li aktuálně přihlášený uživatel vícenásobné oprávnění (např. čtení na nadřízený útvar + zápis pro samotný útvar) pro útvar osoby, jejíž rozpis práce byl zobrazován

21.04.2010

 • Do modulu „Tiskové sestavy a statistika – Přehledy z docházky“ doplněna varianta „L) Přehled odpracovaných hodin z rozpisu práce“. V současné verzi programu je k dispozici pouze jeden typ vyhodnocení (tiskové sestavy), ostatní budou následovat.

19.04.2010

 • Do údajů osob a organizačních útvarů doplněno pole „Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad“. Obsah pole definovaný v údajích organizačních útvarů dědí automaticky všechny osoby, které nemají ve svých osobních údajích pole vyplněné.

 • Údaj „Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad“ se zobrazuje při zápisu cestovních příkazů a tiskne se na sestavě „Cestovní náhrady“.

 • Při zápisu nebo opravě cestovního příkazu nyní program kontroluje existenci cestovního příkazu s překrývající se dobou. Je-li zjištěn jiný cestovní příkaz na stejnou dobu, uložení příkazu není povoleno.

14.04.2010

 • Do konfigurace systému (DKlient) na záložku „Tiskové sestavy“, sekci „Zpráva o pracovní době“ doplněna předvolba „tisknout podpisovou doložku na konci sestavy“. Je-li předvolba zapnutá, na konci sestavy „Zpráva o pracovní době“ se vytiskne místo pro podpis oprávněných osob (pracovníka, jehož zpráva je tisknuta a nadřízeného pracovníka).

 • Na sestavu „Rozpis práce → Výkony hlavní činnosti“ doplněna stejná podpisová doložka jako na sestavy „Zpráva o pracovní době“.

13.04.2010

 • Upraven modul „Přehled záznamů s vybraným kontem“. Uživateli, který nemá přístupová oprávnění k údajům jiných osob se modul automaticky přednastaví pro zobrazení jeho vlastních údajů. Pro uživatele, kteří mohou prohlížet údaje jiných osob, je v modulu přístupné nové tlačítko, kterým mohou modul nastavit do režimu prohlížení vlastních údajů.

 • Vlastní pojmenování údajů rozpisu práce (změna ze dne 7.4.2010) se nyní projeví i v parametrech prohlížení – filtrování, exportu, nastavení zobrazovaných/skrytých polí, záhlaví sloupců apod.

 • Tiskové sestavy rozpisu práce respektují nastavení vlastního pojmenování údajů rozpisu práce.

07.04.2010

 • Do parametrů doplňkových kont doplněn nový typ vypočítávané doby – počítadlo záznamů. Výsledkem výpočtů je počet detailních záznamů docházky odpovídajících podmínkám výpočtu konta. Ke kontu s tímto typem výpočtu lze nadefinovat sazby (částky) a výsledná hodnota potom bude automaticky násobena příslušnou sazbou.

 • Do parametrů výpočtu konta s typem doby „uživatelská definice“ doplněna možnost použít proměnnou s počtem docházkových záznamů.

 • V konfiguraci programu (DKlient) je nyní možné zadat vlastní pojmenování údajů sledovaných v modulech „Rozpis práce“. Standardní označení „Sazba, Zakázka, Stroj“ lze nahradit vlastními názvy.

24.03.2010

 • Doplněna možnost definovat tzv. rozšířené parametry rozpisu práce. Pomocí definice rozšířených parametrů se automaticky zaznamenávaný rozpis práce může lišit podle toho, na kterém snímači osoba zaznamenala průchod.

15.03.2010

 • Do konfigurace programu (DKlient) na záložku „Parametry systému“ doplněna předvolba „Schvalovat změny docházky provedené obsluhou“. Je-li předvolba zapnutá, bude systém vyžadovat schválení oprávněným uživatelem u všech záznamů, které byly zapsány nebo opraveny ručně obsluhou.

04.03.2010

 • Opravena chyba testování tzv. rozšířeného zámku docházky. K testu zámku nyní nedochází před zápisem nového záznamu docházky, kdy ještě není známo datum zpracovávaného dne. K testu zámku dochází nyní až při pokusu o uložení zadaných údajů.

24.02.2010

 • Doplněn modul „Vlastní cestovní příkazy“, což je vlastně volání modulu „Cestovní příkazy vybrané osoby“ pro aktuálně přihlášeného uživatele. Volání modulu je hlavní nabídce dostupné pouze v případě, že má aktuálně přihlášený uživatel ve svých údajích zadané osobní číslo.

23.02.2010

 • Opravena chyba – výběr z alternativních směn definovaných pro „práci mimo rozvrh“ nefungoval, byla-li ve zpracovávaném dni původně doplněná směna ručně vynulovaná obsluhou.

19.02.2010

 • Opravena chyba v modulu pro zápis cestovního příkazu. U vícedenních cestovních příkazů docházelo při výpočtu náhrad za stravné k běhu programu DKlient v nekonečné smyčce, což způsobilo „zatuhnutí“ programu.

15.02.2010

 • Upravena tisková sestava „Výkony hlavní činnosti“. Jméno a útvar osoby se nyní tiskne v horní části sestavy. Je-li v konfiguraci programu definována firma – uživatel systému, tiskne se její název v horní části sestavy.

 • Opravena chyba importu osob ze systému Bakaláři – při testu vyřazených osob program testoval pouze jeden z údajů, kterým mohou být označeny vyřazené osoby.

14.02.2010

 • Doplněn modul „Zjišťovací protokoly“ (zákaznická nadstavba modulu „Rozpis práce“)

10.02.2010

 • Opravena chyba v modulu, který určuje, kolik minut z doby záznamu docházky činila přestávka. Kvůli chybě mohlo za určitých okolností dojít k nesprávnému krácení doby konta o dobu přestávky.

07.02.2010

 • Upraven modul „Telefonní seznam“ – aktuálně vybraný řádek je nyní zvýrazněn jinou barvou pozadí, v horní části modulu lze nyní nastavit filtr výběrem organizačního útvaru. Tlačítkem „Info“ lze přímo z telefonního seznamu přejít do přehledu docházky, přítomnosti, průchodů nebo informací právě vybrané osoby.

 • Pro účely rozpisu práce doplněn nový modul „Dodavatelské objednávky“.

 • V „informacích o vybrané osobě“ se nyní zobrazuje i název a adresa firmy, do které vybraná osoba patří.

 • Změny standardních parametrů rozpisu práce v údajích osoby se nyní zaznamenávají do historie změn osobních údajů.

03.02.2010

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Cestovní náhrady“. V sestavě se netiskly opakující se hodnoty (např. stejný čas začátku v různých dnech).

26.01.2010

 • Rozšířena datové struktura číselníků rozpisu práce (sazby, zakázky, stroje/pracoviště). Ke každé položce lze nyní zadat jednořádkový název a víceřádkový popis. Údaj „název“ se zobrazuje při výběru z číselníku s rozpisem práce apod.

 • Do konfigurace programu – záložka „Rozpis práce“ doplněny nové parametry týkající se číselníků rozpisu práce. Pro každý typ číselníku (sazby, zakázky, stroje/pracoviště) lze nastavit: jedinečné číslování, automatické číslování, formát automaticky generovaného čísla

 • Do konfigurace programu – záložka „Parametry systému“ doplněno tlačítko „Uživatel systému“ sloužící k zadání informací o firmě (subjektu) užívající docházkový systém. Zadaný název firmy se zobrazuje ve stavovém řádku programu DKlient. Údaje budou dále využity v některých tiskových sestavách.

 • Rozšířena struktura údajů organizačních útvarů. Ke každému útvaru na libovolné úrovni lze zadat (výběrem z číselníku) kontakt (firmu). Údaj o kontaktu bude využit v některých tiskových sestavách.

21.01.2010

 • Opravena chyba – při zpracování konfiguračních parametrů příloh cestovních příkazů docházelo k chybě (Data too long) při zápisu do tabulky KONFIG.

20.01.2010

 • Vylepšena podpora provozu DServeru jako systémové služby Windows. Pro využití nové funkčnosti je nutné po aktualizaci provést přeinstalaci služby. DServer lze nyní korektně ukončovat zastavením služby ve „Správci služeb“, rovněž při ručním ukončení DServeru dojde ke změně stavu služby ve „Správci služeb“ na „zastaveno“.

19.01.2010

 • Opravena chyba – uživatel nyní může zapisovat svoje vlastní cestovní příkazy bez ohledu na další oprávnění.

17.01.2010

 • Přepracován modul pro tisk základních a doplňkových kont. Modul v předchozí verzi nebyl přizpůsoben na nové parametry v definici kont a při pokusu o tisk docházelo k havárii programu. Zároveň byl upraven vzhled tiskových sestav definice kont.

14.01.2010

 • Do nabídky „Parametry rozpisu práce“ doplněn nový modul „Dodavatelé“ pro práci s číselníkem kontaktů (dodavatelů), který bude využíván v nově připravované funkčnosti – evidence objednávek a zakázek s vazbou na dodavatele. V modulu pro zápis/opravu údajů firmy je k dispozici automatické načtení dat z registru ARES MFČR.

12.01.2010

 • Opravena chyba v modul rozpisu práce. Při vymazání posledního/jediného záznamu rozpisu práce vázaného na záznam docházky docházelo k havárii programu.

 • Při zápisu/opravě osobních údajů program nyní nedovolí zařadit osobu do organizačního útvaru, ke kterému nemá právě přihlášený uživatel oprávnění „zápis“ nebo vyšší.

10.01.2010

 • Rozšířen import osob ze systému Bakaláři – nově je importován „interní kód“ žáků i učitelů. Interní kód slouží dále při exportu průchodů do modulu Třídní kniha systému Bakaláři.

 • Doplněna podpora exportu průchodů do modulu Třídní kniha systému Bakaláři. Export průchodů lze nadefinovat jako automatickou operaci prováděnou DServerem. Podporována je souborová i SQL verze systému Bakaláři.

08.01.2010

 • Opravena chyba – při zpracování konfiguračního parametru „Povolit uživatelům opravu jejich vlastního rozpisu práce“ docházelo k chybě při zápisu do tabulky KONFIG.

07.01.2010

 • Doplněn nový modul „Cestovní příkazy“ sloužící pro evidenci služebních cest a cestovních příkazů. K modulu byly doplněny příslušné číselníky – druhy dopravy, sazby pro výpočet náhrad stravného apod. Cestovní příkaz lze připojit k záznamu docházky, žádosti nebo rezervaci vozidla.

 • V souvislosti s modulem „Cestovní příkazy“ upravena konfigurace systému (program DKlient), kam byla doplněna samostatná záložka „Cestovní příkazy“ – zde lze nastavit parametry číslování cestovních příkazů, ukládání příloh (libovolných souborů) k cestovním příkazům apod.

 • Do modulu „Sestavy evidence osob“ doplněna možnosti tisku sestavy „Cestovní náhrady“, což je sumář cestovních příkazů za zpracovávané období.

 • Do modulů „Žádosti“, „Rezervace vozidel“ a „Přehled docházky“ doplněna tlačítka nebo volby v místní nabídce pro přímý přístup nebo zapsání nového cestovního příkazu svázaného s vybraným záznamem žádosti, rezervace nebo docházky.

15.12.2009

 • Do konfigurace systému (program DKlient, záložka „Parametry systému“) doplněna předvolba „Povolit uživatelům opravu jejich vlastního rozpisu práce“. Je-li nová předvolba zapnutá, získávají uživatelé po přihlášení právo zapisovat a upravovat údaje svého rozpisu práce. Předvolba platí jen pro zpracování rozpisu práce ve variantě 1 (rozepisování práce do speciální tabulky)

 • Opravena chyba – ve zprávě o zamítnutí žádosti nadřízeným pracovníkem byl předmět zprávy vždy anglicky bez ohledu na požadovaný jazyk zpráv nastavený v konfiguraci programu.

10.12.2009

 • Do konfigurace (program DKlient) doplněna nová záložka „Rozpis práce“ a byly na ni přesunuty předvolby dříve umístěné na záložce „Parametry systému“. Na záložku byly dále doplněny nové parametry umožňující nastavit údaje, které se budou formou rozpisu práce evidovat, způsob používání číselníků rozpisu práce a výchozí tisková sestava s údaji rozpisu práce. Nově lze např. nastavit automatické doplňování nových položek do číselníku rozpisu práce.

 • Přepracován modul pro práci s údaji rozpisu práce ve variantě 1 (rozepisování práce do speciální tabulky). Nově lze ke každému záznamu doplnit textovou poznámku – použití poznámky lze zapnout/vypnout v konfiguraci.

 • Změněny ovládací prvky sloužící pro výběr z číselníku rozpisu práce. Při zadání neexistující hodnoty může program v závislosti na konfiguraci nabídnout přidání položky do číselníku.

 • Při zápisu nových položek do číselníku práce nyní není nutné zadávat období platnosti. Položky bez uvedení období platnosti platí bez omezení.

 • Přepracován modul „Údaje rozpisu práce“ – modul je nyní přístupný v nabídce „Zpracování docházky a doplňků“ pro všechny způsoby zpracování rozpisu práce. V předchozí verzi byla volba přístupná pouze pro variantu 2. V modulu se mj. zobrazují jen ty údaje, které byly v konfiguraci programu DKlient na záložce „Rozpis práce“ označeny jako používané.

 • Upraveno ověřování uživatelských oprávnění – pro přístup do údajů rozpisu práce nyní platí stejná omezení jako pro přístup do záznamů docházky. Při vstupu do údajů rozpisu práce se nyní testují i tzv. rozšířené zámky (viz. změny z 15.11.2009)

 • Upraven modul „Tiskové sestavy a statistika → Sestavy evidence osob“. Pro druh sestavy „Rozpis práce“ lze nyní vybrat typ/vzhled sestavy. Seznam typů sestav byl rozšířen o sestavu „Výkon hlavní činnosti“, další typy sestav budou následovat.

 • Do modulu „Přehled docházky“ variantu 2 doplněna možnost volat „Rozpis práce vybraného záznamu“. Volání je přístupné výběrem z nabídky vyvolávané pravým tlačítkem myši nad záznamy docházky nebo pomocí uživatelsky definované klávesové zkratky.

 • Při zápisu údajů rozpisu práce se nyní respektuje jak globální nastavení používaných údajů z konfigurace programu, tak nastavení parametrů konta, které je rozepisováno. Globálně lze tedy povolit používání všech údajů (sazba, zakázka, stroj, útvar, poznámka), ale v parametrech konta lze např. povolit pouze zadávání zakázky.

 • U doplňkových kont se způsobem výpočtu „rozpis práce“ nyní dochází ke zpracování všech údajů rozpisu práce. V předchozí verzi docházelo k výpočtu pouze podle údaje sazba a ostatní údaje (zakázka, stroj, útvar,..) byly při výpočtech ignorovány.

29.11.2009

 • Do konfigurace programu (program DKlient, záložka „Ostatní“) doplněna položka „Šablona oprávnění nových uživatelů“. Výběrem ze seznamu vytvořených šablon oprávnění lze určit šablonu, která bude použita automaticky jako výchozí při zápisu nových uživatelů do programu. Šablonu systém prozatím použije pouze při automatickém zakládání uživatelů z údajů osob – viz. další úpravy níže.

 • Do modulu „Zápis/oprava údajů osoby“ doplněna nástrojová lišta s tlačítky. Na nástrojové liště jsou mj. tlačítka pro vytvoření a vymazání uživatele z údajů právě zapisované osoby. V předchozí verzi programu bylo nutné přejít do modulu „Uživatelé“, zvolit zápis nového uživatele a do údajů uživatele zadat osobní číslo osoby. Takto zadaný uživatel má přístup do funkce „Zpracování docházky a doplňků → Vlastní docházka“.

 • Do modulu „Organizační členění“ doplněna nástrojová lišta s tlačítky. Liště obsahuje tlačítka pro vytvoření/odstranění uživatelů z údajů osob vybraného útvaru. Funkčnost je podobná jako ve výše popisovaném vytvoření/odstranění jednoho uživatele z modulu „Zápis/oprava údajů osoby“, ale v tomto případě jsou zpracovány všechny osoby vybraného útvaru (i případných podřízených útvarů).

 • Do konfigurace systému (program DKlient, záložka „Parametry systému“) doplněna předvolba „Povolit uživatelům opravu jejich vlastní docházky“. Je-li nová předvolba zapnutá, získávají uživatelé po přihlášení oprávnění „zápis“ pro svoje vlastní docházkové údaje. V předchozí verzi mohli uživatelé svoje vlastní údaje pouze prohlížet. Pokud má uživatel vyšší oprávnění pro organizační útvar, do kterého jako osoba patří, zůstávají v platnosti tato vyšší oprávnění. Při zapnuté nové předvolbě a opravě vlastních údajů je tedy oprávnění „zápis“ nejnižší možné.

26.11.2009

 • Opravena chyba v modulu Evidence žádostí. Pokud v programu DKlient novou žádost zapsal uživatel, který neměl přístup k osobě, kterou uvedl jako schvalovatele své žádosti, program neodeslal schvalovateli e-mail s upozorněním na novou žádost. Uvedená chyba se netýkala žádostí vystavených přes webové rozhraní.

25.11.2009

 • V modulu pro import osob v programu DKlient lze nyní importovat i údaj „e-mailová adresa“ a „přihlašovací jméno do ostatních služeb“. Import ze schránky nebo obecného souboru lze nyní spustit i v režimu „úprava údajů existujících osob“.

 • Opravena chyba v modulu testujícím připojení k datovému zdroji. Pokud připojení selhalo, program zhavaroval při pokusu o zobrazení přihlašovacího dialogu. Chyba byla do programu zanesena v předchozí aktualizaci, ve starších verzích se nevyskytovala.

19.11.2009

 • Do parametrů exportu do mezd doplněna předvolba „konta bez mzdového kódu vynechat a nehlásit jako chybu“. Je-li předvolba zapnutá, nehlásí program při exportu do mezd konta bez mzdového kódu jako chybu, konta pouze vynechá (vyřadí ze zpracování). Nová předvolba by měla řešit požadavek na vyřazení vybraných kont z exportu do mezd v situaci, kdy není možné konto kvůli výpočtu „časové mzdy“ označit jako neexportované.

18.11.2009

 • Do konfigurace programu DKlient doplněna možnost vybrat jazyk (EN/CZ) automaticky rozesílaných e-mailů s upozorněním na žádosti z modulu Evidence žádostí.

15.11.2009

 • Doplněna možnost tzv. rozšířeného zamykání záznamů docházky. Novou funkčnost je nutné aktivovat v konfiguraci programu DKlient. Potom mohou oprávnění uživatelé označit zámkem rozsah (datum od – do) záznamů docházky a zabránit tak nežádoucím změnám.

 • Opravena chyba definice datové tabulky s poznámkami k záznamům docházky. Při provozu s MySQL verze 5.x docházelo při zobrazení nebo tisku poznámek k oříznutí textu poznámky na 255 znaků.

17.09.2009

 • Při zápisu zprávy zobrazované na terminálu program nyní program upozorňuje na případné další zprávy definované pro stejné období/snímač/čas/.. (překryv zpráv)

 • Při přihlašování do programu DKlient nyní po stisku klávesy BackSpace v prázdném poli „Heslo“ nedochází k přesunu kurzoru do pole „Jméno“.

15.09.2009

 • Do údajů jednotlivých osob (záložka Základní údaje) doplněno nové pole „OSČ pro mzdy“. Je-li pole vyplněné, použije se při exportu do mezd zde zadaná hodnota místo standardního osobního čísla.

 • Do všech modulů pro export exportu mezd doplněna podpora údaje „OSČ pro mzdy“ volitelně zadaného v údajích osob.

 • Při zápisu zprávy zobrazované na terminálu program nyní zobrazí a hlídá maximální délku zprávy. V současné verzi terminálů I-Rex je to max. 16 znaků.

07.09.2009

 • Doplněna podpora řízení přístupu přes terminály I-Rex (nutno aktualizovat i skripty webového prohlížeče docházky). Pro terminály I-Rex lze nyní definovat parametry přístupu jednotlivých skupin osob podobně jako pro terminály Rex.

 • Doplněn modul „Zprávy zobrazované na terminálu“ – administrátor může v modulu definovat zprávy, které se budou zobrazovat na displeji terminálu I-Rex v zadaném období a čase. Lze také definovat zprávy, které se zobrazí při průchodu vybrané/jakékoliv osoby.

19.08.2009

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“ a „Přehled docházky“. V sestavách se nevypisoval první den v měsíci, pokud pro tento den neexistoval v docházce osoby žádný záznam.

05.08.2009

 • Opravena chyba ve funkci vypočítávající tzv. bilanci nevyčerpanou ve stanoveném termínu. Funkce nesprávně pracovala v situaci, kdy docházelo k převodu záporné bilance z období do období (po uplynutí doby přípustné pro čerpání bilance).

 • Do modulu „Uskutečněné akce“ (volitelný modul PIS) doplněna možnost rychlého filtrování podle rozsahu data ukončení akce.

 • Pole „Číslo průkazu“ v údajích vzdělávací akce (volitelný modul PIS) bylo prodlouženo z původních 20 na 60 znaků. Odpovídajícím způsobem byly upraveny i tiskové sestavy vypisující „Číslo průkazu“

30.07.2009

 • Do modulu „Prohlížení žádostí“ doplněna předvolba „jen pozdě zpracované“. Je-li předvolba zapnutá, budou zobrazovány jen žádosti, u kterých došlo k pozdnímu zpracování nadřízeným pracovníkem, tedy kdy datum zpracování alespoň jedním nadřízeným pracovníkem je větší než datum začátku období žádosti. Údaje (jméno, datum zpracování atd.) týkající se nadřízeného pracovníka, který žádost zpracoval pozdě, jsou v přehledu žádostí zobrazovány červeným písmem.

 • V modulu „Prohlížení žádostí“ je nyní možné zobrazovat sloupce „Zkratka útvaru žadatele“ a „Útvar žadatele“.

 • V modulu „Prohlížení žádostí“ je nyní možné tlačítkem „Tisknout“ vytisknout tiskovou sestavu obsahující právě vybrané žádosti.

 • Dojde-li ke stornu žádosti, nově se zaznamená datum a čas storna a ID uživatele, který storno provedl. Pokud žádost stornoval jiný uživatel než žadatel, dostane žadatel upozornění e-mailem. Při prohlížení žádostí v programu DKlient je nyní možné zapnout zobrazování sloupce s datem a časem provedení storna.

21.07.2009

 • Do programu DServer doplněna podpora potlačení duplicitních průchodů získaných z terminálu. Za duplicitní je považován průchod, po kterém v zadaném časovém limitu následoval další průchod stejné osoby. První z průchodů je potom označen jako nezpracovávaný a není zapsán do údajů docházky osoby. Novou funkci je nutné zapnout v konfiguraci DServeru na záložce „Průchody“ pomocí předvolby „Nezapisovat duplicitní průchody“.

 • Do parametrů typů žádostí (modul Žádosti) doplněno pole pro zadání počtu hodin, které budou vkládány do docházky osoby v době platnosti schválené žádosti. Není-li pole vyplněno, vkládá se standardní počet hodin podle konfigurace programu.

 • Upraveno prohlížení číselníku typů žádostí – doplněna možnost zobrazit několik dalších sloupců s údaji.

13.07.2009

 • Do parametrů typů žádostí (modul Žádosti) doplněna předvolba „Zobrazovat schválené žádosti ve veřejném webovém přehledu“. Je-li předvolba zapnutá, budou se schválené žádosti tohoto typu před a v době platnosti zobrazovat na volně přístupné stránce webového rozhraní docházkového systému.

30.06.2009

 • Opravena chyba – DServer havaroval v modulu DEF_RDBILANCE na řádku 73.

22.06.2009

 • Opravena chyba – DServer odesílal změny údajů osob do terminálu i v případě, že to nebylo v konfiguraci povoleno.

21.06.2009

 • Doplněna podpora docházkových terminálů ACTAtek

 • Přepracovány některé záložky konfigurace DServeru – mj. doplněna samostatná záložka pro nastavení docházkových terminálů ACTAtek a docházkového systému TimeCon.

 • V konfiguraci DServeru lze nyní vybrat konto, jehož hodnota bude zobrazována na displejích terminálů jako tzv. výkaz. V předchozí verzi se vždy zobrazovala bilance (saldo) pracovní doby. Nově lze také vybrat, zda zobrazovat počet hodin nebo počet dnů.

14.05.2009

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ (záložka „Tiskové sestavy“ v konfiguraci programu) doplněny předvolby:

 • tisknout nejprve výsledky a potom přehled docházky – nejprve bude vytisknuta tabulka s výsledky docházky a teprve potom bude následovat přehled s detaily docházky.

 • odstránkovat mezi přehledem docházky a výsledky – přehled docházky bude na samostatné stránce a výsledky budou také na samostatné stránce

 • V přehledu docházky při tisku sestavy „Zpráva o pracovní době“ se nyní netisknou konta, která mají v parametrem zapnutou předvolbu „konto netisknout“. V předchozí verzi programu ovlivňovala předvolba pouze tisk konta ve výsledcích docházky.

 • Upraven vzhled tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ varianta č. 13 dle předlohy dodané zákazníkem.

21.04.2009

 • Upravena struktura tabulky „osoby“. Pole „ulice“ a „obec“ rozšířeno z původních 20 na 30 znaků.

 • Program DServer spouštěný s parametrem „service“ nyní při neúspěchu 5x opakuje pokus o přihlášení k SQL zdroji dat. Mezi jednotlivými pokusy je na 10 sekund zobrazeno dialogové okno, ve kterém může uživatel opakování přerušit. Program tedy čeká až 50 sekund na nedostupný zdroj dat než dojde k hlášení chyby a ukončení programu.

 • Do modulu „Evidence čipů“ doplněna možnost rychle filtrovat zobrazené údaje dle stavu čipů.

 • Do modulu „Přehled pohybů čipů“ doplněna možnost rychle filtrovat zobrazené údaje podle data od-do

10.04.2009

 • Do parametrů základních kont, sekce „Odpracovaná/uznaná doba..“ doplněna předvolba „jen ve dnech se směnou“. Je-li předvolba zapnutá, započítá se hodnota konta do denních součtů pouze v případě, že je v daném dni určena směna, ve které osoba pracuje. (Podobnou funkčnost zajišťuje předvolba „Práci mimo rozvrh nezapočítávat do bilance a výsledků“ v parametrech modelu pracovní doby – ovšem nastavení modelu platí pro všechna konta bez rozdílu).

27.03.2009

 • Doplněna podpora exportu mzdových podkladů do formátu XML pro program WinFas.

18.03.2009

 • Doplněna varianta č. 13 tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ podle návrhu dodaného zákazníkem.

16.03.2009

 • Při zapnuté předvolbě „Do výsledků zapsat i konta s nulovými hodnotami“ v konfiguraci programu se nyní do výsledků docházky osob zapisují nulová i tzv. základní konta. V předchozí verzi programu byla tímto způsobem zpracována jen doplňková konta.

 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ (záložka „Tiskové sestavy“ v konfiguraci programu) doplněna předvolba „tisknout všechna přípustná konta (i s nulovou hodnotou)“. Je-li předvolba zapnutá, budou výsledky docházky uvedené na sestavě obsahovat všechna konta. Samozřejmě se netisknou konta, jejichž tisk není povolen nebo jejich výpočet není povolen pro zpracovávanou osobu. Je-li zapnutá předvolba „Do výsledků zapsat i konta s nulovými hodnotami“ v konfiguraci programu (viz. popis předchozí změny), nemá nový parametr tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ žádný význam.

05.02.2009

 • Doplněn modul pro tzv. převod komentářů určený především pro pracovníky technické podpory. Umožňuje nadefinovat převod mezi komentáři průchodů vracenými docházkovými terminály a komentáři používanými v programu. Modul je přístupný ve volbě „Parametry zpracování docházky – Komentáře průchodů“ pod tlačítkem „Převody“.

 • Opraven modul pro výpočet doplňkových kont typu „uživatelská definice“. Při výpočtu se nyní započítávají i tzv. celodenní záznamy docházky. V definici výpočtu je možné odděleně zadat hodnoty pro zápočet do počtu hodin i dnů. V předchozí verzi programu bylo možné definovat pouze jednu hodnotu, která se shodně ukládala do počtu dnů a hodin.

02.02.2009

 • Do nabídky doplněna volba „Informace a sledování – Plán směn“. Modul graficky znázorní plán směn vybrané osoby na aktuální období. Zobrazené údaje je možné tisknout.

 • Do modulu „Přehled docházky“ (všechny varianty) doplněno tlačítko „Plán směn“, které zobrazí plán směn vybrané osoby stejně jako výše zmiňovaná nová volba v hlavní nabídce.

 • V nabídce vyvolávané pravým tlačítkem myši v „Přehledu docházky“ nyní volba „Plán směn na aktuální období“ neprovádí tisk plánu směn, ale zobrazí plán ve formuláři jako předchozích dvou výše uvedených částech programu.

12.01.2009

 • Do parametrů modelu pracovní doby doplněna předvolba „V průběhu období snižovat pevný fond o předpoklad podle rozvrhu pracovní doby“. Předvolba je přístupná pouze pro modely s pevným fondem pracovní doby. Standardně program při výpočtu výsledků docházky, bilance apod. použije celou měsíční hodnotu pevného fondu. V průběhu měsíce se tak zobrazuje záporná bilance (osoba ještě neodpracovala všechny směny, ale fond je za celý měsíc). Je-li nová předvolba zapnutá, program v průběhu období jako fond pracovní doby použije zadaný pevný fond, od kterého odečte předpokládanou docházku osoby od aktuálního dne do konce období. Při zjišťování předpokladu jsou využity řádné směny definované v rozvrhu pracovní doby. Použití nové předvolby tedy zajistí zobrazování přesnější hodnoty bilance během dosud neukončeného období. Po uplynutí období – resp. už od posledního dne období není předpoklad vypočítáván.

24.11.2008

 • Celodenní záznamy mohou být nyní automaticky vkládány i na základě schválené žádosti (modul Žádosti viz. změny ze dne 26.082008)

 • Opravena chyba – v modlu „Sestavy evidence osob“ nefungovalo řazení osob. Chyba byla zanesena do programu v některé z předchozích úprav.

10.11.2008

 • Údaje zobrazené modulem „Přehled rezervací vozidel“ se nyní v minutových intervalech automaticky obnovují. Dochází tak ke zobrazení změn provedených mezitím jinými uživateli.

30.10.2008

 • Opravena chyba v modulu „Životní jubilea“. Bylo-li zadáno období zpracování přecházející přes konec roku, program vyhodnotil pouze jubilea od začátku zadaného období do 31. prosince.

 • Doplněna podpora mzdového exportu do systému PAMICA firmy Stormware.

 • Do modulů pro zápis základních, doplňkových i systémových kont doplněno tlačítko pro spuštění pomůcky pro zápis mzdových kódů. Pomůcka v současné verzi nabízí kódy pro systém PAMICA, podpora dalších systémů bude postupně doplňována.

22.10.2008

 • Doplněna 11. varianta sestavy „Zpráva o pracovní době“. Nová varianta vychází ze standardního vzhledu, v údajích průchodů je vypisován den v týdnu, datum a čas průchodu. Kvůli úspoře místa se údaje o datech vypisují ve zkráceném tvaru bez čísla roku – např. 22.10. místo původního 22.10.2008.

 • Údaje, které je možné exportovat do souboru při zpracování sestavy „Zpráva o pracovní době“ nyní obsahují také datum a čas průchodů.

19.10.2008

 • Do parametrů docházkových terminálů Z-Ware doplněna předvolba „Nastavení ve svátek stejné jako v neděli“. Je-li předvolba zapnutá, testuje DServer při odesílání nastavení skupin do terminálů aktuální datum. Zjistí-li že byl pro aktuální datum definován jakýkoliv svátek, pošle do terminálu pro tento den nedělní nastavení.

09.10.2008

 • Do programu DKlient doplněna možnost konfigurovat a spouštět zálohování dat s jinými než globálně nastavenými parametry.

06.10.2008

 • Opravena chyba v modulu pro import osob ze systému Bakaláři prováděná v programu DKlient – při pokusu o nastavení vazeb mezi útvary obou systémů docházelo k havárii programu.

18.09.2008

 • Při zadávání parametrů přístupových skupin nyní program provádí kontrolu zadaných časových intervalů. V případě, že je zjištěno porušení vzestupné posloupnosti (např. čas 1 je větší než čas 2), program zobrazí odpovídající upozornění.

15.09.2008

 • Do tzv. automaticky prováděných operací v programu DServer byl doplněn nový typ operace „Automatické ukončení DServeru“. Tato poměrně specifická operace v zadanou denní dobu ukončí program DServer.

01.09.2008

 • Pole pro e-mailovou adresu osob rozšířeno z 30 na 50 znaků.

28.08.2008

 • Modul pro zpracování docházkových záznamů nyní při automatickém doplňování konta podle parametrů komentáře příchodu a odchodu přednostně použije konto zjištěné z příchodu. Tato změna se týká jen záznamů pořízených přes docházkový terminál nebo zadaných ručně. Nemá vliv na záznamy generované systémem.

26.08.2008

 • Doplněna nová volba „Správa programu – Fronta zpráv“, která slouží k prohlížení fronty e-mailů automaticky rozesílaných docházkovým systémem.

 • Doplněn modul pro zpracování uživatelských žádostí (např. žádost o služební cestu, dovolenou apod.)

 • Webové rozhraní bylo rozšířeno o modul pro zpracování uživatelských žádostí

 • Do programu DServer byla doplněna podpora zpracování uživatelských žádostí zadaných nebo upravených z webového rozhraní.

25.08.2008

 • Do systému byla doplněna speciální tabulka pro vytváření fronty e-mailových zpráv k odeslání. V předchozí verzi se každý e-mail odesílal okamžitě. Do fronty jsou ukládány zprávy o vystavení požadavku na vzdělávání (volitelný modul PIS), zprávy o nesplnění stanovených požadavků na rezervaci vozidla (volitelný modul Vozidla) a zprávy o vystavení a zpracování žádostí (nově připravovaný modul uživatelských žádostí o dovolenou, služební cestu apod.).

 • Do tzv. automaticky prováděných operací v programu Dserver byl doplněn nový typ operace „odesílání systémových e-mailů“. Během provádění jsou hromadně odesílány e-maily uložené v systémové frontě zpráv k odeslání.

05.08.2008

 • Do modulu „Správa uživatelů“ doplněno tlačítko „Osoby“, kterým je možné zobrazit osoby zařazené do útvaru právě vybraného v seznamu přístupových práv.

 • Import osob nyní obsahuje i možnost zpracovat údaje o dosaženém vzdělání (volitelný modul PIS)

 • Přes webový prohlížeč nyní lze provádět i schvalování záznamů.

23.07.2008

 • Doplněno automatické sledování a vytváření historie změn provedených v údajích osob.

 • Ve většině dialogů s výběrem osoby je nyní možné nově přidaným tlačítkem zobrazit historii změn údajů právě vybrané osoby. Změny údajů jsou rozčleněny do několika kategorií – např. jméno a příjmení, osobní údaje, trvání pracovního poměru apod. V rozbalovacím seznamu je nutné zvolit požadovanou kategorii. Záznamy historie obsahují původní údaje před změnou, datum a čas změny a uživatele, který změnu provedl.

17.07.2008

 • Do modulu „Definice přístupu“ doplněna tlačítka pro rychlé zapnutí/vypnutí všech předvoleb (zaškrtávacích polí) ve vybraném časovém intervalu. Úprava slouží pouze pro usnadnění definice, na funkci programu nemá vliv.

16.07.2008

 • Doplněna podpora automatického přihlášení do programu DKlient a následného provozu programu v režimu „kiosek“ tj. identifikace osoby pomocí čipu a prohlížení přehledu její docházky.

15.07.2008

 • Opravena chyba v programu DServer – při pokusu o výběr organizačního útvaru program havaroval. Příčinou byly chybějící ikony nově zobrazované ve stromu organizační struktury.

08.07.2008

 • Upraven modul „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“. Bylo optimalizováno čtení (zjišťování) nových průchodů při automatickém obnovování dat. K fyzickému čtení dat z tabulky průchodů dochází nyní pouze v případě, že Dserver oznámí nový průchod.

26.06.2008

 • Doplněn modul pro import příloh (libovolných souborů) k osobním záznamům (volitelného) modulu PIS

 • Opravena chyba v modul pro práci se snímači/terminály. U nových instalací, kde dosud nebyl definován žádný snímač nebo terminál, nebylo možné modul spustit.

21.06.2008

 • Do parametrů modelu pracovní doby doplněna předvolba „Automaticky upravovat denní úvazek podle odpracované/uznané doby“. Je-li předvolba zapnutá, bude denní úvazek automaticky upraven na počet odpracovaných/uznaných hodin. Tj. osoba s tímto modelem bude mít vždy vyrovnanou (nulovou) denní bilanci. Předvolba řeší poměrně specifický požadavek na sledování docházky osob s naprosto volnou pracovní dobou.

19.06.2008

 • Doplněn modul „Hromadné odebrání čipů“. Administrátor nebo uživatel s oprávněním „personální správa“ může pomocí modulu odebrat čip všem osobám vybraného útvaru. Před provedením operace je možné určit stav čipů po vrácení, druh pohybu čipu, případně výši poplatku za operaci.

 • Je-li používán volitelný modul Vozidla a volitelný modul PIS, je možné pro libovolnou kategorii vozidel definovat personální požadavky na řidiče. Tyto požadavky jsou potom kontrolovány při záznamu rezervace vozidla. Na případné nedostatky je obsluha upozorněna zobrazením varování, pokud přesto rezervaci vozidla provede, rozešle program e-mailem upozornění správcům modulu PIS a osobám oprávněným pracovat s evidencí vozidel.

 • Opravena chyba v modulu testujícím, zda je osoba v pracovním poměru. Byl-li pracovní poměr zahájen a ukončen během jednoho měsíce, považoval program při výpočtu výsledků docházky pracovní poměr za ukončený a výpočet výsledků neprovedl.

18.06.2008

 • Ve stromové struktuře modulu „Snímače a terminály“ se nyní zobrazují i identifikační komentáře zámků připojených k docházkovým terminálům.

12.06.2008

 • Omezeno zobrazování osobních údajů (adresa bydliště, datu narození, poznámky, trvání pracovního poměru). Údaje se nyní zobrazují pouze uživatelům, kteří mají oprávnění zapisovat/opravovat docházkové údaje vybrané osoby. Stejné omezení je uplatněno na údaje volitelného modulu PIS.

 • Při zobrazení informací o osobě (tlačítko se symbolem „i“ v objektu pro výběr osoby např. v přehledu docházky) se oprávněným uživatelům zobrazí i osobní údaje a údaje volitelného modulu PIS. Uživatelům, kteří nemají právo zapisovat/opravovat docházkové údaje vybrané osoby, jsou zmiňované údaje skryty.

 • Výše uvedená omezení (skrývání osobních údajů) neplatí pro osoby s oprávněním „administrátor“, „personální správa“ a pro správce volitelného modulu PIS.

10.06.2008

 • Opraven modul „Automatické přidělení čipů“ – původně použité SQL příkazy nebyly kompatibilní s MS SQL serverem a modul tak nebylo možné spustit.

09.06.2008

 • Do konfigurace programu Dklient na záložku „Automatické záznamy“ doplněn nový parametr do sekce „Generované záznamy o nepřítomnosti“. Novým parametrem je podmínka pro vkládání nových záznamů o nepřítomnosti na základě odchodu (např. při odchodu k lékaři se může generovat záznam „začátek lékaře“, při odchodu na služební cestu se může generovat záznam „začátek služební cesty“ apod.). K vygenerování začátku nového záznamu dochází pouze při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

– jde o záznam v tzv. volné směně (směna nemá definované časy začátku a konce)

– komentář odchodu má nastavený parametr „započítat i čas mimo směnu“

– je splněna nová výše zmiňovaná podmínka

Ve výchozím nastavení funguje generování záznamů stejným způsobem jako v předchozí verzi programu. Po aktualizaci na novou verzi není tedy nutné nový parametr nastavovat.

06.06.2008

 • Modul pro rozdělení záznamu docházky na dva samostatné záznamy si nyní uloží zadané parametry a automaticky je nabídne při opakovaném volání.

01.06.2008

 • Do údajů fondu doplňkových kont doplněna možnost zadat nebo importovat nový typ záznamu „pevný zůstatek ke konci období“. Záznamy tohoto typu automaticky znamenají zákaz převodu z předchozího období (viz. změny z 21.05.2008). Je-li např. doplněn záznam „pevný zůstatek..“ s obdobím platnosti 4/2008, bude zadaná hodnota použita jako výchozí pro výpočet stavu konta v následujícím období tj. 5/2008. Všechny údaje starší 4/2008 (včetně) budou při výpočtu zůstatku ignorovány. Zadaná hodnota je tedy považována za pevně daný stav na konci období 4/2008.

Nový typ záznamů lze např. využít v situaci, kdy se zůstatky dovolené do docházkového systému automaticky doplňují každý měsíc ze mzdového systému. Ve mzdovém systému může docházet ke krácení/proplacení dovolené, která je nutné zpětně promítnout do docházkového systému.

29.05.2008

 • Upraven modul pro zálohování dat – odstraněn problém s nežádoucí konverzí typu binárních dat v tabulce definic přístupových oprávnění (tabulka DEFSKUP). Konverze mohla za určitých okolností způsobit ztrátu parametrů při obnovení dat ze zálohy.

27.05.2008

 • Přepracován modul „Snímače a terminály“. Údaje se nyní zobrazují v přehlednější stromové struktuře.

 • S modulem „Snímače a terminály“ lze nyní pracovat pouze z programu Dklient. Volání modulu z programu Dserver bylo odstraněno.

 • Do tzv. automaticky prováděných operací v programu Dserver byl doplněn nový typ operace „spustit kód Visual Foxpro“. Parametrem operace je cesta k překompilovanému kódu Visual Foxpro (soubor .FXP), který bude DServerem v zadaných intervalech spuštěn. Tímto způsobem bude možné řešit nestandardní zákaznické požadavky na automaticky prováděné operace (speciální importy/exporty dat apod.) bez nutnosti doplňovat do kódu DServeru jednoúčelové nestandardní moduly.

26.05.2008

 • Při zápisu nároku do fondu doplňkových kont je nyní možné zadat i měsíc platnosti. V předchozí verzi byl nárok vždy zapsán pouze s rokem bez uvedení měsíce (období). Novou vlastnost lze použít např. při zápisu nároku osob, které během roku ukončily a opět zahájily pracovní poměr pod stejným osobním číslem a je žádoucí zadat hodnotu nároku platnou až od určitého měsíce.

21.05.2008

 • Upraven modul „Přehled záznamů s vybraným kontem“. Modul nyní zobrazuje a tiskne i částky Kč a jejich celkový součet.

 • Volání modulu „Přehled záznamů s vybraným kontem“ je nyní možné provádět také z modulu „Přehled docházky“. K tomuto účelu bylo do přehledu docházky doplněno samostatné tlačítko.

 • Do údajů fondu doplňkových kont doplněna možnost označit vybraný záznam (nárok) předvolbou „zakázat automatickou změnu“. Takto označené záznamy nebudou měněny při importu údajů fondu kont. Lze je opravit pouze ručně.

 • Záznam s nárokem fondu doplňkového konta je nyní možné označit předvolbou „zakázat převod z předchozích období“. Takto označený záznam zamezí převodu hodnot fondu konta z období, která předcházejí záznamu.

16.05.2008

 • Upraven modul pro export mzdových podkladů pro Gordic – XML. Osobní číslo je nyní doplňováno zleva nulami na výsledných 10 znaků.

12.05.2008

 • Zpracování tiskové sestavy „Zahájené a ukončené pracovní poměry“ lze nyní omezit výběrem na vybraný útvar, kategorie osob apod.

06.05.2008

 • Opravena chyba v modulu pro rozhodování o směně (výběr standardní nebo alternativní směny). Byl-li parametr „Rozhodování o směně – směnu vybrat, je-li započteno alespoň nn minut“ (viz. úprava ze dne 31.03.2008) definován pouze u některých směn, za určitých okolností mohly mít tyto směny přednost před směnami bez parametru.

29.04.2008

 • Opravena chyba v automatickém importu nároku na dovolenou ze systému Target 2100.

28.04.2008

 • Doplněna základní podpora terminálů I-Rex. Funkčnost bude dále rozšiřována.

23.04.2008

 • Přepracován vzhled modulu „Čerpání fondu konta“ (spouštěn volbou z nabídky vyvolávané stiskem pravého tlačítka myši na výsledkem docházky). Modul nyní zobrazuje údaje přehlednější formou a zobrazují se pouze údaje, které se vztahují k aktuálně zpracovávanému roku.

18.04.2008

 • Při kontrole životních jubileí je nyní možné zapnout nebo vypnout zpracování i osob s ukončeným pracovním poměrem.

14.04.2008

 • Při zápisu doplňku nebo při opravě výsledků docházky nyní program kontroluje, zda je zadán počet dnů (u kont, kde je zadávání počtu dnů povoleno). Není-li údaj vyplněn, pokusí se počet dnů vypočítat podílem zadaného počtu hodin a úvazku osoby a vypočítanou hodnotu nabídne uživateli, který ji může potvrdit a tím automaticky doplnit do údajů zapisovaného záznamu.

11.04.2008

 • Při importu fondu kont (např. zůstatky dovolené) se nyní zpracují i řádky s nulovým počtem dnů a hodin. V předchozí verzi byly takové řádky z importu vyloučeny.

10.04.2008

 • Opravena další chyba v modulu pro rozhodování o směně (výběr standardní nebo alternativní směny). Po úpravě ze dne 28.03.2008 program přiřazoval alternativní směnu i do sobot a nedělí na základě záznamu nemoci nebo OČR. Problém se mohl projevit pouze u osob, které mají v rozvrhu pracovní doby nadefinovanou alternativní směnu pro sobotu a/nebo neděli.

08.04.2008

 • Opravena chyba v modulu pro rozhodování o směně (výběr standardní nebo alternativní směny). Po úpravě ze dne 31.03.2008 program vždy vybral standardní směnu, nebyl-li v údajích směn zadán požadovaný počet minut (nový parametr zavedený výše zmiňovanou úpravou).

07.04.2008

 • Doplněn modul pro import individuálních limitů přesčasů z .XML souboru – modul lze zavolat volbou „Správa programu – Import dat – Import limitu přesčasů“. Formát souboru je popsán v souboru nápovědy k Docházkovému systému pod heslem „Import limitu přesčasů“.

 • Do nabídky „Správa programu – Import dat“ doplněna volba „Import svátků a výjimečných dnů“ a „Import fondu kont“. Původní možnost importu svátků a fondu kont přímo z modulů „Parametry zpracování docházky – Svátky a výjimečné dny“ a „Fond doplňkových kont“ zůstala zachována.

06.04.2008

 • Do údajů modelů pracovní doby doplněn nový parametr používaný při kontrole zákonem stanovené doby nepřetržitého odpočinku – mimořádná minimální doba odpočinku mezi směnami. Dle Zákoníku práce může být přestávka mezi směnami u osob starších 18 let kratší, než je stanoveno, je-li následující odpočinek o stejnou dobu náležitě prodloužen. Tj. standardní přestávka 12 hodin může být zkrácena až na 8 hodin, je-li bezprostředně následující přestávka prodloužena o dobu krácení. Oněch 8 hodin lze zadat do nově doplněného parametru v údajích modelů pracovní doby.

 • Do konfigurace programu, na záložku „Parametry systému“, doplněna možnost stanovit týdenní a roční limit přesčasových hodin. Tento limit je platný pro všechny osoby, které nemají nastavený svůj vlastní individuální limit – viz. následující popis.

 • Do údajů osob, na záložku „Docházka“, doplněna možnost stanovit individuální týdenní a roční limit přesčasových hodin. Jsou-li údaje vyplněné, mají přednost před globálními limity z konfigurace systému.

 • Při ručním přesouvání doby bilance do nařízeného přesčasu je kontrolován týdenní a roční limit přesčasů (je-li stanoven) a v případě nesrovnalosti je zobrazeno příslušné hlášení.

 • Při hromadném přesunu hodin bilance do nařízeného přesčasu v modulu „Přepočet docházky“ se nyní kontroluje týdenní a roční limit přesčasů (je-li stanoven) a převod bude proveden jen do výše těchto limitů.

 • Při hromadném přesunu hodin bilance do nařízeného přesčasu je kontrolován stav měsíční bilance, (nesmí být záporný). Převod bude proveden jen do výše kladné měsíční bilance.

01.04.2008

 • Opravena chyba ve výpočtu výsledků docházky. Pokud se v jednom dni vyskytlo více záznamů se stejným kontem a toto konto mělo zároveň nastaveno výpočet období (data) od – do, započítal se do výsledků docházky pouze poslední ze záznamů. Chyba byla zanesena do programu při některé z předchozích úprav.

 • Doplněna nová úroveň přístupových oprávnění „vedoucí“. Uživatel s touto úrovní má stejná oprávnění jako s úrovní „uživatel“, navíc může měnit údaj „Přístupová skupina“ na záložce „Přístupy a stravování“ v údajích osob tj. může zařazovat osoby do přístupových skupin.

 • Do modulu „Parametry zpracování docházky – Fond doplňkových kont“ doplněna možnost importovat data fondu doplňkových kont (např. nárok na dovolenou). Import je prováděn z .XML souboru, jehož formát je popsán v souboru nápovědy k Docházkovému systému pod heslem „Import fondu doplňkových kont“.

31.03.2008

 • Do parametrů směn doplněn údaj „Rozhodování o směně – směnu vybrat, je-li započteno alespoň nn minut“. Při automatickém rozhodování o směně, ve které osoba pracovala (rozhoduje se mezi standardní a alternativními směnami definovanými v rozvrhu pracovní doby) bude přednostně vybrána směna, ve které bude odpracováno alespoň zadaných nn minut. Nepodaří-li se určit směnu s využitím nového parametru nebo není-li parametr zadán, pokusí se program vybrat směnu standardním způsobem fungujícím v předchozích verzích programu.

 • Do parametrů směn doplněna možnost zadat každé směně barvu pozadí – zadanou barvou se potom zobrazují řádky se dny v přehledu docházky.

28.03.2008

 • Rozhodování o směně (výběr ze standardní a alternativních směn podle definice rozvrhu pracovní doby) nyní probíhá i při vkládání celodenních záznamů. Testuje se doba vkládaného záznamu proti délce definovaných směn. V předchozí verzi program vždy pro celodenní záznam vybral standardní směnu – což ovšem vyžadovalo více ručních zásahů do údajů docházky, pokud nebyla standardní směna definovaná.

27.03.2008

 • Do údajů organizačních útvarů doplněny nové parametry úprav denní kladné bilance. Nově lze zadat minimální a/nebo maximální dobu. Denní bilance potom bude započítána pouze v případě, že splňuje zadané min/max rozmezí. Dále lze určit, jaká část denní bilance bude započítána (standardně veškerá doba, jen minimální doba, jen doba v rozmezí min až max apod.) Při výpočtu program nejprve provede zaokrouhlení denní bilance podle zadaných pravidel a teprve potom zpracuje parametry min/max doby. Nejsou-li nové parametry zadány, není hodnota denní bilance nijak omezena – tj. zpracování probíhá stejným způsobem jako v předchozích verzích programu. Nastavení parametrů je dědičné (platí i pro podřízené útvary, není-li v nich zadáno jiné nastavení)

22.03.2008

 • Do konfigurace programu DKlient doplněna možnost zapnout používání tzv. rozšířených uživatelských oprávnění pro přístupové skupiny. Je-li nová předvolba zapnutá, program umožňuje nastavit každému uživateli seznam přístupových skupin, se kterými je oprávněn pracovat, např. při zařazování osob do přístupových skupin se budou nabízet pouze skupiny povolené pro aktuálně přihlášeného uživatele.

 • Do dialogu pro zadávání přístupových oprávnění uživatelům přidáno tlačítko „Přístupné skupiny“. Tlačítko je přístupné pouze je-li zároveň v konfiguraci programu povoleno používání rozšířených uživatelských oprávnění pro přístupové skupiny (viz. předchozí úprava) a slouží k výběru přístupových skupin, se kterými je uživatel oprávněn pracovat.

 • Upraven modul pro práci se šablonami přístupových oprávnění – doplněna podpora zpracování rozšířených uživatelských oprávnění pro přístupové skupiny.

19.03.2008

 • V souvislosti se změnou ze dne 12.03.2008 (možnost zadat počet dnů s přesností na dvě desetinná místa) doplněna do parametrů základních i doplňkových kont možnost nastavit způsob zaokrouhlování počtu dnů. Lze zadat směr zaokrouhlení (aritmetické, nahoru nebo dolů) a hodnotu, ke které má být zaokrouhlení provedeno. Tato hodnota může být libovolná např. 0,25 => zaokrouhlení na čtvrtdny, 0,50 => zaokrouhlení na půldny, 0,00 nebo 1,00 => zaokrouhlení na celé dny. Zaokrouhlení počtu dnů u základních kont je provedeno pro každý jednotlivý záznam, u doplňkových kont je potom nastaveným způsobem zaokrouhlen výsledný počet dnů za celé období.

 • Rozšířena možnost výpočtu doplňkových kont se způsobem výpočtu „uživatelská definice“. V definici výpočtu je nově možné použít proměnnou „?bilance“ vyjadřující počet hodin bilance v jednotlivých dnech.

18.03.2008

 • Do parametrů základních kont doplněna nová možnost způsobu určení odpracovaných dnů. V původní verzi programu bylo možné pouze určit pravidlo, při jehož splnění dojde k zápočtu 1 celého dne. Nová možnost „podíl doby a délky směny“ umožňuje do počtu dnů započítat uvedený podíl tj. podíl uznané doby konta a délky směny (úvazku) platné zpracovávaný den.

12.03.2008

 • Vstupní pole pro zápis počtu dnů ve výsledcích/doplňcích docházky byla upravena. V původní verzi umožňoval program zápis pouze celočíselných hodnot. Nyní je možné zapsat hodnotu s přesností na dvě desetinná místa.

07.03.2008

 • Do údajů uživatelů doplněno pole „Celé jméno“, které by mělo usnadnit identifikaci uživatelů. Je-li vyplněno osobní číslo uživatel, dochází při vstupu do prázdného pole k jeho automatickému vyplnění příjmením a jménem získaným z evidence osob.

05.03.2008

 • Při výpočtu doplňkového konta typu „počítadlo dnů“ nyní program respektuje i parametr v poli „maximálně doba“.

04.03.2008

 • Do parametrů výpočtů doplňkových kont doplněno pole „Nejvýše započ. minut“. Do něj lze zadat počet minut, který bude nejvýše započítán do hodnoty konta při současném splnění všech ostatních podmínek. Není-li nový parametr vyplněn (je nulový, což je výchozí stav), bude do hodnoty konta započítán veškerý počet minut podle ostatních parametrů.

26.02.2008

 • Opravena chyba ve funkci FORMATUJ_NAZEV způsobující havárii programu Dserver při zálohování.

21.02.2008

 • Do parametrů doplňkových kont s typem výpočtu „snižovaný fond“ doplněna předvolba „Nepovolit překročení fondu konta“. Je-li předvolba zapnutá, kontroluje program před zápisem docházkových záznamů zůstatek fondu konta a nepovolí vložení záznamů, které by znamenaly překročení stanoveného fondu (počtu dnů a/nebo hodin).

 • Do kontextové nabídky (vyvolávané stiskem pravého tlačítka myši) nad záznamy výsledků docházky doplněna volba „Zobrazit čerpání fondu konta“, která umožní zobrazit podrobné záznamy o čerpání fondu konta s typem výpočtu „snižovaný fond“.

18.02.2008

 • Opravena chyba – při exportu do mezd prováděném přímým vstupem do databáze mzdového systému přes ODBC rozhraní program DKlient při přihlašování do cizího systému neprovedl dešifrování hesla a přístup se tak nezdařil.

14.02.2008

 • Do nastavení importu osob prováděného DServerem doplněn parametr „Měnit útvar existujících osob“.

 • Do období (data od-do) doplňkových kont, ve kterých je výpočet období požadován, se nyní započítávají i záznamy docházky s nulovým počtem hodin (např. nemoc započatá v den, kdy již byl odpracován celý denní úvazek může nyní zapsána s nulovým počtem hodin).

12.02.2008

 • Přepracován modul pro práci s organizační strukturou (útvary):

  • Přesouvání útvarů se nyní provádí myší a současně stisknutou klávesou SHIFT (předchozí verze nevyžadovala současný stisk klávesy SHIFT)

  • Lze přesouvat i útvary, které obsahují podřízené útvary – samozřejmě dochází k přesunu útvaru do jiné pozice včetně podřízených útvarů.

  • Lze přesunout útvar do nejvyšší možné úrovně a vytvořit tak nový útvar na úrovni „podnik“. Operace se provádí „tažením“vybraného útvaru (při současném držení klávesy SHIFT) do prázdného místa stromu organizační struktury.

04.02.2008

 • Doplněna nová varianta exportu do mezd č. 19. Výstupem je textový soubor pro systém INFOpower firmy RTS, .a s.

 • V parametrech exportu do mezd lze nyní v názvu výstupního souboru použít formátovací znaky %R% (číslo roku) a %M% (číslo měsíce). Při ukládání souboru systém místo znaků doplní aktuální čísla roku a/nebo měsíce.

01.02.2008

 • Do modulu „Export do mezd“ doplněno tlačítko „Převod mzd. znaků“. Umožňuje nadefinovat speciální převod mzdových znaků/kódů. Převod je prováděn bezprostředně během exportu a nijak neovlivňuje zdrojové údaje. Řádek definice převodu obsahuje organizační útvar, kterého se změna týká, mzdový znak konta v docházkovém systému a znak, pod kterým bude konto zapsáno do exportovaných dat.

24.01.2008

 • Přepracován vzhled modulu „Uživatelsky definovatelné sestavy“. Zároveň doplněna nová funkčnost:

  • přidána možnost definovat sloupec typu „všechno (bez pevné pozice)“. Jedná se o sloupec, který nemá v tiskové sestavě určenou pevnou pozici. Vypisovaná pozice se může měnit podle počtu nebo obsahu sloupců. Je-li ve sloupci tohoto typu vybráno jako zdroj dat více docházkových kont, bude hodnota každého vybraného konta vypsána v samostatném sloupci – nedochází tedy k součtu hodnot jako u sloupců jiného typu. Použití nového typu sloupce je omezeno výhradně na tiskové sestavy speciálně připravené dodavatelem programu – tj. volba „Vlastní tisková definice“ v hlavičce definice sestavy. Ve standardních uživatelských tiskových sestavách se sloupec nového typu nezobrazí – resp. zobrazí se jako prázdný.

  • přepracován vzhled tiskové sestavy, která vytiskne podrobný popis definice uživatelské sestavy.

  • v hlavičce definice je nyní možné zavolat modul pro úpravu „vlastní tiskové definice“ (tlačítkem se symbolem montážního klíče). Dochází tak ke spuštění standardního „Návrháře tiskových sestav“ systému Visual Foxpro. Použití této funkce je vhodné pouze pro zkušené uživatele. Při změně návrhu existující tiskové sestavy je vhodné definici přejmenovat, jinak při příští aktualizaci programu DKlient dojde k jejímu přepsání.

 • Přepracován vzhled modulu „Rozvrhy pracovní doby“. Modul nyní v tabulce zobrazuje seznam definovaných rozvrhů s možností měnit jejich pořadí nebo vyhledávat.

21.01.2008

 • Opravena chyba v modulu „Přehled průchodů“. Modul nerespektoval uživatelská oprávnění a zobrazoval i průchody osob, ke kterým aktuálně přihlášený uživatel neměl oprávnění.

 • Doplněn modul „Jubilea“, který vybere a zobrazí osoby, které mají v zadaném období životní jubileum (narozeniny). Volitelně lze určit druh jubilea (např. dosažení věku 50 let, 10-ti letá výročí apod.) Modul je přístupný pouze uživatelům s oprávněním „administrátor“, „personální správa“, případně správcům modulu „PIS“ (je-li tento modul zakoupen).

14.01.2008

 • Opravena chyba v modul „Přehled bilance za období“. Modul používal SQL dotaz, který nebyl kompatibilní s MS SQL Serverem.

 • Přepracován vzhled tiskové sestavy „Přehled bilance za období“.

 • Do programu DServer doplněna možnost importovat údaje osob z databáze systému Target 2100.

 • Informace o provedení importu osob (zasílané DServerem je-li to definováno v parametrech automaticky prováděné operace) nyní obsahuje detailní informace o naimportovaných osobách a/nebo provedených změnách v údajích existujících osob.

11.01.2008

 • Doplněny nové parametry, které lze uvést do souboru SETUP.CFG (parametry souboru jsou blíže popsány v souboru nápovědy k Docházkovému systému):

  • ODBC_NAME=<název ODBC zdroje> – umožní spuštění Docházkového systému s jiným názvem ODBC zdroje (výchozí název je „Docházka“). Parametr lze např. použít pro spuštění programu DKlient s archivovanými daty.

  • APPLICATION_DIR=<cesta k programu DKlient> – umožní provoz programu DKlient ve specifikovaném adresáři. Standardně zavaděč DLOADER.EXE vždy změní cestu do C:\Program Files\Docházka\Klient (případně do adresáře, do kterého byl program Docházka M.S.O. Klient nainstalován). Parametrem lze vynutit provoz v jiném adresáři. Lze to využít např. v situaci, kdy je nutné mít na jednom PC dvě a více (různých verzí) instalací programu DKlient. Každá taková instalace může pracovat ve svém vlastním adresáři (a díky parametru ODBC_NAME s vlastním zdrojem dat).

  • APPLICATION_DIR=CURDIR() – obdoba předchozího parametru, vynutí provoz programu DKlient v adresáři, odkud je spouštěn zavaděč DLOADER.EXE.

21.12.2007

 • Automatické ukončení neúplných záznamů prováděné během kontrolního chodu nyní bude provedeno pouze pro záznamy s kontem znamenajícím nepřítomnost na pracovišti. Samozřejmě operace probíhá pouze pro osoby s modelem pracovní doby, kde je automatické doplňování neúplných záznamů povoleno.

20.12.2007

 • Upraven modul „Přehled průchodů“ – při pokusu o zobrazení zjištěných údajů (vrácených z MySQL verze 5.x) docházelo k havárii programu. Problém způsoboval nekompatibilní typ dat vracený z nové verze MySQL serveru.

15.12.2007

 • Provedeno několik úprav modulu „Automatické krácení docházky“:

  • doplněna možnost zobrazit po zpracování přehled provedených změn

  • zohledňují se i přestávky, které zkrácením záznamu zaniknou a tím navýší denní bilanci. V takovém případě je záznam zkrácen i o dobu rušené přestávky.

  • krácení nyní podporuje i docházku dle modelu s pevným fondem pracovní doby

11.12.2007

 • Upraven modul provádějící automatické ukončování záznamů docházky (ukončování neúplných záznamů na základě následujících průchodů přes docházkové snímače a terminály). Modul nyní ukončí pouze nejbližší předchozí záznam.

 • Je-li automaticky ukončen docházkový záznam, který patří do předchozího dne, bude i záznam, který způsobuje automatické ukončení přesunut do předchozího dne. Toto pravidlo se uplatní pouze v případě, že osoba, jejíž docházka je zpracovávána, má nastaven parametr „Při trvání přes půlnoc“ = „započítat do dne začátku“. Úprava by měla řešit návrat z oběda/přestávky po půlnoci během noční směny kdy i samotný oběd/přestávka je zaznamenán až po půlnoci.

09.12.2007

 • Do modulu „Přehled docházky – varianta 2“ doplněna nová operace „zrychleně opravit normální záznam docházky“ (pro spouštění operace je nutné nadefinovat tzv. horkou klávesu). Operace volá modul pro zápis/opravu docházky ve zvláštním režimu – uživatel může v tomto režimu opravit pouze čas příchodu (odchodu), všechny ostatní údaje jsou nepřístupné.

  • Je-li zrychlená oprava spuštěna pro neúplný záznam, program automaticky doplní chybějící komentář příchodu (odchodu) /jsou doplňovány komentáře definované jako „přednostní pro automatické doplnění příchodu (odchodu)“/.

  • Je-li zrychlená oprava spuštěna pro úplný záznam (bez chybějícího příchodu/odchodu), program nic automaticky nedoplňuje, uživateli je zpřístupněna oprava pouze časů příchodu a odchodu

  • Je-li zrychlená oprava spuštěna na prázdném řádku, je spuštěn formulář pro zápis docházky ve zrychleném režimu – tj. program automaticky doplní komentář příchodu i odchodu a uživatel může zadat pouze časy.

06.12.2007

 • Opraven modul „Pozdní příchody, předčasné odchod“ – použitý SQL dotaz nebyl kompatibilní s MS SQL.

25.11.2007

 • Doplněna nová varianta exportu do mezd č. 17. Výstupem je XML soubor pro systém Gordic – dle zákazníkem dodaného XSD schématu.

17.11.2007

 • Volba „Docházka – testovací modul“ v hlavní nabídce programu přejmenována na „Docházka – alternativní modul“.

 • V konfiguraci programu DKlient je nyní možné určit výchozí modul používaný pro přehled docházky. Výchozí modul definovaný v konfiguraci se nyní spouští po výběru voleb „Docházka“, „Docházka s chybami“, „Docházka ke schválení“ a „Vlastní docházka“ a při volání přehledu docházky z jiných programových modulů. Volbou „Docházka – alternativní modul“ se spouští přehled docházky, který NENÍ definován jako výchozí v konfiguraci programu. Nastavení výchozího modulu je platné pro všechny uživatele. Není-li určen výchozí modul přehledu docházky nebo je-li určena jako výchozí tzv. varianta 1, chová se program stejným způsobem jako v předchozích verzích.

 • Po provedení operace „Zaměnit příchod x odchod“ se nyní program automaticky pokouší pokračovat operací „Spojit (párovat) s jiným záznamem“ – samotné provedení této následující operace však musí uživatel potvrdit.

15.11.2007

 • Přímo z modulu „Kontrola / Uzávěrka – Kontrola podpisů“ nyní mohou oprávnění uživatelé podepisovat docházku vybraných osob. V předchozí verzi bylo nutné zobrazit nejprve přehled docházky vybrané osoby a podpis údajů provést tam.

 • Opravena chyba – při ručním zápisu neúplných záznamů docházky (např. jen příchod nebo jen odchod) mohlo dojít k nesprávnému zápočtu času začátku.

 • Vylepšena operace „Zaměnit příchod x odchod“ v přehledu docházky (operace slouží pro „obrácení“ neúplných záznamů – tj. záznamů obsahujících jen příchod nebo jen odchod). Při operaci program nyní v případě potřeby nabídne použití komentářů označených jako výchozí pro příchod nebo odchod.

 • Přepracován alternativní modul „Přehled docházky“ označený v hlavní nabídce jako „Docházka – testovací modul“:

  • vylepšena stabilita modulu – s největší pravděpodobností odstraněna častá chyba C0000005 způsobující pád programu při manipulaci s počtem a pořadím sloupců nebo při používání místní nabídky vyvolávané stiskem pravého tlačítka myši

  • v horní části formuláře se nyní zobrazuje nástrojová lišta s tlačítky pro nejdůležitější operace, částečně tak nástrojová lišta nahrazuje některá tlačítka původně umístěná v levé části přehledu.

  • šířka spodní mřížky s výsledky docházky je nyní stejná jako šířka horní mřížky s detaily docházky

  • doplněna možnost použití operací pro práci se záznamy docházky (možnosti jsou nyní stejné jako ve standardním modulu „Přehled docházky“) – většina operací je dostupná v místní nabídce vyvolávané tiskem pravého tlačítka myši. Dále je možné pro nové operace definovat tzv. horké klávesy (je-li jejich použití v konfiguraci programu povoleno)

  • doplněna nová operace „Zaměnit konta u celodenních záznamů“ umožňující změnit v určitém období např. nemoc za dovolenou apod.

  • vylepšena operace „Spojit (párovat) s jiným záznamem“ – před provedením se zobrazí nabídka se seznamem záznamů, se kterými je možné vybraný záznam párovat (nabídka se zobrazí pouze v případě, že byl zjištěn více než jeden záznam pro párování)

  • doplněna nová operace „Automatické krácení docházky“ (volba je přístupná pouze pro instalace se zakoupeným doplňkovým modulem „Krácení“) – operace provede krácení docházky v celém zpracovávaném období tak, aby se výsledná bilance nedostala do mínusu.

09.11.2007

 • Do formuláře pro vkládání celodenních záznamů docházky doplněna předvolba umožňující zakázat vložení do dnů označených jako svátek.

 • Při zadávání parametrů vložení celodenních záznamů docházky se po výběru konta, které nemá ve svých parametrech povoleno automatické vkládání ve dnech mimo rozvrh (předvolba „generovat i ve dnech mimo rozvrh“), automaticky nastaví zákaz vkládání do sobot, nedělí a svátků. Toto automatické nastavení je možné ručně změnit a vynutit tak vložení i do zmiňovaných typů dnů.

08.11.2007

 • V modulu „Informace a sledování – Přehled průchodů“ nyní program kontroluje, zda má uživatel oprávnění pro prohlížení osob automaticky nabízeného organizačního útvaru (je nabízen útvar vybraný při předchozím spuštění modulu a mohl být původně vybrán jiným uživatelem s jiným oprávněním).

 • Při importu osob v programu DKlient se nyní osobám automaticky doplňuje kategorie č. 1, není-li v importovaných údajích uvedena kategorie jiná.

 • V definici parametrů přístupové skupiny je nyní první časový údaj předvyplněn hodnotou 00:01 a poslední časový údaj hodnotou 23:59. Tyto časové údaje nelze měnit. Kvůli zpětné kompatibilitě s již existujícími definici jsou oba zmiňované časové údaje přístupné při opravě existujících parametrů, ovšem pouze v případě, že se jejich časy liší od výše uvedených tj. od 00:01 resp. 23:59.

 • Opraven vnitřní parametr – maximální počet přístupových skupin v jednom terminálu z původních 36 na 35.

 • V modulu „Docházka – testovací modul“ lze pomocí uživatelsky definovaných tzv. horkých kláves (jejich používání musí být povoleno v konfiguraci programu) provádět „rychlé vložení normálního záznamu docházky“. V údajích záznamu docházky je tak přístupný pouze čas začátku a konce (případně komentáře začátku a konce – to v případě, že nejsou definovány výchozí komentáře pro příchod/odchod), všechny ostatní údaje jsou předvyplněné a nelze je měnit.

26.10.2007

 • Opravena chyba – při opravě celodenního záznamu docházky nedocházelo k uložení změněného data.

 • Doplněn modul „Správa programu – Import dat – Import fotografií osob“, který umožňuje hromadně importovat fotografie osob z grafických souborů v zadaném adresáři nebo pomocí ODBC z jiné instance systému Docházka M.S.O. Import z jiné instance byl doplněn zejména kvůli problémům s převodem fotografií při změně datového zdroje – např. při změně z MySQL -> MS SQL, kdy při standardním převodu dat převod fotografií selhal.

08.10.2007

 • Kompletní (včetně vázaných údajů) výmaz osoby z evidence nyní může provádět i uživatel s oprávněním „personální správa“. V předchozí verzi programu mohl operaci provést pouze „administrátor“.

05.10.2007

 • V konfigurace programu DKlient na záložce „Ostatní“ je nyní možné definovat chování programu při přihlašování. V předchozí verzi program vždy předvyplnil přihlašovací jméno podle uživatele přihlášeného do operačního systému. Nyní lze vybrat z těchto možností:

  • nenabízet přihlašovací jméno => uživatel musí vždy přihlašovací jméno zadat

  • nabízet systémové jméno uživatele => výchozí nastavení, nabízí se jméno uživatele přihlášeného do operačního systému (Windows)

  • nabízet jméno naposledy přihlášeného uživatele => automaticky je nabídnuto jméno uživatele naposledy přihlášeného do programu DKlient

03.10.2007

 • Opravena chyba – systém neměnil dny dříve označené jako svátek zpět na „normální“ dny. K této situaci mohlo dojít pouze v případě, že např. obsluha určitý den mylně definovala jako svátek – po uplynutí dne byla chyba napravena a den byl vymazán ze seznamu svátků. Ani při přepočtu pak nedošlo v záznamech docházky ke zrušení příznaku svátku a systém tak příslušný den nadále považoval za svátek.

12.09.2007

 • Opravena chyba v modulu pro import osob z databáze JIW prováděném v programu DKlient. Při testu obsahu stávajících a importovaných údajů docházelo k havárii programu.

10.09.2007

 • Upraven modul pro import osob z databáze JIW prováděný z programu DKlient. Při importu docházelo k chybě během testování existence importované osoby.

 • Opravena chyba – záznamy ukončené při automatickém rozdělení půlnocí byly započítávány do nesprávného konta. Oprava ze dne 13.08.2007 řešila zápočet pouze u záznamů automaticky zahájených půlnocí.

07.09.2007

 • Při instalaci programu DServer jako služba se nyní do definice služby zapisuje cesta k DServeru včetně označení diskové jednotky, na které je nainstalován. Mělo by to řešit problémy s provozem služby, když není DServer nainstalován na systémové jednotce.

 • Rozšířena funkčnost modulu „Zprávy administrátora uživatelům“. Nyní lze nadefinovat zprávu, která se automaticky zobrazí nejen při přihlášení uživatele, ale i během provozu. Zpráva může být zobrazena v samostatném okně nebo v tzv. oblasti provozních informace (pravý horní roh hlavní obrazovky programu DKlient). Zobrazení zprávy lze omezit na uživatele určité úrovně – např. jen pro administrátory apod.

02.09.2007

 • Rozšířena definice denního rozvrhu, část týkající se automaticky vkládaných záznamů docházky se zadanou dobou a komentáři. Nyní je možné definovat náhodnou odchylku vkládaných časů samostatně pro příchod/začátek a odchod/konec. Zároveň je možné určit směr náhodné odchylky (kladný, záporný, kladný i záporný). V předchozí verzi programu bylo možné definovat pouze jednu odchylku společnou pro pro oba časy a nebylo možné určit směr.

 • Do importu osob prováděného automaticky programem DServer doplněna možnost definovat import osob z databáze systému BonAP.

22.08.2007

 • Při procházení údajů v tzv. mřížce (gridu) lze nyní vyvolat dialog pro hledání kombinací kláves CTRL+F. Vyvolává se tak stejný standardní vyhledávací dialog jako po stisku pravého tlačítka myši nad záhlavím sloupce.

17.08.2007

 • Upraven modul, který vybírá z alternativních směn směnu, na kterou osoba nastoupila. V předchozí verzi program vynechával tzv. volné směny – tj. směny bez určení začátku a konce.

16.08.2007

 • Doplněna nová varianta sestavy „Zpráva o pracovní době“. Varianta číslo 10 obsahuje počet započítaných/uznaných hodin v jednotlivých dnech. Dny a hodiny jsou vypisovány v řádcích. V závěru sestavy je místo pro podpis pracovníka.

13.08.2007

 • Upraveno chování programu při automatickém rozdělení docházkového záznamu půlnocí na dva samostatné záznamy. Obsahoval-li původní záznam jiné komentáře než příchod/odchod, docházelo k zápočtu do nesprávného konta.

12.08.2007

 • Doplněna nová varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“. Sestava 09 obsahuje ve sloupcích počet započítaných/uznaných hodin v jednotlivých dnech. Pod řádkem s počty hodin je připraveno místo pro podpis pracovníka.

03.08.2007

 • Při automatickém ukončování vygenerovaných záznamů na základě průchodů přes snímače – např. ukončení služební cesty apod. systém nyní ukončuje i záznamy, jejichž čas začátku se rovná času ukončení. Tj. osoba projde přes snímač tam a zpět během jedné minuty. V předchozí verzi v takové situaci k automatickému ukončení vygenerovaného záznamu nedošlo.

16.07.2007

 • V modulu pro hromadný přesun osob z jednoho útvaru do druhého si nyní program ukládá naposledy vybrané útvary a automaticky je nabídne při příštím spuštění formuláře.

 • Při výběru organizačního útvaru pomocí tzv. stromové struktury nyní dochází vždy k načítání obsahu stromu přímo z datového zdroje. V předchozí verzi mohl program za určitých okolností použít data z mezipaměti a ve stromu se až do restartu programu nezobrazovaly případné nově přidané organizační útvary.

26.06.2007

 • Automaticky generované záznamy s náhodnou odchylkou jsou nyní správně zaokrouhlovány podle pravidel definovaných v parametrech komentářů průchodů.

 • Doplněna nová možnost zpracování dynamických přestávek vycházejících na konec pracovní doby. V konfiguraci programu lze nyní nastavit (kromě dříve existujících možností „vložit/nevložit“) i možnost „posunout“. Systém potom dynamické automaticky vložené přestávky, které vycházejí na konec pracovní doby, posune o půl hodiny zpět směrem k začátku pracovní doby, je-li to možné s ohledem na záznamy docházky.

 • Systém nyní kontroluje, zda jsou automaticky doplněné přestávky řazeny chronologicky. V předchozí verzi programu mohlo za určitých okolností dojít k situaci, kdy např. první přestávka začínala a končila později než druhá přestávka.

25.06.2007

 • Doplněn modul pro hromadný přesun osob z jednoho útvaru do druhého. Přesun může provádět uživatel s oprávněním „administrátor“ nebo „personální správa“ a musí mít zároveň právo zápisu pro oba útvary (zdrojový i cílový). Přesunem lze řešit např. změnu třídy studentů v novém školním roce apod.

20.06.2007

 • Při definici automatického importu osob prováděného programem DServer je nyní možné zadat filtrovací výraz (podmínku). Při importu potom budou zpracovány jen ty osoby, jejichž údaje splňují tuto podmínku.

10.06.2007

 • Opravena chyba – při určité kombinaci otevíraných zámků v definici přístupu snímače s 8 zámky nebo snímače typu VOŠ nedokázal program uložené údaje definice přístupu opětovně načíst a správně interpretovat. Při pokusu o otevření dříve vytvořené definice se zobrazovalo chybové hlášení „Řádek č. nn obsahuje neplatné hodnoty“.

08.06.2007

 • Import osob z tabulky stravovacího systému JIW je nyní proveden i v případě, že chybí indexový soubor tabulky s údaji osob. V předchozí verzi byl chybějící indexový soubor důvodem k neprovedení importu.

18.05.2007

 • Do definice přístupových skupin doplněna možnost kopírovat vybrané přístupové oprávnění do jiné skupiny. Nová volba je přístupná buď v místní nabídce vyvolávané pravým tlačítkem myši nad požadovanou definicí nebo tlačítkem „Kopírovat“ umístěným dole pod seznamem definic přístupu.

 • K přístupové skupině je nyní možné zapsat textovou poznámku.

14.05.2007

 • Do konfigurace DServeru na záložku „Ostatní“ doplněno pole „Období počítat od“ pro výchozí datum použité při automatickém určování období zpracování. Pole je přístupné pouze pro „typ období = 4 týdny“ a je-li vyplněno, použije se zadané datum jako začátek období č. 1. Následující období jsou potom odvozena od tohoto data. Není-li pole vyplněno, použije se jako výchozí datum pondělí 01.01.2001. Nové pole se netýká instalací, kde je jako období zpracování používán obvyklý kalendářní měsíc. Úprava řeší problém, kdy systém podle aktuálního data nesprávně určil období zpracování a na terminálech potom byla zobrazována bilance za jiné období.

12.05.2007

 • Opravena chyba v modulu pro kopírování přístupové skupiny. Pokud definice přístupu obsahovala binární hodnoty (nastavení některých typů docházkových terminálu), zobrazovala se při kopírování výzva k zadání obsahu určité proměnné a ke zkopírování definice nedošlo.

08.05.2007

 • Opravena chyba v modulu pro výběr osob s chybami v docházce. Příslušný SQL dotaz nebyl kompatibilní s MS SQL serverem. Chyba byla způsobena úpravami ze dne 30.03.2007 (hlídání nesprávně čerpaných přestávek).

06.05.2007

 • Opravena chyba DServeru – program zhavaroval při pokusu o zpracování nových průchodů do docházky. Chyba se týkala pouze instalací s daty na PostgreSQL serveru.

 • Opravena chyba v novém modulu „Pozdní příchody, předčasné odchody“. Modul používal SQL dotaz, který nebyl kompatibilní s PostgreSQL.

03.05.2007

 • Doplněn modul „Pozdní příchody, předčasné odchody“, který zobrazí přehled docházkových záznamů, ve kterých osoba buď přišla později, než dovolují parametry začátku směny, nebo odešla dříve, než povolují parametry konce směny. Modul je prozatím ve stádiu testování.

 • Doplněna podpora údržby datových tabulek na PostgreSQL serveru.

 • Modul „Zobrazit informace o zdroji dat“ nyní poskytuje informace i pro instalace s daty na PostgreSQL serveru.

25.04.2007

 • Opraveno zpracování průchodů – průchody z terminálu č. 10 a vyšší budou nyní řádně zpracovány.

 • Při prohlížení nebo tisku průchodů přes snímače se v záznamech, u kterých nebylo možné identifikovat osobu – držitele čipu, zobrazuje text „- neznámý čip XXXXXXXX -„. V předchozí verzi programu se vypisoval text „.NULL.“.

24.04.2007

 • Systém nyní sleduje verze databáze – v případě spuštění programu nad databází s nesprávnou verzí je zobrazeno varování. V souvislosti s tím bylo pozměněno označování verzí programu. Poslední tři číslice za desetinnou tečkou udávají požadovanou verzi databáze – tj. např. označení aktuální verze 1.30001 vyjadřuje verzi programu 1.30 pro databázi verze 001. Sledování verzí databáze je plně automatizovaný proces a nevyžaduje ze strany obsluhy žádný zásah.

 • Rozšířena možnost definice parametrů zpracování tiskových sestav v modulu „Přehledy z docházky“. Rozšíření se týká především varianty „Záznamy docházky s vybraným kontem“.

 • Opravena chyba – vykřičník na modrém pozadí u denních součtů docházky, který upozorňuje na den s nesprávně čerpanou přestávkou (viz. úpravy ze dne 29.03.2007) se nesprávně zobrazoval i u dnů bez záznamů o docházce.

 • Opravena chyba v programu DServer. Tlačítko „Povolit/zakázat klientský přístup“ v důsledku chyby fungovalo obráceně.

 • V přehledu docházky se nyní zobrazují dva stavové sloupce. V jednom sloupci se označují věty obsahující chybu nebo záznamy ke schválení, ve druhém nově přidaném sloupci se zobrazuje symbol konta, které se vyskytuje v detailních záznamech. V předchozí verzi se všechny uvedené údaje zobrazovaly v jednom sloupci a např. symbol konta nebyl vidět v neschválených nebo chybových řádcích.

 • Automatické zpracování generovaných záznamů o nepřítomnosti trvajících přes půlnoc (úprava ze dne 12.03.2007) mohlo za určitých okolností způsobovat nežádoucí výsledky (např. odchod k lékaři bez návratu byl automaticky ukončen příchodem následující den). Z toho důvodu bylo toto chování programu definováno jako konfigurační položka (Konfigurace systému – záložka Automaticky generované záznamy), s jejíž pomocí lze uvedené chování zapnout (standardně je předvolba vypnutá)

 • V programu DServer doplněna možnost odeslat informační e-mail o provedení automatické operace.

 • Upravena možnost importu údajů osob pomocí automatických operací v programu DServer. Nyní lze zakázat import nových osob (dochází pouze k aktualizaci údajů již existujících osob).

 • Rozšířena možnost importu z textového souboru – není už vyžadován pevný formát, v parametrech importu lze definovat oddělovač dat a seznam polí obsažených v souboru (není-li seznam polí zadán, předpokládá se pevný formát používaný v předchozích verzích programu)

03.04.2007

 • Při exportu průchodů pro docházku VEMA (viz. úpravy ze 14.01.2007) nyní systém rozlišuje průchody uskutečněné ve stejné minutě. Rozlišení je provedeno pomocí fiktivního počtu sekund v čase průchodu. Docházkový systém zaznamenává čas pouze v minutách (sekundy se nesledují) a tak průchody uskutečněné v jedné minutě mají stejný čas. Při exportu pro VEMU je nyní v prvním průchodu uvedeno 0 sekund, ve druhém průchodu ve stejné minutě 1 sekunda, ve třetím 2 sekundy atd.

30.03.2007

 • Systém nyní umožňuje definovat minimální přípustnou dobu přestávky (do konfigurace programu doplněno pole „minimální délka přestávky“). Nastavení se týká instalací, kde si přestávku označují sami pracovníci průchodem přes docházkový terminál. Je-li ručně označená přestávka kratší než doba definovaná v konfiguraci systému, dojde automaticky ke vložení přestávky, která doplňuje dobu chybějící do minima. Např. je definována minimální délka přestávky 15 minut, pracovník ručně zaznamená přestávku v délce 7 minut => systém automaticky doplní přestávku o délce chybějící do minima – tj. o délce 8 minut.

 • Opravena chyba v modulu, který doplňoval chybějící čas přestávek (např. pracovník ručně označil přestávky o souhrnné délce 23 minut, pro směnu však byla definovaná přestávka 30 minut). Při automatickém doplňování chybějící doby přestávek mohl systém za určitých okolností vložit přestávku, která se časově překrývala s následující automaticky vygenerovanou přestávkou. Oprava tento problém řeší.

29.03.2007

 • Do programu doplněna možnost upozorňovat na pozdě čerpané přestávky v práci. Jedná se o upozornění na situaci, kdy si přestávku označují sami pracovníci pomocí terminálu (např. odchod na oběd, příchod z oběda). Je-li v konfiguraci programu zapnuta nová předvolba „upozorňovat na pozdě čerpané přestávky“, zobrazí systém symbol chyby (vykřičník na modrém pozadí) u těch dnů, ve kterých byla přestávka čerpána příliš pozdě, tj. později než ukládá zákoník práce (resp. nastavení směny).

25.03.2007

 • Doplněna nová varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“. Nová varianta je označena jako „varianta 08 – na šířku, s poznámkami“. Kromě standardně vypisovaných údajů se na sestavě tisknou i uživatelské poznámky připojené k jednotlivým detailním záznamům docházky nebo výsledkům/doplňkům.

23.03.2007

 • Při prohlížení přehledu docházky je nyní možné zobrazit údaje rozpisu práce na celé období i pro novou variantu rozpisu práce (viz. změny z 28.12.2006). Volba je v místní nabídce (vyvolávané pravým tlačítkem myši) nad detailními záznamy docházky i nad denními součty.

 • Do položky „Zpracování docházky a doplňků“ hlavní nabídky programu byla doplněna nová volba „Údaje rozpisu práce“. Volba slouží pro zobrazení nebo tisk údajů rozpisu práce. Před zpracováním (prohlížením/tiskem) je možné zadat výběrové podmínky – např. vybrat jen práci pro určitý útvar apod. Při výběru dat je respektováno oprávnění uživatele – zobrazí se jen osoby těch útvarů nebo práce pro ty útvary, ke kterým má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění alespoň pro čtení.

 • Pro tisk údajů rozpisu práce v nové variantě doplněné 28.12.2006 připravena tisková sestava dle požadavků zákazníka. Tisk lze provést z několika různých míst programu – výše zmiňovanou novou volbou v hlavní nabídce, volbou „Tiskové sestavy a statistika – Sestavy evidence osob“, volbou „Tisk“ v přehledu docházky vybrané osoby atd.

19.03.2007

 • Do modulu pro zápis docházkového záznamu (normálního i celodenního) přidáno tlačítko „Poznámka“ sloužící (pouze při opravě existujícího záznamu) k zápisu nebo editaci poznámky připojené k záznamu.

12.03.2007

 • Při automatickém ukončování generovaných záznamů o nepřítomnosti (např. automatické ukončení služební cesty po návratu pracovníka) program nyní zpracovává i záznamy trvající přes půlnoc (např. odchod na služební cestu jeden den odpoledne a návrat následující den ráno).

26.02.2007

 • Při výpočtu doplňkových kont s nastavením „respektovat kalendářní dny“ se nyní započítávají i tzv. celodenní záznamy tj. záznamy bez uvedení času začátku a konce.

23.02.2007

 • Opravena chyba ve výpočtech doplňkových kont – po úpravách z 25.01.2007 program u některých typů kont nerespektoval nastavení konfigurace „Do výsledků zapsat i konta s nulovými hodnotami“.

15.02.2007

 • Do definice doplňkových kont přidána nová varianta typu doby – „uživatelská definice“. Standardní parametry výpočtu lze u tohoto typu rozšířit o speciální definici. Definice může obsahovat rozsáhlá pravidla pro zápočet/nezápočet do výsledné hodnoty konta.

14.02.2007

 • Doplněna chybějící možnost vymazat čip z modulu „Evidence čipů“.

13.02.2007

 • Opravena chyba – při automatickém rozdělování práce přes půlnoc na dva intervaly nedocházelo v druhém intervalu (začínajícím půlnocí) k zápočtu do konta.

06.02.2007

 • Opravena chyba způsobující havárii programu DKlient při pokus o uložení uživatelsky definovaného filtru.

 • Při zobrazení docházky k vybrané větě z modulu „Kontrola nepřetržitého odpočinku“, „Změny v záznamech docházky“ nebo modulu „Schvalované záznamy docházky“ se ukazatel nastaví na odpovídající den.

04.02.2007

 • Do parametrů exportu průchodů prováděného DServerem jako tzv. automatická operace (viz. úprava ze dne 14.01.2007) doplněna možnost definovat předčíslí, které bude při exportu doplňováno před čísla čipů.

01.02.2007

 • Upraven modul pro výpočet výsledků – globální filtr kont je nyní uplatněn už během prvotních výpočtů, tato úprava by měla řešit problém při výpočtu kont s typem doby „normální limitovaný úvazkem“ v měsících, ve kterých byl v záznamech docházky uveden např. globálně filtrovaný svátek.

 • Do výběru zobrazovaných sloupců v modulu pracovně označovaném jako „Docházka – testovací modul“ doplněna možnost zobrazení zkratky útvaru, pro který byla vykonávána práce.

31.01.2007

 • Při opravě parametrů doplňkového konta se text tlačítka „Rozšířený filtr“ zobrazuje modře, je-li už nějaký rozšířený filtr zadán. Je-li text tlačítka zobrazen standardní černou barvou, žádný filtr dosud nebyl definován.

 • Do definice doplňkových kont doplněny nové parametry v sekci „Podmínky pro započítání do hodnoty konta“. Nově lze např. stanovit maximální přípustnou dobu započítávaných kont, dobu, která bude do výsledku vypočítávaného konta započítána.

30.01.2007

 • Při výpočtu doplňkových kont s typem doby „normální limitovaný úvazkem“ (viz. úpravy ze dne 25.01.2007) dochází nyní i k výpočtu počtu dnů, je-li to v definici konta povoleno. Zároveň je výsledek konta (počet hodin a počet dnů) upravován proti úvazku – nově je prováděno zvyšování vypočítané hodnoty konta až do výše úvazku. V předchozí verzi systém pouze hodnotu konta snižoval.

 • Přepracován formulář pro zápis/opravu doplňkového konta. Jednotlivé objekty byly v rámci možností seskupeny do sekcí podle svého významu. Nově lze kliknutím na texty – nadpisy automaticky vybrat např. všechny kategorie osob, směny, dny v týdnu apod.

29.01.2007

 • Doplněn modul „Kontrola nepřetržitého odpočinku“, který kontroluje dodržování zákonem stanovené doby nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a doby odpočinku v týdnu. Požadovanou dobu odpočinku je nutné definovat v údajích modelů pracovní doby (viz. úpravy ze dne 23.01.2007)

25.01.2007

 • Rozšířen formát souboru exportovaného do mzdového systému označovaný jako varianta 04 (hodiny + dny + Kč + období). Věta souboru byla rozšířena o sloupec s kódem činnosti a nově vzniklý formát byl označen jako varianta 16 (hodiny + dny + kč + období + činnost). Při exportu dat v novém formátu se v údaji „středisko“ (organizační útvar) exportuje kód útvaru, pro které byla vykonávána práce. Není-li údaj k dispozici, exportuje se kód kmenového útvaru pracovníka. Údaj „činnost“ je určen podle sazby/druhu práce z tzv. rozpisu práce. Nejsou-li údaje rozpisu práce k dispozici, uloží se do výstupního souboru jako kód činnosti nula (0).

 • Do definice doplňkových kont přidána nová varianta typu doby – „normální limitovaný úvazkem“. Výsledek konta je vypočítán z dílčích údajů základních kont určených v definici konta. Výsledná hodnota je porovnána s úvazkem (fondem pracovní doby) a je-li vyšší než úvazek, dojde k automatickému snížení na hodnotu úvazku.

23.01.2007

 • Do parametrů modelu pracovní doby doplněna pole pro zápis zákonem stanovené doby nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a doby nepřetržitého odpočinku v týdnu. Údaje budou využívány v připravovaném kontrolním modulu, který zobrazí nebo vytiskne docházku nesplňující zadanou dobu.

16.01.2007

 • Při importu osob z ActiveDirectory nebo domény Windows NT jsou nyní vynechávány osoby bez příjmení a jména. Zároveň byla vylepšena identifikace již importovaných osob a tím opravena chyba, kdy se již naimportované osoby opakovaně importovaly pod jiným vygenerovaným osobním číslem.

15.01.2007

 • Je-li v přehledu docházky rozbalen seznam osob, nedochází při posunu v seznamu ke zobrazení docházky docházky osoby, která je v seznamu právě zvýrazněna. Údaje docházky se automaticky zobrazí až po výběru konkrétní osoby tj. až po zavření (zabalení) seznamu. Touto úpravou se výrazně urychlil pohyb v seznamu osob a zároveň by tím měl být vyřešen dlouhotrvající problém, kdy občas došlo omylem ke zobrazení docházky jiné osoby než aktuálně vybrané.

14.01.2007

 • Do parametrů denního rozvrhu, části týkající se automatického vkládání záznamu docházky, doplněna předvolba „Záznam vložit jen když v docházce dne není jiný záznam“. Je-li předvolba zapnutá, proběhne požadované automatické vložení záznamu docházky jen v těch dnech, ve kterých dosud není evidován žádný jiný docházkový záznam.

 • Do parametrů terminálů/snímačů/zámků doplněno pole „Lokalita/brána“. Do této desetiznakové položky je možné vepsat identifikátor docházkového zařízení. Údaj nemá význam pro vlastní zpracování docházky, ale je použit např. při exportu průchodů do systémů třetích stran.

 • Do automatických operací prováděných DServerem doplněna možnost provádět export průchodů do systémů třetích stran. V současné verzi je možné provádět export do textového souboru pro docházku VEMA. Ve větách průchodů ukládaných do souboru je mj. uvedeno číslo lokality/brány zadané v údajích docházkového zařízení (viz. popis předchozí úpravy programu).

08.01.2007

 • V parametrech základních i doplňkových kont je nyní možné nastavit zaokrouhlování na 5 a 10 minut. V předchozí verzi programu bylo možné zaokrouhlování pouze na 15, 30 a 60 minut.

28.12.2006

 • Doplněna nová varianta způsobu zpracování tzv. rozpisu práce. V konfiguraci programu DKlient lze nyní vybrat z následujících možností: rozpis práce neprovádět, rozepisovat do speciální tabulky (původní varianta rozpisu práce, rozepisovat přímo do záznamů docházky (nově doplněná varianta). Je-li vybrána nová (třetí zmiňovaná) možnost, je v dialogu pro zápis/opravu detailního (i celodenního) záznamu docházky zpřístupněna část dialogu týkající se rozpisu práce. Obsluha tedy může zadat sazbu/druh činnosti, zakázku, stroj/pracoviště a organizační útvar. Podobným způsobem byl rozšířen i dialog pro zápis/opravu výsledků docházky nebo tzv. doplňkových údajů. Zmiňované rozšíření dialogů se nezobrazuje, je-li v konfiguraci systému rozpis práce vypnut nebo je-li vybrána původní varianta, kdy se rozpis práce provádí do speciální tabulky.

 • Do modulů „Informace o větě docházky“ a „Informace o větě výsledků“ doplněno zobrazování údajů rozpisu práce – tj. informací o zakázce, sazbě/činnosti, stroji/pracoviště a organizačním útvaru.

 • Pro parametry rozpisu práce (výchozí sazbu, zakázku a stroj) je nově aplikována zásada dědičnosti. Tj. nemá-li osoba definované parametry ve svých osobních útvarech, platí pro ni parametry definované pro nadřízený organizační útvar.

 • Při zápisu údajů osob se na záložce „Rozpis práce“ zobrazují informace o parametrech děděných z nastavení nadřízeného útvaru.

 • Přepracován modul pro zápis parametrů organizačních útvarů. Údaje byly rozděleny na několik záložek. Na záložce „Rozpis práce“ se nově zobrazují informace o parametrech děděných z nastavení nadřízeného útvaru.

 • V parametrech základních a doplňkových kont je nyní možné zapnout zpracovávání/zadávání údajů týkajících se nového způsobu provádění rozpisu práce.

27.12.2006

 • Upraven modul pro stanovení rozsahu čtyřtýdenního období zpracování.

24.11.2006

 • Do evidence svátků/výjimečných dnů doplněna možnost importu seznamu svátků ze souboru od dodavatele programu.

20.11.2006

 • Při automatickém ukončování neúplných záznamů s nastavením „ukončovat po odpracování úvazku“ dochází nyní i k ukončení záznamů začínajících po splnění úvazku. V takovém případě je čas automaticky doplněného konce roven času začátku => doba ukončeného záznamu = 0 hodin.

19.11.2006

 • Upraven modul pro automatický import osob prováděný programem DServer. Nově lze importovat osoby (osoby a učitele) ze systému Bakaláři, připravena podpora pro import ze souborové i SQL verze.

 • Při importu osob v programu DServer dochází ke generování přihlašovacího jména do speciálních služeb – je-li používání speciálních služeb a automatické generování přihlašovacího jména povoleno v konfiguraci systému. U již existujících osob dochází k automatickému vygenerování jména pouze v případě, že dojde ke změně jejich zařazení do organizačního útvaru. Samozřejmě musí být v konfiguraci systému definován i formát automaticky generovaného přihlašovacího jména.

15.11.2006

 • Při prohlížení nebo tisku přehledu přítomných osob (modul „Informace a sledování/Zjištění přítomnosti“) je nyní k dispozici údaj „Počet započítaných/uznaných hodin“.

06.11.2006

 • Do modulu „Tiskové sestavy a statistika/Přehledy z docházky“ doplněna nová tisková sestava „Doplňky a výsledky s vybraným kontem“. Před tiskem se zadávají parametry – období, požadované konto apod. Výsledkem je výpis vypočítaných výsledků docházky i ručně zadaných doplňků splňujících zadané výběrové podmínky.

 • Tiskovou sestavu zmiňovanou v předchozím popisu je možné tisknout i z modulu „Zpracování docházky a doplňků/Doplňky a výsledky“.

 • Opravena chyba – při opravně osobního záznamu modul PIS docházelo k nežádoucímu vynulování periody opakování.

03.11.2006

 • Doplněn nový modul „Zpracování docházky a doplňků/Schvalované záznamy docházky“. Modul zobrazí přehled docházkových záznamů, které vyžadují schválení. Graficky jsou odlišeny již schválené záznamy od dosud neschválených, zobrazuje se i jméno uživatele, který schválení provedl. Zobrazené záznamy je možné dále filtrovat a tisknout.

30.10.2006

 • Opravena chyba – za určitých okolností bylo možné při opravě uložit údaje osoby bez zadaného osobního čísla.

23.10.2006

 • Opravena chyba – u instalací s daty na MySQL serveru pod operačním systémem Linux nebylo možné uložit opravené údaje v evidenci čipů.

15.10.2006

 • Do tabulky osob doplněna pole pro uložení přístupového jména a hesla, které budou moci využívat externí systémy (např. systém pro tisk/kopírování firmy YSOFT). Do dialogu pro zápis osobních údajů doplněna možnost zápisu i automatického vyplnění těchto polí.

04.10.2006

 • Při zápisu nebo opravě směny se nyní kontroluje jedinečnost zadaného popisu a zkratky. Dále je před uložením údajů směny provedena základní kontrola časové posloupnosti zadaných časových údajů směny.

27.09.2006

 • Opravena chyba – při opravě údajů osob nebo zápisu nových osob prováděných výběrem z místní nabídky (vyvolávané stiskem pravého tlačítka myši nad seznamem osob) docházelo při zápisu/opravě druhé nebo třetí osoby ke kritické havárii programu s hlášením C0000005, ve Windows XP potom i k pokusu o odeslání hlášení o chybě.

21.09.2006

 • Do evidence čipů doplněna možnost tisknout seznam čipů a seznam zaznamenaných pohybů čipů.

20.09.2006

 • Při definici parametrů VOŠ terminálů lze nyní překopírovat nastavení jednoho terminálu do nastavení všech ostatních terminálů. V rámci jednoho terminálu je také možné kopírovat nastavení vybraného dne do ostatních dnů. Úprava zjednodušuje definici pracovníkům technické podpory.

16.09.2006

 • Opravena chyba – v modulu „Snímače a terminály“ nefungovalo řazení podle některých sloupců.

 • Ošetřeno několik míst v programu DServer, které mohly potenciálně způsobovat havárii programu při zpracování nebo odesílání dat z/do off-line terminálů.

10.09.2006

 • Do modulu „Import osob“ v programu DKlient doplněna předvolba „Místo čísla čipu je zadáno jeho pořadové číslo (IDNUM)“ – při vlastním importu potom dochází ke konverzi IDNUM čipu – > skutečné číslo čipu. Předpokladem správného fungování je předem provedený import čísel IDNUM ze souboru od dodavatele čipů.

09.09.2006

 • Opravena chyba vznikající při zápisu nové osoby u instalací s daty v tabulkách .DBF. Při uložení nové osoby zobrazoval program upozornění na chybu v SQL dotazu, k uložení údajů přesto došlo.

08.09.2006

 • Doplněna možnost exportu tiskových sestav do souboru formátu Open Office Org Calc (.ODS) /prostřednictvím volitelného modulu umožňujícího export tiskových sestav do .PDF, .DOC, .XLS, .XML, .HTML, .ODT/

07.09.2006

 • Opravena chyba v modulu „Export do mezd“. Při provádění exportu s výběrem osob (např. export údajů jen osob vybraného útvaru) uživatelem „neadministrátorem“ docházelo při kontrole podpisů k selhání SQL dotazu.

04.09.2006

 • (volitelný modul PIS) Doplněna možnost definovat šablony personálních údajů. Šablona může obsahovat libovolné množství záznamů a požadavků. Šablony je potom možné aplikovat na vybrané osoby – do personálních záznamů osob se doplní údaje podle šablony.

28.08.2006

 • (volitelný modul PIS) V záznamu o účasti osoby na vzdělávací akci je možné označit absenci. Tímto způsobem lze např. označit záznamy, kde plánovanou účast osoby je nutné uhradit bez ohledu na to, zda se osoba vzdělávací akce zúčastnila.

 • (volitelný modul PIS) Záznamy uskutečněných vzdělávacích akcí je nyní možné kopírovat a vytvářet tak nové záznamy se stejnými údaji.

 • (volitelný modul PIS) Do prezenční listiny doplněno místo pro podpis lektora.

 • (volitelný modul PIS) Z požadavků na vzdělávání zadaných vedoucími pracovníky je nyní možné zapsat požadavky do osobních údajů pracovníků. Před vlastním zápisem je možné upravit zapisované parametry.

22.08.2006

 • Šablonu uživatelských oprávnění lze nyní aplikovat více uživatelům současně. Do modulu „Správa uživatelů“ bylo k tomu účelu doplněno tlačítko „Šabl. více uživ.“. Po jeho stisku se zobrazí dialog pro výběr více uživatelů, po ukončení výběru se zobrazí nabídka evidovaných šablon uživatelských oprávnění a poté dojde k aplikaci údajů šablony na vybrané uživatele.

21.08.2006

 • Do definice uživatelských oprávnění na záložku „Speciální“ doplněna předvolba „zobrazovat průchody osob i bez oprávnění“. Je-li předvolba zapnutá, zobrazí se uživateli v modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ i průchody osob, ke kterým nemá dostatečná přístupová oprávnění. Je-li nová předvolba vypnutá (výchozí stav), zobrazí se uživateli pouze průchody osob, ke kterým má oprávnění alespoň pro čtení.

 • Při importu osob z ActiveDirectory docházelo k ořezávání čísla čipů na 10 znaků. Tento nedostatek byl opraven, nyní se načítá až 15-ti znakové číslo čipu.

15.08.2006

 • Při definici importu osob ze softwaru JIW v programu DServer lze nyní určit, zda se jako klíčový údaj pro identifikaci osoby použije pole „OSCIS“ nebo „BONAPID“.

 • Při importu osob v programu DServeru se zadaný údaj, jehož osoby byly vynechávány, týkal pouze nově importovaných osob – osoby zadaného útvaru, které dosud v evidenci osob neexistovaly, se neimportovaly. Zákaz importu se nevztahoval na úpravu již existujících osob – při importu docházelo ke změnám údajů i u osob „zakázaného“ útvaru. Pro zákaz/povolení změn již existujících osob vybraného útvaru byla nyní do parametrů importu doplněna nová předvolba, která nastavuje chování programu při importu.

 • Při aplikaci šablony uživatelských oprávnění na vybraného uživatele je nyní možné vybrat, které údaje šablony se použijí (např. seznam útvarů, seznam kont, oprávnění uživatele). V předchozí verzi programu se vždy aplikovaly všechny údaje obsažené v šabloně.

14.08.2006

 • Opravena chyba v modulu pro import osob v programu DServer. Byla-li v parametrech importu zadaná zkratka útvaru, jehož osoby se mají při importu vynechávat, program toto nastavení špatně vyhodnotil a osoby naimportoval.

 • Při definici off-line přenosu v programu DServer je nyní možné zadat konkrétní čas, kdy má k přenosu dojít (např. 15:30). V předchozí verzi programu bylo možné zadat pouze periodu opakovaní přenosu.

09.08.2006

 • Opravena chyba v modulu pro import osob z obecného souboru/schránky. Při pokusu o import data narození docházelo k havárii programu.

01.08.2006

 • Ošetřeny některé chybové stavy, které mohou nastat při pokusu o odeslání e-mailu. V předchozí verzi mohlo dojít při výskytu chyby k ukončení programu, nyní by měl Docházkový systém chybu zpracovat – zapsat varování do protokolu událostí, případně vypsat hlášení pro uživatele. Nemělo by však dojít k havárii programu.

31.07.2006

 • V konfiguraci DKlienta lze nyní nastavit způsob chování programu v situaci, kdy automaticky vkládaná přestávka vychází na konec pracovní doby. V současné verzi je možné vybrat ze dvou variant: 1) přestávka se vloží i na konci pracovní doby /standardní chování/, 2) přestávka se na konci pracovní doby nevloží /nová vlastnost systému/.

28.07.2006

 • Při zápisu uskutečněné vzdělávací akce nebo při zápisu pracovního seznamu v modulu PIS je nyní možné používat předdefinované texty poznámek. Poznámky se tisknou v hlavičce prezenční listiny a u akcí stejného typu se často opakují. Nyní tedy lze vytvořit seznam předdefinovaných textů a při zápisu z tohoto seznamu vybírat a automaticky tak vyplňovat pole „Poznámky“.

 • Automaticky doplňované přestávky se nyní nevkládají za konec uznané doby. Např. při odchodu ve 14:10 upraveném (zaokrouhleném) na 14:00 se přestávka vložila od 14:00 do 14:30. Úprava nemá vliv na zápočet přestávek nebo odpracované doby, jedná se o „kosmetickou“ úpravu – přestávky podobné výše uvedenému příkladu se nyní nezobrazují.

25.07.2006

 • Opravena chyba v moulu testujícím, zda je osoba v pracovním poměru. Úpravou ze dne 10.07.2006 byla do modulu zanesena chyba – osobám, které ukončily pracovní poměr během zpracovávaného období, se nevypočítávaly výsledky docházky.

21.07.2006

 • Opravena chyba ve výpočtu doplňkového konta definovaného jako čas od – do (např. práce v noci). Došlo-li u záznamu trvajícího přes půlnoc v důsledku zaokrouhlení k tomu, že celá uznaná doba ležela ve dni konce (např. práce 23:35 až 06:00 po zaokrouhlení 00:00 až 06:00), nebyl občas záznam započítán do hodnoty konta.

18.07.2006

 • V konfiguraci programu DKlient byla pro parametr „Zobrazování popisu útvaru“ přidána varianta „jen zkratku skupiny“.

 • Do modulu „Správa uživatelů“ doplněna možnost používání šablon. Seznam oprávnění vybraného uživatele lze pojmenovat a uložit jako „šablonu uživatelských oprávnění“. Tuto šablonu lze potom aplikovat na libovolného jiného uživatele – u tohoto uživatele budou existující oprávnění vymazána a nově budou doplněna oprávnění podle vybrané šablony.

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Přehled docházky s vybraným kontem“. V sestavě se tiskla vždy jen zkratka střediska, i když byla uvedená osoba zařazena do útvaru jiné úrovně organizačního členění (např. do skupiny). Nyní se tiskne zkratka útvaru úrovně definované v konfiguraci programu.

17.07.2006

 • Do programu DServer doplněna možnost importu osob (uživatelů) z Active Directory nebo domény Windows NT. Import lze standardně definovat jako tzv. automaticky prováděnou operaci. Při importu z Active Directory je možné určit kontejner (CN) nebo organizační jednotku (OU), ze které se bude importovat. Import je také proveden i ze všech vnořených CN/OU. Nedochází k importu uživatelů, jejichž účet byl zablokován.

12.07.2006

 • Do údajů vzdělávací akce v modulu PIS bylo doplněno pole „datum fakturace“. Pole slouží pro zapsání data, kdy došlo nebo má dojít k proplacení nákladů na vzdělávací akci, liší-li se toto datum od data ukončení. Modul, který zpracovává podklady pro fakturaci/přeúčtování byl také upraven a nyní pracuje s nově doplněným datem fakturace. Není-li tento údaj vyplněn, pracuje modul standardním způsobem s datem ukončení vzdělávací akce.

 • Do tiskových sestav modulu PIS doplněna možnost členění podle útvaru – divize. Dále doplněna možnost tisknout každou skupinu členění sestavy na samostatné stránce.

 • Personální údaje osob se nyní zobrazují (s možností oprav) na záložce „PIS“ v modulu pro zápis/opravu údajů osoby. V předchozí verzi programu byly tyto údaje dostupné pouze v nabídce modulu PIS.

10.07.2006

 • Upraven modul testující, zda je osoba v pracovním poměru. V předchozí verzi byly osoby s chybějícím datem zahájení pracovního poměru a vyplněným datem ukončení pracovního poměru nesprávně považovány za osoby v pracovním poměru.

27.06.2006

 • Opravena chyba – při testu rozšířených uživatelských oprávnění se nyní netestují prázdné (nevyplněné) hodnoty. V předchozí verzi program např. nepovolil přístup do záznamu docházky, který neobsahoval konto.

25.06.2006

 • Počet kategorií osob byl zvýšen z původních 5 na 9.

 • Upraven modul „Hlídání průchodu“ – v předchozí verzi programu mohl chybně zaznamenaný průchod s nesmyslně vysokým budoucím datem způsobit nefunkčnost modulu. Tento nedostatek byl nyní opraven. Modul nyní také reaguje na případné opakované průchody uskutečněné během jedné minuty (tj. obsahují stejný čas průchodu).

 • Upraven modul „Průchody osoby“. Při výběru průchodů pro zobrazení je jako hlavní výběrový údaj použito osobní číslo zaznamenané u průchodu. Vzhledem k tomu, že některé typy docházkových terminálů tento údaj (osobní číslo) nepředávají v informacích o průchodu, je jako vedlejší výběrový údaj použito číslo čipu. Úprava by měla řešit problémy u instalací používajících různé typy docházkových zařízení, z nichž některé vracejí v údajích o průchodu osobní číslo a jiné pouze číslo čipu.

23.06.2006

 • Opravena chyba v tiskovém modulu – na tiskárně Minolta Magicolor se netiskly sestavy barevně.

 • Při zápisu uskutečněné vzdělávací akce nebo pracovního seznamu osob v modulu PIS je nyní možné seznam osob prohledávat standardně po stisku pravého tlačítka myši nad záhlavím prohledávaného sloupce.

22.06.2006

 • Do modulu „Zjištění přítomnosti“ doplněna volba „Počty přítomných denně v zadané době“. Volba umožní zpracování přehledu počtu osob, které byly přítomny v určité době v zadaném období. Pro každý den zadaného období obsahuje přehled jeden řádek s počtem přítomných osob.

21.06.2006

 • Do seznamu údajů dočasných změn přístupových skupin doplněna možnost zobrazení sloupce s čísly čipů.

20.06.2006

 • Do modulu „Zjištění přítomnosti“ doplněna volba „Přítomnost denně v zadané době“. Nová varianta zpracování umožňuje zobrazit přehled osob, které byly přítomné např. denně v době od 16:00 do 17:00 v období od 1. ledna do 31. května apod.

19.06.2006

 • Na prezenční listině modulu PIS se nyní tiskne i údaj „Číslo průkazu“.

18.06.2006

 • Do konfigurace programu (DKlient) doplněna nová předvolba „Používat rozšířená uživatelská oprávnění“. Zapnutím předvolby se aktivuje tlačítko „Přístupná konta“ v údajích uživatelů. Pomocí tlačítka je nutné každému uživateli určit seznam kont, která může opravovat. Standardně nemá žádný uživatel přístup k žádném kontu, tj. pokud je použita nová předvolba „Používat rozšířená uživatelská oprávnění“, je bezpodmínečně nutné doplnit přístupová oprávnění všech uživatelů, kteří opravují záznamy docházky.

17.06.2006

 • Při výběru fotografie v údajích uživatele je nyní možné vybrat kromě souboru typu BMP i GIF a JPG. V předchozí verzi nebyly soubory GIF/JPG nabízeny.

06.06.2006

 • Dojde-li při importu čipů ze souboru od výrobce (IDNUM) ke zjištění duplicitního identifikátoru (ID) čipu, je na tuto skutečnost obsluha upozorněna a může zvolit další postup. V předchozí verzi program v takovém případě čip naimportoval bez identifikátoru

 • Do osobních záznamů/požadavků v modul PIS doplněno pole „Číslo průkazu“.

04.06.2006

 • Do přehledu docházky (do nabídky vyvolávané pravým tlačítkem myši nad záznamy docházky) doplněna volba „Potlačit začátek nebo konec záznamu“. Volba spouští nový modul, který umožní potlačení poloviny (příchodu/začátku nebo odchodu/konce) vybraného záznamu docházky. Potlačená polovina záznamu bude vložena jako samostatný potlačený záznam.

02.06.2006

 • Při importu čísel čipů ze souboru od výrobce (IDNUM) jsou nyní čísla čipů převáděna na velké znaky (kapitálky).

01.06.2006

 • Do parametrů zpracování sestavy „Tiskové přehledy z údajů docházky / Záznamy docházky s vybraným kontem“ doplněna možnost zadat rozmezí časů příchodů nebo odchodů. Nyní je tedy možné např. vypsat záznamy docházky osob, které zaznamenaly příchod v době od 6:00 do 7:00 a odešly po 16:00 apod. Při určování rozsahu času lze požadovat výběr podle skutečného času příchodu/odchodu nebo podle uznaného času začátku/konce.

28.05.2006

 • V přehledu docházky lze nyní vyvolávat místní nabídku (standardně vyvolávaná pravým tlačítkem myši) i stiskem speciální windows – klávesy umístěné na klávesnici vedle pravého tlačítka CTRL nebo kombinací kláves SHIFT + F10.

26.05.2006

 • Do parametrů zaokrouhlování komentářů průchodů doplněna možnost zaokrouhlovat relativně vzhledem ke konci směny. V původní verzi bylo možné zaokrouhlovat relativně pouze vzhledem k začátku směny.

25.05.2006

 • Opravena chyba v modulu pro výpočet výsledků a v modulu pro definici globálního filtru kont. Pokud bylo do filtru zahrnuto více než 24 kont, došlo k překročení interního limitu systému a program při pokusu o aplikování filtru zhavaroval. Po úpravě již není počet filtrovaných kont omezen.

23.05.2006

 • Opravena chyba v modulu pro odesílání nových osob (nebo osob se změněným čipem/bilancí) do terminálu. Chyba souvisela s úpravou ze dne 14.05.2006 (omezení přístupu určitých skupin ve dnech definovaných jako svátek).

19.05.2006

 • Opravena chyba – v modulu pro export do mezd (typ Milsoft) byla hodnota denních úvazků uváděna omylem v minutách.

 • Při zpracování uživatelské sestavy docházelo k havárii program, pokud byl definován tisk sloupce s částkou Kč.

14.05.2006

 • Do modulu Dočasné změny přístupové skupiny doplněna možnost „hromadného“ zápisu – tj. požadavek na dočasnou změnu skupiny lze zadat více osobám zároveň. Při výběru osob lze postupovat výčtem nebo určením útvaru/více útvarů. Modul pro hromadný zápis požadavků na dočasnou změnu přístupové skupiny byl zpřístupněn i pomocí samostatné volby v hlavní nabídce.

 • Do definice parametrů přístupové skupiny doplněna předvolba Zakázat přístup ve svátek. Je-li předvolba zapnutá, testuje DServer během odesílání osob do terminálu, zda není pro vybranou osobu definován svátek (v evidenci Svátků/výjimečných dnů). Je-li svátek zjištěn, osoba nebude do terminálu odeslána tj. nebude jí povolen přístup přes takto nastavený terminál.

09.05.2006

 • Opravena chyba v modulu „Přehled odpracovaných směn“ – při pokusu o zobrazení detailu vybrané buňky v okamžiku, kdy byl nastaven filtr pomocí „seznamu útvarů“, docházelo k havárii programu.

08.05.2006

 • Rozšířen modul „Přehled odpracovaných směn“ – po dvojkliku na vybranou „buňku“ přehledu nebo po stisku tlačítka „Detail“ se zobrazí podrobný seznam osob, které byly do hodnoty „buňky“ přehledu započítány (mají odpracovanou směnu)

 • Přehled odpracovaných směn – po útvarech“ lze nyní členit (součtovat) podle různých úrovní organizačních útvarů (podle skupiny, střediska, divize, firmy). Způsob členění se definuje v parametrech zpracování sestavy.

 • V modulu „Přehled odpracovaných směn“ je nyní možné vybírat (filtrovat) osoby podle tzv. seznamů organizačních útvarů. Uživatelé si mohou definovat svoje vlastní seznamy útvarů, které poté použijí pro zpracování přehledu. V předchozí verzi programu bylo možné provést filtrování pouze jediného vybraného útvaru. Nyní (pomocí seznamu útvarů) je možné filtrovat výčtem organizačních útvarů.

04.05.2006

 • Opravena chyba v modulech „Přehled odpracovaných směn“ doplněných do programu při úpravách 25.04.2006. Moduly špatně interpretovaly práci mimo směnu a docházelo k nežádoucímu posunu typu směn.

 • Do parametrů zpracování „Přehledu odpracovaných směn“ doplněna předvolba „Nezapočítávat práci bez směny“. Je-li nová předvolba zapnutá, nezapočítává se do přehledu práce mimo směnu (bez směny).

 • Upraven modul pro export mzdových podkladů do SAP – HR. V číselných údajích se nyní jako oddělovač desetinné části používá , (čárka) místo původní . (tečky)

02.05.2006

 • Opravena chyba v modulu pro export do mezd – při pokusu o export docházelo u instalací, které používají jiné období zpracování než standardní kalendářní měsíc, k havárii programu.

01.05.2006

 • Do hlavní nabídky programu DKlient doplněna možnost odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele bez nutnosti ukončovat a znovu spouštět program.

30.04.2006

 • Doplněn export do mezd pro SAP – HR (soubory IT 2001 a IT 2010).

25.04.2006

 • Do nabídky Tiskové sestavy a statistika doplněny položky Přehled odpracovaných směn – po dnech a Přehled odpracovaných směn – po útvarech. Položky slouží k alternativním zobrazení (v tabulce/mřížce) údajů tiskových sestav z modulu Tiskové sestavy a statistika / Přehledy z docházky (sestavy Přehled odpracovaných směn…). Při výpočtech se používají stejné parametry jako při výše zmiňovaných tiskových sestavách. Během zobrazení vypočítaných údajů může obsluha měnit parametry výpočtů, omezit rozsah osob zařazených do zpracování apod.

 • Do programu DServer doplněna možnost importu osob ze souboru pořízeného v SAP – HR.

 • Modul PIS nyní při přihlášení upozorňuje uživatele na případné vzdělávací akce, kterých se účastnil a dosud neprovedl jejich hodnocení.

24.04.2006

 • Do parametrů uživatelů na záložku Speciální doplněna nová předvolba Zakázat zjišťování přítomnosti osob bez oprávnění. Uživatelé, kteří budou mít novou předvolbu zapnutou, nemohou zjišťovat přítomnost osob, ke kterým nemají přístupové oprávnění alespoň pro čtení. Ostatní uživatelé (s předvolbou vypnutou) mohou zjišťovat přítomnost všech osob bez ohledu na svoje přístupová oprávnění. Tímto se mění chování programu, kdy žádný z uživatelů nemohl zjišťovat přítomnost oso, ke kterým neměl přístupové oprávnění (úprava ze dne 17.04.2006)

20.04.2006

 • Opraveno kódování příkazů pro VOŠ terminály – v původně dodaných podkladech s popisem formátu byla chyba.

 • Při definici režimů VOŠ terminálů se jednotlivé režimy (denní/odpolední/noční) pro větší přehlednost zobrazují různými barvami.

19.04.2006

 • Do programu DKlient doplněn modul Dočasné změny přístupové skupiny. Modul umožňuje definovat dočasnou příslušnost vybraných osob do jiné přístupové skupiny. V zadaném období (datum od – do) systém vybrané osoby přeřadí do určené přístupové skupiny a po uplynutí období je zase přeřadí zpět do původní přístupové skupiny.

18.04.2006

 • Upraven modul Hlídání průchodu – v seznamu osob jsou uvedeny pouze osoby odpovídající oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele.

 • Opravena potenciální chyba v modulu Hlídání průchodů – hlídání mohlo být nefunkční pro první uskutečněný průchod každého dne. Systém při zahájení hlídání zjišťuje poslední (nejnovější) známý průchod a do sledování zahrnuje pouze nové průchody uskutečněné po tomto posledním průchodu. Byl-li tento poslední průchod uskutečněn předchozí den, modul nové průchody nerozpoznal.

17.04.2006

 • Při prohlížení průchodů nyní systém respektuje přístupová oprávnění a nezobrazuje průchody osob, které patří do organizačních útvarů, ke kterým nemá aktuálně přihlášený uživatel oprávnění alespoň pro čtení.

 • Při zjišťování přítomnosti vybrané osoby program respektuje přístupová oprávnění a v seznamu osob zobrazí pouze osoby patřící do útvaru, ke kterému má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění alespoň pro čtení.

16.04.2006

 • Do parametrů základních kont doplněno pole V jednom záznamu uznat maximálně nn hodin. Je-li pole vyplněné, systém v záznamech docházky s takto nastaveným kontem nedovolí zapsat vyšší počet hodin, než je uvedeno v definici konta.

09.04.2006

 • Opravena chyba v modulu exportu do mezd pro systém Milsoft v kombinaci s rozpisem práce. Program nyní správně exportuje záznamy rozpisu práce s 6 místným kódem činnosti. V předchozí verzi byly záznamy s 6 místnými kódy činností vynechávány. V údajích výstupního souboru jsou nyní správně uvedeny organizační útvary, na kterých byla prováděna práce. V předchozí verzi se do exportovaných záznamů zapisoval vždy organizační útvar osoby.

 • Opravena chyba v modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ – modul v důsledku chyby zobrazoval i osoby s ukončeným pracovním poměrem.

 • Při obecném exportu do souboru z modulu pro Tisk/Náhled se nyní nastavené parametry (typ výstupního souboru, cesta do složky a název souboru) ukládají do registru systému Windows. Uložené údaje potom systém nabídne jako výchozí při příštím exportu.

03.04.2006

 • Opravena chyba v modul pro import čipů ze souboru od výrobce – chyba souvisela se změnami evidence čipů ze dne 06.03.2006.

 • Na výslovné přání zákazníka bylo rozšířeno pole „zkratka organizačního útvaru“ z původních 5 znaků na 6. Doporučujeme nadále zadávat maximálně 5 znaků, 6. znak nemusí být v některých modulech podporován a může dojít k oříznutí pole na standardních 5 znaků.

02.04.2006

 • Doplněna možnost speciálního zpracování komentáře „99“ vraceného čtečkami připojenými k docházkovému terminálu. Je-li kód „99“ definován v seznamu komentářů, je zpracován jako příchod 99.

26.03.2006

 • Do parametrů uživatelů na záložku „Speciální“ doplněna předvolba Skrýt osoby s ukončeným pracovním poměrem. Uživatelům s takto definovaným omezením se osoby zařazené do útvaru vyhrazeného pro ukončené pracovní poměry nezobrazují v přehledu docházky ani v seznamu osob. Touto úpravou byl omezen původní význam předvolby „Skrýt osoby kt. se docházka nezpracovává“, která v předchozích verzích programu sloužila zároveň ke skrývání osob s ukončeným pracovním poměrem a osob, kterým se nezpracovává docházka.

 • Při opravě záznamu docházky lze do pole „Uznaná doba“ zadat maximálně 48 hodin.

 • Do modulu DServer doplněna možnost zpracování průchodů pořízených docházkovým systémem firmy IMA.

24.03.2006

 • Opravena chyba v modulu pro definici parametrů „terminálů VOŠ“. Zadané režimy provozu se neukládaly.

 • Opravena chyba v modulu pro odesílání parametrů terminálů a přístupových skupin do terminálů. Modul nesprávně zpracoval konfiguraci nových „terminálů VOŠ“.

22.03.2006

 • Je-li maximální počet hodin bilance odesílaný do terminálu roven nule (definováno v konfiguraci DServeru), odesílá se do terminálu nulová hodnota bilance. V předchozí verzi program tento stav chybně vyhodnotil jako nedefinovaný limit bilance a automaticky použil implicitní limit 60 hodin. Zmiňovaný limit udává maximální počet hodin, který dokáže zobrazit/zpracovat docházkový terminál, nastavení nemá žádný vliv na výpočet bilance zobrazované v programu DKlient.

 • Volání modulu „Filtrování kont“ bylo přesunuto do samostatné volby Globální filtrování kont v nabídce „Parametry zpracování docházky“. V předchozí verzi programu se modul vyvolával pomocí tlačítka „Filtr kont“ v modulu „Export do mezd“. Volba je přístupná pouze pro uživatele s oprávněním „administrátor“ a slouží k zákazu zpracování (výpočtu) vybraných docházkových kont pro určené kategorie osob. „Zakázaná“ konta se u osob určené kategorie nevypočítávají a tudíž se nezobrazují ani mezi výsledky docházky dotčených osob.

 • Upraven modul „Export do mezd“ – doplněna možnost provést export podle globálních parametrů platných pro všechny klientské stanice nebo podle vlastních parametrů platných pouze na jednom PC. Dále doplněna možnost definovat filtrovací podmínku pro výběr osob. Při následném exportu se zpracovávají pouze údaje osob splňujících filtrovací podmínku.

21.03.2006

 • Původní modul „Uzavření období / Export do mezd“ rozdělen na dva samostatné moduly dostupné v nabídce „Kontrola/uzávěrka“. Modul Export do mezd je přístupný uživatelům s oprávněním „administrátor“ nebo uživatelům se speciálním oprávněním „uživatel může provádět export do mezd“ (viz. změny ze dne 20.11.2005). Modul Uzavření období je přístupný pouze uživatelům s oprávněním „administrátor“.

20.03.2006

 • Doplněna podpora „terminálů VOŠ“. Nový typ lze nastavit a definovat v modulu „Snímače a terminály“.

06.03.2006

 • Při upgradu DServeru dochází k prvotní inicializaci evidence čipů – program vytvoří číselník stavů čipů a standardní číselník operací s čipy. Dále dochází k zaevidování výdeje všech čipů zapsaných v evidenci osob.

05.03.2006

 • V konfiguraci systému (program DKlient) bylo vstupní pole pro zápis e-mailové adresy, na kterou systém odesílá zprávu při chybě programu, přesunuto na záložku „Vzhled&zobrazení&upozorňování“.

 • Do systému doplněna série modulů pro zpracování evidence čipů. Evidence čipů je přístupná pro uživatele s oprávněním „administrátor“ a „personální správa“.

 • Do konfigurace Dklienta doplněna na záložku „Parametry systému“ předvolba Vyžadovat zadání údajů při změně stavu čipu. Je-li nová předvolba zapnutá, zobrazí se při změně stavu čipu (přidělení, odebrání, výměna apod.) dialogové okno, ve kterém obsluha může doplnit údaje týkající se změny čipů. Je-li předvolba vypnutá, doplní se do údajů o změně údaje automaticky podle přednastavených pravidel, od uživatele není vyžadována žádná reakce. Tento parametr souvisí s výše popisovanou změnou – doplněním modulů pro evidenci čipů.

04.03.2006

 • Upraven vzhled tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ – varianta 07. Záhlaví sestavy je nyní stínované (šedé pozadí textu), v nadpisech sloupců změněn text „Hodin“ na „Uznáno hodin“ (počet započítaných/uznaných hodin za celý den), a text „Hodin“ na „Hodin včetně přestávek“ (počet započítaných/uznaných hodin u jednotlivých detailů docházky).

24.02.2006

 • Při vyhledávání čísla čipu pomocí stisku pravého tlačítka na záhlaví sloupce v prohlížení seznamu osob, přehledu průchodů apod. lze nyní použít čtečku čipů – program před zahájením hledání provede konverzi zadaných/sejmutých znaků.

17.02.2006

 • Na záložku „Kontrolní chod“ v konfiguraci DServeru doplněny předvolby Odesílat osoby do terminálů a Odesílat nastavení skupin do terminálů. Jsou-li předvolby zapnuté, dochází během kontrolního chodu k odesílání všech osob (resp. přístupových skupin) do terminálů a zámků. V předchozí verzi programu docházelo k odesílání těchto údajů během kontrolního chodu vždy, když bylo povoleno automatické odesílání změn osob a skupin (na záložce „Automat“ v konfiguraci DServeru).

15.02.2006

 • Do modulu „Přehled návštěv“ doplněny předvolby jen automobily = zobrazí se jen návštěvy se záznamem o automobilu, jen osoby = zobrazí se jen návštěvy bez automobilu, jen právě přítomné = zobrazí se jen návštěvy právě přítomné v areálu organizace. Stav nastavení uvedených předvoleb se ukládá do registrů a je nastaven jako výchozí při příštím spuštění přehledu návštěv.

06.02.2006

 • Do konfigurace programu DKlient doplněna předvolba „Schvalovat napracování zadané při průchodu“. Je-li nová předvolba zapnutá, docházkový systém vyžaduje schválení záznamů, kde uznaná doba přesahuje limity směny. Zpravidla se jedná o záznamy průchodů s komentářem, který má povolen parametr „započítat i čas mimo směnu“.

 • Uživatelům s nastaveným parametrem Skrýt osoby kt. se docházka nezpracovává (viz. úpravy ze dne 30.11.2005) se nyní osoby (s ukončeným pracovním poměrem nebo osoby, kterým se nezpracovává docházka) nezobrazují ani v seznamu osob (volba „Osoby a jejich členění – Evidence osob“).

03.02.2006

 • Opravena chyba – v uživatelských sestavách se netiskla hodnota Kč u kont, kde se částka vypočítávala pomocí počtu hodin/dnů a sazby.

 • Od úpravy ze dne 18.01.2006 obsahoval modul DLOADER (zavaděč programu Docházka – Klient) chybu, která umožňovala opravy docházkových údajů osob, ke kterým uživatel neměl dostatečná přístupová oprávnění. Tato chyba byla opravena.

01.02.2006

 • Do výběrových podmínek modulů „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ a „Přehled průchodů“ doplněna nová předvolba „Jen průchody denně v době od – do“. Pomocí předvolby a zadaného rozsahu času lze výběr průchodů omezit a vypsat průchody uskutečněné v určité denní době – např. všechny průchody v lednu uskutečněné v době od 8:00 do 8:10 apod.

 • Pro instalace s daty na MySQL serveru – pole datových tabulek typu TEXT byla změněna na LONGTEXT. V některých případech nestačila nebyla maximální velikost polí typu TEXT (32 kB) dostačující.

30.01.2006

 • Opravena chyba v modulu pro import osob z obecného souboru nebo schránky. Při zjišťování výchozí skupiny strávníků docházelo k havárii programu.

26.01.2006

 • Opravena chyba v modulu výpočtu výsledků z rozpisu práce. DKlient i DServer při pokusu o výpočet neustále zobrazoval dotaz na hodnotu proměnné m.tnOsc. Chyba vznikla při úpravách 8.1.2006.

25.01.2006

 • Doplněna nová varianta sestavy „Zpráva o pracovní době/Přehled docházky“ varianta 07 – v sestavě se nevypisují skutečné časy příchodů a odchodů, jsou uvedeny jen započítané/uznané časy. Sestava je orientovaná na šířku, vypisují se časy prvních třech přestávek.

 • Do exportu údajů z tiskových sestav „Zpráva o pracovní době/přehled docházky“ doplněna pole s časy prvních třech přestávek.

22.01.2006

 • Doplněna nová varianta sestavy „Zpráva o pracovní době/Přehled docházky“ varianta 06 – v sestavě se nevypisují skutečné časy příchodů a odchodů, jsou uvedeny jen započítané/uznané časy. Vzhledově sestava vychází ze standardní sestavy „Zpráva o pracovní době“ – tj. A4 orientace na výšku, v horní části v tabulce detailní záznamy, v dolní části v tabulce výsledky.

 • Upraven export údajů z tiskových sestav „Zpráva o pracovní době/Přehled docházky“. Nyní se exportují jen ta pole, která mají pro uživatele význam (dříve docházelo k exportu všech polí – tj. i těch se systémovým významem). Názvy sloupců v exportovaných datech byly upraveny (v rámci možností daných systémem) do srozumitelnější podoby.

20.01.2006

 • Doplněna evidence stravovacích skupin.

 • V osobních údajích lze nyní osobám definovat stravovací skupinu. V modulu prohlížení seznamu osob lze zobrazovat a exportovat pole „stravovací skupina“ a „kód stravovací skupiny“.

 • V údajích organizačních útvarů lze definovat výchozí stravovací skupinu platnou pro osoby patřící do útvaru

19.01.2006

 • DServer nyní podporuje i komentáře průchodů „41“ (příchod) a „C1“ (odchod). Tyto komentáře musí být před použitím definovány mezi komentáři průchodů stejným stylem jako standardní komentáře „01“ (příchod) a „81“ odchod.

18.01.2006

 • Do definice parametrů přístupových skupin doplněna možnost zakázat zpracování průchodů pořízených na určitém snímači do docházky. Je-li nová předvolba využita, průchod přes definovaný snímač bude zaznamenán, ale nebude dále zpracováván v údajích docházky. Toho lze využít např. v případě, kdy část osob prochází přes více snímačů, ale pro zpracování docházky má význam až druhý ze snímačů (např. 1. snímač otevírá dveře, 2. snímač zaznamenává začátek přítomnosti na pracovišti), zároveň však existuje jiná skupina osob, pro kterou má z pohledu docházky význam průchod přes první snímač.

 • Upraven modul pro zadávání informací, které chce správce systému sdělit ostatním uživatelům (volba „Správa programu – Zprávy administrátora uživatelům“). Do modulu byl doplněn nový typ zprávy – tzv. provozní informace. Začátek zprávy (informace) tohoto typu se zobrazí po přihlášení uživatele ve speciální oblasti v pravé horní části obrazovky, celou zprávu může uživatel zobrazit po stisku k tomu určeného tlačítka. Správce systému může při definici zprávy určit zda a jaká budou tlačítka zobrazená vedle textu informace, jejich popis a akci, která se jimi spouští.

 • Opraven SQL dotaz v modulu „Změny v záznamech docházky“ – modul nyní funguje i v instalacích s daty na MS SQL, PostgreSQL a Oracle.

13.01.2006

 • Do přehledu docházky byla doplněna možnost zobrazení kódu výpočtu (kód výpočtu je využíván jako doplňkový údaj pro některé typy exportů do mezd)

 • Do statistické sestavy „Pracovní neschopnost – celkový přehled“ doplněn i počet pokračujících pracovních neschopností a počet pracovních neschopností celkem.

12.01.2006

 • Do modulu „Změny v záznamech docházky“ doplněna možnost tisku zobrazených údajů.

11.01.2006

 • V modulu „Změny v záznamech docházky“ bylo zpřístupněno tlačítko „Detail“, které slouží pro zobrazení detailních informací o vybraném záznamu docházky.

 • Opravena chyba při zpracování vyšších záporných hodnot ve výsledcích docházky (týká se zřejmě pouze konta „převod bilance z minulého období“). V některých případech program zadanou zápornou hodnotu nesprávně uložil – absolutní hodnotu snížil o počet minut uvedených v údaji. Chyba se týkala výhradně záporných hodnot.

 • Opravena chyba – v modul pro zápis nebo opravu výsledků docházky (nebo doplňků) nefungovalo tlačítko „Zrušit ruční změny“. Chyba byla do programu zanesena při některé z předchozích úprav.

10.01.2006

 • Doplněn modul pro práci s číselníkem klasifikace zaměstnání (KZAM-R). Číselník je zobrazen ve stromové struktuře, ve formuláři je možné vyhledávat zadaný kód, opravovat, přidávat nebo mazat položky. Také je možné zobrazit seznam osob, které patří do vybrané položky klasifikace. Modul je k dispozici pouze pro instalace s aktivovaným modulem PIS)

08.01.2006

 • Pro doplňkové konto typu „počítadlo dnů“ doplněna možnost definovat sazbu (částku). Vypočítaný počet dnů je potom násoben příslušnou sazbou a ve výsledcích docházky je zobrazena výsledná hodnota.

06.01.2006

 • Upraven SQL dotaz v modulu „Změny v záznamech docházky“. Původní dotaz nebyl kompatibilní se staršími verzemi MySQL serveru.

 • Při výběru osob pro tisk sestavy „Záznamy docházky s vybraným kontem“ je nyní možné vybírat také podle rozsahu platových tříd, např. tisk osob s platovou třídou vyšší než 10 apod. (s platovými třídami lze pracovat pouze při aktivovaném modulu PIS /Personální Informační Systém/).

16.12.2005

 • Opravena chyba v univerzálním modulu pro filtrování údajů. Filtrovací podmínka „začíná číslem“ nebo „nezačíná číslem“ nefungovala na datech MySQL serveru.

 • Do modulu „Přehled docházky s vybraným kontem“ doplněna možnost tisku zobrazených údajů.

 • Opravena chyba v modulu pro šifrování a ukládání přihlašovacích údajů pro přístup k SQL serverům. Pokud byl přístup definován bez hesla, program nesprávně zašifroval a uložil přihlašovací údaje. Při dalším spuštění programu byly přihlašovací údaje znovu vyžadovány. Chyba se projevila pouze při přístupu s prázdným heslem.

13.12.2005

 • Doplněn modul „Změny v záznamech docházky“, který zobrazí seznam docházkových záznamů aktuálního období, které byly ručně (obsluhou) změněny. Změněné údaje jsou barevně zvýrazněny, zobrazuje se jméno uživatele, který (poslední) úpravu provedl.

11.12.2005

 • Doplněna nová varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ (pracovní označení: varianta 05). V sestavě standardního vzhledu jsou barevně (barvou pozadí) odlišeny celé řádky se sobotami, nedělemi a svátky.

30.11.2005

 • Do parametrů uživatele programu doplněna předvolba: Skrýt osoby kt. se docházka nezpracovává. Je-li předvolba zapnutá, nezobrazují se uživateli v seznamu (při práci s přehledem docházky) osoby, kterým se nezpracovává docházka (tj. osoby s ukončeným pracovním poměrem a osoby, které mají v parametrech zpracování nastaveno Způsob mzdového zpracování = nezpracovávat)

20.11.2005

 • Do parametrů uživatele programu doplněny nové předvolby: Uživatel může provádět export do mezd – i uživatel „neadministrátor“ může spustit export do mezd, Uživatel nemá přístup do záznamů docházky – uživatel může přistupovat k údajům osob podle oprávnění k organizačním útvarům, nemůže však ani zobrazit docházku žádné osoby.

18.11.2005

 • U dialogu sloužícího pro definování uživatelů a přístupových oprávnění lze nyní měnit jeho velikost. V předchozí verzi programu byla velikost dialogu pevně stanovená.

15.11.2005

 • Opravena chyba v importu osob z obecného souboru nebo schránky. Při pokusu o zaevidování čipu docházelo k havárii programu.

13.11.2005

 • Doplněn export údajů do mzdového systému FLUXPAM 5. Do souboru nápovědy byl doplněn podrobný popis tohoto typu exportu.

12.11.2005

 • Opravena chyba v modulu pro výpočet výsledků docházky v programu DServer. Chyba byla zanesena do programu při úpravě dne 02.11.2005. Při chybě došlo k havárii DServeru při pokusu o zápis vypočítaných výsledků.

07.11.2005

 • Opravena chyba v modulu „Doplňky a výsledky“. Když se oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele tzv. překrývala (byla definována dvě různá oprávnění pro stejný útvar), zobrazovaly se údaje doplňků a výsledků duplicitně.

02.11.2005

 • Upraven modul pro speciální přepočet bilance. Tento modul se používá jednorázově pro opravu bilance v datech pořízených ve starší verzi programu (verze před 01.01.2003), kdy se zásadním způsobem měnil způsob výpočtu a sledování bilance. Modul nyní provádí změny systémových kont „bilance celkem“ a „převod bilance z minulého období“ i v již uzavřených obdobích! Modul je určen pro pracovníky technické podpory .

01.11.2005

 • Změněno chování programu při automatickém generování záznamu po odchodu. V předchozí verzi programu docházelo ke generování záznamu při odchodu během normální doby směny (rozmezí od normálního začátku do normálního konce směny). Nyní operace proběhne při odchodu během pružné doby směny (v době od pružného příchodu do pružného odchodu)

24.10.2005

 • Doplněna nová varianta „uživatelsky definované sestavy“ s názvem „Měsíční_výsledky_002“ – vzhledově vychází ze sestavy stejného názvu 001, ale obsahuje součty nebo mezisoučty jednotlivých sloupců. U sloupců s číselnými hodnotami (počet dnů, Kč apod.) je nutné v parametrech sloupce definovat délku hodnoty a počet desetinných míst, jinak nebudou součty sloupce zobrazeny správně.

23.10.2005

 • Do nabídky „Informace a sledování“ doplněn nový modul „Přehled průchodů“. Modul zobrazuje počet průchodů jednotlivých osob, před zpracováním lze určit rozsah období od – do, organizační útvar a rozsah počtu průchodů. Lze tak např. zobrazit nebo vytisknout přehled osob, které v určitém období zaznamenaly na docházkovém terminálu více než 10 průchodů apod.

 • Při zápisu nebo opravě organizačního útvaru se nyní zobrazuje model pracovní doby, přístupová skupina a sazba za práci, kterou zapisovaný útvar dědí z nadřízeného útvaru. Zděděné hodnoty jsou platné pouze v případě, že nejsou v parametrech útvaru zadány hodnoty vlastní (tj. není-li např. v údajích útvaru zadán model pracovní doby, platí pro tento útvar model pracovní doby zadaný v nadřízeném útvaru)

17.10.2005

 • Opravena chyba – v modulu „Hlídání průchodu“ bylo nepřístupné tlačítko „Hlídat“, i když byly zadány všechny potřebné údaje pro zahájení hlídání. Pro zpřístupnění tlačítka bylo nutné změnit a následně vrátit zpět některý z parametrů hlídání.

10.10.2005

 • Doplněna nová varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“. V nové sestavě jsou údaje jednotlivých dnů vypisovány ve sloupcích – každý den v samostatném sloupci.

23.09.2005

 • Opravena chyba – při pokusu o filtrování osob podle IDNUM čipu došlo k havárii programu. Chyba byla odstraněna v univerzálním filtrovacím modulu a mohlo k ní docházet i při filtrování jiných údajů.

22.09.2005

 • Opravena chyba v modul „Sestavy evidence osob“. Byla-li naposledy použitá uživatelsky definovaná sestava vymazána, došlo při spuštění modulu k chybě a ukončení programu.

 • Opravena chyba v modulu „Export výsledků vybraného konta“ (viz. změny z 16.09.2005). Export nefungoval pro instalace, které jako období zpracování nepoužívají kalendářní měsíc.

20.09.2005

 • Do formuláře „Přepočet docházky“ doplněna předvolba „Potlačit všechny záznamy“. Předvolba je přístupná pouze při spuštění pro vybranou osobu – tj. při spuštění z modulu „Přehled docházky“ a slouží k potlačení (vyřazení ze zpracování) všech záznamů docházky v zadaném období (datum od – do).

 • Opravena chyba – i uživatelé mohli v důsledku chyby opravovat některé osobní údaje (příjmení, jméno, titul, adresa, telefonní číslo) i osobám, ke kterým měli oprávnění jen pro čtení.

 • Při importu osob ze systému Bakaláři se nyní importuje i číslo čipu, je-li v datovém souboru příslušné pole (kod_cipu_).

16.09.2005

 • Nový modul „Automatické přidělení čipů“ doplněný 14.09.2005 nefungoval v instalacích s daty v tabulkách .DBF. Tato chyba byla opravena.

 • Do programu DKlient doplněna možnost exportu výsledných údajů vybraného konta. Nová volba je v nabídce „Kontrola / Uzávěrka“.

14.09.2005

 • Do programu Dklient doplněna možnost automatického přidělení čipů osobám. Čipy jsou přidělovány pomocí předem importovaného seznamu pořadových čísel (IDNUM) ze souboru dodaného výrobcem.

10.09.2005

 • Do programu Dklient doplněna možnost importu osob (žáků a učitelů) ze systému Bakaláři.

02.09.2005

 • Opravena chyba – při zápisu nebo opravě detailního záznamu docházky s využitím uživatelsky definovaných zkratek (horkých kláves) pro výběr komentářů průchodů nedocházelo k výpočtu započítané/uznané doby.

01.09.2005

 • Pokus o opravu chyby – občas docházelo při výběru osoby ze seznamu k situaci, kdy zobrazené osobní číslo neodpovídalo zobrazenému jménu. Tento problém byl znám pouze z hlášení zákazníků, při testování se podobnou situaci nikdy nepodařilo navodit a žádný ze zákazníků nebyl schopen situaci na požádání předvést. Do programu byl doplněn kód, který by měl tuto situaci kontrolovat a v případě rozporu mezi osobním číslem a jménem provést automatickou opravu. Zda byl opravou problém vyřešen bude známo až po důkladném otestování ve skutečném provozu.

31.08.2005

 • Do modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ doplněna předvolba „Omezit počet zobrazovaných průchodů“. Po jejím zapnutí je možné zadat maximální počet průchodů, které bude modul zobrazovat. Vždy se zobrazují nejnovější průchody splňující vybrané parametry. Pokud tedy spustíte modul např. pro celý aktuální den s automatickým obnovováním a počet průchodů omezíte na 20, zobrazuje se posledních dvacet zaznamenaných průchodů.

 • Do modulu se seznamem průchodů vybraných pomocí modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ doplněno tlačítko „Obnovit“, které slouží pro obnovení (opakované načtení) zobrazených dat. Tlačítko není přístupné, je-li při zadávání výběrových podmínek použita předvolba „Automaticky obnovovat“. V takovém případě totiž dochází k obnovení dat automaticky v pravidelných intervalech.

26.08.2005

 • Do modulu „Import osob“ v programu DKlient doplněna předvolba „Vynechat osoby bez přiděleného čipu“. Je-li zapnutá, neimportují se osoby bez čipu.

16.08.2005

 • Do modulu „Osoby“ doplněna možnost zobrazení sloupce s pořadovým číslem (tzv. IDNUM) čipu. Toto pořadové číslo je využíváno zejména při přidělování nových čipů.

 • Do automatických operací prováděných DServerem doplněna možnost definovat operaci „Zpracování požadavků z webu“. Tento typ operace slouží k provádění změn docházkových záznamů zadaných z webového rozhraní docházky.

 • Webové rozhraní bylo doplněno o možnost provádět omezené změny ve vlastní docházce (vlastní = docházka osoby, která přistupuje přes web). Tyto změny jsou zpracovány DServerem při výše zmiňované automaticky prováděné operaci.

09.08.2005

 • Při importu osob z obecného/textového souboru v programu DKlient je nyní možné importovat i pole datum narození, pohlaví, poznámka, přístupová skupina.

 • Doplněn modul „Docházka – testovací modul“ – dočasně slouží k vyzkoušení přehledu docházky, ve kterém jsou data denních součtů a detailních záznamů prezentována v jedné mřížce místo původních dvou. Nový modul je navíc připravován především pro obsluhu pomocí klávesnice.

 • Při přepočtu docházky s předvolbou „Zrušit všechny ruční opravy“ a „Vymazat ručně doplněné záznamy“ dochází nyní i k výmazu záznamů o krácení vázaných na věty docházky.

03.08.2005

 • Doplněn dialog „Rychlý zápis krácení“. Přístupný je pouze pro instalace s aktivovaným modulem „Krácení doby“.

 • Do automatických operací prováděných DServerem doplněna možnost exportu denních hodnot kont. V parametrech lze export omezit na určitý organizační útvar, definovat konto, které bude exportováno apod.

15.07.2005

 • Opravena chyba v modulu pro zaokrouhlování příchodů/odchodů. Zaokrouhlování na 15 minut – relativní vzhledem ke směně začínající např. v 5:50 – nefungovalo správně.

14.07.2005

 • Opravena chyba v modulu odesílajícím změněnou bilanci do terminálu. Chyba byla do programu zanesena při úpravě ze dne 13.07.2005

13.07.2005

 • Opravena chyba v modulu pro automatické doplňování zbývajícího času přestávky (k doplnění zbytku přestávky dochází v případě, kdy je použito konto, které nahrazuje přestávku a toto konto je kratší než předepsaná doba přestávky). Jestliže jediný použitelný záznam pro vložení zbytku přestávky předcházel záznamu nahrazujícímu přestávku, došlo nesprávně k vložení přestávky do doby konta nahrazujícího přestávku.

 • Opravena chyba v modulu pro stanovení období zpracování podle systémového data. Modul se používá při zpracování s jiným obdobím než je kalendářní měsíc. Program v roce, kdy 1. leden patří do posledního týdne předchozího roku, špatně určil období. Chyba způsobovala především problém v odesílání bilance do terminálu na přelomu dvou období. Do terminálu byla chybně odeslána bilance minulého (již uplynulého) období.

 • Opravena chyba – při odesílání bilance do terminálu systém za určitých okolností nerespektoval případný zákaz převodu bilance z období do období. Problém se mohl projevit během kontrolního chodu první den nového období.

20.06.2005

 • Při zápisu/opravě záznamu docházky, celodenního záznamu docházky a denního součtu je nyní zadávaný počet hodin omezen na maximálně 48 hodin. V předchozí verzi nebyl údaj kontrolován a při zadání nesmyslně vysoké hodnoty docházelo k numerickému přetečení a havárii programu.

 • Opravena chyba – v modulu prohlížení osob nefungovalo řazení (po kliknutí na záhlaví sloupce) podle „Kategorie“ a „Mzd. zpracování“

19.06.2005

 • DServer nyní během kontrolního chodu odesílá všechny osoby do terminálu v případě, že je povoleno odesílání bilance nebo odesílání osob do terminálu. V předchozí verzi se omylem údaje osob neodesílaly, když nebylo odesílání bilance povoleno.

 • Do automaticky prováděných operací v programu DServer doplněna možnost nadefinovat odesílání všech osob do terminálů. Jedná se v podstatě o duplicitní možnost nastavení odesílání, protože automatické odesílání osob do terminálu lze standardně zapnout v konfiguraci DServeru pomocí k tomu určených předvoleb.

07.06.2005

 • Při výpočtech doplňkových kont definovaných jako doba odpracovaná v určitém časovém rozmezí (čas od – do) nebo dni v týdnu (např. práce v sobotu), kde je požadován výpočet období (data) od-do, program nyní seskupuje po sobě souvisle jdoucí dny do jednoho záznamu výsledků. Pro tento typ kont je údaj o období od-do nepodstatný, nicméně úprava byla provedena na žádost uživatelů.

05.06.2005

 • Do konfigurace programu DKlient doplněna předvolba „Používat definovatelné ‚horké‘ klávesy“. Je-li tato předvolba zapnutá, je možné v parametrech komentářů průchodů a základních/doplňkových/systémových kont definovat klávesu nebo kombinaci kláves, která rychle nastaví požadovaný komentář nebo konto – např. ve formuláři pro zápis/opravu docházky apod. Definované klávesové zkratky jsou platné pro všechny uživatele a může je definovat pouze uživatel – administrátor.

03.06.2005

 • Opraveny sestavy „Přehled odpracovaných směn..“. Do sestav se nezapočítávala práce „mimo směnu“.

02.06.2005

 • Opravena chyba v modulu pro definici parametrů přístupové skupiny. U nových typů terminálů s osmi připojenými zámky nefungovalo (jen instalace s daty v tabulkách .dbf) uložení zadaných parametrů.

 • Doplněna nová varianta sestavy „Přehled odpracovaných směn – po dnech“ a mírně upraven konfigurační formulář sestav „Přehled odpracovaných směn“.

 • Do sestavy „Přehled odpracovaných směn – po dnech“ se nyní započítává i práce mimo směnu (do položky „Ostatní“)

01.06.2005

 • Zvýšen maximální přípustný počet přístupových skupin v terminálu z 9 na 36.

 • V telefonním seznamu lze nyní po stisku pravého tlačítka zobrazit informace o vybrané osobě. Informace obsahují i aktuální stav přítomnosti osoby.

31.05.2005

 • V parametrech docházkových terminálů je nyní možné doplnit popis jednotlivých přístupových zámků připojených k terminálu. Zadaný popis se potom zobrazuje i při definici přístupových skupin. Popis slouží pro usnadnění orientace správce systému.

20.05.2005

 • Doplněn nový modul „Informace a sledování/Přehled aktuální přítomnosti“, které slouží ke zobrazení nebo tisku celkového přehledu přítomných, nepřítomných, omluvených a neomluvených osob v daném okamžiku. Údaje je možné dále třídit, filtrovat a exportovat. Stavy přítomnosti/nepřítomnosti jsou barevně odlišeny.

18.05.2005

 • Drobná úprava v parametrech přístupu skupiny přes terminál – pole „Otevřít při alarmu“ je nyní přístupné i v případě, když není povoleno otevírání zámku č. 1.

16.05.2005

 • Doplněna podpora provozu na Oracle DB serveru. Funkčnost dosud není ověřena v reálném provozu.

09.05.2005

 • Při zálohování s parametrem „po provedení vymazat data z exportního adresáře“ dochází nyní k výmazu pouze souborů .dbf a .fpt. V předchozí verzi program provedl výmaz všech souborů umístěných exportním adresáři, což mohlo – při chybném nastavení exportního adresáře – způsobit nechtěnou ztrátu důležitých dat.

06.05.2005

 • Opravena chyba v tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“ – varianta 03. V této sestavě se nevypisoval čas třetí přestávky, resp. místo třetí přestávky se omylem vypisovala druhá přestávka.

04.05.2005

 • Opravena chyba v programu DServer – občasné problémy s párováním ručně zadaných příchodů s odchody ze snímačů.

01.05.2005

 • Při zápisu nebo opravě údajů osoby je prováděna kontrola, zda je osoba zařazená do nějaké přístupové skupiny. Pokud skupina není vybraná, zobrazí se (při pokusu o uložení údajů) upozornění. Upozornění se zobrazí pouze v případě, že je definovaná alespoň jedna přístupová skupina.

26.04.2005

 • Doplněna možnost tisku údajů z evidence vozidel (volitelný modul Vozidla). Prozatím je k dispozici tisk seznamu vozidel a přehled (počet) rezervací v zadaném období. Další sestavy budou průběžně doplňovány podle požadavků uživatelů.

19.04.2005

 • Při zápisu nebo opravě údajů osoby je prováděna kontrola, zda má osoba zadaný model pracovní doby. Pokud model není zadán, zobrazí se (při pokusu o uložení údajů) upozornění.

15.04.2005

 • Opraven modul „Nulování převodu bilance“. Modul v instalacích s daty na MySQL serveru nefungoval – použitý SQL příkaz nebyl kompatibilní s tímto SQL serverem.

13.04.2005

 • Do konfigurace DServeru na záložku DRouter doplněno pole umožňující změnit ID poslední zpracované věty databáze DRouteru. Změna ID věty se používá výhradně pro servisní účely, není určena pro běžné použití.

 • Odstraněno informativní hlášení „Osobní číslo je povinný údaj, musí tedy být zadáno!“ objevující se při zápisu více nových osob – při ukládání pomocí tlačítka „Další“.

12.04.2005

 • Opravena chyba v modulu pro zpracování statistického přehledu pracovních neschopností – modul nedokázal spojit pracovní neschopnost přecházející přes tři a více období (měsíce) do jednoho záznamu.

09.04.2005

 • Odstraněna chyba projevující se při provozu na MS SQL serveru. Při zápisu nového docházkového konta docházelo k chybě při generování jedinečného kódu konta. V důsledku chyby se do datové tabulky zapsala konta bez jednoznačného identifikátoru, což mohlo způsobovat „zaseknutí“ programu během výpočtů výsledků docházky. Úprava ze dne 02.03.2005 řeší úpravu již zaznamenaných kont bez identifikátoru, ze strany uživatele tedy není nutné provádět žádné zásahy, stačí pouze spustit modul s evidencí docházkových kont.

 • Upraven výpočet uznaných/odpracovaných dnů – pokud se stejné konto vyskytne v docházce vícekrát během jedno dne, bude do počtu dnů započítáno pouze jednou.

 • V definici denního rozvrhu je nyní možné pro automaticky vkládaný záznam určený časem začátku a konce definovat náhodnou odchylku časů začátku a konce. Definuje se počet minut, o který se mohou lišit zadané časy.

06.04.2005

 • Při opravě neúplného záznamu docházky, ve kterém chybí příchod/začátek se automaticky předvyplní datum začátku/příchodu podle data odchodu/konce.

 • Při přepočtu docházky se zapnutými předvolbami „Zrušit všechny ruční opravy“ + „Vymazat ručně doplněné záznamy“ + „Vymazat vygenerované záznamy“ zůstávaly v detailech docházky prázdné řádky bez data a času. Docházelo k tomu pouze ve specifickém případě, kdy se původně jednalo o záznam napůl vygenerovaný systémem a napůl doplněný ručně. Tento nedostatek je opraven – prázdné řádky jsou nyní automaticky odstraněny.

05.04.2005

 • Upraven modul pro výmaz dat. Nově je možné provést výmaz údajů docházky jen pro vybrané období. Modul slouží především pro pracovníky servisu Z-Ware.

 • Doplněn modul pro archivaci dat – archivovaná data jsou ukládána do .dbf souborů (tabulky Visual Foxpro) do adresáře určeného uživatelem. Prozatím není k dispozici podpora pro automatické otevření a prohlížení archívu. Do archívu lze zatím přistupovat pouze po manuální změně cesty k datům v ODBC zdroji.

16.03.2005

 • V definici doplňkového konta upraveno vstupní pole (číselník) pro zadání minimálního počtu odpracovaných minut nutných pro zápočet konta. V původní verzi programu byla maximální přípustná doba 500 minut. Tento limit byl nyní změněn na 9999 minut.

 • Při importu údajů osob z obecného souboru nebo schránky jsou z pole s osobním číslem nejprve odstraněny případné mezery mezi číslicemi, teprve potom dochází k převodu na numerickou hodnotu. V předchozí verzi programu se osobní číslo obsahující mezery nepřevedlo na číselnou hodnotu správně.

05.03.2005

 • Doplněn modul pro export denních hodnot docházkových kont.

02.03.2005

 • Při spuštění modulu „Docházková konta“ program provádí kontrolu, zda mají všechna konta přidělený jednoznačný vnitřní identifikátor. Pokud některému kontu identifikátor chybí, program jej automaticky vygeneruje a doplní do údajů konta. Tato oprava slouží pro odstranění problému, který byl zjištěn v datech některých zákazníků – zřejmě se jedná o pozůstatek automaticky doplněných kont v některé ze starších verzí programu.

 • Při výpočtech výsledků docházky se do hodnoty počtu dnů započítávají i dny bez naplánované směny – pro varianty zápočtu definované v parametrech kont: započítat vždy, je-li to jediný zápočet, je-li to nejdelší zápočet.

 • Opravena chyba vznikající při pokusu o tisk sestavy „Výsledné údaje docházky – údaje pro export“. Program havaroval při testu, zda je povolen tisk aktuálně zpracovávaného konta – úprava z 13.02.2005

22.02.2005

 • Při opravě normálního záznamu docházky je nyní přepínač „započítat do dne začátku/započítat do dne konce“ přístupný i tehdy, kdy po zaokrouhlení patří časy příchodu a odchodu do stejného dne, ovšem pouze v případě, že tento den (datum) je větší než den, do kterého aktuálně patří opravovaný záznam docházky.

20.02.2005

 • V parametrech modelu pracovní doby zpřístupněna volba „Při trvání přes půlnoc – rozdělit do obou dnů“.

15.02.2005

 • Parametr „Uživatel může zpracovávat krácenou dobu“ je nyní přístupný i pro uživatelé bez oprávnění „administrátor“.

 • Doplněna nová varianta výpočtu doplňkových kont – počítadlo dnů. Za každý den, ve kterém osoba splní definované podmínky (odpracování zadané doby v určitých základních kontech), se do výsledné hodnoty konta započítá 1 (jedna). Varianta výpočtu je vhodná např. pro zjištění počtu dnů, ve kterých má osoba nárok na poskytnutí příspěvku na stravné.

13.02.2005

 • Do parametrů kont (normálních, doplňkových i systémových) doplněna předvolba „Konto netisknout“. Je-li předvolba zapnutá, konto se nebude tisknout na sestavě „Zpráva o pracovní době“ a „Výsledky docházky“.

12.02.2005

 • Doplněn nový volitelný modul „Krácení doby“ pro sledování ručně krácených záznamů docházky. Modul není součástí standardní instalace – je nutné jej zakoupit a aktivovat.

 • Do parametrů oprávnění jednotlivých uživatelů doplněna předvolba „Uživatel může zpracovávat krácenou dobu“. Slouží pro zpřístupnění údajů a funkcí výše zmiňovaného modulu „Krácení doby“. Uživatelé bez toho oprávnění nemají k záznamům o krácení doby přístup.

 • Do parametrů doplňkových kont doplněna nová varianta typu vypočítávané doby – krácená doba docházky. Konta s touto variantou výpočtu zpracovávají údaje pořízené v modulu „Krácení doby“.

02.02.2005

 • Opravena nekritická chyba vznikající při kontrole mzdového kódu konta u instalací s daty na MS SQL serveru.

30.01.2005

 • Doplněna nová varianta exportu do mezd pro systém TARGET 2100.

 • V definici off-line přenosu do/z databáze Drouteru/DZámku je nyní možné ručně zadat identifikační číslo (ID) naposledy zpracovaného záznamu o průchodu. Při řešení problémů tak může správce systému vynutit opakované zpracování již zpracovaných průchodů. Volba se používá pouze pro servisní účely!

25.01.2005

 • Opravena chyba v exportu do mezd pro systém firmy Milsoft. Do výstupního souboru byly doplňovány hodnoty základních kont (dovolená, paragraf apod.) v minutách, tím docházelo k numerickému přetečení a ve výstupním souboru byly v důsledku přetečení uvedeny nulové hodnoty těchto kont.

23.01.2005

 • Do údajů uživatelů doplněna nová předvolba „Uživatel je oprávněn provádět off-line přenosy“. V předchozí verzi programu mohl provádět off-line přenosy dat pouze administrátor. Pro uživatele – administrátora zůstává oprávnění pro provádění přenosů zachováno bez ohledu na nastavení nové předvolby.

19.01.2005

 • Program DServer nyní při odesílání jednotlivých osob do terminálu odesílá před vlastními údaji osoby příkaz pro vymazání původního záznamu osoby v terminálu. Terminál tedy nejprve vymaže původní údaje osoby uložené v terminálu a teprve potom si uloží nové údaje. Bez této vlastnosti docházelo občas k duplicitnímu zápisu osob do terminálu.

18.01.2005

 • Zavaděč DLOADER nyní podporuje parametr AKTUALIZACE=<cesta> v souboru SETUP.CFG. Nový parametr slouží k individuálnímu nastavení cesty do aktualizačního adresáře docházkového systému. Je-li tento parametr v souboru SETUP.CFG definován, má přednost před aktualizačním adresářem standardně definovaným v konfiguraci DServeru.

17.01.2005

 • Při zápisu nové návštěvy nyní seznam osob obsahuje všechny osoby bez ohledu na přístupová oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele.

16.01.2005

 • Do exportu podkladů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněn sloupec „NumZapocet“ s numerickou hodnotou denního zápočtu. Původní sloupec „zapocet“ se zápočtem ve formátu HH:MM (hodiny:minuty) zůstal v souboru zachován.

 • U doplňkových kont s výpočtem definovaným jako doba v rozmezí čas od – čas do nebo s volbou „respektovat kalendářní dny“ program nyní bere v úvahu nastavení počítat/zadávat období od – do tj. ve vypočítaných údajích bude uvedeno i období (datum od – do) trvání konta (je-li výpočet období požadován a definován v parametrech konta).

 • Upraven modul pro export do mezd ve formátu PAM – VEMA. U položek s číslem činnosti 3 se do výstupního souboru (do pole pro datum začátku trvání) zapíše datum prvního dne zpracovávaného období, není-li u položky uvedeno (vypočítáno) skutečné datum začátku.

13.01.2005

 • Při exportu podkladů tiskové sestavy „Výsledky“ jsou nyní údaje o počtu hodin převedeny do uživatelsky srozumitelnějšího formátu (počet hodin upravený na dvě desetinná místa). V předchozí verzi se hodnota počtu hodin exportovala ve vnitřním formátu (celočíselný počet minut).

12.01.2005

 • Doplněna podpora pro novou verzi docházkových terminálů umožňujících připojení až 8 zámků.

 • Do (volitelného) modulu „Vozidla“ doplněna možnost nastavení vzhledu přehledu rezervovaných vozidel (počet zobrazovaných dnů, výška řádků a šířka sloupců, velikost písma).

 • Při exportu údajů do externího souboru je nyní uživateli nabídnuto otevření právě vytvořeného pomocí asociovaného programu (např. MS Excel/602Tab pro soubory .XLS, MS Internet Explorer pro soubory .HTM).

31.12.2004

 • Optimalizován (zrychlen) start některých formulářů (přehled docházky, zjištění přítomnosti,…)

14.12.2004

 • Upraven export do mezd pro PAM VEMA – zpracován požadavek na odstranění nulových hodnot ve výstupním souboru.

 • Opravena chyba v modulu pro automatický zápočet směn přes půlnoc do dne konce – chyba se v programu vyskytovala od úpravy ze dne 09.12.2004 a způsobovala, že žádný záznam nebyl započítán do dne konce.

13.12.2004

 • Opravena chyba v modulu „Zápis modelu“. Po některé z posledních úprav modul neukládal zadané směny platné pro práci mimo rozvrh.

 • Dle nově zaslaných a doplněných požadavků upraven export do mezd pro PAM VEMA.

11.12.2004

 • Při automatickém určování směny z více definovaných alternativ program nyní ignoruje záznamy s vygenerovaným začátkem/příchodem. Za určitých okolností totiž docházelo k chybném přiřazení jiné směny než původně určené podle „normálního“ záznamu, který vygenerování nového příchodu/začátku inicioval.

10.12.2004

 • Výběr do seznamu osob s chybami v docházce je nyní prováděn podle záznamů tabulky DENIK (denních součtů docházky). V předchozí verzi programu byl výběr prováděn podle jednotlivých detailních záznamů docházky a v seznamu se tak neobjevily osoby, kterým některý den chyběl jakýkoliv záznam docházky tj. denní součet docházky byl označen jako chybný.

09.12.2004

 • Upraven modul rozhodující (u směn přes půlnoc) o zápočtu do dne začátku nebo dne konce. Při odchodu několik minut po půlnoci, kdy byl odchod v důsledku zaokrouhlení upraven na 00:00 (půlnoc), docházelo chybně k zápočtu do dne konce, byl-li tento způsob zápočtu nastaven v parametrech modelu pracovní doby. Nově modul nejprve provede úpravu času odchodu a teprve potom rozhoduje o zápočtu do dne začátku/konce.

05.12.2004

 • Doplněna podpora provozu na více (max. 9) vzdálených (off-line) instancích docházkového systému s přenosem realizovaným pomocí souborů. V souvislosti s tímto rozšířením byly údaje osob rozšířeny o nové pole „Instance“. Pole určuje vzdálenou instanci, ve které se provádí zpracování údajů osoby. Nové pole je přístupné a viditelné pouze při nastavení „způsobu zpracování docházky a průchodů“ na hodnotu „docházka off-line na jiné instanci programu“.

 • V konfiguraci DServeru se v souvislosti s výše popisovanou změnou jiným způsobem definuje typ instance – centrální nebo vzdálená 1 až vzdálená 9. Každá vzdálená instance musí mít tímto způsobem nastaven jedinečný identifikátor.

03.12.2004

 • Doplněna volba Aktivace volitelného modulu (program Dklient, Správa programu/Speciální volby). Pomocí zakoupeného aktivačního klíče bude možné v budoucnu zpřístupnit volitelné moduly programu. V současné době se připravuje volitelný modul Vozidla pro správu a evidenci údajů o firemních vozidlech. Tento modul nebude ve standardních instalacích volně k dispozici.

02.12.2004

 • Doplněna nová varianta výpočtu doplňkového konta – „bilance v období + přesčas“, jak je zřejmé z popisu, hodnotu konta tvoří součet bilance v období a nařízeného přesčasu.

01.12.2004

 • V modulu „Hlídání průchodů“ a „Zjištění přítomnosti“ jsou nabízeny všechny osoby bez ohledu na přístupová omezení přihlášeného uživatele.

30.11.2004

 • Opravena chyba v modulu provádějícím datovou konverzi ze starších verzí na formát používaný od verze 1.1. Pokud byl upgrade proveden na záložních datech (soubor .CAB) pořízený v instalaci s daty na MySQL, neproběhla datová konverze korektně.

27.11.2004

 • Pro datové tabulky na MySQL serveru je nyní pevně předvolený typ MyISAM. Tento typ se použije při vytváření nových tabulek (nové instalace nebo převod dat na jiný typ).

25.11.2004

 • Opravena chyba v programu DServer v modulu pro vytváření spojení s DRouterem – chyba byla do programu zřejmě zanesena při změnách ze dne 24.11.2004

 • Při ukončování dialogu s konfigurací DServeru je nyní prováděna kontrola na existenci ODBC zdroje pro přístup k databázi DRouteru, pokud ODBC zdroj chybí, je automaticky vytvořen. V předchozí verzi programu došlo k vytvoření ODBC zdroje pouze v případě, že uživatel změnil cestu k databázi .mdb.

24.11.2004

 • Opravena chyba – při pokusu exportu údajů z modulu pro tisk docházelo k havárii programu v případě, že byl zadán (nebo systém automaticky navržen) nepřípustný název výstupního souboru.

 • Doplněna nová varianta exportu do mezd – PAM VEMA.

 • V programu DServer ošetřeny některé stavy, které v předchozích verzích způsobovaly havárii systému – neexistující nebo chybně nakonfigurovaný ODBC zdroj dat pro přístup k DRouteru, neexistující pohledy do databáze DRouteru

 • Doplněn soubor nápovědy (docházka.chm) o obecný popis exportu do mezd a popis nastavení nově doplněného exportu do PAM VEMA.

23.11.2004

 • Opravena chyba – nebylo možné zobrazit vlastní docházku (docházku aktuálně přihlášeného uživatele), pokud chyběla přístupová oprávnění. Stejně jako v předchozích verzích je (po opravě) možné zobrazit vlastní docházku i bez oprávnění.

19.11.2004

 • Přepracovány SQL dotazy používané pro výběr údajů osob – příkazy nebyly kompatibilní se starými verzemi MySQL serveru.

11.11.2004

 • Opravena chyba v modulu pro automatické vytvoření modelu PD a rozvrhu podle údajů vybrané směny.

 • Opravena chyba vznikající za určitých okolností při přepočtu dat – ukončování neúplného záznamu.

 • Opravena chyba v modulu pro generování přestávek u volné směny (bez časových limitů) s pevně definovanými přestávkami.

09.11.2004

 • Opraveny drobné chyby v modulu pro zápis nové směny. Při provozu na datech v tabulkách .DBF docházelo při uložení nové směny k nekritickému chybovému hlášení bez nutnosti restartovat program. Zadané údaje byly do datové tabulky přesto uloženy.

 • V modul „Směny“ nebylo funkční tlačítko „Přidat“ v situaci, kdy dosud nebyla definovaná žádná směna.

04.11.2004

 • Uvolněna nová verze 1.1. Při přechodu na tuto verzi dochází k zásadní úpravě struktur datových tabulek. Tato úprava může v závislosti na množství dat trvat poměrně dlouhou dobu. Doporučujeme naplánovat provedení upgrade na dobu s minimálním uživatelským provozem (konverze extrémně rozsáhlých dat docházky s 1,5 mil. průchodů trvá přibližně 2,5 hodiny). Před upgradem proveďte bezpečnostní zálohu dat! Při konverzi DServer vytváří dočasné kopie upravovaných tabulek – na datovém zdroji tedy musí být dostatek volného diskového prostoru!

 • Po konverzi dat doporučujeme překontrolovat nastavení směn – zejména sloupec „délka“, který udává délku (dobu trvání směny). V případě, že v původních údajích směny (před konverzí) byly chybně nadefinované pružné limity směny tak, že se příchod překrýval s odchodem, vyhodnotí takovou směnu konverzní modul jako směnu trvající přes půlnoc a upraví časy odchodů o +1 den.

Popis nejdůležitějších změn

 • Veškeré údaje o počtu hodin nyní program vnitřně eviduje v minutách, tímto je opraven problém se vznikem občasných minutových rozdílů v denních součtech docházky související se zaokrouhlením při převodu doby na desetinnou hodnotu (např. hodnota 0:05 minut po převodu na desetinné místo 0,08333333 byla uložena jako 0,83)

 • Počet přestávek v jednom denním součtu docházky byl zvýšen z původních 3 na 6.

 • V časech začátku a konce přestávek je nyní uvedeno i datum dne, tím je opraven občas vznikající chybný zápočet u docházky probíhající ve dvou po sobě jdoucích dnech započítaných do jednoho denního součtu.

 • Přepracován modul pro zápis/opravu údajů směny. Při definici směny lze nyní jednoznačně určit směnu/přestávky trvající přes půlnoc. Zároveň je možné definovat směny trvající déle než 24 hodin.

 • Ve výsledcích docházky lze zobrazit detail způsobu výpočtu doplňkového konta, které se vypočítává z určitého časového intervalu základních kont – např. práce v noci 22:00 – 05:00. Nový modul zobrazí/vytiskne, které detailní záznamy docházky se do výsledku konta promítnou (slouží především pro testovací účely). Lze spustit volbou “Zobrazit postup při výpočtu“ v nabídce vyvolávané stiskem pravého tlačítka myši nad výsledkem docházky v “Přehledu docházky“.

 • Modul „Osoby“ umožňuje filtrování zobrazených údajů, nastavení zobrazovaných a skrytých sloupců, přepracován export údajů osob.

 • Do modulů Modely pracovní dobyOrganizační strukturaPřístupové skupiny přidáno tlačítko Osoby, které slouží pro zobrazení osob s vybraným modelem/útvarem/skupinou.

 • DServer lze při provádění kontrolního chodu ukončit, v předchozí verzi program během provádění kontrolního chodu nereagoval na uživatelské požadavky

 • Doplněn modul pro vyhodnocení statistiky pracovních neschopností (nemoci a úrazy)

 • Do údajů uživatele doplněna předvolba „uživatel je oprávněn zpracovávat statistiku“. Jedná se o speciální oprávnění, které umožní opravu podkladů pro statistiku i v uzavřených obdobích.

 • K některým položkám parametrů programu byl omezen přístup. Např. kódy komentářů průchodů nebo údaje snímačů nyní nemůže opravit ani uživatel – administrátor. Případné změny nepřístupných parametrů budou provádět výhradně pracovníci technické podpory. Dochází totiž k případům, kdy nesprávně provedené změny vedou až nefunkčnosti celého systému.

Ostatní změny

 • V modul „Přehled docházky s vybraným kontem“ opraveno formátování a řazení výsledných údajů. V předchozí verzi se za určitých okolností počet dnů zobrazoval nesprávně na čtyři desetinná místa.

 • Do importu osob ze schránky nebo z obecného souboru doplněna kontrola na numerické přetečení osobního čísla.

 • Do automaticky prováděného importu prováděného DServerem doplněna možnost nastavení výchozího organizačního útvaru, který se doplní do údajů importovaných osob, u kterých se nepodaří určit skutečný útvar.

 • Při importu osob se standardně doplňuje kategorie osob 1 (THP), není-li kategorie určena jinak

07.09.2004

 • Aktivováno nové uživatelské rozhraní programu DKlient. Hlavní obrazovku programu nyní tvoří posuvná nabídka na levé straně, okno s položkami právě vybraného řádku nabídky a (vpravo dole) oblast pro tzv. záložky. Záložky mohou obsahovat libovolnou položku nabídky – vybranou položku nabídky lze do záložek „přetáhnout“ myší. Nové rozhraní využívá ActiveX komponentu MS TreeView Control, komponenta je obsažena v upgrade programu. DKlient při svém startu testuje, zda je komponenta nainstalovaná v operačním systému a případně se ji pokusí nainstalovat (zaregistrovat). Nepodaří-li se registrace komponenty, spustí se DKlient se standardním uživatelským rozhraním používaným v předchozích verzích.

06.09.2004

 • Do modulu „Přehled docházky s vybraným kontem“ doplněna možnost vybrat i doplňkové nebo systémové konto. V předchozí verzi programu bylo možné vybírat pouze ze základních kont.

 • Opravena chyba v modulu „Výmaz dat“.

05.09.2004

 • Do definice doplňkových kont doplněna nová varianta výpočtů – snižovaný fond. Pro konta tohoto typu je nutné definovat fond (např. nárok na dovolenou), od tohoto fondu se budou postupně odečítat základní konta určená v definici. Fond konta lze definovat přímo z obrazovky s údaji doplňkového konta pomocí nového tlačítka „Fond konta“. Při definici fondu konta lze zadat osobní číslo osoby, pro kterou údaj platí nebo naopak osobní číslo neuvádět = údaj je platný pro všechny osoby.

02.09.2004

 • Do parametrů základních kont doplněna předvolba „neseskupovat dny“. Předvolba je přístupná pouze v případě, že je zároveň zapnuto „počítat období od – do“. Konto s novým nastavením se ve výsledcích docházky zobrazuje na více řádcích – na každém řádku je uveden jeden den.

31.08.2004

 • Optimalizován SQL dotaz pro zobrazení telefonního seznamu. Zobrazení telefonního seznamu je nyní výrazně rychlejší.

26.08.2004

 • Do konfigurace programu DKlient na záložku „Parametry“ doplněna možnost nastavení způsobu zpracování čísel čipů načtených z klávesnicové/USB čtečky. Nastavuje se délka čísla čipu a pozice (zleva), na které začíná skutečné číslo čipu (pokud čtečka vrací např. úvodní znaky, které je nutné vynechat). Konverze hodnot vracených čtečkou se provádí při zápisu čísla čipu v údajích osoby a v novém modulu „Hledání čipu“.

 • Do nabídky vyvolávané pravým tlačítkem myši nad výsledky v „Přehledu docházky“ (pravé dolní okno) doplněna volba „Informace o větě“ – zobrazuje podrobné informace o vybrané větě výsledků/doplňků.

25.08.2004

 • Do modulu „Osoby“ v programu Dklient doplněno tlačítko „Hledat čip“. Po jeho stisku se zobrazí dialogové okno se vstupním polem pro zápis čísla hledaného čipu. Na rozdíl od standardního vyhledávání (stisk pravého tlačítka myši na záhlaví sloupce seznamu osob) lze tento způsob vyhledávání použít na i údaje vracené čtečkou čipů připojenou k počítači.

 • Opravena chyba v modulu pro podpis údajů docházky. Byl-li vypnut výpočet systémového konta „odpracováno/uznáno celkem“, program nedovolil podpis údajů, i když byly v pořádku.

24.08.2004

 • Do programu DServer i DKlient doplněna možnost importu údajů osob z programu Stravování JIW. V DServeru lze import nastavit jako „Automaticky prováděnou úlohu“.

20.08.2004

 • V modulu pro zálohování dat ošetřen stav, kdy pomocný soubor s vyexportovanými údaji nelze vymazat. V předchozí verzi program v takové situaci zhavaroval. Nyní zapíše informaci o problému do protokolu událostí a pokračuje ve zpracování. Soubor zůstane na disku.

19.08.2004

 • Program DServer je nyní možné spustit v „administrátorském režimu“ pomocí parametru ADMIN (např. dserver.exe ADMIN, dserver.exe /ADMIN). Při spuštění v tomto módu program nespustí automatické zpracování nových průchodů a neprovádí automatický kontrolní chod. V titulkovém pruhu okna s programem je zobrazen text „[administrace]“. Režim lze použít při řešení problémů, kdy kvůli automatickému spuštění kontrolního chodu po startu programu není možné provést např. změnu konfigurace. Pro přechod do „normálního“ režimu je nutné program ukončit a spustit bez uvedeného parametru.

15.08.2004

 • Na hlavní obrazovce programu DServer se nyní zobrazí řádek s varováním v případě, že není dostupná databáze DRouteru (např. soubor databáze neexistuje nebo není dostupný).

12.08.2004

 • Do definice automaticky prováděných úloh DServeru doplněna možnost definice zálohování a údržby dat. Nyní je tedy možné vypnout standardně prováděné zálohování a údržbu v době kontrolního chodu a nadefinovat si spouštění těchto úloh v jinou dobu. Kvůli principu fungování automaticky spouštěných úloh prováděných DServerem je v případě úlohy zálohování nutné nadefinovat její parametry – nepoužívá se globální definice zálohování. Původní způsob provádění zálohování a údržby dat zůstává zachován.

 • Při výběru osob v rozbalovacím seznamu je možné kliknutím myši na nadpis rozbalovacího seznamu nebo na nadpis pole s osobním číslem provést nastavení parametrů vyhledávání osob. Je možné zapnout/vypnout rozlišování velkých/malých písmen a vyhledávání údajů začínajících na zadanou hodnotu. Změna nastavení je platná jen na PC, na kterém byla provedena. Standardní chování programu (bez provedení nastavení popisovaných parametrů) se proti předchozí verzi programu nemění.

01.08.2004

 • V modulu „Organizační členění“ odstraněno tlačítko „Přesun“. Přesun organizačního útvaru se nyní provádí myší (Drag&Drop). Při přesunu platí jediné omezení – nelze přesouvat organizační útvary, které obsahují podřízené útvary. Proti předchozí verzi je nyní možné přesouvat útvary do nadřízených i podřízených úrovní.

 • Do konfigurace „DServeru“ na záložku „DRouter“ doplněna předvolba „Příkaz pro vymazání terminálu posílat v samostatném požadavku“. Vymazání terminálu probíhá v okamžiku, kdy jsou do terminálu posílány údaje všech osob (při kontrolním chodu nebo při uživatelem vyvolaném odeslání všech osob). Je-li nová předvolba zapnutá, odesílá se příkaz pro výmaz v samostatném požadavku. Pokud je předvolba vypnutá, posílá se příkaz pro vymazání společně s údaji osob. Nová předvolba slouží pro potřeby pracovníků technické podpory.

28.07.2004

 • Doplněna podpora pro PostgreSQL server, probíhá testování systému na tomto typu dat. Prozatím není možné využívat na PostgreSQL ukládání fotografií osob, na zprovoznění se pracuje.

24.06.2004

 • V modulech sloužících pro procházení dat lze nyní změnit pořadí zobrazovaných údajů jednoduchým stiskem levého tlačítka myši na záhlaví sloupce, podle kterého se má pořadí nastavit. V předchozí verzi se změna pořadí údajů prováděla pomocí dvojitého stisku levého tlačítka myši. Záhlaví sloupce, podle kterého jsou data aktuálně seřazena, je zvýrazněno jinou barvou pozadí.

 • Při importu osob je osobám automaticky nastaven údaj „Doba přípravy/úklidu/cesty na pracoviště = podle nastavení útvaru“

23.06.2004

 • Do modulu „Telefonní seznam“ doplněny ovládací prvky pro hledání a opakované hledání. V předchozí verzi bylo nutné pro hledání použít standardní způsob tj. stisk pravého tlačítka myši na záhlaví sloupce, ve kterém mělo být provedeno hledání (tento způsob hledání zůstal zachován, je možné jej nadále používat).

22.06.2004

 • Při zápisu nebo opravě detailního záznamu docházky se datum odchodu/konce automaticky nastavuje podle data příchodu/začátku. Samozřejmě zůstává zachována možnost ručního nastavení data odchodu/konce. Automatické nastavení proběhne pouze v případě, že dosud není zadán komentář odchodu/konce.

 • Doplněn modul pro zadávání a zobrazování zpráv správce docházkového systému jednotlivým uživatelům. Správce může zadat textovou zprávu neomezené délky, určit období (datum) od – do, ve kterém se má zpráva zobrazovat. Uživatelům se zpráva zobrazí po přihlášení do programu DKlient. Pomocí modulu lze uživatele např. informovat o změnách v systému, o omezení provozu systému apod. Modul je přístupný pro uživatele s oprávněním „administrátor“ pod volbou „Servis – Administrace – Zprávy administrátora uživatelům“. Do budoucna bude možné pomocí modulu např. spustit programový kód, případně provést jinou akci.

 • V modulu „Telefonní seznam“ doplněna možnost seřadit údaje jako „střediskový seznam“. Střediskový seznam je seznam ve speciálním tvaru řazeném podle organizačních útvarů, v rámci útvarů podle pracovního zařazení/funkce a popisu pracoviště. Pořadí osob lze navíc ovlivnit speciálními kódy. Nová volba je přístupná v místní nabídce vyvolávané stiskem pravého tlačítka myši a má název „Seřadit jako střediskový seznam“. Změna pořadí údajů má dočasnou platnost – do ukončení práce s modulem (stejně jako změna řazení provedená standardním způsobem – dvojklikem myši na záhlaví sloupce).

21.06.2004

 • E-mailová zprávy o výsledku zálohování automaticky odesílaná systémem se nyní odesílá bez české diakritiky.

10.06.2004

 • Opravena chyba v modulu pro import osob – chyba vznikala při testu jedinečnosti čísla čipu.

09.06.2004

 • Doplněna možnost importu definice přístupových zámků z databáze programu DZámek.

08.06.2004

 • Upravena struktura datové tabulky s výsledky – pole CAST přejmenováno na SYS_CAST, důvodem byla nekompatibilita s některými SQL servery, na které se připravuje portace systému

 • Systém nyní eviduje uživatelem změněné hodnoty v poli „kód výpočtu“ ve výsledných údajích docházky, pole (kód výpočtu) se využívá pro některé typy exportů do mzdových systémů a nově je lze využít pro definici statistické sestavy pracovních neschopností

06.06.2004

 • Doplněna podpora komunikace s přístupovými zámky obsluhovanými pomocí routeru DZámek.

01.06.2004

 • Opravena chyba v modulu pro výpočet příplatků za svátek. Pokud docházka trvala přes půlnoc (ze dne „svátku“ do následujícího „normálního“ dne) a zároveň bylo nastaveno „započítávání do dne konce“, hodiny odpracované před půlnocí nebyly do doby konta započítány.

31.05.2004

 • V parametrech přehledu docházky lze nyní zapnout zobrazování data u časů příchodů/odchodů (začátků/konců) detailních záznamů docházky.

 • Doplněna statistická sestava „Pracovní neschopnost – celkový přehled“. Před použitím je nutné provést konfiguraci sestavy. Sestava obsahuje přehled nemocí, pracovních a ostatních úrazů za zadané období v členění na muže a ženy.

24.05.2004

 • Do modulu pro zobrazení průchodů doplněna možnost výběru organizačního útvaru (střediska, divize apod.). Modul potom zobrazí jen průchody osob zadaného útvaru (a útvarů podřízených zadanému).

13.05.2004

 • Do vzdálených databází DRouteru je nyní ukládáno datum a čas vložení požadavku na komunikaci s terminálem. V předchozí verzi se datum a čas požadavku ukládalo jen do lokální databáze DRouteru.

 • Upravena konfigurace DServeru. Předvolby týkající se odesílání bilance do terminálu byly přesunuty na záložku „Automat“. Nově byla doplněna předvolba „Automaticky odesílat změny osob do terminálu“ – standardně je zapnutá tj. DServer změny v údajích osob (číslo čipu, nové osoby) automaticky odesílá v pravidelných intervalech. V předchozí verzi programu nebylo možné tuto vlastnost vypnout, změny se odesílaly vždy.

 • Změněn název a význam předvolby „Odesílat bilanci (saldo) do terminálu“ na „Automaticky odesílat bilanci do terminálu“ (nyní na záložce „Automat“ v konfiguraci DServeru). Standardně DServer odesílá změny v bilanci do terminálu v pravidelných intervalech, vypnutím předvolby lze automatické odesílání změn zakázat.

 • Opravena chyba ve zobrazení data a času provedení posledního off-line přenosu v konfiguraci DServeru na funkčnost přenosů neměla chyba vliv.

12.05.2004

 • Údaje evidence osob rozšířeny o pole pro rodné číslo, datum narození a pohlaví. Nová pole jsou přístupná a viditelná jen pro uživatele s oprávněním „administrátor“ nebo „personální správa“.

11.05.2004

 • Při pokusu o tisk uživatelské sestavy nyní program zobrazí hlášení, pokud chybí data pro tisk. V předchozí verzi programu program na takovou situaci neupozornil a uživatel tak měl dojem, že modul nefunguje.

 • Přepracován obsah exportovaných dat tiskové sestavy „Výsledné hodnoty docházky – údaje pro export“. Exportovaná data nyní obsahují jména a příjmení osob, textový popis jednotlivých kont a údaje typu „datum“ jsou ve správném tvaru (dd.mm.rrrr).

10.05.2004

 • Opraven problém v modulu pro zápočet docházky trvající přes půlnoc do dne konce. V předchozí verzi programu, pokud došlo k zápočtu do dne konce a osoba neměla na den začátku v rozvrhu pracovní doby stanovenou normální směnu, zůstával den začátku v denních součtech docházky označen jako chybný. Při přepočtu docházky byl chybně označený denní součet odstraněn. Nyní dochází k odstranění denního součtu dne začátku automaticky.

04.05.2004

 • Opravena chyba v modulu pro výběr směny (z definovaných alternativních směn). V případě, že osoba nastoupila na směnu trvající přes půlnoc až po půlnoci (např. od 00:30 do 06:00), systém za určitých okolností nesprávně stanovil ranní směnu místo noční směny.

 • Opravena chyba v modulu pro kontrolu/úpravu času příchodu/odchodu. Pokud osoba nastoupila na směnu trvající přes půlnoc, ale doba záznamu docházky nepřecházela přes půlnoc (např. práce jen do půlnoci nebo práce jen po půlnoci), systém nesprávně upravil časy příchodu/odchodu a nezapočítal přestávku. Tento problém souvisel také s výše zmíněnou chybou v modulu pro automatické určení směny.

 • Oba výše popsané problémy se projevily jen za poměrně specifických okolností v závislosti na konkrétním nastavení rozvrhů pracovní doby a směn.

02.05.2004

 • Před exportem do mezd za kalendářní měsíc (jen instalace, kde se pro zpracování docházky používá jiné období) je možné vytisknout nebo zobrazit data, která budou do mezd exportována. Tisk se provádí z modulu „Uzavření období/export“ tlačítkem „Tisk údajů“. Tlačítko je viditelné pouze v případě, že je systém nastaven pro zpracování docházky za jiné období než kalendářní měsíc a zároveň je v parametrech exportu do mezd vybrána předvolba „vždy exportovat údaje za kalendářní měsíc“. U ostatních instalací, kde je období zpracování docházky stejné jako období exportu do mezd, lze tisk údajů exportovaných do mezd provést pomocí standardních sestav „Zpráva o pracovní době“ nebo „Výsledné hodnoty docházky“ z modulu „Tiskové sestavy k evidenci osob“, z přehledu docházky vybrané osoby nebo z modulu „Doplňky a výsledky“.

29.04.2004

 • Do automaticky vkládaného záznamu definovaného v denním rozvrhu se nyní vždy vloží definované konto. V předchozí verzi program vložil do záznamu docházky jiné konto v případě, že konto nesouhlasilo s definovanými komentáři začátku a konce.

 • Doplněna nová varianta exportu do mezd – datový soubor pro export do systému firmy ALEF.

 • V definici parametrů exportu do mezd lze nyní vynutit provedení exportu za zadaný kalendářní měsíc – týká se instalací, kde se pro zpracování docházky používá jiné období (4 týdny apod.) a zároveň je nutné pro mzdové účely vykazovat údaje za kalendářní měsíce. Před exportem do mezd tohoto typu dochází k pomocnému výpočtu za zvolený kalendářní měsíc, vypočtené údaje jsou vyexportovány do mezd a „zahozeny“.

27.04.2004

 • Doplněny nové typy směn – speciální 01 až speciální 04. Nové typy směn lze použít obvyklým způsobem v definici výpočtů doplňkového konta pro řešení nestandardních požadavků na výpočty příplatků apod.

25.04.2004

 • Opravena chyba v modulu pro automatické ukončování neúplných záznamů ukončovaných po odpracování úvazku. Při práci přes půlnoc modul doplňoval nesmyslný čas konce záznamu.

 • Do definice denního rozvrhu doplněna možnost zadat komentář začátku a konce pro automaticky vkládané záznamy, které se mají vkládat vždy v definovaný den rozvrhu. V předchozí verzi bylo možné zadat pouze vkládané konto a čas od – do a některá konta program s původním nastavením nedokázal vložit.

 • Opravena chyba v modulu pro zpracování detailních záznamů docházky. Pokud byl záznam docházky přesahující půlnoc upraven na 0:00 hodin, program v určitých případech nesprávně vložil generované přestávky.

19.04.2004

 • Doplněna nová tisková sestava (v programu DKlient volba „Přehledy z docházky“) s názvem „Součty docházky s vybraným kontem“. Sestavu lze např. použít pro zjištění počtů hodin služebních cest v jednotlivých útvarech za zadané období apod.

18.04.2004

 • Doplněn modul pro automatické ukončování neúplných záznamů – možnost, kdy je čas odchodu/konce doplněn tak, aby byl odpracován celý denní úvazek.

17.04.2004

 • Doplněn modul pro nastavení data a času terminálu – datum a čas je odesílán i do vzdálených terminálů, do kterých se přenos provádí přímým vstupem do databáze DRouteru.

16.04.2004

 • Upraven a optimalizován modul pro zápis do protokolu událostí. Původní modul v některých případech u instalací s daty na MySQL serveru při zápisu do protokolu chybně načítal větší množství vět, což značně zpomalovalo zejména start programu DKlient.

 • Podobným způsobem upraven modul pro záznam a zpracování údajů sloužících pro automatické generování záznamů docházky. Problém se týkal pouze některých instalací s daty na MySQL serveru a pokud se projevil, docházelo k významnému zpomalení při ukládání ručně opravených záznamů docházky.

06.04.2004

 • Opravena chyba – v tiskových sestavách s výběrem osob program zhavaroval u instalací s větším množstvím definovaných modelů pracovní doby.

29.03.2004

 • Doplněna nová varianta exportu do mezd – nový formát umožňuje propojení do informačního systému LCS SIS21.

26.03.2004

 • Opravena chyba v automatické úpravě začátku a konce uznané doby při práci přes půlnoc mimo rozvrh.

 • Při opravě detailního záznamu docházky se zobrazuje informace datumu začátku a konce systémem uznané doby. V předchozí verzi se zobrazovaly pouze časy začátku a konce uznané systémem.

22.03.2004

 • Upraven export údajů z tiskové sestavy „Seznam osob“. Export nyní obsahuje název modelu pracovní doby, zkratku a popis organizačního útvaru. V předchozí verzi programu export těchto údajů obsahoval pouze vnitřní kódy modelů a útvarů.

18.03.2004

 • Přepracován modul, který v programu DServer zajišťuje sledování a zpracování údajů, které je nutné odesílat do terminálů (nové osoby, změny přidělených čipů, změna hodnoty bilance). Původní modul při provozu na MySQL serveru způsoboval neúměrný nárůst použité operační paměti.

 • Optimalizován modul (program DServer) pro sledování aktuálně přihlášených uživatelů.

11.03.2004

 • Doplněna nová sestava „Přehled neupravené bilance“ do modulu „Přehledy z docházky“. Na sestavě je uvedena suma přírůstků a úbytků denní bilance. Při zpracování přehledu program ignoruje ručně nebo automaticky upravené/omezené výsledné hodnoty bilance, započítávají se výhradně hodnoty uvedené v jednotlivých denních součtech docházky.

 • Přepracován SQL dotaz pro zjištění pevného fondu pracovní doby. Původní verze dotazu zřejmě nebyla kompatibilní se staršími verzemi MySQL serveru. SQL dotaz se používá při výpočtu výsledků docházky a informace o neúspěchu při jeho provádění se zapisuje do LOG souboru.

 • DServer nyní při každé kontrole nových průchodů neprovádí interní test databázového kontejneru na přítomnost definice pohledu do databáze DRouteru. V některých případech docházelo při těchto periodicky prováděných kontrolách k neúměrnému nárůstu velikosti souborů databázového kontejneru (soubory dochazka.d* v podadresáři DATA). Nově se test provádí jen při spuštění DServeru, změně konfigurace nebo zapnutí automatického zpracování nových průchodů.

03.03.2004

 • Opravena chyba programu – byla-li v rozvrhu uložena alternativní směna na druhé nebo třetí pozici v definici dne rozvrhu a první (případně druhá) pozice pro alternativní směnu nebyla vyplněna, program neprováděl automatické doplnění směny do údajů docházky.

 • Při zápisu nového rozvrhu program automaticky přednastaví počáteční datum na pondělí blízké začátku kalendářního roku. V předchozí verzi programu se vždy nastavil 1. leden.

 • Pokud byl pružný začátek směny nastaven na dobu 00:00, program tento údaj mylně považoval za nevyplněnou hodnotu a nastavení ignoroval. Tento nedostatek byl opraven.

25.02.2004

 • Doplněna tisková sestava „Přehled docházky“ – umožní vytisknout přehled docházky za zadané období (datum od – do). Vzhled sestavy je stejný jako „Zpráva o pracovní době“ bez výsledných údajů docházky.

21.02.2004

 • DServer upraven pro použit s novou verzí databáze DRouteru (nová verze databáze má změněnou strukturu a při použití s předchozí verzí DServeru docházelo k chybě při pokusu o přenos dat do terminálu).

 • U instalací s daty na SQL serveru již není nutné používat pro přístup k datům (v ODBC) uživatele „docházka“ s prázdným heslem. Do programu byl doplněn mechanismus přístupu pod libovolným jménem/heslem. Nepodaří-li se přistoupit k datům SQL serveru s uživatelským jménem „docházka“, zobrazí se uživateli výzva pro zadání přístupového jména a hesla. Zadané jméno a heslo se uloží šifrovaně do lokálního souboru a použije se při dalším spuštění programu. V definici zdroje dat ODBC již tedy není nutné zadávat a ukládat jméno a heslo. Soubor s přihlašovacími informacemi lze umístit do aktualizačního adresáře systému – v takovém případě jej automaticky použijí všechny klientské instalace spouštěné z tohoto adresáře.

 • DServer nyní při startu kontroluje, zda typ dat nastavený databázovém kontejneru odpovídá používanému typu dat definovanému v ODBC. Např. pokud je v ODBC nastaven zdroj dat na MS-SQL serveru a databázový kontejner je připraven pro data na MySQL serveru, DServer zobrazí varování. Nová vlastnost by měla řešit problémy vznikající, když obsluha při upgrade programu zvolí nesprávný typ dat.

28.01.2004

 • Do tiskových sestav seznamu osob doplněna nová varianta „seznam se sazbou za práci“ – spolu se základními údaji osob se tiskne i přidělená sazba za práci a kód činnosti u této sazby. Nová sestava je přístupná pouze u instalací, kde se provádí tzv. „Rozpis práce“.

 • Do modulu „Telefonní seznam“ doplněna možnost uživatelského filtrování zobrazených údajů a možnost nastavení zobrazovaných a skrytých sloupců. Některé uživatelské filtrovací podmínky jsou – prozatím – funkční jen v instalacích s daty v tabulkách Visual Foxpro (.DBF).

25.01.2004

 • Při tisku číselníků pro rozpis práce se nyní správně vypisuje údaj „Činnost“ na 6 znaků.

 • Opravena chyba – při seřazení údajů osob podle sloupce „Zpracování“ a následné opravě údajů libovolné osoby program zhavaroval.

 • Opravena chyba – při exportu do mezd (typ dat „Milsoft“) nedocházelo k exportu údajů rozpisu práce v případě, že základní konta, ke kterým se rozpis práce vázal, neměla povolen export do mezd.

 • Do modulu „Přehledy z docházky“ doplněna sestava „Přehled činností“ – vypracuje souhrnný přehled činností uvedených v rozpisu práce za zadané období.

15.01.2004

 • Opravena chyba v komponentě sloužící pro výběr adresáře (např. při výběru cílového adresáře pro export mzdových dat). Za určitých okolností docházelo bezprostředně po výběru adresáře k havárii programu.

14.01.2004

 • Opravena chyba v modulu pro zadávání údajů číselníku pro rozpis práce (sazby, zakázky, stroje). Opravy provedené v seznamech oprávněných útvarů se neukládaly.

12.01.2004

 • Opravena chyba v programu DServer – u instalací s daty na MS SQL Serveru nefungovaly definované automaticky zpracovávané off-line přenosy. Příčinou byl SQL dotaz nekompatibilní s MS SQL serverem.

07.01.2004

 • Při zařazení osoby do jiné přístupové skupiny dochází automaticky k odeslání údajů osoby do terminálu.

14.12.2003

 • Do formuláře pro zápis/opravu modelu pracovní doby doplněno tlačítko „Fond PD“ pro přímý zápis údajů pevného fondu pracovní doby.

 • Doplněna možnost tisku číselníků pro rozpis práce (sazby za práci, zakázky, pracoviště a stroje)

12.12.2003

 • Povolen zápis sazby za práci s nulovou hodnotou, což v předchozí verzi programu nebylo přípustné.

 • Opravena chyba v nově doplněném zpracovávání pevného fondu pracovní doby (úprava ze dne 5.12.2003), docházelo k chybnému výpočtu kladné bilance.

09.12.2003

 • U instalací s daty na MS-SQL serveru nebylo možné provést výmaz konta – neproběhla kontrola vazeb na ostatní data kvůli nekompatibilnímu SQL dotazu. Tento nedostatek byl opraven.

05.12.2003

 • Parametry „modelů pracovní doby“ byly doplněny o volbu „Pevně stanovený fond pracovní doby na celé období“. Je-li tato předvolba zapnutá, je možné k modelu zadat fond pracovní doby pro jednotlivá období (měsíce). Při výpočtech výsledků docházky (vč. bilance) se potom použije tento zadaný pevný fond. Není-li pevný fond pracovní doby zadán, použije se při výpočtech standardní způsob – tj. fond bude stanoven podle součtu jednotlivých úvazků v denních součtech docházky.

 • Údaje pevného (měsíčního) fondu pracovní doby se zadávají pomocí tlačítka „Fond PD“ v modulu prohlížení „Modelů pracovní doby“.

02.12.2003

 • Tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ a „Výsledky docházky“ byly rozšířeny o výpis pole „hodiny 1. dne.

 • V modulu „Doplňky a výsledky“ je nyní zobrazován i sloupec „hodiny 1. dne“.

30.11.2003

 • Opravena chyba v modulu „Údržba dat“. Kontrola duplicitních dat v tabulce KONFIG (doplněná 07.11.2003) nebyla kompatibilní pro provoz na MS-SQL serveru.

27.11.2003

 • Doplněna možnost nastavení typu období zpracování – měsíc, týden, dva týdny a čtyři týdny. Veškeré zpracování docházky a výsledků potom probíhá pro zvolený typ období. Standardně je přednastaveno zpracování kalendářních měsíců. Nastavení lze změnit v konfiguraci programu DServer na záložce „Ostatní“.. Změna období v průběhu používání docházkového systému může mít za následek nekonzistenci již evidovaných údajů, typ období by se tedy měl nastavovat pouze u nových instalací nebo před zahájením ostrého provozu.

26.11.2003

 • Do programu Dserver doplněn modul pro automatické spouštění operací v zadané době. V současnosti je možné tímto způsobem pravidelně spouštět export údajů telefonního seznamu a import osob. Nadefinované operace lze spouštět každý den v zadanou dobu, opakovaně po uplynutí zadaného počtu minut nebo během nočního kontrolního chodu. Definice automaticky spouštěných operací se provádí v konfiguraci programu DServer na záložce „Automat“ tlačítkem „Automatické operace“. Výčet operací, které bude možné tímto způsobem spouštět, bude v dalších verzích doplňován.

 • Upraven modul pro export údajů telefonního seznamu. Nyní se neexportují osoby útvarů, které mají nastavený nově doplněný (20.11.2003) příznak „v útvaru jsou zařazeny jen osoby s ukončeným pracovním poměrem“.

 • Při exportu údajů telefonního seznamu je možné zvolit odeslání výsledného souboru na ftp server.

 • Při zápisu nové návštěvy v modulu „Kniha návštěv“ nejsou v seznamu zaměstnanců (navštívených osob) nabízeny osoby útvarů s příznakem „…osoby s ukončeným pracovním poměrem“.

20.11.2003

 • Do parametrů útvarů organizačního členění doplněna předvolba „V útvaru jsou zařazeny jen osoby s ukončeným pracovním poměrem“. Je-li předvolba zapnutá, nezobrazují se osoby takového útvaru v telefonním seznamu a nejsou nabízeny při zápisu návštěvy v modulu „Kniha návštěv“. Docházkový systém bude v tomto směru dále upravován a osoby útvaru budou ve finále vynechány nebo skryty při většině operací.

11.11.2003

 • Do parametrů základních kont doplněna předvolba „nepřerušovat generování jiných kont“. Je-li zapnutá, nepřeruší výskyt tohoto konta v docházce automatické vkládání (generování) jiných kont. V původní verzi programu se vždy při výskytu libovolného konta v docházce přerušilo automatické vkládání ostatních kont.

09.11.2003

 • Při odesílání všech osob do terminálu se nyní příkaz pro vymazání terminálu, který předchází údajům osob, ukládá do tabulky DRouteru jako samostatná věta. V předchozí verzi programu se tento příkaz odesílal na prvním řádku jako součást údajů osob. Pokud bylo odeslání údajů osob neúspěšné a došlo k pokusu o opakovaný přenos, došlo i k opakovanému vymazání terminálu, což způsobovalo problémy.

08.11.2003

 • Opravena chyba v modulu pro automatické vkládání přestávek. Pokud bylo v docházce uvedeno konto s významem „konto nahrazuje přestávku“, které bylo kratší, než je stanovená doba přestávky, došlo k doplnění přestávky o trvání v délce zbývající do stanovené doby přestávky. Pokud v době po tomto kontu vznikl nárok na další přestávku, byla v důsledku chyby uložena jen tato další přestávka a první přestávka byla přepsána.

07.11.2003

 • Do modulu „Údržba dat“ v programu DServer doplněna kontrola a případné odstranění duplicitních záznamů v tabulce s konfiguračními parametry (KONFIG). U některých instalací ze zatím nezjištěných příčin docházelo k neúměrnému nárůstu velikosti tabulky KONFIG, což vedlo k výraznému snížení rychlosti programu. Nově doplněná kontrola prováděná při automatické i ruční údržbě dat by měla popisované problémy odstranit. Údaje o odstraněných duplicitních větách se zapisují do protokolu událostí na standardní úrovni.

06.11.2003

 • Do modulu pro obecné vyhledávání v údajích doplněna předvolba „Údaj začínající na hledanou hodnotu“. Je-li zapnutá, vyhledají se pouze údaje, které začínají na zadanou hodnotu. Pokud je předvolba vypnutá, hledají se údaje, které obsahují zadanou hodnotu (standardní chování v předchozích verzích programů)

04.11.2003

 • Opraven způsob přihlašování na MS SQL server.

 • V modulu pro zápis/opravu osoby opraveny nekompatibilní SQL dotazy sloužící pro kontrolu jedinečnosti osobního čísla nebo čísla čipu. Nekompatibilita se projevila na MS SQL serveru.

 • Opraveny některé další SQL dotazy, které zřejmě nejsou kompatibilní s MS SQL.

03.11.2003

 • Opravena chyba v modulu pro zpracování rozpisu práce, problematické byly záznamy docházky trvající přes půlnoc, které byly následně obsluhou zařazeny tak, aby se započítávaly do „dne konce“.

 • Při rozpisu práce (automatickém i ručním) se bere v úvahu nastavení způsobu zaokrouhlování konta docházky.

02.11.2003

 • Z údajů kont odstraněno pole „činnost“, po vyjasnění požadavků zákazníka bylo toto pole doplněno do údajů hodinové sazby za práci.

 • Sazba se nyní neukládá do údajů rozpisu práce jako částka, ale jako kód sazby vázaný na číselník sazeb. Při upgrade programu se již existující údaje rozpisu práce automaticky převedou na nově zavedený způsob evidence sazeb.

 • Upravena varianta exportu do mezd – typ „Milsoft“. Při exportu se zpracovává jako kód činnosti kód uvedeny u hodinové sazby za práci.

22.10.2003

 • Opravena chyba v modulu pro vkládání generovaných záznamů určených časem od – do (nastavení denního rozvrhu, volba „Automaticky vkládaný záznam“). Program při pokusu o vložení věty docházky zhavaroval.

 • Do údajů kont doplněno pole „Činnost“, které slouží pro identifikaci činnosti pro nové varianty exportů do mezd.

09.10.2003

 • Z modulu pro zjišťování přítomnosti osoby je možné nyní spustit modul „Hlídání průchodů“ v případě, že je vybraná osoba nepřítomná.

02.10.2003

 • V tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“ opraveno řazení detailních záznamů tak, aby odpovídalo řazení záznamů zobrazovaných v modulu „Přehled docházky“. V předchozí verzi programu byly některé neúplné záznamy zařazeny nesprávně.

30.09.2003

 • Do modulu „Přepočet docházky“ doplněna předvolba „Převést bilance do nařízeného přesčasu“ – převede kladnou bilanci ve všech dnech zadaného období do nařízeného přesčasu. Opačnou akci provádí další nová předvolba „Zrušit nařízený přesčas (vrátit do bilance)“.

 • Do parametrů organizačních útvarů doplněna možnost nastavení zaokrouhlování denní kladné bilance. Nastavení je platné i pro všechny podřízené útvary, není-li v podřízených útvarech uvedeno jinak. Zaokrouhlení lze provést nahoru nebo dolů na 15, 30 nebo 60 minut.

18.09.2003

 • Opravena chyba v modulu „Přehled návštěv“. Po zápisu nové věty nebo po opravě zhavaroval program při pokusu o seřazení údajů návštěv.

11.09.2003

 • Do modulu pro export telefonního seznamu do souboru doplněna možnost exportu bez záhlaví na prvním řádku.

09.09.2003

 • Do konfigurace programu DKlient doplněna předvolba „Povolit podpis údajů při záporné bilanci“. Je-li nová předvolba zapnutá, lze podepsat údaje docházky osoby i v případě, že vychází záporná hodnota bilance.

30.08.2003

 • Upraveno zpracování sazeb za práci při rozpisu práce. Hodnoty sazby se nyní zpracovávají na dvě desetinná místa.

 • Doplněna tisková sestava „Rozpis práce“ s rozpisem za aktuální období. Sestavu lze volat z modulu „Sestavy evidence osob“ nebo přímo z přehledu docházky.

24.08.2003

 • Zásadně přepracován vzhled sestavy „Zpráva o pracovní době“. Obě části – detaily docházky i výsledky docházky jsou nyní uvedeny v tabulce s orámováním.

 • Doplněna nová varianta sestavy „Zpráva o pracovní době“. Sestava je orientovaná na šířku a vypisují se konkrétní časy jednotlivých přestávek.

23.08.2003

 • Přepracován vzhled tiskové sestavy „Výsledky docházky“. Údaje jsou uvedeny v tabulce s orámováním.

 • V konfiguraci programu (DKlient) je možné vybrat vzhled sestavy „Výsledky docházky“. Dále je možné určit, zda se budou tisknout všechny vypočítané údaje (i údaje pouze informativního charakteru) nebo jen údaje exportované do mezd.

12.08.2003

 • Změněny klíčové údaje věty detailů docházky používané při přenosu dat ze vzdálené instance. Při přenosu dat dochází k jednoznačnější identifikaci vět. Pokud byl před upgradem prováděn v aktuálním období přenos dat ze vzdálené instance, je nutné po upgrade provést vymazání údajů přenesených původní verzí. Výmaz se provádí pomocí krátkého skriptu, který bude na požádání zaslán i s popisem zákazníkům.

11.08.2003

 • Opravena chyba v modulu pro zpracování dat přenášených ze vzdálené instance programu. Pokud se během jednoho dne v detailu docházky jedné osoby vyskytly dva nebo více ručně doplněných záznamů, docházelo k přenosu pouze jednoho z nich.

07.08.2003

 • Při zpracování nových průchodů (zejména při párování odchodů s příchody) se respektuje nastavení modelu pracovní doby – „Při trvání přes půlnoc započítat do dne konce“. V předchozí verzi bylo nastavení ignorováno a směny přes půlnoc se vždy započítávaly do dne začátku (příchodu).

 • Opraveno zobrazování výzvy k ukončení programu na příkaz správce systému. V předchozí verzi se výzva k ukončení programu (pokud správce použil volbu „Zakázat přístup do programu“) zobrazovala v dialogovém okně, které uživatel musel potvrdit stiskem tlačítka „Ok“. Pokud uživatel nebyl přítomen u počítače nebo pokud výzvu nepotvrdil, čekal program DKlient na potvrzení dialogu a nedocházelo tak k automatickému ukončení programu po překročení časového limitu od zobrazení první výzvy.

 • Do modulu „Přehled návštěv“ doplněno zobrazování aktuálního počtu osob dosud přítomných na návštěvě (tj. dosud neukončených návštěv). V předchozí verzi se zobrazoval pouze celkový počet osob návštěv za zvolené období bez ohledu na to, zda se jednalo o návštěvy ukončené nebo neukončené.

06.08.2003

 • Do konfigurace programu DServer na záložku „Kontrolní chod“ doplněna předvolba pro upřesnění údržby dat – „Při údržbě provádět PACK tabulek“. Je-li nová předvolba zapnutá, při údržbě dat se provádí i příkaz PACK (jen pro instalace s daty v tabulkách DBF), který fyzicky odstraňuje smazané věty ze souborů. Provedení příkazu však vyžaduje dostatek volného místa na disku s daty docházky, proto je možné vlastnost v konfiguraci vypnout. Standardně se při údržbě dat provádí obnovení indexových souborů (reindexace).

05.08.2003

 • Opravena chyba v modulu pro výpočet bilance. Pokud počet hodin bilance v období překročil stanovenou maximální hodnotu, převáděl se do „přes příštího“ období nesprávný počet hodin a docházelo k chybnému výpočtu hodnoty konta typu „bilance – nevyčerpáno v termínu“.

04.08.2003

 • Do programu DServer doplněn modul pro kontrolu neúspěšných přenosů do terminálu. Kontrola se provádí s využitím údajů databáze programu DRouter. Pokud se programu DRouter nepodaří odeslat všechna požadovaná data do terminálu, označí se při nově doplněné kontrole záznam tak, aby se jej DRouter pokusil při nejbližší příležitosti znovu odeslat.

 • Do konfigurace DServeru doplněna záložka „DRouter“. Na této záložce (týká se pouze instalací s terminály obsluhovanými pomocí sw DRouter) lze nastavit způsob práce s neúspěšnými přenosy do terminálu. Je možné nastavit maximální počet pokusů o přenos (standardně se neúspěšný přenos opakuje 1x) a maximální počet minut, za který se kontrolují neúspěšné přenosy (standardně se kontrolují neúspěšné přenosy za posledních 10 minut)

 • Odstraněna chyba programu vznikající při pokusu o zápis nové osoby do evidence. Chyba byla do programu zanesena při úpravách dne 13.07.2003.

20.07.2003

 • Doplněn modul „Rozpis práce celého období“, který umožňuje prohlížet a upravovat detailní záznamy práce – zobrazují se záznamy za celé aktuální období (měsíc). Nový modul lze vyvolat z místních nabídek (po stisku pravého tlačítka myši) při práci s detailním rozpisem docházky. Podrobnější popis nového modulu je uveden v souboru nápovědy.

16.07.2003

 • DServer při zpracování nemění ikonu v SysTray (systémová lišta Windows) při kontrole dat nebo zpracování. Ikona nyní bude indikovat pouze dva stavy – normální barva (šedá s bílou) = DServer pracuje, – červená barva s bílou = DServer má vypnuté automatické zpracování. Častá změna barvy ikony při každé kontrole nových průchodů nebo při zpracování je pravděpodobnou příčinou zkolabování DServeru i operačního systému na některých verzích WinNT a WinXP.

13.07.2003

 • Upraven modul pro zápis údajů organizačního útvaru. Určení sazby za práci se nyní provádí výběrem ze seznamu nadefinovaných platných sazeb z příslušného číselníku – zadaná sazba se použije pro standardní nastavení nově zapisovaných osob náležících do útvaru. Údaj nemá vliv na již evidované osoby.

 • Upraven modul pro zápis údajů osoby – přidána nová záložka „Rozpis práce“, na které se stanovuje sazba za práci, standardní zakázka a stroj/pracoviště. Zadané údaje se použijí při automatickém rozpisu práce. Údaj „sazba“ je povinný – není-li stanoven, nebude automatický rozpis práce proveden.

 • Výše zmiňovaná nově doplněná nebo upravená vstupní pole jsou samozřejmě přístupná pouze v případě, že je v konfiguraci programu povoleno provádění rozpisu práce.

12.07.2003

 • Kompletně přepracováno nastavování číselníků pro tzv. rozpis práce. Modul s nabídkou se aktivuje (podobně jako modul „Návštěvní kniha“) v samostatném okně podobném nástrojové liště s tlačítky. Byly zavedeny samostatné číselníky pro sazby za práci (činnosti), zakázky a stroje (pracoviště). Každá položka těchto číselníků obsahuje informaci o útvaru (útvarech), ve kterých je možné ji používat. Při manuálním rozpisu práce se potom nabízejí jen položky platné pro útvar právě zpracovávané osoby. Lze také stanovit dobu platnosti položky rozsahem data od – do. Při výběru se potom samozřejmě nabízejí jen platné položky.

 • V modulu „Rozpis práce“ nelze nyní přímo zadat (hodnotou) sazbu za práci. Příslušná sazba musí být nadefinovaná v číselníku sazeb (činností) a v rozpisu práce se nyní zadává výhradně výběrem ze seznamu.

08.07.2003

 • Zálohování dat lze spustit pomocí vzdáleného příkazu odeslaného z modulu „Ovládání serveru“. DServer také provede zálohu dat, pokud obdrží e-mail s předmětem „ZALOHA“. Zálohu dat lze samozřejmě „ručně“ spouštět i konfigurovat přímo v programu DKlient nebo DServer

07.07.2003

 • Doplněn modul pro zálohování dat. Nyní je možné zvolit možnost komprimace dat zálohy do jediného souboru zvoleného názvu. V názvu záložního souboru lze používat zástupné znaky a tím zajistit, že název zálohy bude doplněn o číslo dne v týdnu, aktuální datum, měsíc, rok apod. Komprimace se provádí interním modulem do souboru .CAB (MS Cabinet).

27.06.2003

 • Do modulu „Přepočet docházky“ doplněna možnost zadat období rozsahem od – do. Přepočet a ostatní zvolené operace (např. vymazání vygenerovaných záznamů, vymazání ručně doplněných záznamů apod.) se provedou jen pro dny zadaného období. V předchozí verzi programu se přepočet a ostatní zvolené operace prováděly pro všechny dny kalendářního měsíce.

23.06.2003

 • V definici dne rozvrhu je nyní možné zadat úvazek – tj. pevně zadaný počet hodin úvazku platného pro vybraný den. Není-li údaj zadán, stanovuje se denní úvazek podle směny platné pro daný den (standardní chování předchozích verzí programu).

16.06.2003

 • Doplněna tisková sestava „Plán směn na aktuální období“. Tisk pro vybranou podmnožinu osob lze provést z modulu „Sestavy evidence osob“ a pro konkrétní osobu z místní nabídky v modulu „Přehled docházky“ nebo „Osoby“.

13.06.2003

 • Do modulu pro uzavření období doplněna předvolba „Před uzavřením neprovádět kontrolu podpisů“, která umožní uzavřít období i v případě, že údaje osob nejsou podepsány.

 • Do hlavní nabídky , do položky „Servis“ doplněna volba „Otevření uzavřené období“, která umožní znovu otevřít dříve uzavřené období.

11.06.2003

 • V definici základních kont změněno zaškrtávací pole „během doby konta může být přestávka“ na rozbalovací seznam se třemi položkami. Nastavit lze hodnoty: 1. během doby konta nemůže být přestávka, 2. během doby konta může být přestávka, 3. konto nahrazuje přestávku. Nová je 3. volba (první dvě jen kopírují původní nastavení prováděné pomocí zaškrtávacího pole) – je-li použita, je konto považováno za dobu přestávky. Je-li celkový denní úhrn doby takového konta kratší, než je nastavená doba přestávky, systém automaticky vloží do záznamu dne přestávku, tak aby bylo splněno čerpání celé přestávky – např. délka povinné přestávky je stanovena na 30 minut, osoba odešla na oběd (konto, které nahrazuje přestávku) na 25 minut. Systém vloží přestávku v délce 5 minut, aby platilo: doba oběda+přestávka=nastavená délka povinné přestávky.

05.06.2003

 • Do definice výpočtu doplňkových kont doplněn nový typ výpočtu (typ doby) – „rozpis práce“. Při výpočtu hodnoty konta se vychází z rozepsané práce (automatický rozpis práce je nutné povolit v konfiguraci programu), výsledkem je počet hodin, hodinová sazba a celková suma. Každá sazba je ve výsledcích uvedena na samostatném řádku.

04.06.2003

 • Do parametrů snímačů/terminálů doplněna předvolba „maskovat jako on-line“. Pomocí této předvolby lze nastavit systém tak, aby průchody z off-line terminálu zpracoval do docházky stejným způsobem, jako průchody z on-line terminálu. Veškeré další operace (přenos dat do/z terminálu apod.) však probíhají původním způsobem.

03.06.2003

 • Opravena chyba ve výpočtu doplňkových kont se stanovenou dobou trvání (od-do) nebo při respektování kalendářních dnů. Pokud interval trval přes půlnoc, ale v důsledku zaokrouhlení (příp. jiné úpravy) času konce/odchodu došlo k zápočtu jen do půlnoci (tj. upravený interval nepřesahoval půlnoc), docházelo k chybnému výpočtu doby konta.

02.06.2003

 • Opravena chyba v modulu pro automatické generování a ukončování záznamů – v případě, že se jednalo o opakovaný požadavek na vygenerování v době po normálním konci směny, byl použit nesprávný čas začátku intervalu docházky.

01.06.2003

 • Do parametrů výpočtu „Doplňkového konta“ přidána nová varianta způsobu výpočtu – „časová mzda + přesčas“. Výpočet takového konta probíhá stejným způsobem jako způsob „časová mzda“ (suma hodin úvazku, od výsledku se odečtou konta, která se samostatně exportují do mezd jako jiný druh mzdy) a připočte se počet hodin ručně zadaných přesčasů.

 • Do konfigurace systému doplněna nová předvolba „Do výsledků zaznamenávat i konta s nulovými hodnotami“. Je-li nová předvolba zapnutá, budou vypočítané výsledky docházky obsahovat i konta, u kterých je vypočten nulový počet hodin a dnů. Standardně je předvolba vypnutá a konta bez významných hodnot nejsou ve výsledcích uvedena.

30.05.2003

 • Při opravě údajů detailů docházky může nyní uživatel úplně vymazat ručně vložený záznam, který sám dříve vložil. V předchozí verzi bylo možné jakýkoliv ručně vložený záznam pouze „potlačit“, úplný výmaz mohl provádět pouze uživatel s oprávněním „administrátor“.

 • V parametrech „Knihy návštěv“ lze nyní nastavit, zda se bude při zápisu nové návštěvy vytvářet seznam jmen a firem již evidovaných návštěv. V případě pravidelných opakovaných návštěv lze z takto vytvořeného abecedního seznamu jednoduše vybrat požadovaný údaj bez nutnosti vypisování. Na druhou stranu na méně výkonných počítačích vytváření seznamu zpomaluje zavádění formuláře „Nová návštěva“. Nastavení nové předvolby (stejně jako nastavení ostatních parametrů knihy návštěv) je platné pouze pro stanici, na které bylo nastavení provedeno.

29.05.2003

 • Přepracováno členění „Konfigurace systému“, doplněna nová předvolba „Provádět rozpis práce u detailů docházky“. Je-li tato předvolba zapnutá, provádí systém automaticky rozpis práce podle přednastavených parametrů. Rozpis se provede pouze u záznamů docházky s kontem, které má zapnuto „zaznamenat stroj/útvar/sazbu/zakázku“ a zároveň útvar osoby nebo nadřízený útvar musí mít zadanou hodinovou sazbu za práci.

 • Do místní nabídky vyvolávaná stiskem pravého tlačítka myši nad detailním záznamem docházky doplněna volba „Rozpis práce“. Volba spouští modul, ve kterém lze dobu vybraného záznamu docházky rozepsat na různá střediska, stroje, zakázky. U každého záznamu „rozpisu práce“ lze dále uvést hodinovou sazbu za práci. Rozpis práce ovšem musí být povolen v „Konfiguraci systému“, jinak je popisovaná volba nepřístupná.

 • Do parametrů „doplňkového konta“ doplněn speciální filtr výpočtu. Pomocí nového filtr lze výpočet konta zakázat nebo povolit jednomu nebo několika organizačním útvarům, vybraným modelům pracovní doby apod.

 • Opravena chyba v modulu pro zápis nové návštěvy do knihy návštěv. Automaticky vyplněný čas příchodu návštěvy za určitých okolností neodpovídal systémovému času počítače.

20.05.2003

 • Do parametrů organizačního útvaru doplněno pole pro zadání hodinové sazby za práci. Údaj se použije při automatickém rozpisu práce a je platný i pro všechny podřízené organizační útvary v případě, že tyto podřízené útvary nemají údaj o sazbě zadaný.

19.05.2003

 • Opravena chyba v modulu pro stanovení úvazku směny. U směny, která trvala přes půlnoc a měla nastavené pevné přestávky, se doba přestávek neodečetla od hodin úvazku. Úvazek tak chybně vycházel vyšší.

17.05.2003

 • Ve všech vstupních polích sloužících pro zadávání počtu hodin (např. počet odpracovaných hodin, počet hodin doplňkových složek mzdy, denní úvazek) je nyní respektováno nastavení způsobu zobrazování hodin. Je-li v konfiguraci programu nastaveno zobrazování ve tvaru hodiny:minuty, jsou i zmiňovaná pole v tomto tvaru. V předchozí verzi programu se počet hodin vždy zapisoval v desetinném tvaru a správný formát byl použit pouze pro zobrazení a tisk.

15.05.2003

 • Doplněn modul „Kniha návštěv“ pro evidenci návštěv. Přehled návštěv je přístupný všem uživatelům systému, změny a zápis nových návštěv mohou provádět pouze uživatelé oprávnění používat modul „vrátnice“. Modul „Kniha návštěv“ obsahuje možnost tisku přehledů a vyhodnocení návštěv.

14.05.2003

 • V informačním okně „Informace o osobě“ (okno lze vyvolat pomocí příslušného tlačítka při výběru osoby v téměř kterékoliv části programu) se nyní nově zobrazuje informace o aktuální přítomnosti nebo nepřítomnosti vybrané osoby.

05.05.2003

 • Opravena drobná chyba v modulu pro výpočet počtu dnů jednotlivých kont. U kont, která měla nastaven zápočet dnů na hodnotu „je-li to nejdelší zápočet“, docházelo k chybnému výpočtu počtu dnů v případě, že se existovalo více záznamů konta ve stejném dni.

01.05.2003

 • Do modulu „Ovládání serveru“ doplněna možnost povelu „Odeslat nastavení skupin do terminálu“.

 • Do údajů organizačních útvarů doplněno pole pro zápis hodinové sazby za práci osob útvaru.

27.04.2003

 • Opravena další chyba zpracování docházky v DServeru. Stále přetrvávaly problémy se zpracováním osob s nastaveným zpracováním „on-line (off-line průchody jen zaznamenat)“ a „celá docházka off-line na jiné instanci systému“. Průchody těchto osob nebyly za určitých okolností zpracovávány.

27.04.2003

 • Při údržbě dat (instalace s daty v tabulkách .DBF) je prováděna tzv. komprimace datových tabulek. Dochází k fyzickému odstranění smazaných vět.

 • Do programu DKlient doplněn modul pro přenos a načtení dat do/z off-line instancí programu. Volby pro přenos a načtení dat jsou přístupné pomocí tlačítka „Přenosy dat“ na hlavní obrazovce programu DKlient na samostatné záložce „Přenosy dat mezi instancemi docházky“. Nový modul slouží pro přenos dat mezi centrálou (hlavní instancí docházkového systému) a pobočkou (odloučeným pracovištěm), která není propojena s centrálou. Jedná se o předávání dat mezi dvěma nezávislými instalacemi docházkového systému. Z centrální instance se do vzdálené instance přenášejí údaje o nastavení a údaje off-line osob a ze vzdálené instance se přenášejí zpět do centrály údaje o průchodech a zpracované docházce off-line osob.

 • Opravena chyba vznikající při pokusu o odstranění fotografie v údajích osoby.

25.04.2003

 • Opravena chyba zpracování docházky v DServeru. Průchody osob, které měly jako způsob zpracování nastavenu variantu o „on-line (off-line průchody jen zaznamenat)“, se zpracovávaly stejně, jako průchody osob s off-line průchody tj. zpracování bylo odloženo až do doby úspěšného provedení přenosu dat.

13.04.2003

 • Doplněna nová varianta exportu do mezd – pro software firmy DataLock. Export je prováděn do tabulky .DBF dohodnutého formátu požadovaného zmiňovaným softwarem.

11.04.2003

 • Do DServeru doplněn modul pro automatickou kontrolu e-mailové schránky pomocí protokolu POP3. DServer na e-mailové zprávy, které v předmětu obsahují známé klíčové slovo, zareaguje odpovídajícím zpracováním. Prozatím reaguje na zprávy s předmětem PRIT <osobní číslo>, na které odpoví e-mailem s údaji o aktuální přítomnosti/nepřítomnosti osoby <osobní číslo>. Pro správnou funkci je nutné v konfiguraci DServeru zadat adresy SMTP a POP3 serveru a přístupové jméno a heslo.

 • Do konfigurace DServeru na záložku „Ostatní“ doplněna nová předvolba „Kontrolovat e-mailovou schránku“, která zapíná nebo vypíná výše popisovanou vlastnost programu. Kontrola nových e-mailů je prováděna v minutových intervalech. Přečtené zprávy jsou z POP3 schránky vymazány bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zpracovány (zda DServer „porozuměl“ požadavku z e-mailu).

04.04.2003

 • Do prohlížení evidence osob doplněn sloupec „Přístupová skupina“.

 • Při zápisu nové osoby do evidence se automaticky zapne předvolba „Doba přípravy/úklidu/… – podle nastavení útvaru“.

03.04.2003

 • Doplněna možnost exportu údajů z modulu „Prohlížení průchodů“. Export je možný z dialogu pro tisk zobrazených údajů.

01.04.2003

 • Odstraněna drobná chyba v modulu pro výpočet výsledků docházky. Pokud nebyl v údajích docházky zpracovávané osoby žádný záznam nebo byly všechny záznamy chybné, neprováděl systém výpočet. Tím nedošlo k výpočtu bilance a na terminálu se v těchto výjimečných případech nezobrazoval správný počet hodin.

 • Doplněna nová varianta sestavy Zpráva o pracovní době. Změny docházky provedené uživatelem se v sestavě vypisují kurzívou a podtržené. Pro použití této sestavy je nutné v konfiguraci programu na záložce „Tiskové sestavy“ vybrat „variantu 02“.

 • Další varianta sestavy – „varianta 03“ vypisuje změny provedené uživatelem barevně – pro tisk na barevných tiskárnách.

31.03.2003

 • Při vkládání celodenního záznamu docházky jsou parametry o způsobu a počtu vkládaných hodin přednastaveny podle údajů pro generování celodenních záznamů zadaných v konfiguraci programu.

28.03.2003

 • Doplněn modul pro definici přenosů off-line dat (nové průchody z terminálu, nastavení do terminálu). V novém modulu je možné nadefinovat několik na sobě navzájem nezávislých přenosů dat, které mohou být spouštěny DServerem v zadaných časových intervalech. Pro přenos dat lze využít telefonické připojení sítě (součást Windows). V takovém případě DServer připojí pomocí modemu vzdálené místo, provede přenos dat a potom spojení ukončí. Vše se děje bez zásahu uživatele. Nastavení je přístupné z modulu „Konfigurace serveru“ v programu DServer.

 • V konfiguraci parametrů off-line docházkového terminálu lze nyní jako způsob provádění přenosu dat vybrat nadefinovaný off-line přenos zmiňovaný výše. Odesílání dat do terminálu (nové osoby, skupiny, změny čipů) bude potom provedeno podle této definice. Původní nastavení a chování programu zůstává zachováno.

23.03.2003

 • Do konfigurace DServeru doplněna předvolba pro nastavení tzv. instance systému – možná nastavení jsou centrální off-line pobočka. Centrální instance je normální obvyklé nastavení, off-line pobočka bude nastavena na vzdálených samostatných instalacích docházkového systému. V kombinaci s nastavením příznaku on-line/off-line u osob bude centrální instance zpracovávat docházku pouze on-line osob a off-line pobočka bude zpracovávat pouze off-line osoby.

21.03.2003

 • Odstraněna chyba v modulu pro automatické ukončení neúplných záznamů. Pokud byla doba ukončování nastavena na „pružný začátek odchodu“, program záznam neukončil nebo doplnil chybný čas.

20.03.2003

 • Změněn způsob zaokrouhlování příchodů a odchodů u vygenerovaných záznamů, který byly ručně (obsluhou) změněny. Pro zaokrouhlování vygenerovaných příchodů a odchodů platí jiná pravidla než pro „normální“ příchody a odchody. V předchozí verzi však program nerozlišoval zda byl nebo nebyl vygenerovaný záznam ručně upraven a v obou případech provedl zaokrouhlení stejným způsobem.

19.03.2003

 • V souvislosti se změnou způsobu výpočtu bilance se objevil problém v interpretaci údajů období, ve kterých byla bilance vypočítávána původním způsobem. Z toho důvodu byl Dklient doplněn o volbu „Přepočítat přírůstek/úbytek bilance“. Volba je v nabídce „Servis – Administrace“ a provádí přepočet údajů systémové tabulky bilance za všechna evidovaná (i uzavřená) období. Ke změnám dochází pouze v systémové tabulce bez vlivu na vypočítané údaje uzavřených období. U neuzavřených období může dojít po přepočtu ke změně výsledných údajů bilance.

 • Do konfigurace systému doplněno pole „Výchozí období pro bilanci“, je-li pole vyplněno, probíhá nový způsob výpočtu bilance až od zadaného měsíce a roku. Údaj není nutné vyplňovat u nových instalací nebo u instalací, kde se výpočet bilance nesleduje nebo neprovádí.

 • Při upgradu na verzi s přepracovaným způsobem výpočtu bilance je doporučeno v konfiguraci programu zadat zmiňované datum výchozího období (tj. období, od kterého systém vypočítává, sleduje a případně nuluje nevyčerpané napracované hodiny) . Dále je vhodné jednorázově spustit volbu „Servis – Administrace – Přepočítat přírůstek/úbytek bilance“

 • Opravena chyba v modulu pro automatické ukončování neúplných záznamů po opakovaném průchodu v jednom dni. Systém v některých případech nesprávně ukončil neúplný záznam tak, že do něj doplnil pouze čas ukončení bez komentáře.

15.03.2003

 • Doplněn modul „Přehled bilance“, který umožňuje vypracovat přehled údajů o bilanci (převod z předchozího období, bilanci v období, nevyčerpanou bilanci, bilanci celkem) za vybraná období (i více měsíců). Modul vytváří tiskovou sestavu členěnou podle osob a organizačních útvarů. Pro každé období (měsíc) je vypisován samostatný řádek. Nový modul je přístupný pomocí tlačítka „Přehledy z docházky“ nebo v místní nabídce (vyvolávané pravým tlačítkem myši) v evidenci osob.

 • Do údajů osob doplněna možnost nastavení způsobu zpracování docházky. Pomocí této volby lze označit osoby, kterým se provádí zpracování docházky off-line nebo kombinovaně on-line/off-line. Na využití nového nastavení se pracuje – bude využito v nejbližší příští verzi programu.

 • Do nastavení parametrů kont (základních a doplňkových) doplněna předvolba „doplněk odečíst od bilance“. Při výběru kont pomocí tlačítka „doplněk odečíst od kont“ nejsou v seznamu nabízena systémová konta – tj. hodnoty doplňků nelze nyní odečítat od systémových kont. Odečítání doplňků od systémového konta „bilance“ je nyní řešeno pomocí nové zmiňované předvolby „doplněk odečíst od bilance“. Typickým příkladem využití je ručně vkládaný doplněk typu „proplacené přesčasové hodiny“, kdy je nutné bilanci snížit o počet proplacených hodin.

12.03.2003

 • Doplněno nové systémové konto „nevyčerpáno v termínu“ – pro přidání konta je nutné vstoupit do seznamu kont (tlačítko „Docházková konta“) – program nové konto automaticky doplní mezi existující systémová konta. Hodnota konta udává počet nevyčerpaných hodin, které nebudou převedeny do příštího období (měsíce). Při výpočtu se využívá nastavení zpracování bilance platné pro příslušný organizační útvar. V parametrech útvaru se zadává maximální přípustný počet hodin převáděné bilance a počet období (měsíců), během kterých lze převáděnou bilanci čerpat.

 • Do nastavení parametrů organizačního útvaru doplněna předvolba „Nulovat bilanci na konci kalendářního roku“ – je-li zapnutá, nepřevádí systém hodiny bilance do nového kalendářního roku tj. převod bilance k 1.1. je vždy 0 (nula).

 • Kompletně přepracován způsob výpočtu bilance (napracovaných hodin). Program nyní sleduje čerpání bilance a převod nevyčerpaných hodin do dalších období. Respektuje se nastavení v parametrech organizačních útvarů (údaje max. hodin, nulovat stav starší než <nn> měsíců, nulovat bilanci na konci kalendářního roku). Případné nevyčerpané hodiny, které se nebudou převádět do dalšího období, jsou vyjádřeny hodnotou výše zmiňovaného systémového konta „nevyčerpáno v termínu“. V předchozí verzi program respektoval pouze nastavení maximálního počtu převáděných hodin. Za čerpání hodin se považuje výběr formou náhradního volna, proplacení přesčasů, ruční snížení hodin převedených z předchozího období nebo ruční vstup doplňkového záznamu s kontem, které má nastaveno „doplněk odečíst od bilance“. Pro čerpání se vždy použijí „nejstarší“ napracované hodiny.

03.03.2003

 • Mírně změněno chování programu DServer minimalizovaného do tzv. systray ikony. Po dvojitém kliknutí myši na ikonu dojde k obnovení (znovuzobrazení) hlavního okna programu. Po kliknutí pravého tlačítka myši na ikonu se zobrazí nabídka, ve které je možné např. provést obnovení, ukončení apod.

02.03.2003

 • Odstraněna chyba v programu DServer – pokud při spuštění neexistuje ODBC zdroj dat, zobrazí se při spuštění DServeru dialog, ve kterém je možné zadat parametry a zdroj dat vytvořit. V předchozí verzi programu došlo v takovém případě k zatuhnutí DServer a bylo nutné jej násilně ukončit.
 • Je-li v definici směny zadán v údaji „Přestávku nevkládat, je-li zaznamenáno konto…“, nevkládá systém přestávky pouze do doby před tímto kontem. Pokud má osoba po době tohoto konta nárok na další přestávku (podle nastavení směny), bude tato další přestávka do údajů obvyklým způsobem doplněna. V předchozí verzi programu se ve dnech, kdy docházka osoby obsahovala zadané konto, přestávky vůbec nevkládaly.
 • Do definice doplňkového konta přidána možnost nastavení zaokrouhlování výsledných údajů. Zaokrouhlovat lze nahoru nebo dolů na 15, 30 nebo 60 minut.

28.02.2003

 • Pro výpočet nebo vložení dynamické přestávky se nyní používá i doba konta, které nemá význam „odpracovaná/uznaná doba“ v případě, že je v předvolbách konta zapnuto „Použít při výpočtu dynamické přestávky“ a „Během doby konta může být přestávka“.
 • Pokud systém automaticky vytváří pojmenovaný ODBC zdroj dat, vytváří jej nyní jako systémový DSN. Předchozí verze vytvářely uživatelský DSN. Program je však zpětně kompatibilní a dokáže pracovat i se zdrojem dat vytvořeným původním způsobem, stávající instalace tedy není nutné upravovat. ODBC zdroj dat se nyní vytváří pomocí ODBC API, v předchozí verzi se prováděly změny zápisem do registrů, což na některých verzích Windows způsobovalo problémy a zdroj dat bylo občas nutné ručně opravit.
 • DServer při spouštění jako systémová služba (pouze Windows NT/2K/XP) vyžaduje, aby používaný ODBC zdroj dat byl nadefinovaný jako systémový DSN, jinak při pokusu o spuštění služby zhavaruje.

27.02.2003

 • Do programu DServer byl nastaven time-out pro přístup ke vzdáleným datům. Pokud dojde např. k poruše spojení se vzdáleným SQL serverem nebo file serverem, DServer by měl po uplynutí stanovené doby ohlásit problémy a v případě, že pracuje jako systémová služba, se po několika varováních ukončit. V předchozí verzi programu došlo v podobných případech k „zatuhnutí“ DServeru a bylo nutné jej ukončit přes správce úloh.

26.02.2003

 • DSERVER.EXE lze nyní volat s parametrem „-S“. Dserver potom pracuje v režimu, kdy hlášení o chybách a případných jiných systémových upozorněních nevyžadují uživatelskou reakci. Příslušné hlášení se zobrazí na přibližně deset sekund a potom systém pokračuje, jako by došlo k reakci uživatele.

25.02.2003

 • ODBC zdroj dat (s názve „Docházka“) je nyní možné zadat i do systémových DSN (v předchozí verzi bylo nutné zdroj dat zapsat výhradně do uživatelských DSN)

15.02.2003

 • Přepracován modul pro kontrolu podepsaných údajů, v některých hlášených případech přestal DKlient při kontrole reagovat a musel být násilně ukončen. Příčinou mohl být příliš složitý SQL dotaz. Tento SQL dotaz je nyní přepracován do několika dílčích dotazů a během testování se neprojevily žádné problémy.

13.02.2003

 • Opravena chyba ve výběru útvaru pro práci s přehledem docházky. Pokud byl vybrán útvar čtvrté úrovně (skupina), zobrazovaly se omylem i osoby „sousedních“ skupin stejného střediska.
 • Opravena chyba v modulu „Konfigurace systému“ v programu DKlient. Pokud došlo ke změně zaškrtávacího pole „Používat zjednodušené tiskové sestavy“, program při ukládání údajů zhavaroval.
 • Odstraněno varovné hlášení, které se objevovalo při přístupu do „vlastní docházky“ v instalacích na MySQL serveru v případě, že uživatel neměl přístupové oprávnění k žádnému útvaru.

18.01.2003

 • Do definice dne rozvrhu pracovní doby doplněna možnost zadání konta a počtu vkládaných hodin. Takto nastavené konto se vloží do dne docházky bez ohledu na naplánovanou směnu nebo ostatní záznamy docházky. Lze využít pro záznam pohotovosti a dalších konto podobného významu (automatický záznam bez nutnosti provést průchod terminálem)

17.01.2003

 • Odstraněna chyba ve výpočtu kont se stanovenou dobou zápočtu. V některých případech, kdy skutečná přítomnost trvala přes půlnoc, ale stanovená doba zápočtu bylo nastavena pouze na den začátku, docházelo k chybnému započtení celkové doby přestávek.

16.01.2003

 • Výpočet doplňkového konta lze nyní omezit útvarem. Výpočet takového konta se potom bude provádět jen pro osoby vybraného útvaru (případně všech útvarů podřízených vybranému útvaru)

15.01.2003

 • Od několika uživatelů bylo hlášeno, že DKlient občas při kontrole podepsaných údajů nebo při pokusu o export do mezd nebo uzavření měsíce „vytuhne“ – ve správci úloh se objeví „… program neodpovídá“ a je nutné jej ukončit. Přesnou příčinu problému se nepodařilo najít, při testování se program chová normálně. Pro všechny případy však byl nastaven time-out výše zmíněné kontroly. Pokud se zpracování nepodaří do 120 sekund, mělo by rozhraní ODBC vrátit řízení zpět programu DKlient, který by měl zobrazit příslušné chybové hlášení. Bohužel ani tuto situaci se nepodařilo při testování nasimulovat.

02.01.2003

 • Odstraněna chyba „Numerické přetečení…“, která za určitých okolností mohla vzniknout při automatickém výpočtu výsledků docházky. Problematické mohly být ručně zadané doplňky, jejichž hodnota se odečítá od hodnoty jiného konta.

31.12.2002

 • V náhledu rozvrhu pracovní doby se nyní zobrazuje správně celá zkratka směny. V předchozí verzi se chybně zobrazovaly jen první čtyři znaky ze zkratky směny.
 • Do parametrů směny doplněna další položka „Přestávku nevkládat, je-li zaznamenáno konto…“. Vyskytuje-li se v záznamech docházky zpracovávaného dne konto zadané v této položce, neprovede systém automatický zápočet přestávek. Pokud docházka dne zadané konto neobsahuje nebo není-li konto v parametrech směny zadáno, probíhá zápočet přestávek standardním způsobem.

20.12.2002

 • DServer nyní při startu provádí kontrolu, zda je spuštěn ze správného adresáře, pokud ne, přepne se do adresáře, kde je umístěn soubor DSERVER.EXE. V předchozí verzi bylo nutné zadávat pracovní adresář do vlastností zástupce programu DServer.
 • Komentáře o průchodech/odemčení vracené přístupovými čtečkami jsou nyní uloženy do tabulky průchodů ve správném tvaru. V předchozí verzi programu docházelo k chybnému překódování a záměně za jiný komentář.

15.12.2002

 • Odstraněna chyby v modulu pro zápis svátku/výjimečného dne. Pokud se zadávalo více dnů rozsahem data od – do, promítla se volba „Doplnit, jen když není jiný záznam“ pouze do prvního dne, v ostatních dnech byla volba vždy vypnutá.
 • Při odesílání údajů všech osob do terminálu (automaticky i ručně) je nejdříve odeslán povel pro vymazání terminálu. Při větším počtu osob to znamená značné urychlení operace.
 • Do modulu pro práci s terminály/snímači přidáno nové tlačítko „Parametry“. Pomocí něj lze provést nastavení jednotlivých terminálů – časy, od kdy jsou terminály přednastaveny na příchod/odchod apod. Nastavení je automaticky odesláno do terminálu, v případě, že je to v konfiguraci DServeru povoleno.
 • Do konfigurace DServeru na záložku „Ostatní“ byla doplněna nová předvolba „Automaticky odesílat nastavení skupin a terminálů“. Je-li předvolba zapnutá, testuje server, zda došlo ke změnám nastavení přístupových oprávnění jednotlivých skupin nebo zda došlo k nastavení terminálů a případné změny ihned odesílá do terminálů. Novou funkci je možné používat pouze s novou verzí EPROM terminálů – na rozdíl od původní verze lze nyní nastavit odlišné chování terminálů pro každý den v týdnu, v původní verzi bylo pouze jedno nastavení společné pro celý týden. V terminálech, které nový formát nastavení nepodporují, se uplatní pouze nastavení zadané do pozice pro neděli!
 • Byla upravena struktura datové tabulky s nastavením parametrů skupin, při upgrade verzí pracujících s daty na MySQL serveru je nutné použít také upgrade databáze tj. aktuální soubor DATAMYSQL.EXE.

14.12.2002

 • Přepracována definice přístupových oprávnění jednotlivých skupin. Nově byla doplněna předvolba „otevřít zámek i při alarmu“. Určité skupině osob lze tedy povolit/zakázat přístup do objektu v době, kdy je spuštěn alarm. Dále doplněno tlačítko sloužící k přenesení zadaných parametrů vybraného dne do všech ostatních dnů v týdnu. Jsou-li tedy přístupová oprávnění každý den v týdnu stejná, stačí vyplnit pouze jeden den a nastavení zmíněným tlačítkem překopírovat.
 • Výmaz snímače z evidence lze nyní provést i v případě, že některá skupina má nadefinovaná přístupová oprávnění přes tento snímač. Při výmazu se odstraní i tato přístupová oprávnění. V předchozí verzi program ohlásil, že snímač není možné vymazat, protože v programu na něj existují vazby, které je nejprve nutné odstranit. Ostatní kontroly vazeb tj. zda je snímač uveden v údajích průchodů a docházky zůstaly zachovány v původním rozsahu.

03.12.2002

 • V konfiguraci DServeru lze nyní nastavit maximální počet osob odesílaných do terminálu v jedné dávce. V předchozí verzi se všechny osoby odesílaly v jedné dávce, což způsobovalo komunikační problémy terminálu. Je-li nový parametr zadán, vytvoří se několik samostatných dávek, které jsou postupně odesílány do terminálu.
 • Doplněna podpora pro zadávání fotografie osoby v osobních údajích. V současné verzi je nutné používat jako zdroj fotografie soubor .BMP. Grafické soubory jiných typů se v údaji nezobrazí.

29.11.2002

 • Opravena chyba v modulu pro výstup do jack-zámků. Ve verzi pracující na datech MySQL serveru byl použit SQL-SELECT nekompatibilní se stávající verzí MySQL.

20.11.2002

 • Program DServer je schopen automaticky zaregistrovat do systému ActiveX MS Winsock Control. Tato komponenta se používá pro TCP/IP komunikaci mezi klientem a serverem. Pro automatickou registraci je nutná fyzická přítomnost souboru MSWINSCK.OCX v adresáři s programem DServer (soubor je obsažen ve standardním upgrade programu).
 • Upraven modul pro import osob z jiného systému. Import rozšířen o možnost využívat jako klíčový údaj číslo čipu (v předchozí verzi bylo jako klíčový údaj použito vždy osobní/evidenční číslo). Probíhá-li import podle čísla čipu, pokusí se program zapsat osobu pod osobním číslem z údajů, ze kterých se provádí import. Je-li ale toto číslo již použito pro jinou osobu, vygeneruje se automaticky nové jedinečné osobní číslo, pod kterým se nová osoba zapíše do systému. Výsledek importu je zapisován do protokolu (textového souboru).

09.11.2002

 • Doplněna podpora pro automatickou komunikaci s off-line terminály. V „Nastavení programu“ v DServeru je doplněna záložka s názvem „Auto import“. Na této záložce lze nastavit automatické provádění importu osob, výsledků docházky a průchodů z off-line terminálu. V konfiguraci automatického importu průchodů je možné nastavit název souboru s průchody a nejpozdější možný čas zpracování průchodů. Není-li soubor k dispozici každý den do zadané doby, vygeneruje program standardní hlášení chyby, aby tak správce systému upozornil na problémy s přenosem dat. Existence souboru s daty průchodů je kontrolována ve stejných časových intervalech, jako kontrola on-line průchodů. Je-li v DServeru vypnuta automatická kontrola on-line průchodů, neprovádí se ani kontrola souboru off-line průchodů. Po nalezení souboru s průchody je tento automaticky zpracován a potom vymazán. Po úspěšném zpracování je vygenerováno hlášení do protokolu událostí.
 • V parametrech terminálů/snímačů byly doplněny nové parametry pro off-line terminály/snímače. Lze určit způsob, jakým bude probíhat odesílání dat (nové osoby, bilance, změny čísel čipů, změny přístupových skupin) do off-line terminálů. K dispozici jsou možnosti – manuální – přenos je provádět uživatelem z programu DKlient (stejně jako v předchozích verzích), automaticky do souboru – data pro off-line terminál jsou automaticky uložena do zadaného souboru, automaticky e-mailem– data pro off-line terminál jsou automaticky odeslána na zadanou e-mailovou adresu.

03.11.2002

 • Při prohlížení poznámky připojené k údajům docházky je nyní možné poznámku vymazat (jen uživatelé, kteří mají oprávnění alespoň „zápis“ k osobě, které se poznámka týká). Při prohlížení poznámky se zobrazuje informace o uživateli, který poznámku zapsal a datum a čas, kdy k zápisu došlo.

02.11.2002

 • Do modulu „Přehled docházky“ doplněno tlačítko pro nastavení vzhledu přehledu. Zde je možné nastavit velikost písma, výšku mřížky s výsledky docházky, obnovit standardní pořadí sloupců ve všech mřížkách. Nově je možné zapnout zobrazování informace o poznámkách, je-li zapnuto, zobrazuje se v řádku, ke kterému je připojena poznámka, symbol poznámky. Provedená nastavení vzhledu jsou platná jen pro počítač, na kterém byla provedena.
 • V přehledu docházky doplněna nová položka do nabídky vyvolávané pravým tlačítkem myši nad mřížkou s denními součty docházky (levá strana přehledu). Nová volba „Přehled vybraného konta“ zobrazí všechny záznamy vybraného konta v zadaném období Je tak např. možné zjistit čerpání dovolené v zadaném období apod.
 • V definici přístupů skupin osob je nyní možné zadat časové intervaly a způsob chování přístupových snímačů v těchto intervalech. Je např. možné zadat, že v určité době nebudou průchody přes snímač zaznamenávány apod. Účelem nastavení je především možnost ovládání přístupových zámků. Nastavení dosud není podporováno na straně serveru, ale bude dokončeno co nejdříve.

30.10.2002

 • Opravena chyba v modulu pro rozhodování o alternativní směně. Pokud došlo ke kombinaci celodenního záznamu docházky a normálního záznamu v jednom dni, mohl program nesprávně určit směnu podle celodenního záznamu.
 • Opravena chyba v modulu pro automatické ukončování neúplných záznamů po následujícím příchodu. Program v některých případech zapsal čas ukončení nesprávně i do celodenních záznamů. Na další zpracování docházky neměla tato chyba vliv, pouze se u celodenního záznamu omylem objevil časový údaj odchodu/konce.
 • Program DServer nyní před zjišťováním nových průchodů testuje fyzickou přítomnost databáze (souboru) s průchody (jen instalace spolupracující s programem DRouter). V případě, že databáze (.MDB) není dostupná (neexistuje), zapíše se zpráva o chybě do protokolu událostí. V předchozí verzi programu se v takovém případě zobrazil přihlašovací dialog ovladače ODBC pro MS Access a program zpravidla zhavaroval. Tímto by měly být vyřešeny problémy v situacích, kdy je databáze průchodů dočasně mimo provoz např. při restartu počítače s DRouterem.

16.10.2002

 • Doplněna podpora pro tzv. „jack“ přístupové zámky. v definici používaných snímačů/zámků lze nyní zadat i tento typ. Zámky pak lze používat při definici přístupu skupiny osob.
 • Do modulu „Přenosy dat“ doplněna nová záložka „Jack – zámky“, kde je možné vytvořit datový soubor pro export do zmiňovaného typu zámků. Výsledkem exportu je textový soubor se speciálně upravenými čísly čipů (jedná se o čísla čipů osob, které mohou přistupovat přes vybraný zámek, zároveň musí být tyto osoby v pracovním poměru).

11.10.2002

 • Přidán modul pro komunikaci mezi serverem a klienty pomocí TCP/IP. Komunikaci je možné zapnout pomocí příslušné předvolby v konfiguraci DServeru. Je-li komunikace aktivní, využívá ji modul „Hlídání průchodu“. Informace o průchodu zadané osoby jsou potom k dispozici v okamžiku, kdy server zaznamená informaci o průchodu.
 • Upravena konfigurace přístupových oprávnění uživatelů – přidána předvolba „Uživatel může používat modul ‚Vrátnice’“.
 • Pro uživatele s oprávněním využívat modul „Vrátnice“ přidán nový modul pro detailní sledování průchodů osob. Modul pro sledování využívá komunikaci se serverem pomocí TCP/IP (která tedy musí být aktivována). Při jakémkoliv průchodu přes zadaný snímač (nebo libovolný snímač – dle nastavení modulu) se zobrazí detailní informace o osobách a jejich průchodech, kde je každý průchod zobrazen v samostatném okně. Podle nastavení může být takové okno zobrazeno neustále nebo jen po zadanou dobu., po jejím uplynutí je okno automaticky deaktivováno.
 • Omezení: Z nejasných důvodů funguje komunikace mezi klientem a serverem pomocí TCP/IP pouze pro prvního přihlášeného klienta. Na vyřešení tohoto problému se pracuje. Prozatím umožněte využívání modulu „Detailní sledování“ pouze jednomu uživateli.

10.10.2002

 • Rozšířena pole pro zápis uživatelského jména a přístupového hesla na 20 znaků.
 • Uživatel, který nemá oprávnění „administrátor“ si nyní může změnit přístupové heslo do programu. Při jeho přihlášení se význam tlačítka „Uživatelé a autorizace“ mění na „Změnit heslo“.

09.10.2002

 • Uživatelům programu je nyní možné zakázat tisk veškerých sestav. Tato vlastnost byla doplněna na žádost uživatelů.

04.10.2002

 • Při zadávání hodnoty „Částka Kč“ ve výsledcích docházky nebo v doplňkových kontech je nyní povolen vstup i záporné hodnoty. V předchozí verzi byly povoleny pouze částky větší nebo rovny nule.

30.09.2002

 • Upraveno zpracování svátků – v některých případech systém neoznačil den jako svátek, pokud osoba na tento den neměla naplánovanou směnu. Typ dne (pracovní/svátek) se nyní kontroluje automaticky během přepočtu nebo zpracování nových údajů. Pokud uživatel doplní zpětně svátek do evidence svátků/výjimečných dnů a provede přepočet údajů docházky, nově doplněný svátek se zpětně promítne do údajů docházky
 • V přehledu docházky v záhlaví detailních záznamů se nyní vedle data aktuálně vybraného dne zobrazuje text „(svátek)“ v případě, že se vybraný den považuje za svátek.

29.09.2002

 • Upraven modul pro rozhodování o směně. Systém nesprávně vyhodnocoval neukončený záznam s příchodem na rozhraní dvou směn.

25.09.2002

 • Odstraněna chyba v modulu pro automatické vkládání záznamů – při práci přes půlnoc a následném odchodu např. na služební cestu apod. systém u vygenerovaného záznamu „začátek služební cesty“ uváděl nesprávné datum.

24.09.2002

 • Přepracován způsobu výpočtu údaje hodiny prvního dne u základních kont. Původní varianta výpočtu (počet hodin konta první den jeho trvání) se neosvědčila. Nově systém do údaje vypočítá počet hodin ostatních kont zaznamenaných první den trvání sledovaného konta. Např. pokud je sledovaným kontem nemoc a v záznamech docházky je v den začátku nemoci zároveň konto přítomnost 4 hod, bude ve výsledcích konta nemoc v údaji hodiny prvního dne hodnota 4 h.

18.09.2002

 • Při automatickém vkládání celodenních záznamů do dnů, kdy osoba nemá definovanou standardní směnu se v případě, že v konfiguraci systému není zadán požadovaný počet vkládaných hodin, vloží počet hodin individuálního úvazku osoby nebo modelu pracovní doby. V předchozí verzi programu ke vložení záznamu nedošlo, protože systém neměl informaci o počtu hodin, která má do záznamu zapsat.
 • Do definice komentářů doplněny předvolby, pomocí kterých lze vybraný komentář nastavit jako přednostní pro automatické doplnění chybějícího příchodu a přednostní pro automatické doplnění chybějícího odchodu. Takto nastavený komentář se přednostně použije v modulu pro automatické ukončování neúplných záznamů. Systém je tedy nyní schopen správně doplnit i neúplné záznamy, u kterých je zaznamenán komentář, který nelze použít pro druhý směr a které tak dříve ponechával nedoplněné. Např. neúplný záznam „příchod“ nemohl být automaticky ukončen, protože komentář „příchod“ nelze použít pro směr „odchod“.

17.09.2002

 • Do definice modelů pracovní doby doplněna nová varianta nezapočítávat – nepárovat pro parametr Při trvání přes půlnoc započítat. Nastavení této varianty zakáže párování příchodů a odchodů zaznamenaných v jiných dnech tj. zakáže záznam práce přes půlnoc. Tím lze omezit chybné párování, ke kterému docházelo v případě, kdy osoba jeden den nezaznamenala odchod a další den jí chyběl příchod. Systém v této situaci vyhodnotil záznamy jako práci přes půlnoc a spojil je do jednoho záznamu.

14.09.2002

 • V přehledu docházky lze nyní v nabídce vyvolávané pravým tlačítkem myši nad denními součty (levá část přehledu) zobrazit požadavky na automatické generování záznamů, které si automaticky zaznamenal systém. Záznamy je zde možné vymazat.

12.09.2002

 • V přehledu docházky lze nyní v nabídce vyvolávané pravým tlačítkem myši nad denními součty (levá část přehledu) zobrazit průchody osoby a to buď v aktuálním dni nebo v celém zpracovávaném období.

28.08.2002

 • V definici uživatelských sestav lze nyní v parametrech hodnot sloupce vybrat i typ období od/do. Pokud se ve zpracovávaném období u některé osoby zaznamenalo více období u jednoho konta, bude osoba na sestavě vypsána na několika řádcích – jeden řádek pro každý interval období.

27.08.2002

 • Do programu Dklient doplněn modul sloužící pro export údajů osob. Modul je přístupný pomocí tlačítka Export v číselníku osob.

25.08.2002

 • Upraveno započítávání záznamů pořízených před normálním začátkem směny na jejichž základě je vygenerován systémový záznam. V předchozí verzi programu se v některých případech nesprávně započítala doba vygenerovaného záznamu do odpracované/uznané doby i v čase před normálním začátkem směny.

22.08.2002

 • Doplněn modul pro definici přístupových skupin. Každé přístupové skupině lze nastavit snímače/zámky, přes které mohou osoby zařazené do skupiny přistupovat. Osoby bez přidělené skupiny mohou standardně přistupovat přes všechny snímače/zámky. DServer nyní odesílá osoby do terminálu s využitím nastavení skupin – do terminálů jsou nyní odeslány pouze osoby, jejichž skupina má povolen přístup přes daný terminál.
 • Při změně bilance provedené uživatelem (v programu DKlient) se dotčené osobě nastaví příznak, na jehož základě potom program DServer provede odeslání bilance osoby do terminálu.

17.08.2002

 • DServer (bezprostředně po spuštění) nyní před provedením kontrolního chodu nejprve provede kontrolu a zpracování nových průchodů. V předchozích verzí docházelo v případě, že byl server více než jeden den mimo provoz, nejprve k provedení kontrolního chodu a teprve potom následovalo zpracování nových průchodů, což způsobovalo problémy v datech.

16.08.2002

 • Při přihlášení uživatele s úrovní administrátor nyní klient kontroluje stav serveru. V případě problémů informuje uživatele o stavu serveru.

15.08.2002

 • Opravena chyba v nastavení modelů pracovní doby. Nastavení pole Nezapočítávat do bilance a výsledků v sekci Práce mimo rozvrh se neukládalo a systém nastavení nevyužíval.
 • Do definice základních kont doplněn nový parametr hodiny prvního dne v sekci Mzdové zpracování. Pomocí parametru lze určit konta, u kterých se bude vypočítávat i počet hodin prvního dne trvání konta, což se v praxi používá především u konta „nemoc“. Nastavení lze použít pouze u kont, kde se zároveň sleduje období trvání (od – do).

10.08.2002

 • V programu DServer upraveno provádění kontrolního chodu. Server si nyní zaznamenává do systémové tabulky dny, za které byl automaticky prováděn kontrolní chod. Po případném několikadenním výpadku se automaticky provede kontrolní chod za všechny dny, kdy byl server mimo provoz. V předchozí verzi se vždy provedl kontrolní chod jen za předchozí den.

09.08.2002

 • Upraven modul (program DServer) pro automatický import osob z jiného systému. V nastavení importu lze určit útvar, jehož osoby se nemají importovat. Při zpracování jsou potom osoby ze zadaného útvaru vynechány.

08.08.2002

 • Doplněn nový typ doby – neupravená doba do definice doplňkových kont. Do výsledné hodnoty konta s tímto typem systém započítá veškerou dobu od příchodu/začátku do odchodu/konce bez zaokrouhlení a dalších úprav tj. čistou dobu základního konta. Od této doby je odečten čas přestávek.

04.08.2002

 • Evidence docházky byla rozšířena o údaj index směny, který lze zadat při ručním vkládání/opravě jednotlivých detailních záznamů docházky. Standardní směna (automaticky doplňovaná systémem) má vždy index č. 1. Zadáním jiného indexu směny (2, 3, …, 9) lze zaznamenat více směn během jednoho dne. V předchozí verzi byl přípustný pouze jediný záznam denního součtu docházky. Tj. pokud osoba odpracovala více směn během jednoho dne, systém odpracovanou dobu vždy zaznamenal jako jednu směnu. Pomocí nově doplněného indexu směny lze „dlouhý“ záznam docházky ručně rozdělit na více částí a každé části je možné nastavit odlišnou směnu. V denních součtech docházky (levé strana v přehledu docházky) tedy nyní může existovat více záznamů (řádků) pro jeden den.

23.07.2002

 • Do konfigurace (program Klient) doplněna předvolba Neměnit období zpracování podle systémového data. Standardně program nastavuje období pro práci (měsíc/rok) podle data počítače tj. pokud spustíte program v květnu 2002, nastaví se automaticky období květen 2002. Toto chování lze výše zmíněnou předvolbou vypnout. Program potom bude vždy po spuštění nastavovat období, se kterým se pracovalo naposledy. Nastavení je globální tj. platí pro všechny klientské instalace docházkového systému.

20.07.2002

 • Do modulu pro práci s údaji osob doplněna možnost zobrazení průchodů vybrané osoby.
 • Do modulu „Přehled docházky“ doplněny nové volby pro zobrazení průchodů osoby ve vybraném dni nebo všech průchodů v aktuálním období. Volby byly doplněny do místní nabídky vyvolávané pravým tlačítkem myši nad záznamy součtů docházky (levá strana přehledu docházky)

11.07.2002

 • Upraven zavaděč klientské části programu – DLOADER. Zavaděč nyní před spuštěním programu otestuje soubory databáze na lokálním disku a v případě, že zjistí chybu integrity, nabídne uživateli nakopírování správných souborů z aktualizačního adresáře docházkového systému. V předchozí verzi program v podobné situaci zhavaroval a bylo nutné poškozené soubory databáze (DOCHAZKA.DCX, DOCHAZKA.DCT, DOCHAZKA.DBC) ručně vymazat.

09.07.2002

 • Doplněna nová tisková sestava Záznamy docházky s vybraným kontem. Pomocí sestavy lze např. vypsat všechny dovolené, služební cesty (libovolné základní docházkové konto) apod. zaznamenané v určeném období

08.07.2002

 • Opraven modul pro údržbu dat (program Server). Původně modul neredukoval velikost indexových souborů (.CDX), jejichž velikost tak neúměrně narůstala.
 • Doplněno odesílání bilance (salda) do terminálu pracujícího pod systémem TimeCon. Konfigurace serveru byla rozšířena o položky s tím související (cesta pro uložení souborů bilance, maska souborů s bilancí apod.)

27.06.2002

 • Do modulu pro tisk sestav evidence osob byl doplněn nový přepínač s jehož pomocí lze pro tisk vybrat osoby, které mají chybný záznam v docházce nebo které mají v údajích docházky neschválený záznam.
 • Odstraněna chyba v modulu pro vyhodnocování pořadí záznamů docházky v jednom dni (jen systémy pracující s daty v tabulkách .DBF). V důsledku chyby se za určitých okolností záznamy neřadily chronologicky. Chyba byla do programu zanesena někdy v květnu 2002. Verze programu před tímto obdobím nebyly chybou ovlivněny.
 • Opravena chyba v započítávání odpracované doby u směn trvajících více než 24 hodin.
 • Opravena chyba v modulu pro automatické ukončování neúplných záznamů. V předchozí verzi automatické ukončování nefungovalo pro modely pracovní doby, které neměly v rozvrhu stanovenou výchozí směnu – mely stanovou pouze alternativní směnu. Nyní se program neřídí nastavením rozvrhu, ale využívá směnu zadanou v denním součtu docházky.

26.06.2002

 • Na hlavní obrazovku programu Docházka – klient doplněna nová sekce Tiskové sestavy / Statistika. Zde byly umístěny tlačítka pro rychlý tisk vybraných sestav. Nově byl doplněn modul pro statistické vyhodnocení docházky vybraného období. Prozatím jsou k dispozici sestavy pro vyhodnocení počtu odpracovaných směn.
 • Odstraněno chybové hlášení Modulu Upsize_To_SQL nepředána tabulka, které se objevovalo při upgrade serveru.

24.06.2002

 • Doplněny dvě nové varianty pro tisk seznamu osob. Modul pro tisk z evidence osob byl rozšířen o rolovací menu, ve kterém je možné vybrat požadovanou variantu sestavy. Vybraná položka se uloží do registrů a při příštím tisku bude automaticky přednastavena.

12.06.2002

 • Opravena chyba programu – při změně osobního čísla nedocházelo k promítnutí změny do ostatních datových tabulek systému. Po změně se tedy „ztratila“ vazba na záznamy osoby. Nyní systém změnu osobního čísla provede ve všech datových tabulkách.

05.06.2002

 • Do výsledných údajů docházky je nyní možné zadávat nový údaj – prováděcí středisko. V parametrech docházkových kont lze pomocí předvolby zakázat nebo povolit zadávání tohoto údaje u jednotlivých kont. Doplnění bylo provedeno na žádost uživatele, který tímto způsobem chce vykazovat „zapůjčení“ pracovníka jinému středisku, které potom hradí poměrnou část mzdových nákladů.

03.06.2002

 • Upraven tiskový modul, ve WinXP se síťové tiskárny zobrazovaly jako nepřístupné a nebylo možné na ně směrovat tisk.
 • Upraveno zpracování záznamů, které vznikly kombinací „vygenerovaný začátek“+ „ručně doplněný konec“. Např. vygenerovaný začátek s komentářem „lékař“, ukončený ručně komentářem „lékař“ byl chybně vyhodnocen jako záznam, kdy osoba přišla od lékaře a opět odešla k lékaři. Správná interpretace je v tomto případě začátek a konec doby strávené u lékaře.
 • Do nastavení parametrů uživatelských sestav doplněna možnost řazení údajů podle „útvaru a osobního čísla“

02.06.2002

 • doplněn modul pro automatické doplnění evidence komentářů průchodů u nových instalací. Při vstupu do evidence komentářů systém provádí test, zda evidence obsahuje nějaké záznamy. Pokud ne, nabídne jejich automatické doplnění. Doplní se standardní komentáře vracené terminálem Rex.

31.05.2002

 • Upraven modul pro započítávání kont se stanovenou dobou trvání (příplatky za práci v noci apod.). V případě, že doba pro zápočet byla např. stanovena na 22:00-06:00 a přítomnost osoby byla 14:00-23:00 nedošlo k započítání hodiny od 22:00 do 23:00.

27.05.2002

 • Do konfigurace program (Klient) doplněno nastavení chování systému při automatickém vkládání záznamů (svátky/výjimečné dny, automatické vkládání záznamů při trvání nemoci, dovolené apod.) V parametrech lze zadat podobné nastavení jako při ručním vkládání celodenních záznamů (viz. popis změn ze dne 24.05.2002) Je tedy možné nastavit, zda se bude automaticky vkládat počet hodin úvazku osoby, úvazek aktuální směny nebo ručně nastavená hodnota. Dále je možné určit, zda se automaticky upraví denní úvazek podle vloženého počtu hodin.
 • Opravena předvolba „Zrušit všechny ruční opravy“ v modulu „Přepočet docházky“. V předchozích verzích se v důsledku chyby nastavení této předvolby netestovalo a požadovaná operace se neprovedla.
 • V modulu „Přepočet docházky“ (jen při přepočtu údajů vybrané osoby) dojde po zpracování předvoleb „Zrušit všechny ruční opravy/Vymazat ručně doplněné záznamy/Vymazat vygenerované záznamy“ automaticky k přepočítání dotčených dnů. V předchozí verzi systém záznamy pouze vymazal a neprovedl přepočet denních součtů docházky.

24.05.2002

 • Upraven modul pro vkládání celodenních záznamů docházky. Při určování počtu hodin, které se do docházky zapíší, je nyní možné vybrat z variant podle úvazku osoby/podle délky směny/zadat ručně. Dále byla doplněna předvolba „Upravit denní úvazek podle vkládaného počtu hodin“, která umožňuje automaticky změnit denní úvazek na počet hodin uvedených ve vkládaném celodenním záznamu.

23.05.2002

 • Přepracován vzhled modulu „Konfigurace systému“ (program Klient). Původní jedno okno bylo rozděleno na 3 „záložky“. Doplněna byla záložka sloužící pro nastavení parametrů tiskových sestav. Prozatím doplněn pouze seznam sloužící pro nastavení vzhledu sestavy „Zpráva o pracovní době“, která je nyní k dispozici ve dvou variantách. Obě varianty se liší pouze vzhledem a rozmístěním údajů, obsahově zůstávají stejné.
 • Do „Konfigurace systému“ doplněno tlačítko pro nastavení parametrů automatického zálohování. Zálohování může být prováděno automaticky během provádění kontrolního chodu (program Server) nebo ručně výběrem volby v nabídce (program Klient). Modul pro zálohování vyexportuje veškerá data do dočasného adresáře a potom zavolá program nebo dávkový soubor zadaný uživatelem.
 • V „Konfiguraci systému“ lze nyní zadat e-mailovou adresu, na kterou se odešle zpráva v případě kritické chyby systému. Správce systému tak může být včas informován o případných problémech.

22.05.2002

 • Definice svátků/výjimečných dnů byla rozšířena o předvolbu „Doplnit, jen když není jiný záznam“. Pokud je předvolba zapnutá, vygeneruje se svátek/výjimečný den pouze v případě, že v detailech docházky dosud není žádný záznam ve stejném dni. Pokud je předvolba vypnutá, vygeneruje se záznam vždy bez ohledu na existující detaily docházky.

09.05.2002

 • Optimalizován test vazeb v datech při výmazu položek číselníků. Test je nyní několikanásobně rychlejší než v předchozí verzi.
 • Data pro OFF-LINE terminál je možné odeslat pomocí e-mailu.
 • Odstraněna chyba vznikající při vytvoření kopie docházkového konta. Konto vzniklé kopírováním nebylo možné opravit, bylo nutné nejprve opustit číselník kont a opět se do něj vrátit.
 • Odstraněna chyba v modulu pro automatické generování záznamu. V některých případech systém nezrušil neplatný požadavek na automatické generování a uplatnil jej při nejbližší nepřítomnosti osoby.

08.05.2002

 • Do definice základních kont doplněn nová předvolba „Generovat i ve dnech mimo rozvrh“. Nové nastavení slouží k doplnění předvolby „Automaticky generovat i další dny“ a je-li zapnuto, budou případné automaticky vkládané záznamy vloženy i do dnů, kdy osoba nemá stanoven rozvrh pracovní doby (tj. nemá být v práci). Nové nastavení najde uplatnění zejména u kont se sledováním období trvání (od – do) např. nemoc, ošetření, pracovní úraz apod.

07.05.2002

 • Systém byl doplněn o podpůrnou knihovnu sloužící pro odesílání/příjem e-mailů. Do konfigurace programu byla doplněno tlačítko „E-mail“ sloužící k nastavení parametrů nutných pro připojení k SMTP/POP3 serveru.
 • V modulu „Hlídání průchodu“ lze nyní použít volbu „Odeslat e-mail“ jako upozornění na průchod osoby.
 • Do konfigurace programu přidáno pole pro zápis e-mailové adresy, na kterou může systém odeslat upozornění na kritickou chybu programu. Nastavení prozatím není podporováno, ale automatické odeslání upozornění na chybu systému bude doplněno v nejbližší době.

06.05.2002

 • Odstraněna chyba v modulu pro automatické generování záznamů. Do interního systémového seznamu položek pro automatické generování se vkládaly věty s neunikátním identifikátorem, což mohlo vést k hlášení „chyba při aktualizaci“ zejména v provozu na SQL serverech.

03.05.2002

 • Doplněn modul pro převod dat na SQL server. Podporován je prozatím Microsoft SQL Server (testováno na MSDE 2000) a MySQL server (nutné použít minimálně MySQL ODBC 3.51 driver). Provoz na SQL serverech je dosud ve fázi testování.
 • Doplněn modul pro odeslání obecného SQL příkazu na SQL server. Volba je přístupná pouze pro uživatele s administrátorským oprávněním.
 • V programu DServer rozšířen modul pro údržbu dat. Údržbu dat je nyní možné provádět i pro tabulky MySQL serveru.

02.05.2002

 • Při zápisu nové doplňkové složky mzdy v modulu „Doplňky a výsledky“ v programu Dklient se po uložení záznamu ukazatel nastaví na nově přidanou větu. V předchozí verzi se ukazatel nastavoval na první větu v přehledu a nově doplněná věta nebyla občas bezprostředně po zápisu viditelná, což u uživatelů vyvolávalo dojem, že se zápis neprovedl a vedlo to k opakovaným zápisům stejných údajů.
 • Modul „Kontrola podpisů“ doplněn o kontrolu osob s nastavením způsobu mzdového zpracování na hodnotu „do mezd jen doplňky“. V předchozí verzi program neprováděl kontrolu osob, které neměly žádné údaje o docházce, ale měly ručně zadané doplňkové složky mzdy.
 • Odstraněna chyba v importu údajů osob ze systému TimeCon. Program DServer zhavaroval při pokusu o import osoby, která neměla zadané číslo čipu.
 • Opravena chyba ve zpracování uživatelsky definovaných sestav. Program do výsledných hodnot započítával i „potlačené“ výsledky docházky tj. záznamy, které byly uživatelem vyřazeny ze zpracování.
 • V modulu „Doplňky a výsledky“ se nyní záznamy vyřazené ze zpracování (potlačené) zobrazují „přeškrtnutým“ písmem, podobně jako v modulu „Přehled docházky“.

24.04.2002

 • Program DServer byl doplněn o modul pro údržbu dat. Údržbu dat lze spouštět ručně pomocí tlačítka „Zpracovat manuálně“ nebo je možné v konfiguraci programu nastavit automatické spuštění údržby v době kontrolního chodu (zpravidla o půlnoci). Údržba znovu vytvoří indexové soubory všech tabulek (soubory .CDX). Údržbu lze provádět pouze u instalací, které jako zdroj dat využívají tabulky Visual Foxpro (.DBF)
 • Modul „Ovládání serveru“ v programu DKlient byl doplněn o tlačítko pro dálkové spuštění údržby dat. Pomocí tlačítka je serveru vyslán povel pro provedení údržby dat. Vlastní údržbu tedy provádí DServer v nejbližší možné době (po dokončení případné aktuálně probíhající operace).

21.04.2002

 • Opraveno a zdokonaleno zpracování směn trvajících déle než 24 hodin.
 • Odstraněna chyba, která za určitých okolností způsobovala chybové hlášení „Příliš mnoho vnořených příkazů DO“ během přepočtu docházky

11.04.2002

 • Program DServer byl rozšířen o modul sloužící pro automatický import údajů z datového souboru. V konfiguraci serveru je možné zadat cestu a název souboru, jehož přítomnost se bude neustále testovat. Pokud bude soubor nalezen, automaticky se provede import. Importovaná data budou vložena do výsledků docházky jako tzv. doplněk (doplňková složka mzdy). Na rozdíl od obvyklých ručně vložených doplňků však může záznam pořízený importem upravit nebo vymazat pouze uživatel s administrátorským oprávněním.

04.04.2002

 • Dokončen modul pro automatické vkládání celodenních záznamů na základě předchozí docházky. Např. po odchodu s komentářem „Dovolená“ se (na základě nastavení) může následující den vložit celodenní záznam „Dovolená“. V předchozí verzi program umožňoval výše uvedené chování nastavit u jednotlivých komentářů a docházkových kont, ale vlastní zpracování s využitím těchto parametrů neprováděl.

02.04.2002

 • Odstraněna chyba v programu DKlient – při pokusu o kontrolu podpisů osob vybraného útvaru ohlásil program chybu … Nebyla nalezena složka indexu. Při kontrole bez výběru útvaru proběhla stejná operace bez chyby.
 • v konfiguraci DServeru je možné nastavit pořadí, ve kterém budou zobrazovány organizační útvary při výběru ve „stromové struktuře“. K dispozici je řazení podle zkratky, popisu a implicitní způsob bez řazení tj. v pořadí, jak byly jednotlivé útvary zapisovány.
 • při výpočtu kont s nastaveným sledováním období od-do program nyní sleduje „přerušení intervalu“, tj. pokud se konto během období vyskytne vícekrát v nesouvislém intervalu, bude ve výsledcích docházky uveden samostatně každý takový interval samostatně

29.03.2002

 • Odstraněna chyba v modulu pro určování délky denního úvazku. Pokud měla osoba nastaveny alternativní směny s různou délkou úvazků, za určitých okolností se mohlo stát, že v denním součtu byl uveden úvazek, který neodpovídal vybrané alternativní směně

 

26.03.2002

 • Upraveno nastavení modelu pracovní doby. Pro započítání práce mimo rozvrh je nyní možné definovat až čtyři směny. Podle doby přítomnosti potom systém použije parametry směny, která svým časovým rozmezím nejvíce odpovídá této době.
 • Před tiskem sestav je nyní možné pomocí nově doplněného tlačítka změnit nebo překontrolovat nastavení aktuální tiskárny

24.03.2002

 • Odstraněna chyba DServeru. V důsledku chyby se za určitých okolností nepárovaly příchody s odchody a vznikaly duplicitní záznamy v denních součtech docházky.
 • Změněna definice doplňkových kont. Do formuláře pro zápis/opravu kont doplněno tlačítko Konta…, pomocí kterého je možné výběrem určit ostatní konta, jejichž hodnota bude snížena o ručně zadanou hodnotu definovaného konta. Tímto byla odstraněna a nahrazena předvolba Doplněk odečíst od bilance. Po upgrade systému na novou verzi je nutné ručně projít nastavení kont, u kterých byla zapnutá tato předvolba a nastavit odpovídající parametry pomocí nového tlačítka Konta…

22.03.2002

 • Upraven modul pro spojení (spárování) dvou neúplných záznamů docházky. Nově program dokáže spárovat záznamy ze dvou různých (po sobě jdoucích) dnů.
 • Při definici sloupce uživatelské sestavy lze kliknutím na číslici pořadového čísla sloupce změnit pořadí zobrazených docházkových kont – podle názvu nebo podle mzdového kódu.

21.03.2002

 • Pro zavaděč programu (DLOADER.EXE) doplněn nový parametr UPDATE příkazového řádku. Při volání s tímto parametrem provede zavaděč aktualizaci programu ze serveru bez ohledu na to, zda je na serveru k dispozici nová verze.
 • Kliknutím na ikonu zavaděče (vedle nadpisu „Docházka – klient“) lze provést vynucenou aktualizaci programu ze serveru. Zavaděč v tomto případě netestuje, zda je na serveru k dispozici nová verze a ihned provede aktualizaci.
 • Obě výše popisované změny byly doplněny kvůli případům, kdy během standardní aktualizace programu došlo k výpadku (síť, zásah uživatele apod.) Při následujícím spuštění považoval potom zavaděč lokální instalaci za aktualizovanou. Při práci s programem docházelo k havárii, přičemž ostatní instalace (na jiných stanicích) fungovaly normálně.

15.03.2002

 • Upraveno vstupní pole pro zadávání denního přesčasu. Hodnoty lze nyní zadávat na dvě desetinná místa.
 • Na hlavní obrazovku klientského programu doplněno tlačítko Vlastní docházka. Slouží pro zobrazení docházky uživatele, který právě pracuje s programem. Nemá-li aktuální uživatel oprávněn pro práci s vlastními údaji, jsou údaje přístupné pouze pro čtení. Pro identifikaci uživatele a jeho vazbu na docházku se používá pole Osobní číslo zadané v údajích uživatele programu. Není-li pole vyplněno, není tlačítko Vlastní docházka přístupné.